Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1057926
Check title to add to marked list
Samen met ondernemers naar een weerbare bodem - Bodemweerbaarheid in de praktijk
Hospers, M. ; Lamers, J.G. ; Cuijpers, W.J.M. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2015
Louis Bolk Instituut en PPO-AGV - 29
duurzame landbouw - bodemweerbaarheid - duurzame ontwikkeling - gewasbescherming - cultuurmethoden - besluitvorming - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - veldgewassen - sustainable agriculture - soil suppressiveness - sustainable development - plant protection - cultural methods - decision making - entrepreneurship - farm management - field crops
De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen. De doelstelling van het project was om, samen met ondernemers, na te gaan of er een relatie te leggen was tussen bodemweerbaarheid en wat er in de praktijk gebeurt. Verder is ook nagegaan of er uit het onderzoek maatregelen te destilleren waren die voor de praktijk interessant kunnen zijn.
Biodiversiteit in de melkveehouderij : investeren in veerkracht en reduceren van risico's
Erisman, J.W. ; Eekeren, N.J.M. van; Cuijpers, W.J.M. ; Wit, J. de - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 55 p.
melkveehouderij - veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - omgevingsverrijking - plattelandsomgeving - dierenwelzijn - landbouw en milieu - bedrijfsvoering - dairy farming - livestock farming - sustainability - environmental enrichment - rural environment - animal welfare - agriculture and environment - management
Bij de beoordeling van biodiversiteit wordt meestal naar natuurwaarden gekeken, zoals de aanwezigheid van zeldzame en rode lijst soorten, de achteruitgang in aantallen weidevogels en de stand van bijen, vlinders, etc. Onvoldoende realiseren we ons dat deze belangrijke soorten alleen kunnen voorkomen of overleven als er op het agrarische bedrijf aan een bepaald basisniveau van biodiversiteit is voldaan. Deze ‘basisbiodiversiteit’ is gebaseerd op gezonde bodems, gewassen en dieren op het bedrijf, en is functioneel: deze zorgt ervoor dat zogenoemde ‘drukfactoren’ (stress voor het systeem, zoals ziekten, emissies e.d.) minder schade toebrengen. Dit is een zichzelf versterkend proces. Daarnaast levert biodiversiteit ‘natuurwaarden’ op zoals de aanwezigheid van specifieke soorten die kenmerkend zijn voor landbouwgebieden en een aantrekkelijk cultuurlandschap. De laatste decennia perken ondernemers risico´s vooral in door externe middelen in te zetten (bijv. extra bemesting, beregening, antibiotica). Hiermee worden variaties in het systeem ingeperkt maar daarmee blijft ook de functionele agrobiodiversiteit op het bedrijf onbenut. Dit is uitgaan van een ‘controlemodel’. De focus ligt op zo hoog mogelijke productieniveaus tegen zo laag mogelijke kosten. De overheid probeert hierin excessen te voorkomen met generiek beleid. Het controlemodel heeft enerzijds geleid tot een zeer hoge efficiëntie en opbrengsten per hectare, maar anderzijds zijn de bijbehorende intensivering en schaalvergroting belangrijke veroorzakers van het voortgaande verlies aan biodiversiteit in het agrarisch gebied – bijvoorbeeld wat betreft weidevogels en het stagnerend herstel van de natuurkwaliteit in heel Nederland. Hiertegenover staat het ‘adaptatiemodel’ waarin de draagkracht van het natuurlijk systeem – als gevolg van goed management van bodemkwaliteit en functionele agrobiodiversiteit, in plaats van externe inputs ‐ de productie bepaalt en tegelijkertijd het risico op milieu‐, klimaat‐ en productieschade beperkt. Vanuit de draagkracht van het systeem geredeneerd draagt het optimaliseren van natuurlijke processen (bodem, water, gewas, dier, bedrijf) bij aan het beperken van externe risico’s zoals de gevolgen van klimaatfluctuaties, ziekten en plagen. In een dergelijk veerkrachtig systeem wordt actief gebruik gemaakt van de diverse biologische processen in het systeem zelf, de functionele (agro‐) biodiversiteit.
