Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1058341
  Check title to add to marked list
  Detectie van plantenpathogenen en –aantasters
  Bonants, P.J.M. ; Lee, T.A.J. van der; Vlugt, R.A.A. van der; Dullemans, A.M. ; Verbeek, M. ; Ebskamp, M. ; Bruinsma, M. ; Kooman, M. ; Haan, E. de; Kock, M. de; Miglino, R. ; Kox, L. - \ 2014
  Gewasbescherming 45 (2014)5. - ISSN 0166-6495 - p. 157 - 158.
  conferenties - plantenziekteverwekkers - kwaliteitscontroles - inspectie - diagnostische technieken - samenwerking - detectie - gewasbescherming - conferences - plant pathogens - quality controls - inspection - diagnostic techniques - cooperation - detection - plant protection
  Nederland speelt internationaal een belangrijke rol in productie en handel van plantaardig materiaal. Hierin zijn vaak ongewenste veroorzakers van quarantaine- (Q) en kwaliteitsziekten (K) en -plagen een storende factor. Om de (fytosanitaire) kwaliteit van verhandeld (met name ook geëxporteerd) plantmateriaal ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, en eigen teelten te vrijwaren van ongewenste organismen is het van groot belang vroegtijdig deze plantenpathogenen te kunnen detecteren en te identificeren. Hiervoor zijn gevalideerde onderzoekmethoden noodzakelijk, die geschikt zijn voor routinematig gebruik door het bedrijfsleven, de keuringsdiensten en de NVWA. De hier voorgestelde intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en keuringslaboratoria is noodzakelijk om de agrarische sector toekomstbestendig te houden. Daarnaast dient naast aandacht voor nieuwe ontwikkelingen ook aandacht besteedt te worden aan kwaliteitsborging en efficiëntie verbetering van bestaande technieken zodat de taken van de keuringsdiensten beter uitgevoerd kunnen worden.
  Deltaplan Erwinia. Deel C - Pootaardappelen. Eindrapport van het onderzoek 2009 - 2012
  Boomsma, D. ; Velvis, H. ; Kristelijn, K. ; Tent Becking, T. van; Kastelein, P. ; Zouwen, P.S. van der; Krijger, M.C. ; Förch, M.G. ; Wolf, J.M. van der; Czajkowski, R.L. ; Jafra, S. ; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de; Nunes Leite, L. - \ 2013
  Den Haag, Zoetermeer : Nederlands Aardappel Organisatie (NAO), Productschap Akkerbouw (PA) - 104
  erwinia - pectobacterium - dickeya - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekten - plantenziektebestrijding - aardappelen - akkerbouw - landbouwkundig onderzoek - besmetting - ziektepreventie - gewasbescherming - plant pathogenic bacteria - plant diseases - plant disease control - potatoes - arable farming - agricultural research - contamination - disease prevention - plant protection
  Het Deltaplan Erwinia (Deel C – Pootaardappelen) is een vervolg op het project 'Bacterievrije pootgoedteelt - een uitdaging!'. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de Erwinia-problemen in de pootgoedteelt en uiteindelijk te komen tot een reductie van de economische schade met 50%. Uit het onderzoek (2009-2012) blijkt dat er bij vrijwel elk onderdeel van de teeltcyclus van pootaardappelen risicovolle handelingen vallen aan te wijzen die tot verergering van het probleem leiden. Na vier jaar onderzoek is de conclusie dat er, om de ten doel gestelde reductie van 50% reductie te realiseren, een samenhangend pakket aan maatregelen nodig is. Daarvoor wordt een aantal aanbevelingen gedaan
  Levend of dood, dat is de vraag!
  Lee, T.A.J. van der; Leeuwen, G. van; Haan, E. de; Helder, J. ; Koenraadt, H. ; Bonants, P.J.M. - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)2. - ISSN 0166-6495 - p. 71 - 75.
  moleculaire plantenziektekunde - plantenziekten - plantenplagen - moleculaire detectie - quarantaine organismen - infectiviteit - moleculaire technieken - molecular plant pathology - plant diseases - plant pests - molecular detection - quarantine organisms - infectivity - molecular techniques
  In de literatuur zijn voor de detectie van plantenpathogenen diverse methodieken beschreven. De biologische methodieken detecteren alleen levende organismen. Morfologische, serologische en moleculaire technieken maken mmestal geen onderscheid tussen dood en levend of infectieus en niet infectieus. Met name voor quarantaineorganismen is het onderscheid tussen levende en dode pathogenen van essentieel belang. Binnen het FES-programma 'Versterking infrastructuur plantgezondheid' is binnen werkpakket 3 'Ontwikkeling van methoden voor het aantonen van vitaliteit van plantenpathogenen' gewerkt aan de detectie van vitaliteit in nematoden, schimmels en bacteriën.
