Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 55

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Doceren in Regioleren : rollen, taken en competenties van docenten in regionale leerarrangementen
  Oonk, C. ; Beers, P.J. ; Wesselink, R. ; Dubbeldam, R. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - 12
  regioleren - docenten - vaardigheden - vaardigheidsonderwijs - functieverrijking - regional atelier - teachers - skills - competency based education - job enrichment
  Je raakt als docent betrokken bij regioleren. Wat betekent het leren in de regio voor jouw rol als docent? Welke nieuwe taken staan je te wachten en welke competenties heb je daarvoor nodig? Deze brochure biedt een overzicht van de nieuwe rollen, taken en competenties.
  Klimaatneutraal in de praktijk : ervaringen en resultaten van de deelnemers van BoerenKlimaat.nl
  Dubbeldam, R. ; Wijnands, F.G. ; Asperen, P. van; Monteny, A. - \ 2013
  [S.l.] : BoerenKlimaat.nl - 31
  klimaatverandering - broeikasgassen - emissie - duurzame landbouw - biologische landbouw - energie - akkerbouw - varkenshouderij - pluimveehouderij - biobased economy - climatic change - greenhouse gases - emission - sustainable agriculture - organic farming - energy - arable farming - pig farming - poultry farming - biobased economy
  De huidige landbouw draagt bij aan het broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering. Tegelijk heeft de landbouw goede mogelijkheden om de broeikasgasemissies te verminderen. Zestien agrariërs laten in het project BoerenKlimaat.nl samen met Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut zien hoe dat kan. De ondernemers zijn akkerbouwer, varkens- of pluimveehouder. In deze brochure verhalen ze over hun ervaringen.
  Warmte en koude opslag : met warmtepomp energie besparen en stalklimaat verbeteren
  Dubbeldam, R. ; Louis Bolk, - \ 2012
  Wageningen UR etc.
  verwarming - koelen - warmtepompen - warmteopslag - stallen - huisvesting, dieren - stalklimaat - duurzaamheid (sustainability) - energiebronnen - heating - cooling - heat pumps - heat retention - stalls - animal housing - stall climate - sustainability - energy sources
  Varkens- en pluimveebedrijven hebben een grote vraag naar zowel warmte als koeling. Duurzame verwarming en koeling zijn te verkrijgen met een warmtepomp, eventueel gecombineerd met een warmte- en koudeopslag. De duurzame energiesystemen zorgen bovendien voor een stabiel stalklimaat zonder tocht en hittestress, wat leidt tot betere technische resultaten en een betere gezondheid en welzijn van dieren.
  Vergisting : mestvergisting: een ontwikkeling met toekomstperspectief
  Dubbeldam, R. - \ 2012
  Wageningen UR etc.
  bio-energie - mestvergisting - energieproductie in de landbouw - gasproductie - varkenshouderij - varkensmest - biobased economy - biogas - bioenergy - manure fermentation - agricultural energy production - gas production - pig farming - pig manure - biobased economy - biogas
  Voor de meeste veehouders is een investering in een dure en grote covergister geen optie. Bovendien is de prijs van coproducten flink gestegen. Daarom groeit de interesse voor kleinschaliger mestvergisting op boerderijschaal.
  Vergassing : vergassing pluimveemest is mogelijk een optie
  Dubbeldam, R. ; Louis Bolk, - \ 2012
  Wageningen UR etc.
  bio-energie - vergassing - pluimveemest - energieproductie in de landbouw - biobased economy - bioenergy - gasification - poultry manure - agricultural energy production - biobased economy
  Vergassing van biomassa gebeurt in Nederland weinig. In het buitenland is er meer ervaring mee, vooral bij industriële bedrijven. Uit reststromen zoals cacaodoppen en zonnebloemkaf wekken zij duurzame energie en warmte op. Op boerderijniveau is de techniek mogelijk interessant voor pluimveemest.
  Zonnepanelen : zonnepanelen steeds interessanter
  Dubbeldam, R. ; Louis Bolk, - \ 2012
  Wageningen UR etc.
  zonne-energie - zonnecollectoren - energiegebruik - energiebronnen - solar energy - solar collectors - energy consumption - energy sources
  Het is voor veel agrarische bedrijven de moeite waard om in zonnepanelen te investeren. Ook zonder subsidie. De prijs is afgelopen tijd sterk gedaald en de energieprijzen blijven naar verwachting stijgen. Panelen verdienen zich terug bij een jaarlijks energieverbruik tot ongeveer 60.000 kWh.
  Verbranding : duurzame warmte door verbranding houtsnippers
  Dubbeldam, R. ; Louis Bolk, - \ 2012
  Wageningen UR etc.
  bio-energie - kachels - houtspaanders - warmte - verbranding - energieproductie in de landbouw - biobased economy - bioenergy - stoves - wood chips - heat - combustion - agricultural energy production - biobased economy
  Vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk waar veel hout voorhanden is, vind je biomassaketels. Ook in Nederland schaffen agrariërs ze aan. Stallen en het woonhuis met hout verwarmen bespaart kosten en spaart het milieu. Het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de CO2-uitstoot nemen sterk af.
