Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mosseltransitie en natuurherstel : sociaal-economische draagkracht en ontwikkelingen Nederlandse mosselsector, 2008-2017
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Steins, N.A. ; Mol, A. ; Smith, S.R. ; Turenhout, M.N.W. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2018-040) - ISBN 9789463438629 - 79
  With the signing of the mussel covenant, traditional bottom seed fishing has been partially replaced by the production of mussel seed in mussel seed capture installations (mosselzaadinvanginstallaties, MZIs) between 2008 and 2016. This study describes the developments in the mussel sector over this period and analyses the current economic situation of the sector and the economic consequences of the agreements in the covenant about the reduction in bottom seed fishing and the development of the MZIs
  Pulsvisserij: pulsvisserij als veelbelovend alternatief voor de traditionele boomkor
  Rijnsdorp, A.D. ; Turenhout, M.N.J. - \ 2017
  Ministerie van Economische Zaken - 1 p.
  Brexit and the Dutch Fishing Industry
  Turenhout, Mike ; Hamon, Katell ; Hintzen, Niels ; Poppe, Krijn - \ 2017
  EuroChoices 16 (2017)2. - ISSN 1478-0917 - p. 24 - 25.
  Brexit has become a reality, and not only at the negotiation table in Brussels. In the fishing industry, Brexit has created uncertainty over access to fishing grounds and national allocations of EU Total Allowable Catches (TACs) by fish species. This uncertainty is already affecting investment decisions.
  Each EU Member State has its own Exclusive Economic Zone (EEZ), which is a sea area defined in International Law that extends up to 200 nautical miles from the coast of the EU Member State. Within the EU, Member States have equal access to EU fishing grounds. Dutch fisheries are highly dependent on the UK EEZ, where (pelagic) trawlers in particular, targeting herring and mackerel, are highly active (Figure 1). The other types of trawlers (so called bottom trawlers) target species like plaice, sole and common shrimp. They fish mainly in the North Sea, partly in the UK EEZ although less so than the pelagic trawlers.
  Balanceren op het Wad : de private sector en de baten uit Waddenzeebeheer
  Valk, O.M.C. van der; Reinhard, Stijn ; Oostenbrugge, Hans van; Strietman, Wouter Jan ; Turenhout, Mike - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-025) - ISBN 9789463431057 - 71
  De private sectoren in het Waddengebied ontlenen baten aan beheer dat wordt uitgevoerd voor natuurontwikkeling en ten bate van de economie in het Waddengebied. Het gaat hierbij om respectievelijk: recreatie en toerisme; recreatievaart; havens; visserij en delfstoffenwinning. Een indicator van baten is de omvang van de sectoren. Uit tabel S1 blijkt dat het economische belang van toerisme en recreatie groot is, in omzet uit bestedingen en toeristenbelasting en gegenereerde banen. Gaswinning maakt de delfstoffenwinning tot de best presterende sector, gevolgd door de zeehavens. De jachthavens presteren slecht.
  Bouwstenen voor beleid duurzame landbouw : de rol, het instrumentarium en de monitoringstools van de provincie Noord-Holland
  Dolman, M.A. ; Reijs, J.W. ; Ruijs, M.N.A. ; Smit, A.B. ; Turenhout, M.N.J. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-019) - 57
  Emissie Nederlandse Visserij : indicatoren brandstofverbruik voor broeikasgasemissieberekening
  Turenhout, Mike ; Hamon, Katell ; Oostenbrugge, Hans van; Mol, Arie ; Klok, Arie - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2016-122) - 14
  Costs of the final proposal for seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector
  Oostenbrugge, Hans van; Turenhout, Mike ; Hamon, Katell - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research memorandum 2016-117 ) - 27
  Pulse trawling in the Netherlands : economic and spatial impact study
  Turenhout, M.N.J. ; Zaalmink, B.W. ; Strietman, W.J. ; Hamon, K.G. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research report 2016-104) - ISBN 9789463430111 - 31
  Pulsvisserij in de garnalensector : aanvoer en gasolieverbruik
  Turenhout, M.N.J. ; Zaalmink, W. ; Klok, A.J. ; Mol, Arie - \ 2016
  Den Haag : Wageningen Economic Research (Factsheet / Wageningen Economic Research ) - 4
  Costs of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector : addendum to LEI report 2015-145
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Turenhout, M.N.J. ; Hamon, K.G. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI Wageningen UR 2016-062) - 29
  cost benefit analysis - fisheries - aquatic ecosystems - protection - benthos - ecosystems - oyster culture - north sea - kosten-batenanalyse - visserij - aquatische ecosystemen - bescherming - benthos - ecosystemen - oesterteelt - noordzee
  This memorandum provides an estimation of the costs for four variant closures for the protection of the benthic ecosystem on the Frisian Front and the Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector in addition to the cost-benefit analysis carried out in Van Oostenbrugge et al. (2015). The two preferential variants lead to similar costs for the fisheries sector, whereas the costs of the two alternative combinations are either 20% higher or lower.
