Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 40

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==Gelderland
Check title to add to marked list
The Afferdensche en Deestsche Waarden: ecotoxicological research in a highly dynamic system
Ma, W.C. - \ 2002
Newsletter Stimulation Programme System-oriented Ecotoxicological Research 5 (2002). - p. 6 - 8.
ecotoxicologie - milieu - rivier - uiterwaard - Gelderland - Waal
Naar een steekproef landschap; ontwerp van een methode en pilotstudie
Farjon, J.M.J. ; Bont, C.H.M. de; Kalkhoven, J.T.R. ; Koomen, A.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 359) - 82
landschap - fysiografische elementen - taxatie - verandering - inventarisaties - gegevens verzamelen - methodologie - analytische methoden - proefprojecten - aardkunde - cultuurhistorie - groen-blauwe dooradering - ruimtelijke kwaliteit - ruimtelijke ordening - Gelderland - Utrecht - Zeeland - Brabant - Zieuwent - Abcoude - NIsse - Tilburg - landscape - physiographic features - valuation - change - inventories - data collection - methodology - analytical methods - pilot projects - monitoring
Kwantitatieve gegevens over de veranderingen in het landschap ontbreken vrijwel op nationaal niveau. Dit rapport beschrijft een methode om veranderingen in de graadmeter landschapswaarde te volgen. Het geeft inventarisatieprotocollen voor de variabelen ruimtegebruik, groen-blauwe dooradering, beheerstoestand kleine landschapselementen, informatiewaarde van terreinvormen en ontginningsgeschiedenis, en maat van de ruimte. De methode is ontwikkeld en getest in vier gebiedjes (Tilburg-Zuidwest, Zieuwent,Abcoude, Nisse).
Paddestoelen in acht bosreservaten; Stille Eenzaamheid, Kremboong, Tongerense Hei, Norgerholt, Zwarte Bulten, Mattemburgh, Hollandse Hout en Houtribbos
Veerkamp, M.T. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 419) - 101
schimmels - bossen - beschermde bossen - inventarisaties - bedreigde soorten - nederland - bosreservaat - ecologie - mycologie - paddestoelen - vegetatie - Drenthe - Gelderland - Flevoland Brabant - fungi - forests - reserved forests - inventories - endangered species - netherlands
In acht bosreservaten, Stille Eenzaamheid, Kremboong, Tongerense Hei, Norgerholt, Zwarte Bulten, Mattemburgh, Hollandse Hout en Houtribbos, is voor de eerste keer het centrale transect in de kernvlakte met een oppervlakte van 1000 mr geonventariseerd.Per reservaat wordt de totale soortenlijst gegeven en het maximum aantal waargenomen vruchtlichamen van een soort op één dag. De soorten worden per functionele groep (mycorrhizasoorten, terrestrische saprotrofe soorten, houtsaprotrofe soorten en houtparasieten) besproken. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan soorten van de Rode Lijst, zeldzame soorten en soorten kenmerkend voor zwaar dood hout. Tot slot wordt de mycologische waarde per reservaat in woorden samengevat.
De aanleg van geïntegreerde bossen; een ideeënboek
Jansen, P. ; Kuiper, L. ; Wijk, M.N. van; Blitterswijk, H. van; Houtzagers, M. ; Klingen, S. - \ 2001
Wageningen : Stichting Bos en Hout - ISBN 9789074277198 - 55
bosbouw - bosbedrijfsvoering - meervoudig gebruik - houtteelt - nederland - geïntegreerd bosbeheer - bosaanleg - bosbeheer - Friesland - Drenthe - Flevoland - Gelderland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - forestry - forest management - multiple use - silviculture - netherlands - integrated forest management
Met de aanleg van multifunctioneel bos is in Nederland al her en der ervaring opgedaan. Echter, deze kennis is vooral aanwezig bij een aantal deskundigen en is nauwelijks gedocumenteerd. Dit boek wil bouwstenen bieden voor hen die betrokken zijn bij bosaanleg. Het geeft tevens voorbeelden, zoals: Lingebos, Bentwoud, De Balij, Prins Bernhardbos en Noorderbos
Is geïntegreerd bosbeheer goedkoper?
