Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 164

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Elementanalyse in plantaardig materiaal met behulp van ICP-AES en GFAAS van microgolfoven - ontsluiting
  Heskamp, H. ; Horstman, H.J. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 94.13) - 19
  atoomabsorptiespectroscopie - röntgenstraling - zware metalen - anorganische verbindingen - mineralen - sporenelementen - microgolfstraling - atomic absorption spectroscopy - x radiation - heavy metals - inorganic compounds - minerals - trace elements - microwave radiation
  Het anorganisch bromide gehalte in boerenkaas : produktieperiode januari - april 1983
  Fijneman, P.H.S. ; Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1994
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.57) - 3
  kazen - bromide - voedselsamenstelling - cheeses - bromide - food composition
  Inventarisatie van het anorganisch bromidegehalte in boerenkaas naar aanleiding van soms hogere bromidegehalten gemeten in boerenmelk.
  Onderzoek naar polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen, dibenzofuranen en planaire gechloreerde bifenylen in Nederlandse melk
  Traag, W.A. ; Rhijn, J.A. van; Spreng, P.F. van de; Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.T. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 93.14) - 13
  melk testen - dioxinen - polychloorbifenylen - polychloordibenzofuranen - nederland - milk testing - dioxins - polychlorinated biphenyls - polychlorinated dibenzofurans - netherlands
  IDF collaborative study on the determination of aflatoxin M1 in milkpowder, using immuno-affinity columns
  Tuinstra, L.G.M.T. ; Roos, A.H. ; Trijp, J.M.P. van - \ 1992
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Report / RIKILT-DLO 92.14) - 17
  wei - melkpoeder - aflatoxinen - elisa - whey - dried milk - aflatoxins - elisa
  Preparation, homogeneity and stability of milkpowders containing polychlorodibenzo-P-dioxins and polychlorodibenzofuranes
  Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1992
  Wageningen : DLO-State lnstitute tor Quality Control of Agricultural Products (Report / RIKILT-DLO 92.02) - 15
  melkpoeder - dioxinen - polychloordibenzofuranen - referentienormen - dried milk - dioxins - polychlorinated dibenzofurans - reference standards
  Voor het Community Bureau of Raferenee (BCA) werden een "natuurlijk" gecontamineerd, een laag en een medium niveau gecontamineerd melkpoeder bereid. Van eenzelfde batch boterolie werden drie aparte batches bereid. Aan twee batches werd een verschillende hoeveelheid dioxine toegevoegd. Uitgaande van ondermelk werden met behulp van de drie batches boterolie drie batches melk bereid. Het dioxinengehalte in de drie batches, bepaald met behulp van internationaal geaccepteerde TEF waarden, bedraagt resp. ca. 3, 9 en 14 pg 1-TEQ/g melkvet. Een deel van elke batch melk werd gevriesdroogd en de rest werd verstoven. De aldus bereide gevriesdroogde melkpoeder werd gecontroleerd op homogeniteit en stabiliteit. Voor de homogeniteit werden het vetgehalte, Kjeldahl-N en PCB gehalte bepaald. De stabiliteit werd gecontroleerd in de gevriesdroogde melkpoeders die gedurende ca. één jaar bij -20°C, +20°C en 37°C waren opgeslagen.
