Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1111007
Check title to add to marked list
Recirculatie bij snij-amaryllis (Hippeastrum) in drie teeltjaren (2013-2015) : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
Kromwijk, J.A.M. ; Burg, R. van der; Nijs, L. ; Overkleeft, J. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Os, E.A. van; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Woets, F. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1398) - 88
amaryllis - glastuinbouw - kasgewassen - kasproeven - teelt onder bescherming - emissie - hergebruik van water - afvalwaterbehandeling - afvalwater - recirculatiesystemen - lycorine - stikstof - voedingsstoffen - kunstmeststoffen - amaryllis - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouse experiments - protected cultivation - emission - water reuse - waste water treatment - waste water - recirculating systems - lycorine - nitrogen - nutrients - fertilizers
In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis
cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory
substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was
started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated
with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV
disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In three years of cultivation, there was
no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. This research was funded by the
Dutch amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’, the Product Board for Horticulture, the
project ‘Samenwerken aan Vaardigheden’ and Koppert.
Een perfecte roos energiezuinig geteelt
Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Knaap, E. van der; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Aelst, N. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1369) - 96
rozen - teelt onder bescherming - glastuinbouw - gewaskwaliteit - energiebesparing - kooldioxide - verwarming - diffuus glas - koelen - led lampen - ventilatie - meeldauw - botrytis - vaasleven - economische analyse - bloementeelt - roses - protected cultivation - greenhouse horticulture - crop quality - energy saving - carbon dioxide - heating - diffused glass - cooling - led lamps - ventilation - mildews - vase life - economic analysis - floriculture
Within a greenhouse equipped with diffuse glass, cooling from above the crop, LED interlighting, active ventilation with tubes below the gutters and three screens an experiment was conducted to produce good quality roses in an energy effi cient way. After two years research the roses cv Red Naomi! fulfi lled the desired quality marks. This was achieved with less energy for heating compared to a defi ned virtual reference compartment. Combined with heat harvested during cooling there was no need for additional heating energy. The crop management was a key factor in the way to quality. For control of mildew and Botrytis it was necessary to keep the air humidity below 85 %. This is hard to achieve in an energy saving cropping system.
Recirculatie snij-amaryllis ( Hippeastrum) in tweede teeltjaar (2014) : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
Kromwijk, J.A.M. ; Baar, P.H. van; Nijs, L. den; Overkleeft, J. ; Blok, C. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Grootscholten, M. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1362) - 48
glastuinbouw - sierteelt - hippeastrum - snijbloemen - plantgezondheid - recirculatiesystemen - ultraviolette straling - waterstofperoxide - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - cut flowers - plant health - recirculating systems - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide
In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In the first and second year of cultivation, there was no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. In this experiment the reuse of drainage water has been for a relatively short period for amaryllis cut flower cultivation. Therefore, the research will be continued for a third year of cultivation in 2015 with a financial contribution from amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ and the Product Board for Horticulture.
Hoog isolerend schermen in amaryllis (Hippeastrum) : onderzoek naar energiebesparing met behulp van een tweede schermdoek en energiezuinige klimaatregeling in het kader van Kas als Energiebron
Kromwijk, J.A.M. ; Zwart, H.F. de; Eveleens-Clark, B.A. ; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Overkleeft, J. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1358) - 44
glastuinbouw - hippeastrum - snijbloemen - schermen - thermische schermen - energiebesparing - klimaatregeling - kwaliteit na de oogst - vaasleven - greenhouse horticulture - cut flowers - blinds - thermal screens - energy saving - air conditioning - postharvest quality - vase life
In the cultivation of amaryllis cut flowers the current energy consumption is around 25 to 30 m³/m² per year. Research into reducing energy consumption using a second energy screen and an energy-efficient climate control strategy was carried out in Bleiswijk, The Netherlands. When the air in the greenhouse became too humid, the vents above the closed screens were opened. If this did not have the required effect the upper energy screen was slightly opened and if this was not enough both energy screens were opened. The normally applied minimum pipe temperature setting was eliminated. Together with growers and a crop advisor the climate and energy consumption were monitored and adjusted if necessary. After correction for differences in weather conditions and heating setpoint 2,6 m³ of natural gas per m2 (13 was saved compared to the energy consumption in the same greenhouse with only one energy screen and standard climate control in the preceding year. No adverse effects on the crop and the shelf life of cut flowers has been noticed.
