Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoeksmodel voor de controle op residuen van chlooramfenicol in melk (vanaf 1 µg/l)) : screening m.b.v. immunochemische test kit; kwantificering - bevestiging via combinatie van HPLC en GC-MS : uitscheidingsexperiment van met chlooramfenicol behandelde koe
  Binnendijk, G.M. ; Beek, W.M.J. ; Berendse, P.L.M. ; Kienhuis, P.G.M. ; Keukens, H.J. - \ 1990
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.07) - 24
  dierlijke producten - vervalsing - besmetting - melkproducten - analyse - chlooramfenicol - hplc - gc-ms - immunochemie - animal products - adulteration - contamination - milk products - analysis - chloramphenicol - hplc - gc-ms - immunochemistry
  Beschreven wordt een onderzoeksmodel voor de controle op residuen van chlooramfenicol in melk.
  Massaspectrometrische analyse van enkele beta-agonisten
  Traag, W.A. ; Kienhuis, P.G.M. ; Tuinstra, L.G.M.T. ; Bennekom, E.O. van; Huf, F.A. - \ 1990
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.08) - 17
  diergeneeskunde - massaspectrometrie - bèta-adrenerge agonisten - veterinary science - mass spectrometry - beta-adrenergic agonists
  Zes beta-agonisten (isoproterenol, clenbuterol, cimaterol, terbutaline, salbutamol en fenoterol) zijn als TMS-derivaten onderzocht op hun GeMS-eigenschappen in zowel de Electron Impact (EI) als positieve Chemische Ionisatie mode (Cl). Tevens is clenbuterol-hexyl onderzocht. Deze component is geschikt om als interne standaard te fungeren.
  Onderzoek naar saxitoxine in mosselen en oesters : jaaroverzicht 1988
  Trijp, J.M.P. van; Kienhuis, P.G.M. ; Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Stegeman, H. - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.23) - 9
  mossels - oesters - toxische stoffen - dieren - mussels - oysters - toxic substances - animals
  Door de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees zijn 41 monsters mosselen en 6 monsters oesters ingezonden ter controle op de aanwezigheid van saxitoxine. De monsters waren voornamelijk afkomstig uit de Bondsrepubliek Duitsland.
  Het gebruik van directe vloeistof introductie als interface bij vloeistofchromatografie - massaspectrometrie
  Kienhuis, P.G.M. ; Traag, W.A. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.28) - 17
  vloeistofchromatografie - hplc - massaspectrometrie - liquid chromatography - hplc - mass spectrometry
  Om de analysemogelijkheden met behulp van MS uit te breiden met de combinatie vloeistofchromatografie-massaspectrometrie (LCMS) is een DLI-probe (Direct Liquid Introductlon) aangeschaft bij de VU te Amsterdam. Aangezien dit model nog niet getest is in combinatie met een Finnigan 4500 HS, is onderzocht welke factoren van invloed zijn op de eigenschappen van de probe-MS combinatie. Tevens is gekeken naar de eigenschappen van 31 componenten qua piekvorm, gevoeligheid en fragmentatie. Om chromatografische invloeden te vermijden is pluginjectie toegepast.
  Kwantitatieve massaspectrometrie van Clenbuterol met behulp van isotoopverdunning
  Traag, W.A. ; Bennekom, E.O. van; Weseman, J.M. ; Kienhuis, P.G.M. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.29) - 11
  vleessamenstelling - massaspectrometrie - clenbuterol - isotopen - monsterverwerking - spectrometers - kwantitatieve methoden - doping - meat composition - mass spectrometry - clenbuterol - isotopes - sample processing - spectrometers - quantitative methods - doping
  Om de toepassing van massaspectrometrie met behulp van isotoopverdunning in urine, vlees en lever te onderzoeken is een aantal experimenten uitgevoerd met de 'Hewlett-Packard Hass Selective Detector' (Electron Impact). Ook zijn met Finnigan 4500 aanvullende experimenten (Chemical Ionisation) uitgevoerd om na te gaan of de gelabelde verbinding de bepaling met chemische ionisatie kwalitatief en dus ook kwantitatief zou storen.
