Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Carbon Footprint model voor de broeierij van bolgewassen
  Wildschut, J. ; Putten, K. van der - \ 2012
  bloembollen - forceren van planten - internationaal transport - kooldioxide - emissie - broeikasgassen - broeikaseffect - modellen - ornamental bulbs - forcing - international transport - carbon dioxide - emission - greenhouse gases - greenhouse effect - models
  Met het Carbon Footprint-model kan van een zending bloembollen uit Nederland gemakkelijk worden uitgerekend wat de CO2-uitstoot is bij productie en transport. Ook kan worden uitgerekend wat deze uitstoot is van bolbloemen die in importlanden Zweden en de Verenigde Staten uit in Nederland geteelde broeibollen worden gebroeid.
  Carbon Footprint model voor de broeierij van bolgewassen
  Wildschut, J. ; Putten, K. van der - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)249. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  Meerlagenteelt in de praktijk : energie-efficiënter tulpen broeien 2011
  Wildschut, J. ; Putten, K. van der; Dam, M.F.N. van; Campen, J.B. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 33
  bloembollen - tulpen - forceren van planten - energiegebruik - energiebesparing - meerlagenteelt - proeven - klimaatregeling - ventilatie - belichting - ornamental bulbs - tulips - forcing - energy consumption - energy saving - multi-layer cultivation - trials - air conditioning - ventilation - illumination
  In 2009/2010 is het project “Meerlagenteelt (MLT) in de praktijk” met 4 broeiers van start gegaan met als doelstelling het ondersteunen van de ontwikkeling van MLT-systemen waardoor op middellange termijn het energieverbruik voor de broeierij drastisch afneemt. De werkwijze hierbij is enerzijds het demonstreren van op praktijkbedrijven reeds ontwikkelde MLT-systemen, en van de hierbij gerealiseerde energiebesparingen, en anderzijds het met deze bedrijven testen van recente resultaten van onderzoek naar verbeteringen van o.a. belichting en kasklimaat. Conclusies waren o.a. dat het energieverbruik bij meerlagenbroei minstens 40% lager is en dat om de RV beter te controleren mechanisch ontvochtigen een goede oplossing is. Dit 2de jaar zijn 7 broeiers bij het project te betrokken. De belangrijkste activiteiten waren het volgen van het kasklimaat (RV- en temperatuurverdeling), het doorrekenen van de benodigde ventilatiecapaciteit voor mechanische ontvochtiging, lichtmetingen, het testen van o.a. LED-verlichting en het doorrekenen van het gerealiseerde energieverbruik.
  Carbon Footprint bolbloemen : een rekenmodel voor de CO2-uitstoot uit de broeierij
  Putten, K. van der; Wildschut, J. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 18
  bloembollen - forceren van planten - kooldioxide - emissie - broeikaseffect - modellen - internationale handel - teeltsystemen - transport - ornamental bulbs - forcing - carbon dioxide - emission - greenhouse effect - models - international trade - cropping systems - transport
  In sommige exportlanden wordt het vermelden van de ‘Carbon Footprint’ op producten geleidelijk aan verplicht gesteld. Doel van dit project is daarom exporteurs en handelaren een rekenmodel ter beschikking te stellen waarmee gemakkelijk het Carbon Footprintgetal van een zending bolbloemen kan worden uitgerekend. Ook kan worden uitgerekend wat het Carbon Footprintgetal is van bolbloemen die in de importlanden Zweden en de Verenigde Staten uit in Nederland geteelde broeibollen worden gebroeid. Daartoe is het bestaande model voor de berekening van de Carbon Footprint van bloembollen uitgebreid met de broeierij van tulp, narcis, lelie en hyacint. Voor deze gewassen is de CO2-uitstoot van de belangrijkste materiaal - en energiestromen bepaald en toegevoegd aan het bestaande model.
  State-of-the-Art bewaarsysteem tulpenbollen : Resultaten 2010
  Wildschut, J. ; Putten, K. van der; Dam, M.F.N. van; Sapounas, A. ; Gulik, T. van der; Diepen, G. van - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 43 p.
  bloembollen - tulpen - opslag - ventilatie - temperatuur - energiebesparing - duurzame energie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - tulips - storage - ventilation - temperature - energy saving - sustainable energy - agricultural research
  Het project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen is in 2007 opgestart om te demonstreren wat er met behoud of verbetering van productkwaliteit, met de huidige stand der techniek aan energiebesparing mogelijk is. En om met aanvullend onderzoek op de deelnemende bloembollenbedrijven in de toekomst nog meer te kunnen besparen. Voor het 4de jaar op rij is er door de nu 10 deelnemers fors bespaard op energie: gemiddeld 30% op gas en 44% op elektra. Op het bedrijf dat het meest op gas bespaarde was dat zelfs 72% en op het bedrijf dat het meest op elektra bespaarde was dat 80%. Het doel van het project is tweeledig: Spoor 1) demonstreren wat er met behoud of verbetering van de productkwaliteit met de huidige stand der techniek aan energiebesparing in de bewaring bij tulp mogelijk is. Spoor 2) aanvullend onderzoek & ontwikkeling om hierbij in de toekomst nog meer energie te kunnen besparen.