  Exportkansen op de Franse biologische markt
  Oosterkamp, E.B. ; Dubbeldam, R. - \ 2011
  BioKennis bericht Markt & Keten (2011)9. - 4
  biologische voedingsmiddelen - export - marktonderzoek - frankrijk - organic foods - exports - market research - france
  De markt voor biologische producten groeit in Frankrijk. Dit kan kansen bieden voor de Nederlandse export. Export bestaat al wel, maar is nog beperkt. In een onderzoek is bekeken of en hoe Nederlandse toeleveranciers hun toegang tot de Franse markt kunnen vergroten.
  BioKennis innovatie magazine
  Wijnands, F.G. ; Keulen, H. van; Dubbeldam, R. - \ 2011
  Wageningen : Biokennis - 64
  biologische landbouw - innovaties - landbouwkundig onderzoek - publiek-private samenwerking - samenwerking - kennissystemen - Nederland - organic farming - innovations - agricultural research - public-private cooperation - cooperation - knowledge systems - Netherlands
  Dit magazine, dat verschijnt bij gelegenheid van het congres Biologische landbouw: ‘Innoveren met ambitie’, laat een staalkaart zien van de successen en innovaties die het gevolg zijn van de langjarige intensieve samenwerking van onderzoek, bedrijfsleven en overheid. Een aantal verdiepende artikelen gaat verder in op wat er bij komt kijken om deze intensieve samenwerking vorm te geven en een goede kennisketen op te zetten.
  Fitness of computergames voor varkens? : via automatisering dierenwelzijn beter waarborgen
  Bracke, M.B.M. ; Dubbeldam, R. - \ 2011
  Ekoland 32 (2011)10. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
  dierenwelzijn - varkenshouderij - omgevingsverrijking - automatisering - varkens - diergedrag - animal welfare - pig farming - environmental enrichment - automation - pigs - animal behaviour
  Varkenshouders hebben interesse in automatisering van hokverrijking. Automatisch stro verstrekken is een voor de hand liggende gedachte. Maar wat te denken van een geautomatiseerde schuurborstels, douche, een fitness-apparaat of zelfs computergames?
  Agrifirm Plant gaat door met Tmt-aanpak
  Dubbeldam, R. - \ 2011
  cultuurmethoden - duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - cultural methods - sustainability - arable farming
  Visie en plannen van Agrifirm over het project Telen met toekomst (Tmt).
  We moeten veel meer doen voor behoud bodemkwaliteit : Interview met Wijnand Sukkel
  Dubbeldam, R. ; Sukkel, W. - \ 2011
  Ekoland 31 (2011)1. - ISSN 0926-9142 - p. 42 - 43.
  bodembeheer - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - ecosysteemdiensten - bodemkwaliteit - akkerbouw - bodemvruchtbaarheid - grondbewerking - soil management - organic farming - sustainability - ecosystem services - soil quality - arable farming - soil fertility - tillage
  De teruggang in bodemkwaliteit is een grotere bedreiging dan de klimaatverandering. Deze stelling durft Wijnand Sukkel van Wageningen UR wel aan. De hele landbouw, inclusief de biologische, heeft een belangrijke opdracht om alles te doen voor een duurzaam bodembeheer. Wat zijn de mogelijkheden?
  Boerennetwerk voor klimaatneutraal ondernemen : project doet beroep op eigen verantwoordelijkheid ondernemers (Interview met Frank Wijnands)
  Dubbeldam, R. ; Wijnands, F.G. - \ 2011
  Ekoland 31 (2011)1. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  biologische landbouw - energiebesparing - duurzame energie - agrarische bedrijfsvoering - landbouwbedrijven - broeikasgassen - emissie - koolstofvastlegging - milieubeheer - samenwerking - organic farming - energy saving - sustainable energy - farm management - farms - greenhouse gases - emission - carbon sequestration - environmental management - cooperation
  Zestien boeren, biologisch en gangbaar, gaan er de komende twee jaar alles aan doen om hun bedrijf klimaatneutraal te maken. Dit gebeurt in het netwerk BoerenKlimaat.nl dat binnenkort van start gaat.
  De gangbare sector als nieuwe bondgenoot ; Interview met Frank Wijnands
  Dubbeldam, R. ; Wijnands, F.G. - \ 2010
  Ekoland 2010 (2010)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  biologische landbouw - landbouwkundig onderzoek - samenwerking - interviews - agrarische geschiedenis - toekomst - agro-industriële ketens - organic farming - agricultural research - cooperation - interviews - agricultural history - future - agro-industrial chains
  Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) vindt het noodzakelijk om thema's als dierenwelzijn, huisvesting en milieu beter te combineren en te zoeken naar totaaloplossingen. Frank Wijnands (Wageningen UR) ziet kansen in onderzoek samen met de gangbare landbouw. Het zijn twee opvallende standpunten die naar voren komen tijdens een gesprek tussen de twee onderzoekers over dertig jaar onderzoek.
