Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1110165
Check title to add to marked list
Unravelling the myth – The use of Decisions Support Systems in marine management
Bolman, Bas ; Jak, Robbert G. ; Hoof, Luc van - \ 2018
Marine Policy 87 (2018). - ISSN 0308-597X - p. 241 - 249.
Decision support systems - Evaluation - Framework - Marine management
Over the past decade the development of Decision Support Systems (DSSs) for the management of seas and oceans has increased rapidly. These DSSs take many shapes and forms and their application in actual decision processes varies widely. In order to appreciate the multitude of DSSs a theoretical framework was developed to evaluate the appropriateness of a given DSS for marine management decision processes with the aim to guide developers in building better DSSs. This framework was applied to a number of DSSs recently developed for marine management. Many tools, promoted to be DSSs, are in fact science driven models that do not address the basic problems and challenges of decision making. Of course, by providing information and making scientific data available in order to make scientifically informed decisions, science does have a role in environmental and ecosystem based decision making, yet the contribution of science to decision making in marine management by these models is highly overrated. In order for a DSS to be relevant and useful it must be aligned with the needs of the decision maker and provide available data in such a way that it becomes information in the decision process. The framework used to evaluate the DSSs can be a helpful tool to apply throughout the development of a DSS in order to enhance the effectiveness/usefulness of these tools through the engagement of end-users and stakeholders.
From aid to responsible trade: driving competitive aquaculture sector development in Kenya : Quick scan of robustness, reliability and resilience of the aquaculture sector
Obwanga, B. ; Lewo, M.R. ; Bolman, B.C. ; Heijden, P.G.M. van der - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen University & Research report 2017-092 3R Kenya) - ISBN 9789463436731 - 67
Mobilizing investors for blue growth
Burg, Sander W.K. van den; Stuiver, Marian ; Bolman, Bas C. ; Wijnen, Roland ; Selnes, Trond ; Dalton, Gordon - \ 2017
Frontiers in Marine Science 3 (2017)JAN. - ISSN 2296-7745
Aquaculture - Blue growth - EU policy - Investment theory - Investors - Offshore wind

The European Union's Blue Growth Strategy is a long term strategy to support sustainable growth in the marine and maritime sectors, aiming to contribute to innovation and economic growth (European Commission, 2012). The EU sees the financial sector as a key partner to bring about transition to sustainable consumption and production. However, knowledge about investment behavior, experience with working with these investors, and ways to engage investors in the Blue Growth sectors is lacking. This paper examines this knowledge gap. It characterizes investors and identifies investor behavior, investors' motives, and conditions and criteria relevant for investors to invest in Blue Growth sectors. The presented results are derived from a literature study on investors and investment behavior, an electronic survey and in-depth interviews. Stereotypical images of private equity bankers or wealthy individuals do not do justice to the diversity of investors involved in the Blue Growth sectors. These sectors are still in development and various risks reduce the willingness to invest. Risk mitigation should be seen as a shared responsibility of entrepreneurs, investors and governments. Government support must go further than financial support for research and development or technological demonstration projects. Proven technologies get stuck in the Valley of Death as investors alone are not willing to take the risk associated with upscaling of promising technologies. Tied in a reciprocal relationship, governments need to attract private investors-their capital, knowledge, and networks-to further grow of the Blue Growth sectors while investors need stable, predictable, and effective government support schemes to mitigate their financial risks.

Environmental Impact of Intensive Aquaculture in East Africa
Rurangwa, E. ; Schram, E. ; Goudswaard, P.C. ; Kals, J. ; Bolman, B.C. - \ 2016
Yerseke : IMARES (Report / IMARES + LEI / Report C096/15; VR2015-088) - 69 p.
