Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==Gelderland
Check title to add to marked list
Agroproductie en milieu
Oenema, O. - \ 2003
In: Atlas LNV beleid in beeld. Alterra-rapport 807 / Kooistra, L., van den Bosch, G.F., - p. 15 - 22.
landbouwproductie - milieuafbraak - verontreiniging - mest - nitraten - stankemissie - cartografie - nederland - atlas - beleid - broeikasgassen - geo-informatie - landbouw - landelijk gebied - mestoverschot - milieu - reconstructie - stankoverlast - Gelderland - Utrecht - agricultural production - environmental degradation - pollution - manures - nitrates - odour emission - mapping - netherlands
"Niets nieuws onder de zon"; 700 jaar criminaliteit in het rivierengebied
Hartman, R. ; Honders, J. ; Mulder, J.R. ; Visser, G. ; Wolf, J. de; Zee, S. van der - \ 2002
Opheusden : Stichting Tabula Batavorum (Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 3) - ISBN 9789080602632 - 166 p.
criminaliteit - cultuurhistorie - galgenplek - historische geografie - rivierengebied - strafrecht - Gelderland - Betuwe
Galgenplekken in de Betuwe, de Tielerwaard en in het land tussen Lek en Linge
Wolf, J. de; Mulder, J.R. - \ 2002
In: Niets nieuws onder de zon; 700 jaar criminaliteit in het rivierengebied / Hartman, R., Honders, J., Mulder, J.R., Visser, G., de Wolf, J., van der Zee, S., - p. 17 - 40.
criminaliteit - cultuurhistorie - galgenplek - historische geografie - strafrecht - Gelderland - Betuwe - Tielerwaard
Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden; eindrapport
Faber, J.H. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Burgers, J. ; Aukema, B. ; Kats, R.J.M. van; Martakis, G.F.P. ; Lammertsma, D.R. ; Noordam, A.P. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 372) - 122
ongewervelde dieren - natuurbescherming - wetlands - klei - afgegraven land - ecologie - fauna - grondwaterspiegel - nederland - natuurtechniek - uiterwaarden - evertebraten - inundatie - invertebraten - natuurontwikkeling - rivierengebied - Gelderland - Druten - Ophemert - Waal - invertebrates - nature conservation - clay - mined land - ecology - water table - netherlands - ecological engineering - river forelands - monitoring
Na herinrichting van enkele uiterwaarden langs de Waal werden natuurwaarden en ecologische ontwikkeling in beeld gebracht door monitoring van ongewervelde dieren. Het onderzoek was vooral gericht op het vaststellen van ontwikkelingen in de soortenrijkdom na ontkleien. De nieuwe biotopen werden snel ingenomen door een steeds groeiend aantal soorten, waarbij verschillende gemeenschappen konden worden gekarakteriseerd. De fauna van vochtige, open oevers en droge, zandige plaatsen kende veel pionierssoorten, waaronder diverse met hoge natuurwaarde. Vooral onder spinnen, kevers en wespen werden zeldzame en bedreigde soorten aangetroffen. Zonder gericht beheer nemen de pioniermilieus in betekenis af na de vier eerste jaren. Al dan niet reliëfvolgend ontkleien heeft in deze beginperiode niet tot differentiatie geleid.