  Biomassa : moderne houtverbranding en vergisting
  Putten, K. van der; Meij, M. van der - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)235. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 26.
  biomassa - fermentatie - energiebronnen - houtresten - biobased economy - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - biomass - fermentation - energy sources - wood residues - biobased economy - agricultural research - ornamental bulbs
  Naast zonne-energie, windkracht en bodemwarmte is ook biomassa een duurzame energiebron. Bijvoorbeeld de verbranding van hout in een houtkachel. In de praktijk blijkt dat houtkachels goed bevallen op landbouwbedrijven. Ook vergisters kunnen voor de bloembollensector interessant zijn. PPO zette de methodes op een rij en bekeek de kosten en baten.
  Duurzame warmteopwekking in de bollensector
  Putten, K. van der; Meij, M. van der - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)233. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
  bloembollen - sierteelt - forceren van planten - energie - duurzaamheid (sustainability) - zonne-energie - warmtepompen - geothermische energie - efficiëntie - ornamental bulbs - ornamental horticulture - forcing - energy - sustainability - solar energy - heat pumps - geothermal energy - efficiency
  Voor de opwekking van warmte bestaan diverse mogelijkheden. Deze mogelijkheden zorgen voor duurzame energie. Ook voor de bollensector kunnen deze methoden van warmteopwekking interessant zijn. PPO Bloembollen zet de mogelijkheden en perspectieven op een rij.
  Duurzame elektriciteitsopwekking
  Putten, K. van der; Meij, M. van der - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)234. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  tuinbouwbedrijven - bloembollen - opwekking van elektriciteit - energieomzetting - warmtekrachtkoppeling - duurzaamheid (sustainability) - rendement - market gardens - ornamental bulbs - electricity generation - energy conversion - cogeneration - sustainability - returns
  De mogelijkheden om elektriciteit op te wekken zijn groot. Ook voor de bollensector zijn hier zeker perspectieven die interessant zijn voor de toekomst. Naast de duurzaamheid, kan het ook economisch aantrekkelijk zijn om op deze vorm van energievoorziening over te gaan.
  Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven : een economische analyse van decentrale opwekkingsmogelijkheden
  Putten, K. van der - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  bloembollen - energiebronnen - duurzame energie - kosten-batenanalyse - rendement - alternatieve methoden - ornamental bulbs - energy sources - sustainable energy - cost benefit analysis - returns - alternative methods
  Dit rapport geeft een overzicht van beschikbare duurzame energiebronnen en technieken waarmee decentraal energie kan worden opgewekt in de bloembollensector. Door de verwachte stijging van de gas en elektriciteitsprijzen uit te zetten tegen de verwachte prijsdaling van de nieuwe, duurzame technologieën, is een schatting gemaakt van het jaar waarin deze technieken financieel aantrekkelijk worden voor bloembollenbedrijven. Hierbij is rekening gehouden met verschillende groeiscenario’s en het wel/niet verkrijgen van subsidie.
  Meerlagenteelt in de praktijk
  Wildschut, J. ; Dam, M.F.N. van; Putten, K. van der; Campen, J.B. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)232. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - forceren van planten - teeltsystemen - intensieve teelt - belichting - efficiëntie - productiegroei - energiebesparing - ornamental bulbs - forcing - cropping systems - intensive cropping - illumination - efficiency - production growth - energy saving
  Het op meer lagen broeien van tulpen staat sterk in de belangstelling. Nog niet alles is goed uitgezocht. Reden voor PPO om na te gaan welk belichting het beste rendement geeft, en wat er is te doen aan een te hoge RV tussen de lagen. Een impressie van onderzoek dat in nauwe samenwerking met de praktijk is gedaan.
  De Carbon Footprint : een belangrijk criterium voor duurzaamheid
  Putten, K. van der - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)227. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  broeikaseffect - sierteelt - cultuurmethoden - broeikasgassen - levenscyclusanalyse - milieueffect - sociaal bewustzijn - greenhouse effect - ornamental horticulture - cultural methods - greenhouse gases - life cycle assessment - environmental impact - social consciousness
  De moderne consument vindt het steeds belangrijker om bewuste keuzes te maken. Met 'Ecobranding' en 'Green marketing' kunnen producenten hier handig op inspelen. Door te investeren in milieuvriendelijke teeltmethoden kunnen zij hun producten laten onderscheiden op gebied van duurzaamheid. Maar duurzaamheid is een breed begrip. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar waterverbruik, ecotoxiciteit, diervriendelijkheid of levensduur. Een steeds vaker gebruikt criterium voor duurzaamheid is de Carbon Footprint.
