Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems : en de implicaties daarvan voor de effectiviteit van plaggen
  Kooijman, A.M. ; Bloem, J. ; Cerli, C. ; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Kalbitz, K. ; Dimmers, W.J. ; Vos, A. ; Peest, A.K. ; Kemmers, R.H. - \ 2014
  Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (OBN rapport 2014/OBN189-DK) - 87
  duingebieden - bodemchemie - stikstof - mineralisatie - ecologisch herstel - plaggen steken - natura 2000 - duneland - soil chemistry - nitrogen - mineralization - ecological restoration - sod cutting - natura 2000
  In dit rapport staat het Natura 2000 habitattype H2130, de Grijze duinen, centraal. In veel duingebieden is de hoge stikstof-depositie een probleem voor een gunstige staat van instandhouding van de Grijze duinen. In de herstelstrategie die binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is uitgewerkt voor dit habitattype, staat o.a. de maatregel plaggen genoemd. In deze rapportage wordt onderzocht of plaggen de Grijze duinen minder gevoelig maakt voor stikstofdepositie en daarmee of deze maatregel effectief is. Voor het beheer van grijze duinen is het belangrijk meer inzicht te krijgen in de betekenis van N-opslag in de bodem en de rol van het bodemleven daarbij. Het in dit rapport beschreven onderzoek geeft antwoord op de vraag in welke mate micro-organismen en mesofauna, en uiteindelijk de opslag van N in organische stof in de bodem, een rol speelt bij de gevoeligheid van duinen voor N-depositie.
  Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hun invloed op het duinlandschap en de kwaliteit van enkele habitats
  Haperen, A.M.M. van; Kooijman, A.M. ; Kuiters, A.T. ; Nijssen, M. ; Roon, J.A. van; Schotsman, N. ; Slings, Q.L. - \ 2013
  Waternet - 35 p.
  Effect of geomorphology and nitrogen deposition on rate of vegetation succession in inland drift sands
  Sparrius, L.B. ; Kooijman, A.M. ; Riksen, M.J.P.M. ; Sevink, J. - \ 2013
  Applied Vegetation Science 16 (2013)3. - ISSN 1402-2001 - p. 379 - 389.
  campylopus-introflexus - soil development - organic-matter - coastal dunes - netherlands - dry - erosion - wind - moss
  Questions (1) At what rate does succession take place in active and more stabilized drift sands in regions with low and high N deposition in the Netherlands? (2) What is the present composition of pioneer vegetation in active and more stabilized drift san
  Vegetation succession in eight inland drift sands to geomorphology and nitrogen deposition
  Sparrius, L.B. ; Kooijman, A.M. ; Riksen, M.J.P.M. ; Sevink, J. - \ 2011
  In: Inland dunes in the Netherlands: soil, vegetation, nitrogen deposition and invasive species / Sparrius, L.B., Amsterdam : Universiteit van Amsterdam - p. 30 - 49.
  Preadvies mossen en korstmossen.
  Bijlsma, R.J. ; Aptroot, A. ; Dort, K.W. van; Haveman, R. ; Herk, C.M. van; Kooijman, A.M. ; Sparrius, L.B. ; Weeda, E.J. - \ 2009
  Ede : Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rapport DK nr. 2009/dk104-O ) - 255
  mossen - bryophyta - korstmossen - soorten - bedreigde soorten - landschap - milieubeheer - nederland - natuurbeheer - natura 2000 - mosses - bryophyta - lichens - species - endangered species - landscape - environmental management - netherlands - nature management - natura 2000
  Binnen het in OBN-kader uitgevoerd onderzoek was tot nu toe vaak aandacht voor de ruim 580 soorten mossen (inclusief variëteiten) en 800 soorten korstmossen die in Nederland voorkomen. Uit de Rode Lijsten blijkt dat er alle aanleiding is om meer aandacht te geven aan deze groepen. De achteruitgang van mossen en korstmossen speelt landelijk en in alle landschappen. Het Deskundigenteam Heuvellandschap heeft het preadvies begeleid namens alle deskundigenteams (droog zandlandschap, nat zandlandschap en beekdallandschap; rivierenlandschap; laagveenlandschap; zeekleilandschap; duin- en kustlandschap). Bij dit onderwerp zijn betrokken geweest: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, B ware (Radboud Universiteit), BLWG, Forestfun ecologisch advies en onderzoek, Alterra
  Paradoxical differences in N-dynamics between Luxembourg soils: litter quality or parent material?
  Kooijman, A.M. ; Smit, A. - \ 2009
  European Journal of Forest Research 128 (2009)6. - ISSN 1612-4669 - p. 555 - 565.
  gross nitrogen transformations - organic-matter - beech forests - terrestrial ecosystems - humus forms - mineralization - decomposition - availability - patterns - earthworms
  To explore whether litter quality could alter differences in N-dynamics between soil types, we compared spruce and beech growing on soils with parent material sandstone and limestone, and beech and hornbeam on acid marl and limestone. We measured pH, organic matter content, C:N ratio, soil respiration and net N-mineralization of the organic layer and the mineral topsoil in a laboratory incubation experiment and estimated gross N-mineralization and immobilization with a simulation model. Species effects were restricted to the organic layer, but higher mass for low-degradable species was compensated by higher process rates for high-degradable ones, so N-dynamics per square metre did not differ. Also, the mineral topsoil was not affected by litter quality, which may have been overruled by soil conditions. Forest soils formed from different parent materials, however, clearly differed in N-dynamics, although different from expectations for net N-mineralization. Sandstone showed low respiration and gross N-mineralization, but net N-mineralization was higher than expected, probably due to low microbial N-demand. In contrast, limestone, and to some extent acid marl, showed high respiration and gross N-release, but lower net N-mineralization than expected, because microbial immobilization was also high. Simulated gross N-mineralization even showed a negative instead of positive correlation with net N-mineralization, probably due to the strong increase in immobilization when gross N-mineralization is high. The shift in microbial N-demand may in turn be related to a more general shift from bacteria to fungi over pH-gradients.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.