Optimalisatie van Het Nieuwe Telen
Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Baar, P.H. van - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1300) - 68
glastuinbouw - teeltsystemen - tomaten - plantenontwikkeling - energiebesparing - ontvochtiging - schermen - cultuurmethoden - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cropping systems - tomatoes - plant development - energy saving - dehumidification - blinds - cultural methods - optimization methods - agricultural research
In het project Optimalisatie voor Het Nieuwe Telen is in 2013 door een combinatie van technieken en kennis van negen bedrijven en onderzoekspartijen op basis van Het Nieuwe Telen getracht de teeltwijze voor tomaat te verbeteren. Er is wel energie zuinig geteeld, maar de energiedoelstelling is niet gehaald, mede door de focus op de diverse instrumenten die in de proef zijn toegepast. Leerpunt is dat een sterke focus op beheersing van het energie gebruik een basis is voor een energiezuinige teelt. De andere instrumenten zijn te gebruiken om daarbovenop nog een optimalisatie slag te maken. Een strategie van ontvochtiging die de luchtvochtigheid te laag hield, kostte energie. Het Natugro concept heeft wel tot een sterke wortelvorming, maar niet tot sterkere groei geleid. Het dubbele schermdoek gaf geen extra energie besparing. Het zomerscherm leidde tot een beperkte teruggang in groei. De Paskal weegunits en Priva TopCrop kunnen in potentie gebruikt worden om teelt beslissingen te ondersteunen, ze waren tijdens het project echter nog onvoldoende uitontwikkeld. Het toepassen van verschillende gecombineerde technieken in een proef maak het onmogelijk om een goede uitspraak over het effect van één techniek te doen, zeker omdat meerdere groei beïnvloedende factoren die de groei beinvloeden. De analyse van de achterliggende factoren en processen is dan niet mogelijk. Uiteindelijk ging het in dit project op een optimale prestatie voor groei en energie besparing en die is niet gerealiseerd. Het was niet optimaal; wel zeer leerzaam is een goede typering van dit experiment.
CO2 niet meer dan genoeg: Teelt van Tomaat in 2012 bij Improvement Centre met lichtafhankelijk doseren van CO2
Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Dieleman, J.A. ; Klapwijk, P. ; Baar, P.H. van - \ 2014
Wageningen UR Glastuinbouw
CO2 niet meer dan genoeg: Teelt van Tomaat in 2012 bij Improvement Centre met lichtafhankelijk doseren van CO2
Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Dieleman, J.A. ; Klapwijk, P. ; Baar, P.H. van - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1290)
glastuinbouw - tomaten - solanum lycopersicum - energiegebruik - kooldioxide - plantenmorfologie - kennisoverdracht - plantenontwikkeling - cultuurmethoden - proeven op proefstations - lichtsterkte - greenhouse horticulture - tomatoes - energy consumption - carbon dioxide - plant morphology - knowledge transfer - plant development - cultural methods - station tests - light intensity
Wageningen UR Glastuinbouw heeft met financiering van Kas als Energiebron en Samenwerken aan Vaardigheden onderzoek gedaan naar efficienter gebruik van CO2. In een kasproef bij GreenQ/Improvement Centre is een CO2 doseerstrategie getest, waarbij iets meer CO2 wordt gegeven dan er op basis van de hoeveelheid licht wordt opgenomen. Dit zorgt ervoor dat de CO2 concentratie in de kas bij open luchtramen net iets boven de buitenwaarde uit komt. Met deze doseerstrategie is met 17 kg/m² CO2 een productie gerealiseerd van 62.5 kg/m² tomaat (cultivar Komeett). Het energie gebruik was 26 m3/m². Uit de literatuur blijkt dat de weerstand die CO2 ondervindt vanuit de omgeving tot in de chloroplast, bij huidmondjes die voldoende openstaan, voor 40% bepaald wordt door het transport van CO2 door de celwand en het celvocht en voor 60% door de diffusie weerstand van kaslucht naar de intercellulaire ruimte. Een dun blad met veel sponsparenchym is daarom gunstig voor de CO2 binding. Het aantal huidmondjes per cm2 blad is daarbij minder maatgevend. Sluiting van de huidmondjes remt de fotosynthese binnen een minuut omdat de CO2 in het blad snel wordt opgebruikt. Vergelijking van de bladstructuur op twee hoogtes in het gewas met planten van hetzelfde ras in een andere proef lieten geen verschillen zien, niet in hoogte en niet in behandeling. Wageningen UR Greenhouse Horticulture developed a CO2 supply strategy in which slightly more CO2 is given than is taken up based on the amount of light. A test at GreenQ Improvement Centreresulted in a CO2 concentration in the greenhouse with open windows slightly above the outside value. With this supply strategy, 17 kg/m² CO2 supply resulted in a production level of 62.5 kg/m² tomato (cultivar Komeett). The energy consumption is 26 m3/m². When the stomata are open, the resistance of CO2 on the way from the environment into the chloroplast is for 40% determined by the transport of CO2 through the cell wall and the cytosol and for 60% by the diffusion resistance of greenhouse air to the intercellular space . A thin leaf with lots of spongy parenchym is therefore beneficial for CO2 binding. The number of stomata per cm2 leaf is therefore less important. Closing of the stomata inhibits photosynthesis within a minute because the CO2 in the leaf is then depleted. Comparison of the leaf structure at two heights in the crop with plants of the same variety in another compartment did not show differences, neither in height nor in treatment. This project was financed by Kas als Energiebron and Samenwerken aan Vaardigheden.