Wijk, M.N. van - \ 2001
Nieuwsbrief Geïntegreerd Bosbeheer (2001)6. - p. 16 - 17.
bedrijfseconomie - bosbeheer - bosverjonging - Gelderland
Boeren voor natuur; de slechtste grond is de beste
Stortelder, A.H.F. ; Schrijver, R.A.M. ; Alberts, H. ; Berg, A. van den; Kwak, R.G.M. ; Poel, K.R. de; Schaminée, J.H.J. ; Top, I.M. van den; Visschedijk, P.A.M. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 312) - 127
landschap - ruimtelijke ordening - landbouw - landbouwbeleid - natuurbescherming - nederland - agrarische bedrijfsvoering - regionale ontwikkeling - natuur - achterhoek - salland - zuid-limburg - groningen - multifunctionele landbouw - plattelandsvernieuwing - recreatie - Overijssel - Gelderland - Noord-Holland - Limburg - landscape - physical planning - agriculture - farm management - agricultural policy - nature conservation - regional development - netherlands - nature
Dit is een achtergrondrapport bij een binnenkort te verschijnen boek over de mogelijke rol van de landbouw bij de inrichting en het beheer van het landelijke gebied. De discussie hieromtrent is onder andere door de recente uitbraken van mond- en klauwzeer actueel. De visie laat zien dat bij een alternatieve aanwending van beschikbare financiële middelen een duurzame, op de natuur gerichte, landbouw op behoorlijke schaal mogelijk is. Boeren voor natuur is getoetst voor vijf regio's binnen Nederland: Achterhoek, Salland, Mergelland, Waterland en Middag-Humsterland.
Living with floods; resilience strategies for flood risk management and multiple land use in the lower Rhine River basin
Vis, M. ; Klijn, F. ; Rooij, S.A.M. van; Buuren, M. van - \ 2001
Delft [etc.] : WL/Hydraulics [etc.] - 146
overstromingen - rivieren - stroomvlakten - landgebruik - rijn - landschapsecologie - meervoudig ruimtegebruik - overstroming - planologie - ruimtelijke ordening - waterbeheer - waterberging - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Waal - IJssel - floods - rivers - floodplains - land use - river rhine
DOENAT: een applicatie voor de allocatie van natuurdoeltypen en de berekening van de doelrealisatie; modelbeschrijving en toepassingen
Hoogland, T. ; Runhaar, J. ; Bierkens, M.F.P. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 400) - 29
natuurbescherming - beleid - modellen - doelstellingenmanagement - nederland - grondwaterspiegel - ruimtelijke ordening - natuur - ecohydrologie - bodemkunde - hydrologie - natuurontwikkeling - Gelderland - Brabant - water table - water management - nature conservation - management by objectives - policy - models - netherlands - nature - ecohydrology
Soms wordt bij het vaststellen van natuurdoelen gewerkt met associaties van natuurdoeltypen, waarbij de ruimtelijke verdeling van de verschillende natuurdoeltypen over het natuurgebied ongedefinieerd blijft. Voor toepassing van de waternoodsystematiekwaarbij op locatie de mate van realisatie van verschillende gebiedsdoelstellingen wordt bepaald, leverde dit problemen op omdat per locatie geen eenduidig doel is vastgesteld. Daarom zijn hier een methode en een ARCVIEW-applicatie ontwikkeld waarmee de ruimtelijke toedeling van natuurdoeltypeassociaties over een natuurgebied kan worden bepaald. De ruimtelijke toedeling van de verschillende natuurdoeltypen van een natuurdoeltypeassociatie vindt plaats op basis van de hydrologisch-bodemkundige geschiktheid in het gebied. Na toedeling van de natuurdoeltypen in het natuurgebied wordt de doelrealisatie voor natuur ruimtelijk en voor het gebied als geheel berekend. De ontwikkelde applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid om door het vaststellen van natuurwaarden en gewenste arealen per natuurdoeltype de ruimtelijk toedeling interactief te optimaliseren, rekening houdend met de hydrologisch-bodemkundige gesteldheid van het gebied. Ter illustratrie is de ontwikkelde methode toegepast in twee proefgebieden