  Toetsing op Erwinia in hyacint : nu mogelijk bij de NAK
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Martin, W.S. ; Miglino, R. ; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)192. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.
  bloembollen - bollen - gewasbescherming - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - testen - bemonsteren - technieken - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - bulbs - plant protection - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - testing - sampling - techniques - agricultural research
  Naast het uitvoeren van een thuistoets op Erwinia kan de teler nu ook zijn partijen laten testen bij de NAK in Emmeloord met een PCR-toets. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de toets werkt en hoe nauwkeurig hij is.
  Toetsen op agressief snot (Dickeya) bij de NAK?
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Martin, W.S. ; Korsuize, C.A. ; Schadewijk, T. van; Miglino, R. ; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de - \ 2010
  dickeya chrysanthemi - hyacinten - testen - bloembollen - dickeya chrysanthemi - hyacinths - testing - ornamental bulbs
  Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een toets om Dickeya in hyacintenbollen vast te stellen .
  Non-persistente virusoverdracht door bladluizen, Aardappelvirus Y in aardappel
  Verbeek, M. ; Piron, P.G.M. ; Cuperus, C. ; Dullemans, A.M. ; Wiegers, G.L. ; Bruin, A. de; Raaij, H.M.G. van; Vlugt, R.A.A. van der; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de; Miedema, G. ; Stolte, T. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International - 23
  aardappelvirus y - stammen (biologisch) - aphididae - aardappelen - epidemiologie - ziekteoverdracht - akkerbouw - potato virus y - strains - aphididae - potatoes - epidemiology - disease transmission - arable farming
  De laatste jaren nemen de problemen met Aardappelvirus Y (PVY) toe. Dit is terug te vinden in de toenemende percentages declassering van partijen pootaardappelen. Deze tendens is niet te verklaren met behulp van de vangstcijfers van bladluizen, de overbrengers van het virus. De bladluisvangsten nemen de laatste jaren juist af. Om de oorzaak van de toenemende problemen met PVY te achterhalen, startte in 2006 het proejct "Non-persistente overdracht door bladluizen, aardappel", gezamenlijk gefinancierd door het Ministerie van LNV, de NAK en het productschap Akkerbouw (PA). Het onderzoek richtte zich op een drietal vragen: •Is de bladluissituatie in het veld veranderd? Met andere woorden, zijn er nieuwe bladluissoorten aanwezig die PVY kunnen overdragen? •Zijn er andere of nieuwe stammen van het virus in het veld aanwezig? •Is de overdrachtsefficiëntie van bladluizen voor nieuwe PVY-stammen anders? Er is aangetoond dat in de afgelopen jaren de veldsituatie voor wat betreft aanwezige PVY-stammen is veranderd. Enkele jaren geleden werd nog algemeen aangenomen dat voornamelijk PVYN in de Nederlandse aardappelteelt voorkwam. Nu komt deze stam nauwelijks meer voor en zijn PVYO en de recombinante stammen PVYNTN en PVYN-Wi volop aanwezig. Gedurende drie jaar zijn de bladluisvangsten door de NAK uitgebreid geanalyseerd op het eventueel voorkomen van nieuwe soorten. De cijfers zijn vergeleken met de vangstcijfers uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Nieuwe soorten bladluizen die PVY kunnen overbrengen zijn niet waargenomen. Er is één nieuwe soort gevonden (Utamphorophora humboldti), maar van deze soort is nog niet bekend of het PVY kan overbrengen en, zo ja, met welke efficiëntie. Dit kon helaas niet in dit project worden uitgezocht. Er is een nieuwe methode ontwikkeld om de relatieve transmissie efficiëntie (REF-waarde) van bladluissoorten te meten. Deze methode heeft als voordeel dat hij het gehele jaar door kan worden uitgevoerd. Daarnaast is de methode minder arbeidsintensief in vergelijking met de in de tachtiger jaren gebruikte methode. Van de belangrijkste bladluissoorten is de REF-waarde bepaald voor de overdracht van PVYN, PVYNTN en PVYN-Wi. De waarden van overdracht van PVYN komen goed overeen met de in de tachtiger jaren in Nederland bepaalde REF-waarden, die toen ook met PVYN zijn bepaald. Bij sommige bladluissoorten worden andere REF-waarden gevonden wanneer PVYNTN en PVYN-Wi worden overgedragen. Voor deze soorten zal voorgesteld worden nieuwe REF-waarden in gebruik te nemen voor bepaling van de advies-loofdodingsdatum
  Overdracht Aardappelvirus Y door bladluizen in aardappel
  Verbeek, M. ; Piron, P.G.M. ; Cuperus, C. ; Dullemans, A.M. ; Wiegers, G.L. ; Bruin, A. de; Raaij, H.M.G. van; Vlugt, R.A.A. van der; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de; Miedema, G. ; Stolte, T. - \ 2009
  Kennisakker.nl 2009 (2009)20 mei.