Quick scan beheersmaatregelen van Tetrodotoxine in schelpdierproductie in de Oosterschelde
Poelman, M. ; Blanco Garcia, A. ; Kamermans, P. ; Wijsman, J.W.M. ; Bolman, B.C. ; Strietman, W.J. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C064/16) - 39
oesterteelt - mosselteelt - tetrodotoxine - oosterschelde - milieumonitoring - oyster culture - mussel culture - tetrodotoxin - eastern scheldt - environmental monitoring
In 2015 is een onderzoek naar het voorkomen en de meetbaarheid van Tetrodotoxine (TTX) in de Nederlandse schelpdierproductiegebieden uitgevoerd. De analyses zijn een gevolg van internationale rapportages over TTX in schelpdieren, zowel mosselen als oesters (voornamelijk in Griekenland en Groot Brittannië). Het onderzoek in Nederland laat zien dat er in verschillende schelpdiermonsters uit de Oosterschelde TTX aanwezig was. Het voorkomen van TTX in Nederland lijkt, op basis van feitelijke metingen, beperkt te zijn. Echter, door het gebrek aan; a) voldoende inzicht in het voorkomen van toxinen, b) inzicht in de kans op toxine aanwezigheid in Nederland en c) inzicht in de oorzaak (de bron) van TTX in Nederland, wordt het voorzorgsprincipe gehanteerd. Het huidige voedselveiligheidsmanagement systeem voorziet niet in het voldoende gericht managen van risico’s met onbekende bron. Hiervoor is aanvullend of specifiekere monitoring nodig, ook om data te verzamelen voor toekomstige management maatregelen. Dit biedt mogelijkheden om de productie- (Oosterschelde) en verwatergebieden voor schelpdieren te analyseren op mogelijke verschillen in potentiele aanwezigheid van TTX. Hierdoor is een monitoring- en managementsysteem ontwikkeld dat aansluit bij de onbekendheden van de toxine aanwezigheid en productie in Nederland. Om dit te bereiken is beoordeeld wat de mogelijke karakteristieken zijn voor de toxine producenten en is er een indeling voorgesteld voor de Oosterschelde die rekening houdt met de verschillen in omgevingsfactoren. Zodat een beeld ontstaat van de mogelijke indeling van een dergelijk gebied voor toepassing in monitoring en management. De oorzaak van het voorkomen van TTX in de Oosterschelde is niet bekend. Mogelijke oorzaken zijn te vinden in Vibrio en andere bacteriën, eventueel in symbiose met andere vectoren. Van de bekende TTX producenten uit de literatuur komt alleen de snoerworm Cephalothrix simula in de Oosterschelde voor. De exemplaren van Cephalothrix simula zijn op de bodem aangetroffen in dichte populaties van schelpkokerwormen en spinragwormen, die mogelijk als voedsel voor deze soort dienen (natuurbericht.nl). Daarnaast komt een Gibbula soort (de Asgrauwe tolhoren Gibbula cineraria) voor in de Oosterschelde. Het is minder waarschijnlijk dat er een direct verband is tussen deze soorten en TTX in schelpdieren, waar een indirecte route (via sediment) niet is uitgesloten. Het huidige monitoring programma houdt onvoldoende rekening met management van risico’s verbonden aan een onbekende bron. De gegevens over de mogelijke bronnen van TTX in schelpdieren en de karakteristieken hiervan geven de volgende criteria (mede op basis van beschikbaarheid van fysische informatie) om een gebiedsindeling te rechtvaardigen:  Temperatuur (mede een functie van o.a. diepte)  Saliniteit  Troebelheid  Verblijftijd water  Stroming / stroomsnelheid  Bodemsoort  Schelpdiersoort (soort schelpdier i.v.m. accumulatie en depuratie tijd) Op basis van verschillen in de fysische gegevens in de deelgebieden betekent dit dat de Oosterschelde opgesplitst kan worden in 16 deelgebieden die allen in meer of minder mate van elkaar te onderscheiden zijn. Een eerste indeling kan gemaakt worden op soort niveau, waarbij de verwaterpercelen en de Oesterproductie percelen in drie gebieden van elkaar gescheiden worden (waardoor 19 verschillende gebieden ontstaan). De gebieden voorzien allen in mogelijk verschil in toxine productie, accumulatie en risico op aanwezigheid van TTX. De verschillen zijn niet kwantificeerbaar, echter vanuit een risicomanagement perspectief zijn de gebieden te benutten voor verbetering van de trefkans, rekening houdend met spreiding. Het is zeer waarschijnlijk dat er verschillen in accumulatie per schelpdiersoort zijn, waardoor het mogelijk lijkt om soortspecifieke monitoring en management toe te passen. Er kan geen indicator IMARES rapport C064/16| 5 van 39 organisme (hoogste trefkans) worden aangewezen bij gebrek aan informatie over accumulatie van TTX. De kosten voor monitoring van productiegebieden die rekening houdt met de mogelijke verschillen in aanwezigheid van TTX in schelpdieren is berekend voor een wekelijkse meting en monitoring gedurende twee maanden. De wekelijkse kosten voor monitoring van de Oosterschelde bedragen 9 – 13 keuro. Dit is een bedrag van 70-103 keuro over een periode van 8 weken. Het is niet uitgesloten dat ook buiten het zomerseizoen monitoring noodzakelijk is. Het is aan te bevelen TTX standaard in het monitoringprogramma op te nemen om meer data te verzamelen. Voor de mosselsector wordt de sociaal-economische waarde van de Yerseke bank in de eerste twee weken van juli geschat op € 5 miljoen met een geschatte werkgelegenheid van 37 fte. Van half juli tot en met eind augustus wordt de waarde geschat op € 3,4 tot € 6,8 miljoen met een geschatte werkgelegenheid van 30 tot 45 fte. Voor de oestersector wordt de sociaal-economische waarde geschat op € 2 miljoen op jaarbasis en een werkgelegenheid van ca 67 fte. Op basis van de analyse kan een managementsysteem worden ingericht dat rekening houdt met de mogelijke bronnen van TTX. Dit systeem kan gebruikt worden om duidelijke inzichten te verkrijgen in de aanwezigheid van TTX in schelpdieren in de Oosterschelde. Daarnaast is het mogelijk om de gebiedsindeling (of delen ervan) te benutten voor een goede beheersing van de mogelijke voedselveiligheid of economische risico’s die het TTX dossier kent.
