Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1115619
  Check title to add to marked list
  MIPWA 2.2 : vervangen van CAPSIM door MetaSWAP
  Hoogewoud, J.C. ; Veldhuizen, A.A. ; Hunink, J.C. ; Walsum, P.E.V. van - \ 2015
  Deltares - 98
  bodemwater - hydrologie - bodemwaterbeweging - grondwaterstand - modellen - soil water - hydrology - soil water movement - groundwater level - models
  MIPWA 2.1 gebruikt het onverzadigde zone model CAPSIM van Alterra. Dit model wordt niet meer ondersteund. De opvolger is het model MetaSWAP. Dit model geeft een betere conceptuele beschrijving van de onverzadigde zone, een deel van de uitvoer is makkelijk te bekijken in iMOD en geïnterpoleerde meteorologische data van het KNMI is reeds geschikt als invoer. De MIPWA groep heeft Deltares en Alterra gevraagd CAPSIM te vervangen door MetaSWAP. Het bleek dat het schijnspiegel concept in CAPSIM (onverwacht) niet zonder meer overgenomen kon worden in MetaSWAP
  An operational, multi-scale, multi-model system for consensus-based, integrated water management and policy analysis: The Netherlands Hydrological Instrument
  Lange, W.J. de; Prinsen, G.F. ; Hoogewoud, J.C. ; Veldhuizen, A.A. ; Verkaik, J. ; Essink, G.H.P.O. ; Walsum, P.E.V. van; Delsman, J.R. ; Hunink, J.C. ; Massop, H.T.L. ; Kroon, T. - \ 2014
  Environmental Modelling & Software 59 (2014). - ISSN 1364-8152 - p. 98 - 108.
  distributed modeling system - flow - simulation - interface - europeen - openmi - she
  Water management in the Netherlands applies to a dense network of surface waters for discharge, storage and distribution, serving highly valuable land-use. National and regional water authorities develop long-term plans for sustainable water use and safety under changing climate conditions. The decisions about investments on adaptive measures are based on analysis supported by the Netherlands Hydrological Instrument NHI based on the best available data and state-of-the-art technology and developed through collaboration between national research institutes. The NHI consists of various physical models at appropriate temporal and spatial scales for all parts of the water system. Intelligent connectors provide transfer between different scales and fast computation, by coupling model codes at a deep level in software. A workflow and version management system guarantees consistency in the data, software, computations and results. The NHI is freely available to hydrologists via an open web interface that enables exchange of all data and tools. (C) 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
  Toetsingsrapportage NHI 3.0
  Hoogewoud, J.C. ; Prinsen, G.F. ; Hunink, J.C. ; Veldhuizen, A.A. ; Bolt, F.J.E. van der; Lange, W.J. de - \ 2013
  [Delft] : Deltares - 124
  grondwater - grondwaterstroming - oppervlaktewater - hydrologische gegevens - modellen - watersystemen - zoet water - delta's - waterbeleid - groundwater - groundwater flow - surface water - hydrological data - models - water systems - fresh water - deltas - water policy
  Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operationele studies op landelijk (en zoveel mogelijk regionaal) niveau. Deze rapportage beschrijft de toetsing van NHI 3.0. De modelresultaten worden vergeleken met de criteria, die zijn opgesteld door RWS-STOWA en er wordt gekeken naar de toepasbaarheid voor de Deltamodel-Zoetwaterverkenning.
  Standplaatsfactoren afgeleid standplaatsfactoren afgeleid van hydrologische modeluitkomsten : methodeontwikkeling en toetsing in het Drentse Aa-gebied
  Hoogland, T. ; Kemmers, R.H. ; Hunink, J.C. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 214) - 56
  kwel - natuurgebieden - bodemchemie - verdroging - beekdalen - drenthe - seepage - natural areas - soil chemistry - desiccation - brook valleys - drenthe
  Om verdroging in beeld te brengen is, naast informatie over hydrologische randvoorwaarden voor natuur, informatie nodig over actuele grondwaterstand, kwel en kwaliteit van ingelaten water in natuurgebieden. In dit werkdocument wordt een methode beschreven waarmee, uitgaande van bestaande landelijke modelberekeningen ecologisch relevante informatie over kwel in de wortelzone kan worden berekend. Informatie over kwelsamenstelling kan met de huidige modellen nog niet berekend worden. Uitgaande van meetresultaten en geostatistiek zijn landelijke kaarten gemaakt van grove kweltypen. De kaartbeelden waarin de invloed van regenwater, hard grondwater, Rijnwater en zeewater is weergegeven laten plausibele patronen zien. Een grondwaterstromingsmodel berekent de kwelflux over de eerste scheidende laag terwijl planten reageren op kwel die van invloed is op de omstandigheden in de wortelzone. In het proefgebied Drentse Aa zijn twee methoden beproefd om kwelfluxen uit het hydrologisch model (MIPWA), ontwikkeld door Deltares, te vertalen naar een kwelflux tot in de wortelzone. De modelvoorspellingen over het al dan niet voorkomen van ecologisch relevante kwel zijn in het Drentse Aa-gebied getoetst aan gegevens die ecologisch relevante kwel indiceren, zoals humusprofielen, vegetatieopnames en bodemchemische analyses. De drie getoetste kwelkaarten onderschatten alle het areaal met kwelinvloed. De geringste onderschatting wordt gemaakt met de MIPWA-kwelkaart van de flux over de eerste scheidende laag. Deze uitkomst is onverwacht omdat op theoretische gronden verwacht mocht worden dat de kwelflux over de eerste scheidende laag niet overal tot in de wortelzone doordringt. Dit impliceert dat het gebruik van de toegepaste regenwaterlensmodule gekoppeld aan een regionaal grondwatermodel nog niet de meerwaarde oplevert die op theoretische gronden mag worden aangenomen. Verbetering van de methodes is dus gewenst.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.