Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Discovery of Sabellaria spinulosa reefs in an intensively fished area of the Dutch Continental Shelf, North Sea
  Reijden, Karin J. Van Der; Koop, Leo ; O'flynn, Sarah ; Garcia, Silvia ; Bos, Oscar ; Sluis, Christiaan van; Maaholm, David J. ; Herman, Peter M.J. ; Simons, Dick G. ; Olff, Han ; Ysebaert, Tom ; Snellen, Mirjam ; Govers, Laura L. ; Rijnsdorp, Adriaan D. ; Aguilar, Ricardo - \ 2019
  Journal of Sea Research 144 (2019). - ISSN 1385-1101 - p. 85 - 94.
  Biogenic Reef - Brown Bank - Ecosystem Engineer - Sabellaria spinulosa - North Sea
  The tube-building polychaete Sabellaria spinulosa (Ross worm) can form conspicuous biogenic reefs that stabilize the seabed and increase biodiversity by providing a habitat for a multitude of other species. These reefs, however, are assumed to be vulnerable to human-induced physical disturbances of the seabed. In the Greater North Sea, S. spinulosa reefs are recognized to be under threat and worthy of protection. In August 2017, three S. spinulosa reefs with a minimum extent of 1016m2 were discovered in the Dutch Brown Bank area. This area comprises a large-scale sandbank and adjacent troughs. The reefs were found within the sandbank troughs, which have proven to be subject to high demersal fishing intensities (fished>5 times a year). Detailed bathymetry measurements showed that S. spinulosa reefs were mainly located within valleys of smaller-scaled sand waves, which have a perpendicular orientation compared to the large-scale sandbank structure of the Brown Bank. We hypothesize that the valleys in between sand waves offer suitable substrate for settlement and refuge from abrasion by fishing activities, enabling the S. spinulosa reefs to persist despite high fishing intensities. ROV footage of the reefs showed higher estimates of species abundances on the reefs compared with adjacent habitats, with some species present that are typical for hard substrate (rock gunnel, Pholis gunnellus; edible crab, Cancer pagurus; and velvet swimming crab, Necora puber). The information presented could be used for drafting management policies to protect these reefs, as Contracting Parties of the OSPAR Convention are committed to take measures and protect biodiversity.
  Biobouwers als onderdeel van een kansrijke waterveiligheidsstrategie voor Deltaprogramma Waddengebied
  Groot, A.V. de; Brinkman, A.G. ; Sluis, C.J. van; Fey-Hofstede, F.E. ; Oost, A. ; Dijkman, E.M. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C163A/13) - 117
  aquatische ecosystemen - klimaatverandering - kustbeheer - veiligheid - schaaldieren - mossels - vegetatie - flora - fauna - habitats - natuurtechniek - waddenzee - aquatic ecosystems - climatic change - coastal management - safety - shellfish - mussels - vegetation - flora - fauna - habitats - ecological engineering - wadden sea
  Binnen het Deltaprogramma Waddengebied wordt gezocht naar nieuwe veiligheidsstrategieën in verband met klimaatverandering en zeespiegelstijging. Deze strategieën moeten worden ingepast in het bijzondere ecosysteem van de Wadden. Er bestaan op dit moment veel ideeën over de inzet van biobouwers (ook wel ‘ecosystem engineers’ genoemd) in de waterveiligheid. Deze organismen beïnvloeden hun omgeving en kunnen mogelijk via deze natuurlijke processen bijdragen aan de waterveiligheid. Dit rapport geeft een overzicht van de biobouwers die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de lange-termijn veiligheidsopgave en het meegroeivermogen van de Waddenzee met zeespiegelstijging, de orde van grootte van hun effecten en de mate van hun inzetbaarheid. De volgende biobouwers zijn onderzocht: mosselen, oesters, Ensis (schelpdierbanken), kweldervormende vegetatie, duinvormende vegetatie, diatomeeën en zeegras.