  Brochure Kennismarkt Energie 2011
  Putten, K. van der; Wildschut, J. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  energie - energiebesparing - bloembollen - sierteelt - opslag - forceren van planten - duurzame energie - onderzoeksprojecten - glastuinbouw - energy - energy saving - ornamental bulbs - ornamental horticulture - storage - forcing - sustainable energy - research projects - greenhouse horticulture
  In opdracht van de Stuurgroep Meerjarenafspraak-energie werken wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek en voorlichting aan het ontwikkelen en demonstreren van maatregelen waarmee het bollenvak energie (en dus veel geld) kan besparen. In deze brochure staan de samenvattingen van de onderzoeksprojecten gegroepeerd in 4 thema's: algemeen (energiechecklist, energieposten, de energiemonitor, toekomstvisie); Drogen & bewaren (resultaten van het project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen, bewaring lelieplantgoed, temperatuurintegratie); broeierij (eb/vloed broei, meerlagenteelt); duurzame energietechnieken.
  Het broeibedrijf van de toekomst
  Putten, K. van der; Wildschut, J. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)219. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.
  tuinbouwbedrijven - bloembollen - kastechniek - glastuinbouw - innovaties - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - forceren van planten - landbouwkundig onderzoek - market gardens - ornamental bulbs - greenhouse technology - greenhouse horticulture - innovations - cropping systems - sustainability - forcing - agricultural research
  Op het moment voltrekt zich een omvangrijke systeeminnovatie in de glastuinbouwsector. Oude en nieuwe technieken worden gecombineerd om de teelt van voedsel- en siergewassen nog efficiënter en millieuvriendelijker te maken. Ook in de bolbloementeelt worden grote stappen gemaakt, maar moet ook nog een aantal praktische problemen worden overwonnen. PPO doet hier veel onderzoek aan : samen met de praktijk bestaande systemen bestuderen, oplossingen zoeken voor knelpunten en werkbare ideeën demonstreren.
  Carbon footprint bloembollen 2010
  Putten, K. van der; Wildschut, J. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 21
  emissie - kooldioxide - bloembollen - computer software - teelt - emission - carbon dioxide - ornamental bulbs - computer software - cultivation
  Voor exporteurs en handelaren van leverbare bollen is het in de toekomst mogelijk van belang om aan te kunnen geven wat de carbon footprint (kg CO2 –equivalenten per eenheid) van hun product is. Daarom is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee met een minimum aan variabelen op eenvoudige wijze de directe en indirecte CO2 uitstoot per 1000 stuks van op de plaats van bestemming afgeleverde bloembollen kan worden berekend. Andere hierbij vrijgekomen broeikasgassen zoals N2O en CH4 worden omgerekend in CO2-equivalenten. De rekenmethodiek (wat wordt nog wel en wat wordt niet aan productie en transport van leverbare bloembollen toegerekend) en de gebruikte kengetallen voor CO2-equivalenten zijn afgestemd met het LEI/Hans Blonk Milieu Advies. Op de invoer- en resultaatpagina van dit model in Excel kunnen de meeste gegevens door het aanklikken van keuzemogelijkheden worden ingevoerd. Onderscheidende factoren in dit model zijn: het gewas, gewastype, het teeltgebied (Nederland of elders), de bewaarduur, de bewaarmethode (gangbaar of State-of-the-Art), de exportbestemming en het wel of niet terughalen van de exportkratten. Verdere differentiëring is in dit model geen optie. Het model laat zien dat bolgewassen en vaste planten een carbon footprint hebben die vergelijkbaar is met andere landbouwgewassen. Een uitzondering daarop zijn Irissen. Door de hoge temperaturen bij de bewaring is de Iristeelt niet alleen in vergelijking met andere bolgewassen, maar ook vergeleken met andere landbouwproducten zéér energie-intensief te noemen. Bij het transport van vaste planten wordt turf gebruikt. Vervanging van dit materiaal door een alternatief zou de relatief grote carbon footprint van tweejarige vaste planten met de helft kunnen terugbrengen. Van bijna alle bolgewassen bestaat de CO2-footprint voor het grootste gedeelte uit emissies in de verwerking en bewaringsfase. Het terugbrengen van de circulatie en ventilatie bij de bewaring, bijvoorbeeld door frequentieregelaars en/of ethyleen gestuurde ventilatie, kan de CO2-uitstoot resulterend uit de teelt van bolgewassen aanzienlijk verminderen. Het uitgebreide rekenmodel komt via internet beschikbaar voor exporteurs en handelaren.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.