Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1063609
Check title to add to marked list
Effect afzet mestverwerkingsproducten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof
Luesink, H.H. ; Postma, R. ; Smits, M.J.W. ; Schöll, L. van; Koeijer, T.J. de - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-034) - ISBN 9789462577787
regelingen - agrarisch recht - mest - kunstmeststoffen - mestverwerking - nederland - europese unie - europa - regulations - agricultural law - manures - fertilizers - manure treatment - netherlands - european union - europe
Research of the LEI Wageningen UR and NMI (Nutriënten Management Instituut) how the market for reclaimed nutrients would develop if harmonised product specifications were to apply to organic fertilisers and if substitutes for artificial fertilisers made from animal manure were to be considered legally equivalent to artificial fertiliser. The influence of the scrapping of such regulations is limited. The scale of the processing of manure into mineral concentrates will increase a little, the costs of exporting manure products will be a little lower, and the gate fees for manure processers could decline by 1-2 euros per tonne of manure (5-10%).
Naar een herziening van kali-advies grasland
Bussink, D.W. ; Schöll, L. van; Draai, H. van der; Middelkoop, J.C. van; Holshof, G. - \ 2014
Wageningen : NMI-AGRO / Wageningen UR (Soil for life 1421.N.10) - 63
graslanden - kalium - bemesting - grondanalyse - mestbehoeftebepaling - grasslands - potassium - fertilizer application - soil analysis - fertilizer requirement determination
Voor een optimale grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Tegelijkertijd dient een te hoog aanbod van K te worden voorkomen om nadelige effecten voor de diergezondheid te vermijden. Het vigerende kalibemestingsadvies is gebaseerd op proeven uit de jaren vijftig en zestig met zware eerste sneden. Het advies is na 1976 vrijwel niet meer gewijzigd. Sindsdien is de landbouw sterk gewijzigd en zijn er nieuwe methoden voor grondonderzoek ontwikkeld.
Map maker’s guide: a decision support system for interpolation, aggregation, and disaggregation : technical documentation
Walvoort, D.J.J. ; Knotters, M. ; Hoogland, T. ; Wijnen, H. van; Dijk, T.A. van; Schöll, L. van; Groenenberg, J.E. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 350) - 36
kaarten - beslissingsondersteunende systemen - tijd - ruimte - aggregatie - internet - maps - decision support systems - time - space - aggregation
This report documents a decision support system (DSS) that has been developed to assist environmental researchers in selecting interpolation, aggregation, and disaggregation methods. The DSS has been implemented as a web-application. This facilitates updating and makes the DSS generally accessible. The DSS asks the user several questions. The answers are compared with those given by experts. The degree of similarity between both sets of answers is used to assign suitability scores to a huge set of interpolation, aggregation, and disaggregation methods stored in a database. These methods are ranked from most to least suitable and presented to the user in a dynamic table. The user can compare recommended methods (backgrounds, available software, literature, performance) and evaluate dynamically which methods would have been recommended if deferent answers had been given (what-if analysis)
Appraising fertilisers: origins of current regulations and standards for contaminants in fertilisers : background of quality standards in the Netherlands, Denmark, Germany, United Kingdom and Flanders
Ehlert, P.A.I. ; Posthuma, L. ; Römkens, P.F.A.M. ; Rietra, R.P.J.J. ; Wintersen, A.M. ; Wijnen, H. van; Dijk, T.A. van; Schöll, L. van; Groenenberg, J.E. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 336) - 128
rioolslib - compost - bemesting - kwaliteitsnormen - verontreiniging - overheidsbeleid - vergelijkingen - nederland - denemarken - duitsland - verenigd koninkrijk - vlaanderen - sewage sludge - composts - fertilizer application - quality standards - pollution - government policy - comparisons - netherlands - denmark - germany - uk - flanders
The standards for contaminants in fertilisers in Denmark, Germany, Flanders, the Netherlands and United Kingdom, are given in the context of the proposals for new European fertiliser legislation. This EU legislation might result in generic limit values for contaminants and input lists of materials, and importantly specific waste materials, per categories of fertiliser. With the national and European targets of recycling and energy recovery, the sustainable use of waste materials as fertilisers is becoming more and more important. A revision of the fertiliser legislation is therefore not only relevant for agriculture but also for the waste and energy sector. Compared to the surrounding countries the limit values in the Netherlands are low for heavy metals and high for organic contaminants. The origin of the limit values, the basic protection policies and the risk analysis have been traced especially for the Netherlands, and roughly for the surrounding countries. The limits for heavy metals in fertilisers in the Netherlands are based on the protection of the soil, on practice, and in case of organic contaminants, also on a risk analysis. Also in the surrounding countries, the limit values have been derived using the same basic concepts of protection and risk analysis. The differences and similarities between the basic concepts to derive limit values between the countries give a starting point for a revaluation and new limit values for fertilisers
Doeltreffend kali-bemestingsadvies voor snijmais = Effective potassium fertilisation recommendation for sillage maize
Schooten, H.A. van; Schöll, L. van; Dijk, W. van; Middelkoop, J.C. van; Boer, D.J. den - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 500)
maïs - kalium - bemesting - gewasopbrengst - normen - voedergewassen - mineralenboekhouding - voedingsstoffengehalte - maize - potassium - fertilizer application - crop yield - standards - fodder crops - nutrient accounting system - nutrient content
The current potassium fertilisation recommendation for silage maize is outdated and does not take into account the potential of production of plots and residual (K) effect from cover crops or grass. That is why a study was conducted on the background and efficiency of the current recommendations. This report describes the results and conclusions of this study. Recommendations for further research were formulated from the conclusions.