Werken aan bodemweerbaarheid
Broek, R.C.F.M. van den; Berg, W. van den; Lamers, J.G. ; Cuijpers, W.J.M. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Smits, S. - \ 2014
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 63
teeltsystemen - bodemweerbaarheid - bestrijdingsmethoden - agrarische bedrijfsvoering - phytophthora cactorum - bodemeigenschappen - gewasbescherming - proeven - biotesten - fragaria - biologische technieken - vollegrondsteelt - cropping systems - soil suppressiveness - control methods - farm management - soil properties - plant protection - trials - bioassays - biological techniques - outdoor cropping
De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen. Aardbei is een voorbeeld van een zeer intensieve teelt, die erg gevoelig is voor ziekten en plagen. In de teelt worden relatief veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, en er is een sterke behoefte aan kennis die de inzet van deze middelen kan beperken. Aardbei is ook een heel geschikt toetsgewas, omdat het sterk reageert op de bodemgezondheid van een perceel. Is deze goed dan ligt de aardbeienproductie veel hoger dan op percelen waarop de bodemgezondheid matig of slecht is. Opbrengstverschillen kunnen oplopen tot meer dan 50%. De verkregen resultaten bij aardbei kunnen ook vertaald worden naar andere vollegronds gewassen.
Werken aan bodemweerbaarheid Voortgang 2013
Hospers-Brands, M. ; Cuijpers, W.J.M. ; Lamers, J.G. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2014
Louis Bolk Instituut en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
akkerbouw - tuinbouw - bedrijfssystemen - gewasbescherming - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaam bodemgebruik - bodemweerbaarheid - arable farming - horticulture - farming systems - plant protection - organic farming - sustainability - sustainable land use - soil suppressiveness
De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen.
Building on resilience principles for sustainable agriculture : a draft framework
Cuijpers, W.J.M. ; Koopmans, C.J. ; Erisman, J.W. - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 47 p.
duurzame landbouw - biologische landbouw - agro-ecosystemen - duurzaamheid (sustainability) - biodiversiteit - sustainable agriculture - organic farming - agroecosystems - sustainability - biodiversity
This paper introduces and explores the possibilities of a concept that may bridge apparent divergences within the sustainable agriculture approach. Sustainable agriculture concepts may depart from different paradigms, varying from securing global and local resource availability, to maintaining functional integrity of farming systems. Likewise, many different terms have been suggested to address the sustainability of farming systems. This paper departs from the concept of resilience, and from this base explores principles of sustainable agriculture.
Aardbeien op weerbare bodem
Belder, P. ; Cuijpers, W.J.M. ; Janmaat, L. - \ 2012
bodemweerbaarheid - bodempathogenen - phytophthora cactorum - bodemonderzoek - aardbeien - kleinfruit - vollegrondsteelt - landbouwkundig onderzoek - soil suppressiveness - soilborne pathogens - soil testing - strawberries - small fruits - outdoor cropping - agricultural research
Poster met onderzoeksinformatie. De intensieve aardbeiteelt heeft te maken met meerdere hardnekkige bodemgebonden ziekten en plagen. In het onderzoek is gekeken welke bodemeigenschappen bijdragen aan een goede bodemweerbaarheid tegen Phytophthora. Daarbij zijn zowel biologische, chemische als fysische eigenschappen onderzocht.