  Ontwikkelen van een massaspectrometrische confirmatie methode voor het aantonen van chlooramphenicol in vlees
  Kienhuis, P.G.M. ; Traag, W.A. ; Aerts, M.M.L. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1988
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.40) - 12
  chlooramfenicol - vlees - bevestigingstesten - massaspectrometrie - lc-ms - gc-ms - vloeistofchromatografie - hplc - analytische methoden - chloramphenicol - meat - confirmatory tests - mass spectrometry - liquid chromatography-mass spectrometry - gc-ms - liquid chromatography - hplc - analytical methods
  In de EEG zijn onlangs een aantal criteria opgesteld, waaraan voldaan moet worden bij massaspectrametrische analyses, waarbij naast criteria voor de retentietijd, criteria voor het aantal te meten ionen, in relatie tot de ionisatietechniek worden gegeven. Op verzoek van de afdeling diergeneesmiddelen is recentelijk, onder andere in verband met een Nationaal plan en de algemene wens om bij de uitvoeringen van bepalingen met een wettelijke grondslag een confirmatiemethode ter beschikking te hebben, het onderzoek weer opgepakt. Onderzoek is verricht naar een aantal aspecten om te komen tot een goede confirmatie methode. Aandacht is gegeven aan het maken van derivaten, zowel met als zonder matrix, de uniekheid van de bijbehorende spectra, het opwerken van HPLC fracties welke chlooramphenicol bevatten, de lineariteit en reproduceerbaarheld van de GC-MS bij verschillende ionisatie-technieken en -omstandigheden. Parallel aan dit onderzoek zijn er experimenten uitgevoerd met de solid probe, waarbij chlooramphenicol, in vaste vorm , direct via een probe in de bron is gebracht. Ook is er onderzoek verricht naar de toepassing van LC-MS met betrekking tot chlooramphenicol. De resultaten van bovengenoemd onderzoek zullen t.z.t. apart worden gerapporteerd.
  Een geautomatiseerde tweedimensionale HPLC bepaling voor glyfosaat in land- en tuinbouwprodukten
  Kienhuis, P.G.M. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.48) - 23
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - groenten - fruitgewassen - gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - herbiciden - foods - chemical composition - vegetables - fruit crops - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - herbicides
  De ontwikkeling van een analysemethode voor het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (N-(phosphonomethyl)glycine) in land- en tuinbouwprodukten wordt beschreven.
  Voorkomen van metabolieten van nortestosteron in urine afkomstig van met exogene hormonen behandelde stierkalveren
  Kienhuis, P.G.M. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Traag, W.A. - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.07)
  kalveren - stieren (bulls) - geneesmiddelen - hormonen - urine-analyse - calves - bulls - drugs - hormones - urine analysis
  Literatuuroverzicht glyphosate
  Kienhuis, P. ; Tuinstra, L.G.M.T. - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.76) - 14
  glyfosaat - analyse - literatuuroverzichten - glyphosate - analysis - literature reviews
  Doel is het raadplegen en samenvatten van de literatuur, betreffende glyphosate, om te komen tot een richtlijn voor het ontwikkelen van een analyse methode in landbouwprodukten.
  Onderzoek naar metabolieten van 17β-nortestosteron in kalverurine
  Kienhuis, P.G.M. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Traag, W.A. - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.124) - 4
  diergeneeskunde - kalveren - urine - ammoniak - guanine - hypoxanthinen - hippurinezuur - geneesmiddelen - hormonen - afval - residuen - vuilnis - veterinary science - calves - urine - ammonia - guanine - hypoxanthines - hippuric acid - drugs - hormones - wastes - residues - refuse
  18 urines van kalveren, waar een spuitplek bij is gevonden welke 17beta-nortestosteron bevat, zijn onderzocht op aanwezigheid van 17alfa- en 17beta-nortestosteron, en 5alfa-estrane 3beta, 17alfa diol in de urine
  Voorkomen van metabolieten van nortestosteron in urine afkomstig van onbehandelde runderen
  Kienhuis, P.G.M. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Traag, W.A. - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.94) - 4
  nandrolon - metabolieten - urine - rundvee - guanine - hypoxanthinen - hippurinezuur - nandrolone - metabolites - urine - cattle - guanine - hypoxanthines - hippuric acid
  Het doel van het onderzoek was urine te onderzoeken van onbehandelde runderen - in dit geval betrof het 57 monsters van koeien, stieren en kalveren - op de aanwezigheid van 17alfa- en 17beta-nortestosteron en 5alfa-estrane 3beta, 17alfa diol met het doel aan te tonen dat deze componenten niet van nature aanwezig zijn.
  De herhaalbaarheid van het massaspectrum van hexachloorbenzeen
  Kienhuis, P.G.M. ; Traag, W.A. ; Tuinstra, L.G.M.T. - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.29) - 2
  massaspectrometrie - hexachloorbenzeen - isotopen - mass spectrometry - hexachlorobenzene - isotopes
  In verband met de betrouwbaarheid van massaspectrametrische confirmaties is het van belang om de herhaalbaarheid van massaspectrametrische resultaten te bepalen. Gekozen is voor de bepaling van een aantal chloor isotopen van het molecuulion van hexachloorbenzeen (HCB).