Interactie tussen N en K op grasland : herziening kali-advies gewenst?
Boer, D.J. den; Middelkoop, J.C. van; Schöll, L. van - \ 2010
Wageningen : Nutriënten Management Instituut - 67
graslanden - kalium - stikstof - bemesting - melkveebedrijven - grasslands - potassium - nitrogen - fertilizer application - dairy farms
Om een maximaal rendement van de door gebruiksnormen beperkte stikstof (N)- en fosfaat- (P2O5) bemesting op grasland te krijgen dient de voorziening met andere nutriënten in orde te zijn. Naast N en P zijn kalium (K) en ook zwavel (S) direct van invloed op de grasopbrengst. Voor een optimale grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Tegelijkertijd dient een te hoog aanbod van K, waardoor het gras een te hoog kaligehalte krijgt, te worden voorkomen. Dit heeft een negatief effect op de diergezondheid. Dit rapport beschrijft een onderzoek dat uitgevoerd is naar de invloed van de kalivoorziening uit mest op melkveebedrijven, waarbij nagegaan is of het huidige K-bemestingsadvies en de toegepaste analysemethode nog actueel zijn of verbetering behoeven.
Toetsing van meststoffen en bemestingssystemen in de aardappelteelt
Postma, R. ; Dekker, P.H.M. ; Schöll, L. van; Paauw, J.G.M. ; Wijnholds, K.H. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2009
Kennisakker.nl 2009 (2009)14 aug..
pootaardappelen - aardappelen - kunstmeststoffen - veldproeven - fabrieksaardappelen - bemesting - akkerbouw - seed potatoes - potatoes - fertilizers - field tests - starch potatoes - fertilizer application - arable farming
Er wordt in de praktijk veel informatie verspreid over de positieve aspecten van bepaalde ‘nieuwe’ meststoffen en bemestingssystemen. In opdracht van o.a. het Productschap Akkerbouw hebben NMI en PPO-agv daarom de gebruikswaarde (o.a. effect op opbrengst en kwaliteit) van een aantal van die meststoffen en bemestingssystemen voor de teelt van poot-, zetmeel- en consumptieaardappelen vastgesteld. In aanvulling daarop is in de veldproeven met zetmeel- en consumptieaardappelen op zandgrond ook het effect op de efficiëntie van de toegediende stikstof onderzocht.
Toetsing van meststoffen en bemestingssystemen in de aardappelteelt; veldproeven 2006-2008
Postma, R. ; Dekker, P.H.M. ; Schöll, L. van; Paauw, J.G.M. ; Wijnholds, K.H. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2009
Wageningen : NMI (Rapport / NMI 1161) - 49
aardappelen - veldproeven - pootaardappelen - gewasopbrengst - stikstofmeststoffen - bemesting - fabrieksaardappelen - potatoes - field tests - seed potatoes - crop yield - nitrogen fertilizers - fertilizer application - starch potatoes
Er wordt in de praktijk veel informatie verspreid over de positieve aspecten van bepaalde (nieuwe) meststoffen en bemestingssystemen. In opdracht van Productschap Akkerbouw, een aantal meststoffenbedrijven, de Stichting Proefboerderij Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve en het Ministerie van LNV hebben NMI en PPO daarom de gebruikswaarde (o.a. effect op opbrengst en kwaliteit) van een aantal van die meststoffen en bemestingssystemen voor de teelt van poot-, zetmeel- en consumptieaardappelen vastgesteld. In aanvulling daarop is in de veldproeven met zetmeel- en consumptieaardappelen op zandgrond ook het effect op de efficiëntie van de toegediende stikstof onderzocht
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.