Aardbei op weerbare bodem : benutten van natuurlijke functies voor het leveren van ecosysteemdiensten
Cuijpers, W.J.M. ; Belder, P. ; Zanen, M. - \ 2012
Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-024 LbP) - 48
bodemweerbaarheid - aardbeien - fruitteelt - kleinfruit - bodemonderzoek - gewasbescherming - bodemschimmels - bodempathogenen - bodemchemie - bodemflora - vollegrondsteelt - zuid-nederland - soil suppressiveness - strawberries - fruit growing - small fruits - soil testing - plant protection - soil fungi - soilborne pathogens - soil chemistry - soil flora - outdoor cropping - south netherlands
In this research, 11 soils of strawberry growers in Noord-Brabant and Limburg are examined for disease suppressiveness. Soils are examined for a number of biological, chemical and physical characteristics, in order to relate those parameters to the degree of disease suppressiveness. Strawberry growers were interviewed on management practices, in particular on the application of organic manure and compost, and on the frequency and use of chemical soil disinfestation.
Biowisselkas: bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem
Cuijpers, W.J.M. ; Janmaat, L. - \ 2012
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-007 LbP) - 42 p.
glastuinbouw - glasgroenten - rotaties - biologische landbouw - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne incognita - nematodenbestrijding - braak - teeltsystemen - paprika's - tomaten - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - rotations - organic farming - plant parasitic nematodes - nematode control - fallow - cropping systems - sweet peppers - tomatoes
In 2009 and 2010 a field experiment was conducted with an alternative cultivation system in organic greenhouse production. The aim of the alternative system is to improve soil health, by broadening crop rotation. A precondition is the economic viability of the alternative system. In the so-called Köver system, planting beds are below-ground divided in compartments by means of a plastic sheet. On one half of the planting bed, greenhouse crops are grown, while on the other half antagonistic crops can be grown or the soil can be left fallow. Sweet pepper suffered from the antagonistic crops, which capture a lot of light. The rich soil stimulated the abundant growth of antagonistic crops (Tagetes patula c.v. Single Gold (Ground Control) and Capsicum annuum c.v. Snooker). This resulted in a production loss of 25% in sweet pepper. Although we didn’t measure a decline of production in combination with fallow, many stems of sweet pepper wilted. Future investigation should point out if the combination sweet pepper and fallow is viable. When cultivated in the alternative system, tomato reaches the same level of production as normal. The number of pathogenic root-knot nematodes (Meloidogyne incognita) drops sharply during fallow. Two years of fallow had no additional effect on the decline of the nematode population. At the end of the tomato crop, the number of nematodes had increased again, independent from the previous conditions (sweet pepper or fallow). Tomato roots were a little healthier after the fallow period. However, the improvement of plant health was too small to result in higher production levels. The system needs a different fertilization approach.
Bodembreed interreg : deel 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem : deel 2: Bodemleven
Zanen, M. ; Belder, P. ; Cuijpers, W.J.M. ; Bos, M. - \ 2011
[S.l.] : S.n. - 83
bodemkwaliteit - bodembiologie - bodembiodiversiteit - functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - bodembeheer - bodemfauna - bodemflora - akkerbouw - bodemvruchtbaarheid - bodemecologie - soil quality - soil biology - soil biodiversity - functional biodiversity - agro-biodiversity - soil management - soil fauna - soil flora - arable farming - soil fertility - soil ecology
Deze literatuurstudie is het resultaat van de eerste fase van het project 'Functionele agrobiodiversiteit in de bodem' in het kader van Bodembreed. In deze studie wordt een overzicht gegeven van wat we verstaan onder bodemkwaliteit en de rol van bodemleven daarin. Aan de hand van bedreigingen voor bodemkwaliteit wordt gekeken naar de rol die de landbouwpraktijk speelt in het tegengaan van deze bedreigingen en wederom de rol van bodemleven daarin.
Nutrient management in organic greenhouse production: Navigation between constraints
Voogt, W. ; Visser, P.H.B. de; Winkel, A. van; Cuijpers, W.J.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der - \ 2011
In: International Conference on Organic Greenhouse Horticulture, Bleiswijk, the Netherlands, 11 - 14 October, 2010. - ISHS - ISBN 9789066056244 - p. 75 - 82.