Opbrengstverhoging snij-amaryllis (Hippeastrum) - Teelt voor kerstbloei in 3-jarig gewas van 2010 t/m 2012
Kromwijk, J.A.M. ; Gelder, A. de; Driever, S.M. ; Overkleeft, J. ; Grootscholten, M. ; Baar, P.H. van - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1264) - 139
snijbloemen - hippeastrum - amaryllis - oogsttoename - rentabiliteit - cultuurmethoden - gewaskwaliteit - schermen - glastuinbouw - klimaatregeling - bloeidatum - cut flowers - yield increases - profitability - cultural methods - crop quality - blinds - greenhouse horticulture - air conditioning - flowering date
Om de rentabiliteit van snij-amaryllis ( Hippeastrum ) te verbeteren is onderzoek uitgevoerd naar productieverhoging voor de kerstbloei. In een kas van 600 m2 is een teeltstrategie toegepast gericht op optimalisatie van de fotosynthese met verneveling en een diffuus schermdoek. De productie was vergelijkbaar tot iets hoger dan gemiddeld in de praktijk, maar lager dan verwacht door een tragere doorgroei tot bloeibare knop en toename van achterblijvende bollen. Geoogste bloemstelen bleken 10 tot 22 maanden voor de oogst aangelegd. De oudste knoppen zijn het meest gevoelig voor knopverdroging. Verhoging van de bodemtemperatuur van 22 naar 24o C vanaf het vroege voorjaar tot de start van de koeling gaf meer Fusarium en geen productieverbetering ten opzichte van continu 22o C. Op perliet was de productie iets hoger dan op kleikorrels. De cultivar Mont Blanc gaf minder bloemstelen, maar een hoger steelgewicht dan Red Lion. Omdat productieverhoging van een enkele bol lastig is, zal productieverhoging vooral moeten komen uit een vermindering van achterblijvers en gezond houden van de bollen.
Het Nieuwe Belichten bij tomaat met minder CO2
Dueck, T.A. ; Gelder, A. de; Janse, J. ; Baar, P.H. van; Eveleens, B.A. ; Grootscholten, M. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1232) - 44
glastuinbouw - teeltsystemen - vruchtgroenten - solanum lycopersicum - belichting - energiebesparing - gewasbescherming - kooldioxide - lichtregiem - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - cropping systems - fruit vegetables - illumination - energy saving - plant protection - carbon dioxide - light regime - plant development
Gedurende de laatste jaren zijn de inzichten in Het Nieuwe Belichten aanzienlijk toegenomen. Inmiddels heeft de praktijk gevraagd om een robuuster teeltstrategie met minder risico voor ziektes en met minder veranderingen in de klimaatinstellingen. In dit project worden natuurlijke instraling, belichting, CO2 en teeltstrategie geïntegreerd om een gewas te krijgen dat sterk en gezond na de kortste dag tevoorschijn komt én met 30% energiebesparing.
Onderzoek naar productieverhoging bij snij-amaryllis
Kromwijk, J.A.M. ; Driever, S.M. ; Grootscholten, M. ; Baar, P.H. van - \ 2010
Gewasnieuws Amaryllis 13 (2010)2. - p. 3 - 3.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.