  Bodemweerbaarheid als alternatief voor chemie
  Dubbeldam, R. ; Postma, G. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)27. - p. 12 - 13.
  bodem - bodembiologie - tuinbouw - akkerbouw - landbouwplantenteelt - plantenziekten - plantenplagen - plantenziektekunde - bodemecologie - bodemkwaliteit - bodemweerbaarheid - soil - soil biology - horticulture - arable farming - crop husbandry - plant diseases - plant pests - plant pathology - soil ecology - soil quality - soil suppressiveness
  Bodems die planten beschermen tegen bodemziekten en -plagen? Ze bestaan. De kunst is om dit verschijnsel in alle bodems op te roepen. Stap voor stap ontrafelen onderzoekers van Wageningen UR het mechanisme en ontwikkelen ze praktische toepassingen.
  Onderwijs heeft onderzoek niet nodig : stelling
  Dubbeldam, R. ; Naaijkens, J. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)25. - p. 18 - 19.
  samenwerking - agrarisch onderwijs - onderzoek - opinies - cooperation - agricultural education - research - opinions
  Reacties op deze stelling van mensen met een verschillende achtergrond. De meesten vinden de samenwerking tussen onderzoek en onderwijs erg belangrijk.
  Leren van docenten, onderzoekers en ondernemers : interview
  Dubbeldam, R. ; Beers, G. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)25. - p. 12 - 13.
  interviews - agrarisch onderwijs - samenwerking - publiek-private samenwerking - toekomst - Nederland - interviews - agricultural education - cooperation - public-private cooperation - future - Netherlands
  Over twintig jaar gebeurt leren in een community-achtige omgeving, waarbij studenten en leerlingen opgeleid worden door "kenniswerkers". Want de docent is dan ook onderzoeker, ondernemer of zelfs alledrie tegelijk. Dat voorspelt George Beers, tot februari directeur van de Groene Kennis Coöperatie (GKC). Dit toekomstbeeld ziet hij als logisch voortvloeisel uit de steeds intensievere samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.
  Lectoren als schakel tussen onderzoek en onderwijs : padvinderswerk (interview met M. Pastoors)
  Dubbeldam, R. ; Verstegen, J.A.A.M. ; Pastoors, M.A. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)25. - p. 17 - 18.
  samenwerking - onderzoek - agrarisch onderwijs - projecten - hoger onderwijs - cooperation - research - agricultural education - projects - higher education
  Lectoraten op hogescholen zijn in. Steeds meer onderzoekers stimuleren als lector de kennisuitwisseling tussen onderzoek en onderwijs en vernieuwen het onderwijs. De verwachtingen zijn hooggespannen.
  Veehouderij zonder antibiotica : Met natuurlijke weerstand zijn medicijnen niet langer nodig
  Dubbeldam, R. ; Groot, M.J. - \ 2010
  Ekoland 30 (2010)1. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
  dierhouderij - antibiotica - biologische landbouw - geneeskrachtige kruiden - diergezondheid - dierverzorging - animal husbandry - antibiotics - organic farming - herbal drugs - animal health - care of animals
  Minister Verburg wil het antibioticagebruik in de veehouderij sterk terugdringen. Dat dit heel goed kan, demonstreren enkele biologische veehouders tijdens de BioVak-workshop Natuurlijke Weerstand. Met een goede bedrijfsvoering en een robuuste veestapel zijn zelfs helemaal geen antibiotica en andere medicijnen meer nodig
  Topsoil+ : systeeminnovaties voor een duurzame sierteelt op duinzandgrond
  Reuler, H. van; Dubbeldam, R. - \ 2010
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  zandgronden - bodemchemie - organische stof - fosfaten - duingebieden - teeltsystemen - bloembollen - biologische landbouw - cultuurmethoden - sierteelt - bollenstreek - zuid-holland - sandy soils - soil chemistry - organic matter - phosphates - duneland - cropping systems - ornamental bulbs - organic farming - cultural methods - ornamental horticulture - bollenstreek - zuid-holland
  Het organische stofgehalte bepaalt in belangrijke mate de bodemkwaliteit. In duinzand breekt organische stof echter sneller af dan bij andere zandgronden. Voor de sierteelt op duinzandgronden komt het erop aan het organische stofgehalte minimaal op peil te houden. De normen voor toediening van dierlijke mest en de fosfaat- en stikstofgebruiksnormen bepalen hoeveel organische mest kwekers mogen toedienen. In veel gevallen blijkt de fosfaatnorm beperkend. Er loopt onderzoek naar compost als alternatieve organische stof bron om de bodemkwaliteit in ieder geval te handhaven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.