Innovative intercropping system to improve soil health in organic greenhouse cultivation
Cuijpers, W.J.M. ; Janmaat, L. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2011
In: 1 International Conference on Organic Greenhouse Horticulture. - ISHS - ISBN 9789066056244 - p. 125 - 132.
Nutrient management in organic greenhouse production in Europe: navigation between the constraints of 'Organics', fertilizer legislation and requirements for sustainability
Voogt, W. ; Cuijpers, W.J.M. ; Visser, P.H.B. de; Burgt, G.J. van der; Winkel, A. van - \ 2010
In: IHC Lisboa 2010 Science and Horticulture for people: Abstracts Volume II (Symposia), Lisbon, Portugal, 11 - 14 October, 2010. - Lisbon, Portugal : Wageningen UR Greenhouse Horticulture - p. 636 - 637.
Organic greenhouse production in Europe, the challenges of sustainable management of the root environment
Voogt, W. ; Visser, P.H.B. de; Burgt, G.J.H.M. van der; Cuijpers, W.J.M. - \ 2009
Until about fifteen years ago, organic greenhouse horticulture in the Netherlands and Western Europe was limited to a handful of growers with small non- or only limited heated greenhouses. Since then the area rapidly expanded and have reached an area of about 150 ha. This expansion was driven by the increasing demand in the late 90’s and early 2000’s. The area grew faster than the number of growers, since some large nurseries with fruit vegetables converted from conventional to organic growing as well some existing organic growers expanded their area significantly. Conversion to organic greenhouse production is rather straightforward at one hand because conventional production is already virtually pesticide free, however on the other hand some major other obstacles will appear. More than in other agricultural sectors, organic greenhouse horticulture has to find compromises between the use of modern technology as in the state of the art greenhouse technology at one hand and the viewpoint and attitude from the side of organic production on the other. Within the EU organic agriculture is strictly legalized (EU 2091/92), however many aspect of modern greenhouse horticulture are not covered with this regulation. The platform of growers and retailers therefore agreed upon additional guidelines which were in line with the viewpoint of organic agriculture. The main aspects are exclusion of additional artificial lighting and substrate growing and a limitation in energy use. Therefore high product prices are crucial for the viability of organic greenhouse production as the production costs are higher than those for conventional greenhouses, moreover the total yield is often significantly lower than in conventional crops. Stimulated by the European Action Plan on Organic Farming, the Dutch Government promoted the transition to- and the development of organic horticulture among other things by additional research funds. As a results, projects were initiated aiming at improvement of organic greenhouse production methods towards robustness and sustainability. Since organic production is limited by its own philosophy and principles, among them many restrictions concerning the soil and fertilizers, major bottlenecks in organic farming are soil related. Important problems are the limitations on the use of manure with regard to the N or the P quantity, the unbalanced input of nutrients inherent to organic fertilizers, the restrictions on irrigation and consequently increased salinity problems. Moreover, crop rotation ordained as a fundamental principle of sustainable organic agriculture is a major obstacle, since the number of economically viable crops is very limited. On top of that, legal targets restricting N and P inputs are effective for greenhouse production in general. In view of this, in research projects emphasis was laid primarily on organic matter management to optimize the nutrient balance at one hand and improve disease resistance of the soil system on the other. In this contribution the research on water and nutrients of the last 10 years will be evaluated. Firstly an evaluation was made on water- and mineral balances. A database of organic fertilizers and soil improvers with relevant parameters was developed, based on existing data and filling in the gaps by additional tests. A decision support model for growers was developed combining the database with existing models on N-dynamics (mineralization, denitrification), crop nutrient demands and the water balance of crops and soil. At the same time experiments were performed at individual growers, varying organic fertilizer inputs, or strategies of irrigation and base- and top dressings, to validate the database and the models and demonstrate the use. All activities were performed in close cooperation with the group of organic greenhouse growers, extension service and the research institutes. The projects resulted in applicable guidelines with regard to irrigation and fertilization practices for organic greenhouse production, to meet the targets for both the organic production itself and the legal effective targets for N and P input. However, facing the impending targets on N and P emission and the problems with crop rotation and soil-borne diseases, a lot of work lays ahead.