Lessons learned from Marine Spatial Planning in the North Sea
Burg, S.W.K. van den; Hoof, L.J.W. van; Bolman, B.C. ; Strietman, W.J. - \ 2016
De Nederlandse visserij in de toekomst: "Kennis delen en innoveren"
Bolman, B.C. - \ 2016
Wageningen Marine Research
Tijdens een forumdiscussie vanuit de jaarlijkse Visserij in Cijfers, georganiseerd door het LEI, kwamen verschillende thema’s aan de orde, waaronder kennis delen en innoveren. Om te innoveren is het transparant zijn en delen van kennis van groot belang. Juist ook om andere partijen er bij te betrekken, partijen die je hard nodig hebt om tot innovaties te komen. Ervaringen uit de visserij tonen dit aan. Frans Veenstra vertelt zijn ervaringen vanuit het Masterplan Visserij, aangevuld door Christien Absil (toen nog van Stichting de Noordzee) en Bas Bolman.
Blauwe groei: duurzame bedrijvigheid opde Noordzee : perspectieven uit een scenarioanalyse
Burg, S.W.K. van den; Bolman, B.C. ; Borgstein, M.H. ; Valk, O.M.C. van der; Vos, B.I. de; Selnes, T. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-017) - 25
energievoorraden - duurzame energie - aquacultuur - noordzee - toerisme - natuurbescherming - milieubeleid - beleid - regelingen - energy resources - sustainable energy - aquaculture - north sea - tourism - nature conservation - environmental policy - policy - regulations
Door een groeiend belang van nieuwe maritieme sectoren neemt de bestuurlijke drukte op zee toe. In dit project is een kwalitatieve scenarioanalyse uitgevoerd om te beschrijven hoe de gebeurtenissen zich in de toekomst kunnen ontvouwen, om risico’s te identificeren en om zo beslissers in staat te stellen over verschillende ontwikkelrichtingen te oordelen. De ontwikkelingen in de sectoren energie, aquacultuur en toerisme zijn ook van invloed op de (on)mogelijkheden voor natuurbeleid op zee. De mariene natuur zal zich moeten schikken naar deze ontwikkelingen. De trend van wet- en regelgeving voor individuele sectoren naar een meer geïntegreerde aanpak van alle sectoren, inclusief natuurbescherming, zet zich door.
The feasibility of offshore aquaculture and its potential for multi-use in the North Sea
Jansen, H.M. ; Burg, S.W.K. van den; Bolman, B.C. ; Jak, R.G. ; Kamermans, P. ; Poelman, M. ; Stuiver, M. - \ 2016
Aquaculture International 24 (2016)3. - ISSN 0967-6120 - p. 735 - 756.
Following the Blue Growth ambition of the European Commission, the interest in the potential of offshore is growing. This paper aimed to contribute to the discussion on the feasibility of offshore aquaculture development and its potential for multi-use with other maritime activities. A review of national and international projects forms the basis of the paper, where the Dutch North Sea is used as a case-study area. Analysis of technical, economic and ecological boundaries indicated that the potential of fish culture is limited, that seaweed cultivation is likely to gain potential when challenges related to processing will be overcome and that mussel culture has the highest potential in the near future. The North Sea is an area where many stakeholders claim space, which might set boundaries to the number of sites available for mussel culture. Competing claims are a potential source of conflict but may also lead to mutual benefits when smart combinations are sought, e.g. with wind parks, fisheries and nature conservation; especially, the possibility of combining mussel culture in or around wind parks is worthwhile to be further explored. A spatial distribution model adapted for the Dutch North Sea conditions demonstrated that offshore mussel production in wind farms can be profitable. Yet, the commercial interest for offshore development of mussel culture is still limited. Actions required to stimulate further development of the offshore mussel industry are presented for the government, the private sector, research institutes and civil society organizations.