  Het ontwikkelen van een methode voor de simultane bepaling van planaire chloorbiphenylen en polychloor dibenzo-P-dioxinen en furanen in melk
  Traag, W.A. ; Rhijn, J.A. van; Kulik, W. ; Spreng, P. van der; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1992
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 92.30) - 15
  melk testen - polychloorbifenylen - polychloordibenzofuranen - dioxinen - analytische methoden - milk testing - polychlorinated biphenyls - polychlorinated dibenzofurans - dioxins - analytical methods
  Orienterend onderzoek naar de bepaling van kwik in organisch materiaal na microwave - ontsluiting
  Heskamp, H. ; Horstman, H.J. ; Tuinstra, L.G.M.T. - \ 1992
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 92.33) - 11
  organische verbindingen - kwik - analytische methoden - microgolfstraling - organic compounds - mercury - analytical methods - microwave radiation
  Stability of organochlorine pesticides in a candidate animal feed reference material (CRM 115)
  Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.T. ; Matser, A.M. - \ 1992
  Wageningen : DLO-State Institute for Quality Control of Agricultural Products (Report / RIKILT-DLO 92.22)
  gechloreerde koolwaterstofpesticiden - referentienormen - diervoedering - organochlorine pesticides - reference standards - animal feeding
  Uitscheiding van polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en -furanen in melk van koeien, die tijdens de droogstand zijn gevoerd met dioxinen besmet voer
  Roos, A.H. ; Berende, P.L.M. ; Traag, W.A. ; Rhijn, J.A. van; Mengelers, M.J.B. ; tUINSTRA, L.G.M.Th. - \ 1991
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 91-01) - 23
  rauwe melk - vervalsing - besmetting - polychloorbifenylen - polychloordibenzofuranen - dry lot feeding (voeding) - dioxinen - excretie - raw milk - adulteration - contamination - polychlorinated biphenyls - polychlorinated dibenzofurans - dry lot feeding - dioxins - excretion
  In dit verslag worden de resultaten beschreven van het onderzoek met melkgevende koeien die tot het moment van afkalven gevoerd zijn met dioxine-bevattend voer (tot aan het tijdstip van droogzetten in het Lickebaertgebied en na het droogzetten bij het IVVO te Lelystad). Na afkalven kregen de dieren "schoon" voer verstrekt. Bij aanvang van het experiment en vlak na het afkalven werden melkmonsters en vetbiopten genomen, Ook van de geboren kalveren werden direct na de geboorte o.a. subcutaan- en niervet en lever verzameld om de passage van de dioxinen door de uteruswand na te kunnen gaan. Het behulp van de verkregen resultaten kan in de toekomst aangegeven worden hoe lang na het afkalven gewacht moet worden voordat de melk van met dioxinen besmette dieren weer geconsumeerd kan worden. In dit verslag worden de resultaten van de dioxinenanalyses in de melk gerapporteerd.
  Histologische veranderingen bij koeien en schapen die in de praktijk en experimenteel blootgesteld zijn aan polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en -furanen
  Groot, M.J. ; Berende, P.L.M. ; Ossenkoppele, J.S. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.25) - 31
  koeien - dioxinen - polychloordibenzofuranen - microscopie - biopsie - schapen - histologie - cows - dioxins - polychlorinated dibenzofurans - microscopy - biopsy - sheep - histology
  Histologisch onderzoek is verricht op organen van koeien en schapen, welke chronisch en experimenteel bloot hebben gestaan aan dioxinen. Alle dieren waren op het moment van slachten klinisch gezond. Bij de meeste dieren werden histologische afwijkingen waargenomen. De waargenomen veranderingen kunnen niet zonder meer aan dioxinen worden toegeschreven aangezien de bodem van het gebied van herkomst van de dieren vervuild was met andere toxische stoffen (o.a. lood , cadmium, fluor, molybdeen), welke ook een bijdrage aan de waargenomen weefselveranderingen zullen hebben geleverd. Daarnaast betrof het oudere dieren waarvan de ziektegeschiedenis weinig bekend was.
  Stability of aflatoxin B1 in animal feed candidate reference materials
  Roos, A.H. ; Mazijk, R.J. van; Tuinstra, L.G.M.T. ; Huf, F.A. - \ 1991
  Wageningen : State Institute for Quality Control of Agricultural Products (Report / State Institute for Quality Control of Agricultural Products 91.15) - 11
  aflatoxinen - analyse - voer - referentienormen - aflatoxins - analysis - feeds - reference standards
  Two candidate reference materials animal feed were stored at a temperature of -18°C, 4 C, 20°C and 37°C. The stability of aflatoxin B1 was studied duringa period of two years. A significant decrease in the aflatoxin B1 content was measured in the samples stared at 20°C and 37°C. In the samples stored at 4°C and -18°C no decrease in the aflatoxine B1 content was found duringa period of two years.
