Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1124297
  Check title to add to marked list
  Verjonging en veroudering van eilandstaarten in de Waddenzee
  Groot, A.V. de; Oost, A.P. ; Veeneklaas, R.M. ; Lammerts, E.J. ; Duin, W.E. van; Wesenbeeck, B.K. van; Bos, O.G. - \ 2016
  De Levende Natuur 117 (2016)2. - ISSN 0024-1520 - p. 40 - 45.
  Ontwikkeling van eilandstaarten : geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie
  Groot, A.V. de; Oost, A.P. ; Veeneklaas, R.M. ; Lammerts, E.J. ; Duin, W.E. van; Wesenbeeck, B.K. van; Dijkman, E.M. ; Koppenaal, E.C. - \ 2015
  Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (Deltares rapport 1208549.01) - 109
  geomorfologie - geologische sedimentatie - natuurgebieden - kweldergronden - duingebieden - hydrologie - vegetatietypen - nederlandse waddeneilanden - geomorphology - geological sedimentation - natural areas - salt marsh soils - duneland - hydrology - vegetation types - dutch wadden islands
  In deze rapportage worden de oostelijke, buitendijkse delen van de Nederlandse Waddeneilanden behandeld, de zgn. eilandstaarten. Wanneer deze volledig ontwikkeld zijn bestaat ze uit wadplaten, kwelders en duinen. Dit rapport behandelt de geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie van eilandstaarten. De ontwikkeling van eilandstaarten is mede van belang voor de functie die ze hebben in de waterveiligheid.
  Verjonging van half-natuurlijke kwelders en schorren
  Wesenbeeck, B.K. van; Esselink, P. ; Oost, A.P. ; Duin, W.E. van; Groot, A.V. de; Veeneklaas, R.M. ; Balke, T. ; Geer, P. van; Calderon, A.C. ; Smale, A. - \ 2014
  Driebergen : VBNE (Rapport / VBNE 2014/OBN196-DK) - 77
  vegetatietypen - kweldergronden - natura 2000 - geomorfologie - waterbeheer - ontpoldering - zuidwest-nederland - wadden - vegetation types - salt marsh soils - geomorphology - water management - depoldering - south-west netherlands - tidal flats
  In dit rapport staan de Nederlandse kwelders en schorren centraal. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor handhaving van de kwantiteit en kwaliteit van de drie betreffende habitattypen ‘eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicornia spp.) en andere zoutminnende soorten’ (H1310), meerjarige pioniervegetatie met Slijkgrassen (Spartina spp.) (H1320), en Atlantische kwelders en schorren (H1330). Dit rapport beperkt zich tot de vastelandkwelders. Deze kwelders zijn in grote mate menselijk beïnvloed en kunnen daarom het beste als halfnatuurlijk worden omschreven.
  Preparing for climate change: a research framework on the sediment - sharing systems of the Dutch, German and Danish Wadden Sea for the development of an adaptive strategy for flood safety
  Oost, A.P. ; Wang, Z.B. ; Groot, A.V. de; Duren, L.A. ; Valk, L. van der - \ 2014
  Deltares (Rapport / Deltares 1209152-000) - 47
  klimaatverandering - geologische sedimentatie - hoogwaterbeheersing - hydrodynamica - natuurwaarde - wetlands - waddenzee - climatic change - geological sedimentation - flood control - hydrodynamics - natural value - wadden sea
  The report proposes a research framework which follows a learning-by-doing approach along the three research lines: monitoring & data analysis, system research & modelling and field experiments (pilots). All studies together will take several decades, partially due to the many questions, partially because studying changes in the system via the above-mentioned research lines takes time. Research programs developed on basis of this framework may focus on a part of the research issues
  Monitoringplan Deltaprogramma Waddengebied : advies voor het toekostbestendig maken van het monitoringsysteem voor waterveilidheid in het Waddengebied
  Groot, A.V. de; Vroom, J. ; Oost, A.P. ; Burgers, G. ; Oeveren, C. van; Smith, S.R. ; Tamis, J.E. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C121/14) - 128
  kustbeheer - veiligheid - dijken - klimaatverandering - waddenzee - golven - stromingen - coastal management - safety - dykes - climatic change - wadden sea - waves - currents
  Het Waddengebied krijgt de komende eeuw te maken met klimaatverandering. Naarmate de zeespiegel verder stijgt, vraagt het intergetijdengebied van de Waddenzee meer zand en onttrekt dat naar verwachting aan de buitendelta’s en de eilandkusten. Het is dan de vraag of het meegroeivermogen van het gebied voldoende is om de zeespiegelstijging bij te houden.
  Een Dijk van een Kwelder : een verkenning naar de golfreducerende werking van kwelders
  Loon-Steensma, J.M. van; Slim, P.A. ; Vroom, J. ; Stapel, J. ; Oost, A.P. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2267) - 74
  wetlands - kustgebieden - wadden - bescherming - kustbeheer - vegetatie - coastal areas - tidal flats - protection - coastal management - vegetation
  Dit rapport geeft een samenvatting van relevant onderzoek naar de golfreducerende werking van kwelders en schetst de randvoorwaarden voor kweldervorming. Kwelders vormen een zone in het intergetijdengebied die de golven beïnvloeden door de weerstand van de bodem en de kweldervegetatie. De golfreducerende werking is afhankelijk van de hoogte en breedte van de kwelder, maar ook van de optredende waterstanden. Het is nog onduidelijk in hoeverre kwelders een bijdrage kunnen leveren aan de waterveiligheid in een veranderend klimaat. De studie is verricht in opdracht van het Deltaprogramma Deelprogramma Waddengebied en vormt een stap in het verkennen van geschikte waterveiligheidsstrategieën in het Waddengebied die zich naast waterveiligheid richten op doelstellingen voor natuur en ruimtelijke kwaliteit.
  Een Dijk van een Kwelder : Samenvatting
  Loon-Steensma, J.M. van; Slim, P.A. ; Vroom, J. ; Stapel, J. ; Oost, A.P. - \ 2012
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu & Ministerie van ELI
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.