Feasibility of innovation in oyster production
Kamermans, P. ; Bolman, B.C. ; Valk, O.M.C. van der - \ 2015
Yerseke : IMARES (Report / IMARES C122/15) - 17 p.
Marine investments – Unlocking the potential of nearshore underwater mining
Burg, S.W.K. van den; Rozemeijer, M.J.C. ; Stuiver, M. ; Jak, R.G. ; Jansen, H.M. ; Bolman, B.C. - \ 2015
Economische situatie oestersector : de potentiële impact van het oester herpesvirus en de Japanse oesterboorder op de oestersector
Strietman, W.J. ; Smaal, A.C. ; Bolman, B.C. - \ 2015
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2015-163) - 2
Ontwikkeling van Aquacultuur in Ghana: analyse van de waardeketen en potentiele kansen voor het bedrijfsleven
Bolman, B.C. ; Rurangwa, E. - \ 2015
Aquacultuur 30 (2015)3. - ISSN 1382-2764 - p. 32 - 34.
Wageningen University and Research centre en Aquacultuur Experience hebben in juni 2015 een aquacultuur studie afgerond in opdracht van de Nederlandse ambassade in Accra, Ghana. Het doel van deze studie was om de haalbaarheid in kaart te brengen voor het formuleren en opzetten van één of meer publiek-private Samenwerkingsprojecten voor aquacultuur in Ghana.
Dutch Arctic Cricles : DLO Institutes
Strietman, W.J. ; Groenendijk, F.C. ; Heuvel-Greve, M.J. van den; Bolman, B.C. - \ 2015
In: An overview of Arctic research of Wageningen UR Wageningen UR - 4 p.
Opportunities and bottlenecks in the governance of aquaculture value chains in the East African Community
Bolman, Bas - \ 2015
Blue Growth: technological optimism or more?
Burg, S.W.K. van den; Bolman, B.C. - \ 2015
Capacity building for sustainable aquaculture and fisheries development in Myanmar
Steins, N.A. ; Bosma, R.H. ; Taal, K. ; Bolman, B.C. ; Bink, E. ; Dop, H. van; Dekker, A. ; Numan, J. ; Spek, G. van der; Pijl, W. van der - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C075/15) - 44
aquacultuur - visserij - duurzame ontwikkeling - myanmar - capaciteitsopbouw - kennisoverdracht - duurzaamheid (sustainability) - aquaculture - fisheries - sustainable development - capacity building - knowledge transfer - sustainability
This report presents the results of a Dutch public-private capacity building (Knowledge to Knowledge or K2K) mission for fostering sustainable aquaculture and fisheries development in Myanmar. The objectives of the K2K mission were to: 1) analyse Myanmar’s aquaculture and fisheries knowledge infrastructure including a gap analysis; 2) identify future stakeholder needs and recommend improvements in terms of capacity building; 3) provide basic practical knowledge in support of a sustainable aquaculture and fisheries sector to Myanmar stakeholders; and 4) develop a Terms of Reference for a possible future programme aiming at building capacity for a sustainable fisheries and aquaculture sector in Myanmar through Dutch knowledge infrastructure (public and private).
Development of Aquaculture in Ghana: Analysis of the fish value chain and potential business cases
Rurangwa, E. ; Agyakwah, S.K. ; Boon, H. ; Bolman, B.C. - \ 2015
Yerseke : IMARES (IMARES report C021/15) - 59
zoetwateraquacultuur - ghana - waardeketenanalyse - investeringsplannen - aquacultuur en milieu - visproductie - stakeholders - tilapia - oreochromis niloticus - freshwater aquaculture - value chain analysis - investment planning - aquaculture and environment - fish production
The main aim of this study was to assess the feasibility of the formation and set-up of one or more Public Private Partnerships (PPPs) for aquaculture in Ghana. The project consisted of two phases. The first phase was a value chain analysis (VCA) of aquaculture in Ghana to identify bottlenecks and business opportunities. The second phase was to develop business cases for investments in aquaculture in Ghana. Since the demand for Tilapia in Ghana is very high, the focus of this study is mainly on Tilapia.
Feasibility Study for Fish Farming in the upper Mara River Basin of Kenya
Rurangwa, E. ; Werven, R. van; Bolman, B.C. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Report / IMARES C169/14) - 33 p.
Of polar bears and oil
Heuvel-Greve, M.J. van den; Szczybelski Ciordia, A.S. ; Murk, A.J. ; Bolman, B.C. - \ 2014
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.