Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1058390
  Check title to add to marked list
  Emission of CO2 from agricultural peat soils in the Netherlands and ways to limit this emission
  Akker, J.J.H. van den; Kuikman, P.J. ; Vries, F. de; Hoving, I.E. ; Pleijter, M. ; Hendriks, R.F.A. ; Wolleswinkel, R.J. ; Simões, R.T.L. ; Kwakernaak, C. - \ 2010
  In: Proceedings of the 13th International Peat Congress After Wise Use – The Future of Peatlands, Vol. 1 Oral Presentations, Tullamore, Ireland, 8 – 13 june 2008. - Jyväskylä, Finland : International Peat Society - ISBN 9780951489048 - p. 645 - 648.
  Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek fase 3 : monitoring stroomgebieden
  Jansen, H.C. ; Wolleswinkel, R.J. ; Bolt, F.J.E. van der; Schoumans, O.F. ; Siderius, C. ; Leenders, T.P. ; Sicco Smit, M.E. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 13-II) - 174
  watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - nitraten - mest - waterverontreiniging - modellen - voedingsstoffen - landbouw - stroomgebieden - fosfaten - veluwe - gelderland - water systems - catchment hydrology - nitrates - manures - water pollution - models - nutrients - agriculture - watersheds - phosphates - veluwe - gelderland
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ wordt, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied van de Schuitenbeek. In Fase 3 zijn regionale (gebiedspecifieke) data toegepast, die stapsgewijs in de modellen zijn geïntroduceerd. Dit heeft geleid tot een beter inzicht in de diverse componenten van het land- en watersysteem en tot een beter (meer gebiedspecifiek) modelsysteem.
  Het veen verdwijnt uit Drenthe : omvang, oorzaken en gevolgen
  Vries, F. de; Hendriks, R.F.A. ; Kemmers, R.H. ; Wolleswinkel, R.J. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1661) - 25
  veengronden - organische stof - oxidatie - landgebruik - broeikasgassen - waterbeheer - regionaal beleid - natuurontwikkeling - drenthe - peat soils - organic matter - oxidation - land use - greenhouse gases - water management - regional policy - nature development
  In Drenthe is het areaal veengronden in de afgelopen decennia met 21 000 ha afgenomen naar ca 33 000 ha. Er is sprake van een sluipend proces van afbraak van organische stof door oxidatie, dat voornamelijk een onbedoeld gevolg is van ontwatering en grondgebruik
  Systeemanalyse voor het stroomgebied de Krimpenerwaard fase 3
  Kroes, J.G. ; Schaap, J.D. ; Bolt, F.J.E. van der; Wolleswinkel, R.J. ; Roelsma, J. ; Schoumans, O.F. ; Siderius, C. ; Leenders, T.P. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 13-III) - 124
  watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - nitraten - mest - waterverontreiniging - modellen - oppervlaktewater - voedingsstoffen - nederland - landbouw - monitoring - stroomgebieden - fosfaten - zuid-holland - krimpenerwaard - veenweiden - water systems - catchment hydrology - nitrates - manures - water pollution - models - surface water - nutrients - netherlands - agriculture - monitoring - watersheds - phosphates - zuid-holland - krimpenerwaard - peat grasslands
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ wordt, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied de Krimpenerwaard. Deze systeemanalyse wordt gefaseerd uitgevoerd. Uit rapport geeft de resultaten weer van Fase 3. In de verschillende fases, waarin een meetprogramma en modelberekeningen zijn geïntegreerd, wordt gestreefd naar een operationeel, geoptimaliseerd, gebiedspecifiek monitoringsysteem, waarmee de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten kan worden gekwantificeerd en waarmee de effecten van het mestbeleid en veranderingen binnen het stroomgebied kunnen worden gevolgd en voorspeld. In het modelsysteem Fase 3 zijn alle relevante bronnen op stroomgebiedniveau meegenomen
  Systeemanalyse voor het stroomgebied de Drentse Aa fase 3
  Roelsma, J. ; Leenders, T.P. ; Bolt, F.J.E. van der; Wolleswinkel, R.J. ; Renaud, L.V. ; Schaap, J.D. ; Schoumans, O.F. ; Siderius, C. ; Heide, H. van der; Molen, K. van der - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 13-I) - 132
  watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - nitraten - mest - waterverontreiniging - modellen - oppervlaktewater - voedingsstoffen - nederland - landbouw - monitoring - stroomgebieden - fosfaten - drenthe - water systems - catchment hydrology - nitrates - manures - water pollution - models - surface water - nutrients - netherlands - agriculture - monitoring - watersheds - phosphates - drenthe
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied van de Drentse Aa. Deze systeemanalyse wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van Fase 3. In het modelsysteem Fase 3 zijn alle relevante bronnen op stroomgebiedniveau meegenomen
  Systeemanalyse voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford fase 3
  Siderius, C. ; Wolleswinkel, R.J. ; Bolt, F.J.E. van der; Roelsma, J. ; Schoumans, O.F. ; Leenders, T.P. ; Ruiter, H. de - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 13-IV) - 1767
  watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - nitraten - mest - waterverontreiniging - modellen - oppervlaktewater - bodemchemie - nederland - landbouw - monitoring - landbouwgrond - fosfaten - land van maas en waal - water systems - catchment hydrology - nitrates - manures - water pollution - models - surface water - soil chemistry - netherlands - agriculture - monitoring - agricultural land - phosphates - land van maas en waal
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is een systeemanalyse uitgevoerd voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Deze systeemanalyse wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van Fase 3. In het modelsysteem Fase 3 zijn alle relevante bronnen op stroomgebiedniveau meegenomen
  Empirical relations between subsidence, CO2 emissions and water management
  Akker, J.J.H. van den; Hendriks, R. ; Pleijter, M. ; Wolleswinkel, R.J. ; Beuving, J. ; Hoving, I.E. ; Houwelingen, K. van - \ 2007
  In: Proceedings of the First International Symposium on Carbon in Peatlands, Wageningen, The Netherlands, 15 - 18 April 2007. - Wageningen : Wageningen University - p. 102 - 102.
  Subsurface irrigation to diminish subsidence of peat soil
  Akker, J.J.H. van den; Hoving, I.E. ; Hendriks, R.F.A. ; Wolleswinkel, R.J. - \ 2006
  In: EnviroWater2006; concepts for water management and multifunctional land-uses in lowlands, 9th inter-regional conference on environment-water, Delft, The Netherlands, 17-19 May 2006. - - p. 81 - 82.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.