  Preparation and homogeneity of a candidate animal feed reference material organochlorine pesticides (CRM 115)
  Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.T. ; Matser, A.M. - \ 1991
  Wageningen : DLO-State lnstitute tor Quality Control of Agricultural Products (Report / RIKILT-DLO 91.59) - 15
  gechloreerde koolwaterstofpesticiden - voer - monsterverwerking - referentienormen - organochlorine pesticides - feeds - sample processing - reference standards
  Een kandidaat referentiemateriaal mengvoeder gecontamineerd met organochloorbestrijdingsmiddelen werd bereid. Door aan een olie gecontamineerd met organochloorbestrijdingsmiddelen een hoeveelheid van het gehomogeniseerde basisvoeder, gebaseerd op legpluimvee en varkensvoer, toe te voegen en te homogeniseren werd eerst een premix verkregen. Deze premix werd na controle op homogeniteit met het overige basisvoeder gemengd en gehomogeniseerd. Het verkregen voeder werd geampulleerd. Tijdens de bereiding is nagegaan of er in de afzonderlijke grondstoffen geen interferenties met de bestrijdingsmiddelen optraden. Tevens is in alle fasen van de bereiding de homogeniteit gecontroleerd. Na het uitvullen van het mengvoeder in de ampullen is opnieuw de homogeniteit bepaald. Deze was vergelijkbaar met de voor ampulleren gemeten variatiecoëfficiënt voor de herhaalbaarheid.
  Development and improvement of detection and confirmation procedure in the analysis of marine toxins : determination of okadaic acid in mussels
  Kockerols, M. ; Tuinstra, L.G.M.T. - \ 1991
  Wageningen : State Institute for Quality Control of Agricultural Products (Report / State Institute for Quality Control of Agricultural Products 91.41) - 48
  mossels - oesters - toxinen - analyse - mussels - oysters - toxins - analysis
  In this report the method for the okadaic acid determination has been investigated on basis of the methad of Lee et al. (1987). The derivatisation was investigated with the same reagent, prepared with an in situ method , that presents some advantages. The use of an internal standard was developed and the conditions of extraction were examined.
  Bepaling van cadmium en lood in dierlijk materiaal met grafietoven atoomabsorptie spectrometrie in vergelijking met differentiele puls heroplossingsvoltametrie
  Wolters, T.C. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.19) - 29
  cadmium - lood - voltammetrie - atomaire absorptiespectrometrie - cadmium - lead - voltammetry - atomic absorption spectrometry
  Doel van het onderzoek was het toepasbaar maken van de ontsluiting van dierlijk materiaal met salpeterzuur in een magnetronoven gevolgd door detectie met grafietoven atoomabsorptie spectrometrie (GFAAS). Om het gestelde doel te bereiken zijn verassings- en atomisatiecurven opgenomen van cadmium en lood met verschillende matrices. Hierna zijn gecertificeerde referentie monsters geanalyseerd met de GFAAS methode. Voor de analyse van lood is geëxperimenteerd met meervoudige injecties bij de GFAAS methode om een grotere gevoeligheid te verkrijgen. Tenslotte zijn 60 monsters dierlijk materiaal met zowel de GFAAS - als met de DPASV-methode geanalyseerd waarna de analyse resultaten vergeleken zijn.
  Detectie van verschillende metalen met grafietoven atoom absorptie spectrometrie en Zeeman achtergrond correctie
  Wolters, T.C. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1991
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 91.13) - 26
  metalen - grafiet - vuurhaarden - atomaire absorptiespectrometrie - metals - graphite - furnaces - atomic absorption spectrometry
  Doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de optimale verassings- en atomisatietemperaturen van aluminium, cadmium, chroom, cobalt, koper, lood en nikkel. Daarnaast is de herhaalbaarheid vastgesteld van het injectiesysteem bij verschillende injectievolumina en bij meervoudige injecties.
  Model voor het berekenen van ijklijnen
  Trijp, J.M.P. van; Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1991
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 91.02) - 13
  aflatoxinen - meters - kalibratie - kleinste kwadraten - fouten - aflatoxins - gauges - calibration - least squares - errors
  Bij de bepaling van het aflatoxine B1 gehalte werd met behulp van een standaardreeks een ijklijn geconstrueerd volgens de kleinste kwadraten methode met toepassing van een wegingsfactor g=1. Een lineariteitsplot wordt gebruikt om te selecteren welke ijkpunten van de standaardreeks worden opgenomen in de ijklijn. Deze twee procedures gaan uit van een verschillend model voor de meetfouten.