  Kwantitatieve massaspectrometrie van stilbeenhormonen (als HFB derivaat) met behulp van isotoopverdunning
  Kienhuis, P. ; Traag, W.A. ; Tuinstra, L.G.M.T. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.107)
  oestrogenen - hormonen - isotopen - massaspectrometrie - stilbenen - gaschromatografie - analytische scheikunde - oestrogens - hormones - isotopes - mass spectrometry - stilbenes - gas chromatography - analytical chemistry
  Bepaling van toegevoegd nicotinezuur in vlees
  Kienhuis, P. ; Ruig, W.G. de; Hollman, P. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.58) - 11
  vleessamenstelling - nicotinezuur - meat composition - nicotinic acid
  Doel van dit onderzoek is: het verbeteren van een polaragrafische methode voor de bepaling van nicotinezuur in vlees.
  Het onderzoeken van de mogelijkheden om de begintemperatuur van de GC-kolom te verhogen door het gebruik van hoger kokende oplosmiddelen
  Kienhuis, P.G.M. ; Tuinstra, L.G.M.T. ; Traag, W.A. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.100) - 8
  analytische methoden - gaschromatografie - massaspectrometrie - kookpunt - analytische scheikunde - analytical methods - gas chromatography - mass spectrometry - boiling point - analytical chemistry
  Ontwikkeling jodiumbepaling
  Kienhuis, P. ; Hollman, P. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.29) - 33
  jodium - jodiumgetal - kwantitatieve analyse - kwantitatieve technieken - meettechnieken - analytische methoden - voedingsmiddelen - iodine - iodine value - quantitative analysis - quantitative techniques - measurement techniques - analytical methods - foods
  Doel van dit onderzoek is: Het ontwikkelen van een kwantitatieve bepaling van jodium in levensmiddelen. De mogelijkheid is onderzocht om in veraste broodmonsters rechtstreeks het jodiumgehalte te bepalen m.b.v. de door jodium gekatalyseerde Ce-As reaktie. Daarbij zijn verschillende smelten uitgeprobeerd, is de mengvolgorde van de reagentia in de Ce-As-reaktie onderzocht en is gekeken naar het nut van de Hg+ toevoeging voor het verkrijgen van een blankowaarde.
  Natriumchloride (NaCl) in levensmiddelen
  Kienhuis, P. ; Hollman, P. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.53) - 19
  zout - zoutgehalte - natrium - natriumchloride - voedselanalyse - salt - salinity - sodium - sodium chloride - food analysis
  Het bepalen en verklaren van verschillen in het zoutgehalte berekend vanuit de chloor- en de natriumbepaling, voor diverse levensmiddelen. Bij het analyseren van levensmiddelen met toegevoegd zout is het mogelijk, dat het zoutgehalte berekend uit de natriumbepaling verschilt van de waarde berekend uit de chloorbepaling. Aangezien dit veroorzaakt kan worden door zowel het produkt, de natrium en/of de chloorbepaling zijn deze 3 faktoren onderzocht.
  De toepassingsmogelijkheden van de auto-analyzer in het stikstofonderzoek
  Kienhuis, P. ; Hollman, P. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.98) - 13
  veevoeding - voer - stikstof - analytische methoden - livestock feeding - feeds - nitrogen - analytical methods
  In dit onderzoek is nagegaan of het meettechnisch mogelijk is om de gangbare handmethoden voor het bepalen van stikstof in meststoffen te vervangen door autoanalyzer methoden.
  Literatuuroverzicht jodiumbepaling
  Kienhuis, P. ; Hollman, P. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.51) - 19
  jodium - jodiumgetal - analytische methoden - voedingsmiddelen - iodine - iodine value - analytical methods - foods
  Doel van dit onderzoek is: Keuze van een of meerdere analysetechnieken voor de bepaling van jodium. Naar aanleiding van vragen naar het jodiumgehalte in gangbaar en alternatief voortgebrachte levensmiddelen is de ontwikkeling van een of meerdere bepalingsmethoden ter hand genomen. Als eerste fase in deze ontwikkeling is dit overzicht samengesteld, waaruit twee methoden naar voren komen, die getoetst zullen worden in levensmiddelen.
  Literatuuroverzicht jodiumbepaling
  Kienhuis, P. ; Hollman, P. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.51) - 19
  jodium - jodiumgetal - analytische methoden - voedingsmiddelen - iodine - iodine value - analytical methods - foods
  Doel van dit onderzoek is: Keuze van een of meerdere analysetechnieken voor de bepaling van jodium. Naar aanleiding van vragen naar het jodiumgehalte in gangbaar en alternatief voortgebrachte levensmiddelen is de ontwikkeling van een of meerdere bepalingsmethoden ter hand genomen. Als eerste fase in deze ontwikkeling is dit overzicht samengesteld, waaruit twee methoden naar voren komen, die getoetst zullen worden in levensmiddelen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.