Pilot basiskaart natuur bos en landschap; legenda en procedure voor de vervaardiging van de basiskaart natuur bos en landschap geollustreerd aan de hand van een 5-tal proefgebieden
Schmidt, A.M. ; Schuiling, C. ; Clement, J. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 351) - 123
geografische informatiesystemen - remote sensing - cartografie - kaarten - beleid - milieubeleid - bosbeleid - natuurbescherming - landschap - bosbouw - nederland - natuur - bos - geo-informatie - Friesland - Drenthe - Gelderland - Terschelling - Dieren - geographical information systems - mapping - maps - policy - environmental policy - forest policy - nature conservation - landscape - forestry - netherlands - nature
Binnen de natuursector wordt een grote hoeveelheid gegevens ingewonnen door diverse partijen. De gevensinwinning en -verwerking die door deze organisaties worden uitgevoerd, zijn vooral gericht op de eigen informatiebehoefte met als gevolg dat het informatieaanbod divers is en niet altijd even goed op elkaar aansluit. Het Experticentrum van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (EC-LNV) heeft als doel inventarisatie- en monitoringactiviteiten te ondersteunen en beter op elkaar af te stemmen. In dit kader heeft EC-LNV aan het Centrum voor Geo-informatie (CGI) van Alterra de opdracht gegeven een basiskaart natuur, bos en landschap (BNBL) te onwikkelen. In een hieraan voorafgaand project heeft CGI vier varianten van een BNBL uitgewerkt.EC-LNV heeft een van deze varianten gekozen. Binnen het huidige project zijn de legenda en de procedure van deze variant aangepast aan de gebruikerswensen en getoetst op vijf proefgebieden. Op basis van deze proef zijn conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan voor de realisatie van de BNBL. Een van de knelpunten hierbij is onduidelijkheid omtrent de kwaliteitseisen die de potentiële gebruikers aan de BNBL stellen. Daarom wordt aanbevolen hier eerst meer informatie over in te winnen alvorens met de realisatie te starten. Daarnaast spelen nog de ontwikkelingen omtrent de basisregistraties LNV zoals door de minister verwoord is in de beleidsbrief ICT-LNV van 6 juli 2001. Afstemming op deze activiteiten is gewenst.
Bosontwikkeling en soortsdiversiteit in bosreservaat het Rot; 2 de diversiteit van vaatplanten, mossen en paddestoelen
Bijlsma, R.J. ; Veerkamp, T. ; Clerkx, A.P.P.M. - \ 2001
Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 10 - 17.
bossen - beschermde bossen - natuurbescherming - flora - plantensuccessie - bosecologie - vegetatie - mossen - paddestoelen - wilde planten - plantenecologie - botanische samenstelling - standplaatsfactoren - habitats - soortendiversiteit - biodiversiteit - vaatplanten - natuur - groeiplaatsen - achterhoek - bosbeheer - bosbouw - bosreservaat - ecologie - Gelderland - forests - reserved forests - nature conservation - plant succession - forest ecology - vegetation - mosses - mushrooms - wild plants - plant ecology - botanical composition - site factors - species diversity - biodiversity - vascular plants - nature - sites
In het bosreservatenprogramma worden kansen en bedreigingen van zelfregulerend bos m.b.t. biodiversiteit in kaart gebracht. Bosreservaat het Rot in het Woold onder Winterswijk, een oud bos op keileeem en tertiaire klei, is een voorbeeld van bosbeelden en natuurdoelen die gerealiseerd kunnen worden door zelfregulatie. Een beschrijving van het voorkomen en de verwachte ontwikkeling van vaatplanten, mossen en paddestoelen op verschillende standplaatsen in het wintereiken-beukenbos van het Rot, in relatie met de verwachte bosontwikkeling tot 2050 en verder
Bosontwikkeling en soortsdiversiteit in bosreservaat het Rot; 1 lotgevallen van een oud opgaand bos
Bijlsma, R.J. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Kwakkel, D.M. - \ 2001
Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 6 - 10.