  aardappelen - pootaardappelen - aphididae - aardappelvirus y - onderzoek - akkerbouw - potatoes - seed potatoes - aphididae - potato virus y - research - arable farming
  De laatste jaren nemen de problemen met Aardappelvirus Y (PVY) toe. Om de oorzaak hiervan te achterhalen, is in 2006 onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft het volgende geleerd: De veldsituatie voor wat betreft aanwezige PVY-stammen is veranderd; Nieuwe soorten bladluizen die PVY kunnen overdragen zijn niet gevonden; Bij sommige bladluissoorten worden andere REF-waarden gevonden wanneer PVYNTN en PVYN-Wi worden overgedragen. Voor deze soorten zal de NAK andere REF-waarden gaan gebruiken voor de vaststelling van de loofdodingsadviesdatum.
  Strains of Potato virus Y in Dutch seed potato culture
  Vlugt, R.A.A. van der; Verbeek, M. ; Piron, P.G.M. ; Cuperus, C. ; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de - \ 2008
  In: Book of Abstracts. The 3rd Conference of the International Working Group on Legume and Vegetable viruses (IWGLVV), Ljubljana, Slovenia, 20-23 August 2008. - Ljubljana, Slovenia : National Institute of Biology (NIB), Department of Biotechnology and Systems Biology - p. 31 - 31.
  Over the recent years Potato virus Y presents a growing problem in Dutch seed potato culture. In recent years a significant % of seed potato lots was de-classified due to PVY infections. This apparent increase in PVY infections was unexpected since no increase in field symptoms were observed and the numbers of aphids caught in the yellow water traps and high suction traps showed a clear decline over the last 10 years.. In 2006 a project was initiated to investigate the possible causes for the increase in PVY infections. Firstly a survey was performed on potato plant material grown in the control fields of the General Inspection Service (NAK), to determine the distribution of PVY strains, including the ‘new’ PVYNTN and PVYN-Wilga strains. This plant material is representative of Dutch seed potato stocks. In the control fields tubers, which were taken from stocks tested by ELISA, are grown to evaluate the earlier laboratory tests. Samples were tested by ELISA using polyclonal and monoclonal antibodies. All ELISA positive samples were further tested for the presence of PVYN, PVYO, PVYNTN and PVYN-Wilga by two molecular methods and in addition inoculated onto a set of indicator plants. Results showed that PVY strains populations in the Netherlands shifted significantly and that PVYNTN and PVYN-Wilga are more spread then generally assumed. In addition to field monitoring and post-harvest control, the control system for potato viruses, including PVY in the Netherlands, is also based on monitoring the flight data of a selected group of aphids. The aphids caught are counted and assigned a value according to their Relative Efficiency Factor (REF). When the cumulative values reach a certain threshold a date for haulm destruction is set, to prevent virus infections of the tubers. Given the current problems with PVY, this system, developed in the 1980’s, may no longer be sufficient to control the current virus situation in the field. In our project the question is addressed whether a shift in aphid populations has occurred and if the REF’s determined in the 1980’s are still valid for M. persicae and other aphids for the PVY strains found in the Netherlands nowadays. A new system was set up to determine the REF’s for known PVY transmitters and other aphids that are presently caught in the field. Figures of transmission efficiencies of different aphid species for different PVY strains will be presented.
  Strains of Potato virus Y in Dutch seed potato culture
  Vlugt, R.A.A. van der; Verbeek, M. ; Cuperus, C. ; Piron, P.G.M. ; Haan, E. de; Bovenkamp, G.W. van den - \ 2008
  In: Proceedings of the 13th European Association for Potato Research Virology Section Meeting, Coylumbridge (Aviemore), Scotland, United Kingdom, 17-22 June 2007. - - p. 191 - 192.