Bosrelicten op de Veluwe : een historisch-ecologische beschrijving
Bijlsma, R.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 647) - 92
bossen - geschiedenis - bosecologie - vegetatie - bosbedrijfsvoering - nederland - veluwe - historische ecologie - cultuurhistorie - Gelderland - forests - history - forest ecology - vegetation - forest management - netherlands - historical ecology - flora
De flora van bosrelicten op de Veluwe heeft een cultuurhistorische achtergrond: zij is karakteristiek voor het bos-en-heidelandschap zoals dat vanaf de late Middeleeuwen tot circa 1800 op armere gronden heeft gefunctioneerd. Als bosrelict gelden alle bossen, strubben en beplantingen op wallen, langs wegen en dergelijke die als landschapselement al aanwezig waren rond 1800. Uitgaande van een historisch-geografisch en fysiografisch kader worden vijf bosrelicttypen onderscheiden. Deze typen worden beschreven naar algemene kenmerken, bodem en geomorfologie, aanduidingen op de kadastrale kaart van 1832, relatie met bostypen van Van den Wijngaard, karakteristieke vaatplanten en karakteristieke mossen. Er worden op de Veluwe 48 soorten vaatplanten en 24 soorten mossen als bosrelictindicator aangemerkt. Van deze soorten wordt de mate van associatie met de bosrelicttypen beschreven en binnen deze typen de mate van associatie met verschillende landschapselementen (bos, waterloop, wal, pad/weg, overige perceelscheiding en kuil/poel). De vaatplanten worden gerangschikt in vijf historisch-ecologische soortgroepen; de mossen in vijf substraattypen. Voor al deze groepen worden de knelpunten en het perspectief geschetst. Regionaal soortenbeleid wordt beschouwd als een essentiële basis voor gebiedsgericht beheer met inbegrip van bosrelicten. Opties voor het beheer van bosrelicten worden uitgewerkt in de vorm van uitgangspunten en randvoorwaarden.
Fysische geografie en stratigrafie
Mulder, J.R. - \ 2002
In: Aanvullend archeologisch onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 51 Elst / Reethse Straat / Franzen, P.F.J., Tol, A., - p. 27 - 36.
archeologie - bodemkunde - fysische geografie - geologie - lithostratigrafie - Gelderland - Elst
Recreatietoervaart; 9 jaar later
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
Ecologisch rendement van ontsnippering: de casestudie edelhert en wild zwijn Veluwe
Pouwels, R. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Kuipers, H. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 533) - 55
sus scrofa - cervus elaphus - fragmentatie - verspreiding - natuurbescherming - evaluatie - ecologie - beleid - nederland - veluwe - ecologische hoofdstructuur - habitatfragmentatie - fauna - landschapsecologie - ontsnippering - versnippering - zoogdieren - Gelderland - fragmentation - dispersal - nature conservation - evaluation - ecology - policy - netherlands - ecological network - habitat fragmentation
Inrichtingsplannen worden vaak op meerdere functies beoordeeld. Om deze verschillende functies met elkaar te kunnen vergelijken, zullen eenvoudige graadmeters gebruikt moeten worden. Binnen deze studie zijn de effecten van inrichtingsscenario's voor de Veluwe op aspecten van ecologie en economie beoordeeld. In dit rapport wordt ingegaan op de ecologische beoordeling. De scenario's zijn gericht op ontsnipperende maatregelen voor grote zoogdieren. Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van de ecologische beoordeling. Het blijkt dat met name het weghalen van de grofwildrasters resulteert in ecologische winst.
Een 16e eeuwse veldschans te Bruchem
Bervaes, J.C.A.M. - \ 2002
Tussen Voorn en Loevestein 38 (2002)117. - p. 1 - 7.
cultuurhistorie - geschiedenis - historische geografie - topografie - Gelderland - Bruchem - Bommelerwaard
De Oldebroekse en Doornspijkse Heide
Berg, A. van der; Haveman, R. - \ 2002
In: Excursieverslagen 1999 / Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., PKN : - p. 92 - 95.
botanie - ecologie - heide - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Gelderland - Oldebroek - Doornspijk - Veluwe - flora
Excursieverslagen 1999
Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. - \ 2002
PKN - 117 p.
botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - flora
Groene meters; toetsing van de groennorm uit het beoordelingskader Groen in de stad
Bezemer, V. ; Visschedijk, P.A.M. ; Bervaes, J.C.A.M. ; Boer, T.A. de - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 584) - 47
stedelijke gebieden - groene zones - stadsomgeving - vegetatie - stedelijke planning - normen - kwantiteitscontrole - nederland - stedelijk groen - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Utrecht - Brabant - Enschede - Lelystad - Nijmegen - Amsterdam - Den Haag - Leiden - Rotterdam - Breda - Den Bosch - urban areas - green belts - urban environment - vegetation - urban planning - standards - quantity controls - netherlands
De groennorm die in dit onderzoek wordt getoetst is de groennorm van het Beoordelingskader Groen in de Stad. Sinds de jaren zestig zijn verschillende groennormen gehanteerd. Sommige van deze normen komen uit de hoek van de recreatie en natuur, andere uit de huisvestingssfeer. Deze studie is in het kader van GIOS uitgevoerd
Geo-elektrisch onderzoek in Malburgen/Bakenhof, Arnhem : op zoek naar puin- en funderingsresten in en onder de Malburgse dijk
Bervaes, J.C.A.M. ; Mulder, J.R. ; Heidema, A.H. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 557) - 49
archeologie - archeologisch materiaal - funderingen - dijken - onderzoek - veldwerk - bodemfysica - dijklichaam - rivierdijk - Gelderland - Arnhem - archaeology - archaeological material - foundations - dykes - research - field work
In het kader van Ruimte voor de rivier is in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Oost langs en in de verzwaarde bandijk te Malburgen ter hoogte van de voormalige boerderij De Oude Tol geo-elektrisch en bodemkundig onderzoek verricht. Bij hoog water van de Rijn blijkt hier namelijk onder de dijk door kwel op te treden. Bij het graven van een sleuf kwamen puinresten te voorschijn, die mogelijk kunnen worden toegeschreven aan de voormalige kerk en/of het oude tolhuis van Malburgen. Met behulp van het instrument GEOHM2 is de weerstand in de bodem langs, in en onder de dijk gemeten tot meer dan 6 m diepte om op een snelle manier puin of funderingen op te sporen. Ter toetsing zijn boringen verricht. Alleen ter hoogte van de voormalige boerderij De Oude Tol komt onder de dijk puin voor.
Clonal propagation in black poplar (Populus nigra L.)
Smulders, M.J.M. ; Schoot, J. van der; Ivens, B. ; Storme, V. ; Castiglione, S. ; Grassi, F. ; Fossati, T. ; Bovenschen, J. ; Dam, B.C. van; Vosman, B. - \ 2002
In: Genetic diversity in river populations of European black poplar; implications for riparian eco-system management; proceedings of an international symposium held in Szekszárd, Hungary form 16-20 May, 2001. Budapest(Hungary), Csiszár Nyomda, 2002 / van Dam, B.C., Bordács, S., - p. 39 - 52.
biodiversiteit - ecologie - genetica - zwarte populier - Gelderland - Gendt - Waal
Bospaden: een vertrouwd vangnet voor bosplanten
Bijlsma, R.J. ; Blitterswijk, H. van; Clerkx, A.P.P.M. ; Jong, J.J. de - \ 2002
Nederlands Bosbouwtijdschrift 74 (2002)1. - ISSN 0028-2057 - p. 10 - 15.
planten - wilde planten - bossen - bosecologie - plantenecologie - vegetatie - flora - verspreiding - distributie - ruimtelijke verdeling - bosbeheer - bosbedrijfsvoering - wegen - paden - bospaden - onderlaag - oude bossen - bos - ecologie - historie - Gelderland - plants - wild plants - forests - forest ecology - vegetation - dispersal - forest administration - forest management - roads - paths - forest trails - distribution - spatial distribution - plant ecology - understorey - old-growth forests
Bespreking van de resultaten van een onderzoek in bosterreinen in Gelderland naar het voorkomen van oud-bosplanten langs bospaden en -wegen en in het bos zelf, in relatie tot de ecologische functies van paden (refugium, vestigingsmilieu en transportroute). De oud-bossoorten blijken in toenemende mate alleen nog langs paden en wegen voor te komen; het streven naar een meer natuurlijk bosbeheer vormt een ernstige bedreiging. Met suggesties voor beheer in oude bossen gericht op behoud van ecologisch en historisch waardevolle infrastructuur en van habitats voor oud-bosplanten
Het voorkomen van de regenworm Allolobophora cupulifera in Nederland (oligochaeta: lumbricidae)
Ma, W.C. ; Bodt, J.M. de - \ 2002
Nederlandse Faunistische Mededelingen 16 (2002). - ISSN 0169-2453 - p. 57 - 62.