  Resultaten onderzoek bestrijdingsmiddelen, chloorbifenylen, zware metalen en diergeneesmiddelen in vlees, organen, vetten en urine (Nationaal Plan Overige Stoffen/ VREK) : jaaroverzicht 1990
  Roos, A.H. ; Frijns, L.M.H. ; Rutjes, B.P.M. ; Pauw, C.G. van der; Haasnoot, W. ; Horstman, H.J. ; Keukens, H.J. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Huf, F.A. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.20) - 20
  pesticiden - zware metalen - gechloreerde koolwaterstoffen - polychloorbifenylen - veterinaire producten - vlees - organen - vetten - urine - voedselveiligheid - monitoring - pesticides - heavy metals - chlorinated hydrocarbons - polychlorinated biphenyls - veterinary products - meat - organs - fats - urine - food safety - monitoring
  De in 1990 in het kader van het Nationaal Plan "Overige Stoffen" en VREK programma uitgevoerde onderzoeken zijn samengevat en vergeleken met onderzoeksresultaten van voorgaande jaren. Op verzoek van de directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden worden in dit rapport de resultaten van het Nationaal Plan "Overige Stoffen" en tevens de resultaten van het onderzoek uitgevoerd in het kader van het VREK-programma samengevat ten behoeve van de beleidsvorming op het gebied van de bestrijdingsmiddelen, zware metalen en diergeneesmiddelen. Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het in 1990 uitgevoerde onderzoek naar sulfonamiden in vlees, furazolidon in vlees, desoxycarbadox in nier, p-blokkers en tranquillizers in nier, clenbuterol in urine, chlooramfenicol in urine en vlees, uitgevoerd door het Centraal Laboratorium RVV, van het onderzoek naar zware metalen in vlees, lever, nier en organochloorverbindingen in dierlijk vet en eiprodukten uitgevoerd door het RIKILT en CIVO-TNO (alleen in pluimveeprodukten) en vergelijkt de verkregen data met de resultaten van de afgelopen jaren.
  Massaspectrometrische analyse van enkele beta-agonisten
  Traag, W.A. ; Kienhuis, P.G.M. ; Tuinstra, L.G.M.T. ; Bennekom, E.O. van; Huf, F.A. - \ 1990
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.08) - 17
  diergeneeskunde - massaspectrometrie - bèta-adrenerge agonisten - veterinary science - mass spectrometry - beta-adrenergic agonists
  Zes beta-agonisten (isoproterenol, clenbuterol, cimaterol, terbutaline, salbutamol en fenoterol) zijn als TMS-derivaten onderzocht op hun GeMS-eigenschappen in zowel de Electron Impact (EI) als positieve Chemische Ionisatie mode (Cl). Tevens is clenbuterol-hexyl onderzocht. Deze component is geschikt om als interne standaard te fungeren.
  Bepaling van tetrachloor- en trichloorethyleen in olijfolie met behulp van headspace - gaschromatografie
  Roos, A.H. ; Mazijk, R.J. van; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1990
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.02) - 10
  olijfolie - gaschromatografie - tetrachloorethyleen - trichloorethyleen - olive oil - gas chromatography - tetrachloroethylene - trichloroethylene
  De resultaten van de EEG headspace methode wijzen uit dat de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid voldoende zijn om tetrachloor- en trichloorethyleen in olijfolie te bepalen tot een niveau van 0,01 mg/kg op produkt. De headspace techniek is door de eenvoudige procedure zeer geschikt voor routine analyse.
  Inventarisatie van het chloorbifenylgehalte in paardevet
  Roos, A.H. ; Rhijn, J.A. van; Mazijk, R.J. van; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Huf, F.A. - \ 1990
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.35) - 12
  paardenvlees - polychloorbifenylen - chromatografie - dierlijk vet - horse meat - polychlorinated biphenyls - chromatography - animal fat
  In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar chloorbifenylen in paardevet gerapporteerd en getoetst aan het normvoorstel voor vlees(waren).
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.