  Potato virus Y (PVY) is a growing problem in Dutch seed potato culture, with an increasing number of seed potato lots failing to meet quality standards. The reasons for this are unknown. In addition to the well-known PVYN and PVYO strains, several new strains of PVY have been reported, of which PVYNTN and PVYN-Wilga (both characterised as being between PVYN and PVYO) are the best known. In 2006, a survey for PVY strains was done on potato plant material grown in the control fields of the General Inspection Service NAK. This material is representative of Dutch seed potato stocks. In the survey, over 120 samples showing distinct PVY symptoms were collected. Each sample was tested by ELISA using polyclonal antibodies for PVY and monoclonal antibodies to distinguish PVYN from PVYO/PVYC. All ELISA-positive samples were further tested for the presence of PVYN, PVYO, PVYNTN and PVYN-Wilga by two molecular methods and in addition inoculated to a set of indicator plants. The results show that a significant shift in PVY strain populations in the Netherlands has occurred and that PVYNTN and PVYN-Wilga are more widespread than previously assumed
  Strains of Potato virus Y in Dutch seed potato culture
  Vlugt, R.A.A. van der; Verbeek, M. ; Piron, P.G.M. ; Cuperus, C. ; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de - \ 2007
  In: Program and Abstracts. 10th Int Plant Virus Epidemiology Symposium: "Controlling Epidemics of Emerging and Established Plant Virus Diseases - The Way Forward", Icrisat, India, 15-19 October 2007. - Australia and India : International Plant Virus Epidemiology Committee (IPVEC) of International Society of Plant - p. 53 (OP - 52).
  Over the recent years Potato virus Y (PVY) presents a growing problem in Dutch seed potato culture. In the years 2002 – 2004 approximately 10 – 15% of the seed potato lots was declassified because of the levels of PVY infection exceeded quality standards. In 2006 an even higher percentage was reported. Aphid vectors form an important factor in the spread of PVY. However, the increasing levels of infections with PVY are in contrast to the decreasing numbers of aphids caught in the yellow water traps and high suction traps used to monitor aphid flights. In addition to the well-known PVY-N and PVY-O standard strains, several new strains of PVY have been reported of which PVY-NTN and PVY-N-Wilga are currently the best known. Both strains are described as genetic recombinants between PVY-N and PVY-O. The presence and possible spread over The Netherlands of these recombinant strains is not known yet. In July 2006 a survey for PVY strains was done on potato plant material grown in the control fields of the General Inspection Service NAK. This plant material is representative of Dutch seed potato stocks. In the control fields tubers, which were taken from stocks tested by ELISA in 2005, are grown to evaluate the earlier laboratory tests by visual inspection. In the survey over 120 samples showing distinct PVY symptoms were collected from different seed lots. Each sample was tested by ELISA using polyclonal antibodies for the presence of PVY and monoclonal antibodies to distinguish PVY-N from PVY-O/C. All ELISA positive samples were further tested for the presence of PVY-N, PVY-O, PVY-NTN and PVY-N-Wilga by two molecular methods and in addition inoculated on a set of indicator plants. Results show that a significant shift in PVY strains populations in the Netherlands has occurred and that PVY-NTN and PVY-N-Wilga are more spread then previously and generally assumed.
  Aardappelvirus Y: opnieuw onder de loep
  Vlugt, R.A.A. van der; Verbeek, M. ; Cuperus, C. ; Piron, P.G.M. ; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de; Stolte, T. - \ 2006
  plantenvirussen - aardappelvirus y - solanum tuberosum - aardappelen - pootaardappelen - plant viruses - potato virus y - solanum tuberosum - potatoes - seed potatoes
  Aardappelvirus Y (PVY) is al vele jaren een belangrijk virus in de Nederlandse pootaardappelteelt. Om nog onbekende redenen nemen de besmettingen met dit virus en de daaruit voortvloeiende schade sinds enige jaren aanzienlijk toe. Nagegaan is in dit onderzoek welke factoren verantwoordelijk zijn voor de sterke toename van PVY in het veld
  Eindelijk betrouwbare 'zwartbeentoets'
  Beckhoven, J.R.C.M. van; Wolf, J.M. van der; Hanse, L. ; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de - \ 2002
  Aardappelwereld 56 (2002)7. - ISSN 0169-653X - p. 17 - 19.
  aardappelen - plantenziekteverwekkende bacteriën - erwinia - dickeya chrysanthemi - plantenziekten - elisa - analytische methoden - potatoes - plant pathogenic bacteria - erwinia - dickeya chrysanthemi - plant diseases - elisa - analytical methods
  Met Elisa-toets en een toepasbaar antiserum is het mogelijk de bacterieziekten Erwinia atroseptica en Erwinia chrysanthemi aan te tonen in een partij aardappelen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.