oligochaeta - aardwormen - zoögeografie - land van maas en waal - alblasserwaard - uiterwaarden - bodemecologie - bodemfauna - regenworm - Gelderland - Zuid-Holland - earthworms - zoogeography - river forelands
In dit artikel worden de eerste twee Nederlandse vindplaatsen van de zeldzame regenworm A. cupulifera beschreven. Deze vochtminnende regenworm werd gevonden in het veenweidegebied van de polder Kortenbroek in de Alblasserwaard en in de uiterwaardengebied Afferdensche en Deestsche Waarden
Onkruid vergaat wel! : handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten
Spijker, J.H. ; Hekman, J. ; Teunissen, M.B. ; Mantingh, R. - \ 2002
Wageningen : Alterra - 117
onkruidbestrijding - milieubescherming - verontreinigingsbeheersing - openbaar groen - waterverontreiniging - bestrating - bestrijdingsmiddelen - milieu - Overijssel - Gelderland - Utrecht - weed control - environmental protection - pollution control - public green areas - water pollution - pavements
Op 31 mei 2002 vond in Zwolle een symposium plaats met als thema 'Gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten'. Het Platform diffuse bronnen provincie Utrecht en de regioteams diffuse bronnen van de provincies Gelderland en Overijssel willen gemeenten helpen bij het verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom is het handboek 'Onkruid vergaat wel!' gemaakt, dat tijdens het symposium gepresenteerd werd.
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities; resultaten inventarisatie 2001
Beets, C.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2002
Unknown Publisher - 182 p.
bodem - ecologie - grondwaterstand - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland
Regeneration of mixed deciduous forest in a Dutch forest-heathland, following a reduction of ungulate densities
Kuiters, A.T. ; Slim, P.A. - \ 2002
Biological Conservation 105 (2002)1. - ISSN 0006-3207 - p. 65 - 74.
begrazing - bosbeheer - herbivoren - natuurbeheer - zoogdieren - Gelderland - Veluwe
The conversion of single-species coniferous forest stands into mixed stands by promoting the natural regeneration of indigenous broadleaved tree species was studied in a forest-heathland on the Veluwe, in the central part of the Netherlands. Red deer (Cervus elaphus), roe deer (Capreolus capreolus) and wild boar (Sus scrofa) had a large impact on regeneration dynamics, as was established by comparing 20 pairs of fenced and unfenced plots (40 m x 40 m) during a 10-year period. A fivefold reduction of total herbivore biomass to 500 kg per kmr, resulted in a strong increase of shrub and tree sapling numbers in all vegetation types. However, height growth of the most palatable broadleaved tree species was still strongly impeded. Under the present-day grazing pressure, Scots pine (Pinus sylvestris) and beech (Fagus sylvatica) will become the dominant canopy species in the forests in the near future. It is argued that the most browse-sensitive woody species such as pedunculate and sessile oak (Quercus robur and Q. petraea) will successfully regenerate, only if temporal and spatial variation in browsing pressure is allowed to occur.
Ethische aspecten bij het beheer van wilde zwijnen
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 475) - 38
sus scrofa - wilde varkens - ecologie - wildbeheer - jagen - ethiek - dierenwelzijn - modellen - nederland - fauna - jacht - wild zwijn - zoogdieren - Gelderland - Veluwe - wild pigs - ecology - wildlife management - hunting - ethics - animal welfare - models - netherlands
In opdracht van de Dierenbescherming wordt in dit rapport stilgestaan bij ecologie en beheer van wilde zwijnen. Centraal in het rapport staat een op Alterra ontwikkeld draagkrachtmodel. Om het inzicht in de keuze van beheersvorm te vergemakkelijken wordt een aantal beheerscenario's nader belicht en beoordeeld op de bijbehorende jachtinspanning en de relatie met het dierenwelzijn. Een aantal door de wet toegestane methodieken wordt gescand op hun rendement en op aspecten van dierenwelzijn.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.