bossen - beschermde bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - natuurlijke verjonging - plantensuccessie - stadia in de successie - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - botanische samenstelling - bosecologie - bosopstanden - natuur - achterhoek - biodiversiteit - bosbeheer - bosbouw - bosreservaat - ecologie - vegetatie - Gelderland - forests - reserved forests - nature reserves - nature conservation - natural regeneration - plant succession - seral stages - stand development - stand structure - botanical composition - forest ecology - forest stands - nature - flora
In het bosreservatenprogramma worden kansen en bedreigingen van zelfregulerend bos m.b.t. biodiversiteit in kaart gebracht. Bosreservaat het Rot in het Woold onder Winterswijk, een oud bos op keileeem en tertiaire klei, is een voorbeeld van bosbeelden en natuurdoelen die gerealiseerd kunnen worden door zelfregulatie. Een beschrijving van de boshistorie en in relatie daarmee de bosstructuur (vooral wintereik, beuk en grove den), de huidige bosontwikkeling en de rol van boom- en struiksoorten, en het verwachte bosbeeld anno 2050 en verder (dominantie van beuk en hulst)
Nitrate leaching to groundwater at experimental farm "De Marke" and other Dutch sandy soils
Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2001
Netherlands Journal of Agricultural Science 49 (2001). - ISSN 0028-2928 - p. 195 - 205.
bemesting - bodem - grasland - grondwaterkwaliteit - landbouw - milieu - nitraatuitspoeling - nutriënten - simulatiemodel - stikstof - weidebouw - zandgronden - Gelderland
This study focuses on nitrate leaching to the groundwater as a result of the land use system of experimental farm 'De Marke', translated to other sandy soils in the Netherlands. The land use was extrapolated to five major sandy soil map units, selected from the 1: 50 000 Soil Map of the Netherlands, using simulation models. To allow extrapolation to other conditions, the land use system was described in terms of decision rules for fertilization, grassland management, sowing and harvesting of silage maize, and supplementary irrigation. The decision rules were used as input to simulation models that were calibrated and validated using data from 'De Marke'. Then, simulations were performed for 30 consecutive years. For 'De Marke' the calculated annual average nitrate concentration at 1 m depth was 67 mg 1-1. The nitrate concentration for the soil map unit covering the largest area of sandy soils in the Netherlands (Cambic Podzol, Hn21-VI) would be higher than for 'De Marke', but for the four other soil map units the calculated nitrate concentrations would be lower. It was concluded that the land use system of 'De Marke' would result in annual average nitrate concentrations lower than 50 mg 1-1 at several locations in the Dutch sandy areas.
Terreingebruik en gedrag van runderen, pony's, edelherten, reeën en wilde zwijnen in het Nationaal Park Veluwezoom van de Vereniging Natuurmonumenten
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 343) - 46
rundvee - herten - wilde varkens - paarden - begrazing - gedrag - nationale parken - wildbeheer - natuurreservaten - nederland - ecologie - fauna - grazers - herbivoren - natuur - wild - zoogdieren - Gelderland - Veluwe - cattle - deer - wild pigs - horses - grazing - behaviour - ecology - national parks - wildlife management - nature reserves - netherlands
Van 1991 tot 2000 bestudeerden medewerkers van de Vereniging Natuurmonumenten het ruimtegebruik en de schuwheid van runderen, pony's, edelherten, wilde zwijnen en reeën in het Nationaal Park Veluwezoom op de Veluwe. Runderen gaven de voorkeur aan grasland en voormalige cultuurgrond en pony's met name aan voormalige cultuurgrond. Edelherten zochten duidelijk de kapvlakten op en, in mindere mate, eikenbos. Reeën gaven de voorkeur aan eikenbos, grasland en grovedennenbos en wilde zwijnen hadden een voorkeur voor beuk en kapvlakte. Zowel bij edelhert als bij ree werden in de Imbos meer mannelijke dan vrouwelijke dieren waargenomen, terwijl dit bij de zuidelijker gelegen transecten van Hagenau en Onzalige Bossen juist andersom was. Bij edelherten en reeën nam de afstand waarbij dieren een vluchtreactie vertoonden, in de loop van de onderzoeksperiode af.