  Economische kengetallen garnalenvisserij : Aanvulling op ‘Expert judgement garnalenvisserij’
  Turenhout, M.N.J. ; Oostenbrugge, J.A.E. van; Beukers, R. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2015-138) - 25
  schaal- en schelpdierenvisserij - garnalen - economische analyse - waddenzee - nederland - landbouwstatistieken - shellfish fisheries - shrimps - economic analysis - wadden sea - netherlands - agricultural statistics
  Kenniskring Duurzame Garnalenvisserij : factsheet 2015-144
  Turenhout, M.N.J. ; Klok, A.J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  garnalen - visserijbeheer - visserij - samenwerking - kennismanagement - kennisoverdracht - werkgroepen - kosten-batenanalyse - kostenanalyse - shrimps - fishery management - fisheries - cooperation - knowledge management - knowledge transfer - working groups - cost benefit analysis - cost analysis
  Informatie over de kenniskring Duurzame Garnalenvisserij. Kenniskringen zijn (studie-) van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen geformuleerd hebben. Samen met andere belanghebbenden en onderzoeksinstellingen zoeken zij naar oplossingen voor een duurzamere vangst en beter economisch perspectief.
  Opbrengsten en kosten in de kottersector : product van Kenniskringen visserij
  Turenhout, M.N.J. ; Klok, A.J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  visserij - vissersschepen - economische analyse - kosten - opbrengsten - duurzaamheid (sustainability) - fisheries - fishing vessels - economic analysis - costs - yields - sustainability
  Als kottereigenaar is het van belang om economisch duurzaam te ondernemen. De kosten mogen gemiddeld niet hoger liggen dan de verkregen opbrengsten. Maar waar bestaan de kosten en opbrengsten in de kottersector daadwerkelijk uit? In deze factsheet van Kenniskringen Visserij wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kosten en opbrengsten.
  Garnalenvisserij : inzet 2010-2014
  Turenhout, M.N.J. - \ 2015
  garnalen - visserij - nederland - werkuren - shrimps - fisheries - netherlands - working hours
  De garnalenvisserij is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse visserijvloot. In 2014 waren 199 kotters in meer of mindere mate actief in de garnalenvisserij. Als onderbouwing voor de aanvraag van een MSC certificaat voor de Nederlandse garnalenvisserij, is door de sector aan kenniskringen visserij gevraagd om een overzicht te geven van de inzet (in zeedagen) van de garnalenvloot.
  Vissen in de 12-mijlszone : inzetverandering visserij na introductie puls
  Turenhout, M.N.J. ; Hamon, K.G. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-100) - 12
  pulsvisserij - pleuronectiformes - boomkorvisserij - visserijbeheer - kustwateren - noordzee - pulse trawling - pleuronectiformes - beam trawling - fishery management - coastal water - north sea
  Door de introductie van puls-techniek lijkt een ruimtelijke verplaatsing van de kottervisserij plaats te vinden (door economische overwegingen van vissers) naar de kustwateren (12-mijlszone). Door de efficiëntere tongvangsten lijkt het niet meer noodzakelijk om ver uit de kust te vissen. Deze verschuiving kan mogelijke risico’s met zich meebrengen door hogere visintensiteit in het kustgebied. Door het Ministerie van EZ is aan LEI Wageningen UR gevraagd om een eventuele verschuiving van de platvisvisserij naar de kustzone (12-mijlszone) in beeld te brengen aan de hand van een QuickScan. Het doel van dit onderzoek is: Een goed beeld geven van de mogelijke toename van inzet (en de daarbij behorende consequenties) van de platvisvisserij in de 12-mijlszone bij de introductie van visserij met puls-techniek.
