Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars : Onderzoek op klei- en zandgrond 2010-2015 eindrapportage
  Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Haas, M.J.G. de; Bussink, Wim ; Schoutsen, M.A. - \ 2016
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 121
  bodemkwaliteit - bodemstructuur - fysische bodemeigenschappen - chemische bodemeigenschappen - bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - zware kleigronden - zandgronden - calciummeststoffen - biochar - soil quality - soil structure - soil physical properties - soil chemical properties - soil biology - soil fertility - soil fertility management - clay soils - sandy soils - calcium fertilizers - biochar
  In de praktijk lopen telers vaak tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Dit veroorzaakt:  toenemende problemen bij de bewerkbaarheid van de bodem;  minder efficiënt gebruik van meststoffen;  verhoogd risico van uit- en afspoeling van nutriënten;  wateroverlast;  verlaging van de opbrengst. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid kunnen hebben. Objectieve informatie over het effect van deze producten op de gewasopbrengsten en de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven is bekend dat effecten van bodem verbeterende maatregelen vaak pas na enkele jaren zichtbaar worden. Om het effect van verschillende bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proefvelden aangelegd op drie kleilocaties (Kollumerwaard, Lelystad en Westmaas) en twee zandlocaties (Vredepeel, Valthermond). Op deze proefvelden zijn bouwplannen toegepast die gangbaar zijn voor de betreffende regio. Eventuele positieve effecten worden sterker met het verstrijken der jaren. Bovendien zijn deze het duidelijkst te onderscheiden wanneer op alle locaties hetzelfde gewas wordt geteeld. Daarom stonden er in het laatste jaar op alle proefvelden aardappels. In de proef zijn de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar (2010-2015).
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars; onderzoek op kleigrond 2010-2014
  Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de; Haas, M.J.G. de; Bussink, D.W. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 659) - 63
  akkerbouw - bodemstructuur - structuur - lichte-matig zware kleigronden - flevoland - poldergronden - bodemvruchtbaarheid - kalkmeststoffen - bodemverbeteraars - arable farming - soil structure - structure - clay loam soils - flevoland - polder soils - soil fertility - liming materials - soil conditioners
  In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben. Objectieve informatie over het effect van de aanbevolen producten op gewasopbrengsten en fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven blijkt dat de effecten binnen 1 of 2 groeiseizoenen vaak afwezig zijn. Veel fabrikanten geven aan dat pas op langere termijn effecten te verwachten zijn.
  Bio-slurry as fertilizer : is bio-slurry from household digesters a better fertilizer than manure? : a literature review
  Bonten, L.T.C. ; Zwart, K.B. ; Rietra, R.P.J.J. ; Postma, R. ; Haas, M.J.G. de; Nysingh, S.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2519) - 45
  bemesting - digestaat - biogasmest - fermentatie - vergelijkingen - ontwikkelingslanden - biobased economy - fertilizer application - digestate - biogas slurry - fermentation - comparisons - developing countries - biobased economy
  In many developing countries manure is anaerobically digested to produce biogas. The residue of manure digestion, bio-slurry, can be used as fertilizer for crop production and aquaculture. This study compared bio-slurry and manure as fertilizers. Nutrients in bio-slurry, especially nitrogen, are more readily available then in manure, leading to a larger short term fertilisation effect. However, risks for N losses through volatilisation and leaching are large for bio-slurry than for manure during storage, handling and application. Unfortunately, most studies that compared bio-slurry and manure exhibited methodological shortcomings that hamper an adequate comparison.
  Toetsing van effecten van toediening van biochar op opbrengst en bodemkwaliteit in meerjarige veldproeven
  Haan, J.J. de; Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Haas, M.J.G. de; Draai, H. van der; Bussink, H. - \ 2014
  PPO AGV - 5 p.
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond : resultaten 2013
  Topper, C.G. ; Balen, D.J.M. van; Verstegen, H.A.G. ; Haan, J.J. de; Haas, M.J.G. de; Doppenberg, G.J. ; Bussink, D.W. - \ 2013
  PPO (Rapport / PPO 597) - 52
  akkerbouw - vollegrondsteelt - teeltsystemen - bodemstructuur - bodemverbeteraars - bodemvruchtbaarheid - arable farming - outdoor cropping - cropping systems - soil structure - soil conditioners - soil fertility
  In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben.
  Effecten Bodem en structuurverbeteraars
  Balen, D.J.M. van; Paauw, J.G.M. ; Haan, J.J. de; Haas, M.J.G. de; Draai, H. van der; Bussink, D.W. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 108 p.
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2011
  Paauw, J.G.M. ; Balen, D.J.M. van; Haan, J.J. de; Draai, H. van der; Bussink, D.W. ; Haas, M.J.G. de - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 57
  bodemverbeteraars - bodemstructuur - bodemkwaliteit - bemesting - akkerbouw - veldproeven - bodemtypen (naar textuur) - soil conditioners - soil structure - soil quality - fertilizer application - arable farming - field tests - soil types (textural)
  Onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2011
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dal grond 2010
  Paauw, J.G.M. ; Balen, D.J.M. van; Haan, J.J. de; Haas, M.J.G. de; Draai, H. van der; Bussink, D.W. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 75
  bodemverbeteraars - bodemstructuur - bemesting - bodemkwaliteit - akkerbouw - veldproeven - bodemtypen (naar textuur) - landbouwkundig onderzoek - sportterreinen - zware kleigronden - zandgronden - soil conditioners - soil structure - fertilizer application - soil quality - arable farming - field tests - soil types (textural) - agricultural research - sports grounds - clay soils - sandy soils
  Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben. Om de invloed van bodemverbeteraars op verschillende grondsoorten te toetsen zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties, één dalgrond- en één zandlocatie. In 2010 is de uit gangssituatie van de bodem in de diverse testlocaties bepaald (nulmeting). Er waren in 2010 geen of nauwelijks betrouwbare verschillen in opbrengst tussen de div erse behandelingen. Per locatie lijken er wel verschillen in effecten te zijn van bodemverbeteraars. Het onderzoek van de komende jaren zal moet en uitwijzen of er significante verschillen zijn tussen bodemverbeteraars en of bodemverbeteraars significante toegevoegde waarde hebben voor het verbeteren van de bodemstructuur.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.