  Monitoring door Building with Nature en de Coaltie Natuurlijke Klimaatbuffers: Een vergelijking
  Sluis, C.J. van; Voorbergen, A. ; Ysebaert, T. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C032/13) - 33
  klimaatverandering - monitoring - maatschappelijk draagvlak - ecosysteemdiensten - governance - natuurbeheer - climatic change - monitoring - public support - ecosystem services - governance - nature management
  De concepten die Ecoshape vanuit het innovatieprogramma Building with Nature (BwN) ontwikkelt en het creëren van Klimaatbuffers door CNK vertonen raakvlakken en Ecoshape en CNK willen het werk aan toekomstige klimaatbuffers verder stroomlijnen en versterken. Dit geldt voor het ontwerp, de aanleg, monitoring, evaluatie en communicatie van klimaatbuffers. Dit rapport verkent de monitoringsbehoefte vanuit BwN en CNK, met als doel inzichtelijk te maken hoe beide partijen de verkregen informatie en kennis maximaal kunnen benutten.
  Innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta
  Tangelder, M. ; Groot, A.M.E. ; Sluis, C.J. van; Loon-Steensma, J.M. van; Meurs, G. van; Schelfhout, H. ; Ysebaert, T. ; Luttik, J. ; Ellen, G. ; Eernink, N.M.L. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C029/13) - 76
  hoogwaterbeheersing - dijken - veiligheid - ontwerp - innovaties - rapporten - natuurontwikkeling - woningen - recreatie - aquacultuur - zoutwaterlandbouw - flood control - dykes - safety - design - innovations - reports - nature development - dwellings - recreation - aquaculture - saline agriculture
  In het kader van het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (DP ZWD) heeft het ministerie van Economische Zaken aan IMARES, Alterra, Wageningen University (Earth System Science Group) en Deltares gevraagd onderzoek uit te voeren naar ‘innovatieve dijkconcepten’, en daarnaast de meerwaarde en kansen te bepalen voor toepassing van deze concepten in de Zuidwestelijke Delta. Innovatieve dijkconcepten worden door het DP ZWD gezien als mogelijke maatregelen voor het optimaliseren van de huidige veiligheidsstrategie.
  N2000 habitas in 2011
  Sluis, Christiaan van - \ 2012
  aquatic ecology - natura 2000 - estuaries - eastern scheldt - western scheldt - grevelingen
  On combining coastal defence and aquaculture: opportunities in the Southwest Delta of the Netherlands
  Sluis, C.J. van; Ysebaert, T. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C191/11) - 43
  kustbeheer - bescherming - ecosystemen - aquacultuur - schaal- en schelpdierenteelt - zuidwest-nederland - coastal management - protection - ecosystems - aquaculture - shellfish culture - south-west netherlands
  In reaction to an extreme flooding event in 1953 in the south-western part of the Netherlands, the Dutch shortened and strengthened their estuarine coastline with dams, dikes and land reclamation. In retrospect, the construction of these large scale artificial coastal defence structures and the closure of several sea inlets have come with several adverse effects. Hard substrate (i.e. dikes, dams) reduced the area with natural habitats like saltmarshes, mudflats and sandy intertidal areas and their associated ecosystem services. In case of the Oosterschelde, adverse effects occur as tidal flats are eroding and slowly disappearing into the gullies which are too large for the strongly reduced tidal exchange and water currents.
  Klimaatverandering in de Zeeuwse Delta : Natura 2000 habitats verdronken in 2100?
  Sluis, C.J. van; Zweeden, C. van - \ 2012
  Peilverandering in de Zuidwestelijke Delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur
  Sluis, C.J. van; Kamermans, P. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C041/12) - 63
  getijden - peilbeheer - natura 2000 - aquatische ecologie - natuurontwikkeling - waterkwaliteit - grevelingen - volkerak-zoommeer - tides - water level management - natura 2000 - aquatic ecology - nature development - water quality - grevelingen - volkerak-zoommeer
  Deze studie verkent het effect van gedeeltelijk herstel van de getijdendynamiek in het Grevelingenmeer en het Krammer – Volkerak en zeespiegelstijging (80 cm) in de Oosterschelde en Westerschelde op de verspreiding en het areaal van N2000 habitattypen in de Zuidwestelijke Delta. Hiervoor is een analyse van wetenschappelijke en beleidsmatige literatuur uitgevoerd in combinatie met informatie uit het Deltamodel dat de veranderingen in droogvallende en intergetijdengebieden simuleert
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.