  Dutch demersal fisheries
  Turenhout, Mike - \ 2015
  demersal fisheries - netherlands - pelagic fishery - mussel culture - oysters - shellfish fisheries - fishing vessels - fishing methods
  Socio-economic impact of landing obligation for the Dutch demersal fisheries
  Turenhout, Mike - \ 2015
  demersal fisheries - socioeconomics - economic impact - social impact - netherlands - landings
  Brandstofbesparing 75% : energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk-kotter)
  Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Klok, A.J. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI VR2015-008)
  energiebesparing - vissersschepen - brandstofverbruik - rendement - boomkorvisserij - visserijbeheer - energy saving - fishing vessels - fuel consumption - returns - beam trawling - fishery management
  Na het jaar 2007 zijn verschillende innovaties op het gebied van vistuigen toegepast bij de Nederlandse platvissector (boomkor). Een gemiddeld brandstofverbruik voor 2007 van 10.000 liter per zeedag was min of meer gebruikelijk. Na 2007 zijn vistuigen (onder andere SumWing en PulsWing) ontwikkeld en in gebruik genomen die het brandstofverbruik fors hebben doen afnemen tot rond 3.750 liter per zeedag bij de TX36. Bij het project Brandstofbesparing 75% is gekeken of het brandstofverbruik van de TX36 nog eens 1.250 liter per zeedag kan afnemen, door te kijken naar efficiëntieverbeteringen op het gebied van warmtehuishouding, energiemanagement, aanpassing aan de vislijn met e-kabel, het hoofdmotorgebruik (met behulp van een generator), mogelijke aanpassingen aan de schroef in combinatie met (reductie) op de keerkoppeling en de tunnel.
  Vissen in windmolenparken: inventarisatie van de (on)mogelijkheden
  Rasenberg, M.M.M. ; Smith, S.R. ; Turenhout, M.N.J. ; Taal, K. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C030/15) - 31
  windmolenpark - visserijbeleid - landgebruiksplanning - visserij - haalbaarheidsstudies - noordzee - wind farms - fishery policy - land use planning - fisheries - feasibility studies - north sea
  Steeds meer gebieden op de Noordzee worden gebruikt voor verschillende activiteiten waaronder visserij, olie en gaswinning, energie en scheepvaart. Een van deze activiteiten is windenergie op zee. Scheepvaart in windmolenparken is momenteel verboden met uitzondering van onderhoud-, monitoring- en onderzoekvaartuigen. Dit heeft als gevolg dat vissers niet worden toegelaten in windmolenparken en steeds meer visgronden kwijtraken. Vissers zoeken naar mogelijkheden om in gebieden waar windparken staan toch activiteiten te kunnen ontplooien. Een aantal bedrijven en organisaties (waaronder een aantal staandwant vissers, de overheid en de wind-energiesector) zijn een project gestart op zoek naar mogelijkheden voor het openstellen van windparken. Aan IMARES en LEI is gevraagd om bestaande kennis van de (on)mogelijkheden van visserij in windmolenparken op een rij te zetten.
  Expert judgement garnalenvisserij
  Jongbloed, R.H. ; Steenbergen, J. ; Kooten, T. van; Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C177/14) - 82
  visserij - visserij-ecologie - garnalen - waddenzee - economische productie - overheidsbeleid - fisheries - fisheries ecology - shrimps - wadden sea - economic production - government policy
  Het Waddenfonds wil inzicht in de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen uit het convenant en de natuurambitie met betrekking tot de garnalenvisserij in de Waddenzee. Hiertoe is aan IMARES gevraagd de op dit moment ‘best professional judgement’ te geven ten aanzien van een aantal onderdelen gerelateerd aan de garnalenvisserij in de Nederlandse Waddenzee. De onderzoeksvragen zijn: 1) Is het sluiten van gebieden voor garnalenvisserij een effectieve manier om de ecologische kwaliteiten van de Waddenzee te versterken? 2) Zou verandering van de manier waarop garnalen worden gevist een bijdrage kunnen leveren aan de verrijking van de ecologische kwaliteit van de Waddenzee? 3) Zou verandering in de (garnalen)visserij de economische kwaliteit van de visserij kunnen versterken?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.