Nitrogen balances in Dutch organic greenhouse production
Cuijpers, W.J.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Voogt, W. - \ 2008
Gebruik de competentie van de bodem voor ziekte-en plaagonderdrukking
Cuijpers, W.J.M. ; Postma, J. ; Bezemer, T.M. ; Bloem, J. ; Paternotte, S.J. ; Messelink, G.J. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2008
Bodemmanagement en Hulpmeststoffen
Cuijpers, W.J.M. - \ 2008
BioKennis nieuws (2008).
Stikstof uit hulpmeststoffen
Cuijpers, W.J.M. - \ 2008
BioKennis nieuws (2008).
Hulpmeststoffen: inzet en werking in de open teelten
Zanen, M. ; Cuijpers, W.J.M. - \ 2008
Driebergen : Louis Bolk - 27 p.
biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - nitraatmeststoffen - akkerbouw - teelt - bemesting - organic farming - soil fertility - nitrate fertilizers - arable farming - cultivation - fertilizer application
Ondanks een strategie gericht op verzorging van de bodemvruchtbaarheid kan tijdens de biologische teelt van groenten- en akkerbouwgewassen een additionele gift met een snelwerkende meststof noodzakelijk zijn. In de praktijk hebben we het dan over de inzet van hulpmeststoffen. Voor de biologische landbouw zijn er diverse hulpmeststoffen op de markt. De verschillen zitten vooral in de stikstofbeschikbaarheid, de herkomst en de prijs. In deze brochure zetten we de actuele kennis op een rij.
Hulpmeststoffen : beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe
Cuijpers, W.J.M. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. - \ 2008
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 33 p.
biologische landbouw - akkerbouw - stikstofmeststoffen - tarwe - vinasse - verenmeel - luzernebrokken - ricinus communis - raapzaadolie - moutgerst - wei - pluimveemest - landbouwplantenteelt - voedergewassen - bemesting - vergelijkend onderzoek - sierteelt - organic farming - arable farming - nitrogen fertilizers - wheat - feather meal - lucerne pellets - rapeseed oil - malting barley - whey - poultry manure - crop husbandry - fodder crops - fertilizer application - comparative research - ornamental horticulture
The characteristics of 12 additional fertilizers that are applied in organic agriculture, were investigated in a field experiment in 2007 by Louis Bolk Institute.
Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt : effect van grondbewerking en introductie van regenwormen op de bodemstructuur
Cuijpers, W.J.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der - \ 2008
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 31 p.
biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - bodemstructuur na grondbewerking - grondbewerking - gewasopbrengst - aardwormen - bemesting - glastuinbouw - glasgroenten - organic farming - soil fertility - tilth - tillage - crop yield - earthworms - fertilizer application - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
In 2006 en 2007 a research was done to investigate the effect on soil structure of tillage, organic manure and introduction of worms. There were no repetitions of the treatments, so the results can only be indicative. A less intensive soil tillage improved the overall soil structure, measured on the parameters penetration resistance, water infiltration and bulk density. The yield increased substantially. The effect on the soil structure was temporally. Short after soil tillage (April – May) differences could be measured, but in October no differences could be observed. Farmyard manure instead of compost, in combination with a 50% reduction of basis fertilizer nitrogen application out of additional fertilizers did not reduce the yield although total nitrogen application and nitrogen availability were substantially reduced. Out of this research it can not be concluded whether this is caused by an improved soil quality due to FYM or by a surplus of nitrogen in the ‘standard’ way of manure and fertilizer application. The introduction of Aporrectodea calliginosa is more successful then that of Dendrobaena veneta. Because of this, and because of the different function of these worms in the soil ecosystem, little effect of D. veneta on soil structure may be expected.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.