Effecten van dunning en vraat op spontane verjonging in eiken-dennenbossen
Goudzwaard, L. ; Bartelink, H.H. ; Koop, H.G.J.M. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 269) - 48
pinus sylvestris - quercus - fagus sylvatica - betula - begrazing - herbivoren - vegetatie - natuurlijke verjonging - dunnen - bossen - nederland - bosbouw - bosverjonging - Gelderland - Veluwe - grazing - herbivores - vegetation - natural regeneration - thinning - forests - netherlands
Bosbeheerders sturen spontane bosontwikkeling door dunning. Een dergelijke ingreep in het kronendak brengt meer licht in het bos en heeft daardoor effect op de bodemvegetatie. Behalve licht is begrazing door herbivoren een belangrijke factor in de bosontwikkeling. Met name loofbomen worden sterk bevreten, waardoor spontane verjonging van gemengde loofbossen in door herten en reeën begraasde terreinen op de hogere zandgronden in Nederland weinig voorkomt. In dit onderzoek is bekeken hoe natuurlijke verjonging van loofboomsoorten door middel van dunning kan worden bevorderd, en welke rol vraat door grote herbivoren daarbij speelt. Belangrijkste conclusies zijn dat sterke dunning in dit bostype leidt tot een spontane verjonging van met name de lichteisende soorten ruwe berk, zomereik en grove den. Meer schaduwverdragende soorten als wintereik en beuk komen in kleinere aantallen voor en lijken bovendien minder afhankelijk van de openheid van de opstand. Begrazing door grote herbivoren leidt tot meer licht op de bosbodem (ten gunste van de bodemvegetatie), tot een snellere toename van de bedekking van blauwe bosbes en tot een geringere afname van bochtige smele dan in onbegraasde situaties. Door vraat nemen de soorten smalle stekelvaren, liggend walstro en bochtige smele in bedekking af. Grote herbivoren beonvloeden tevens de samenstelling van de verjonging. Beuk en wintereik worden minder bevreten en dus bevoordeeld boven berk, zomereik en grove den. Beuk zal op termijn (ook of juist bij de huidige wilddruk) het bos op deze groeiplaats gaan domineren. Lijsterbes en vuilboom worden sterk bevreten; beide soorten kunnen alleen doorgroeien bij lage wilddichtheden. De lokale wilddichtheid in het gebied is gemiddeld, maar wel dermate hoog dat spontane verjonging sterk belemmerd wordt. Bij uitsluiting van begrazing zal een verjonging ontstaan, eerst gedomineerd door ruwe berk en lijsterbes, later door beuk.
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities; resultaten inventarisatie 2000
Beets, C.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2001
Unknown Publisher - 218 p.
bodem - ecologie - grondwaterstand - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg
Catalogus groen wonen; voorbeelden van bestaande of geplande groene woonmilieus
Dooren, N. van; Harsema, H. - \ 2000
Blauwe Kamer (2000)6 (bijlage). - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
groen - ruimtelijke ordening - stad - wonen - woonomgeving - Groningen - Friesland - Drenthe - Gelderland - Flevoland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg
Doen of niet doen op het voorbeeldbedrijf Johannahoeve
Wijk, M.N. van - \ 2000
Nieuwsbrief Geïntegreerd Bosbeheer (2000)4. - p. 15 - 16.
bedrijfseconomie - bosbeheer - bosverjonging - Gelderland - Arnhem
Voorbeeldbedrijf landgoed Ampsen
Wijk, M.N. van - \ 2000
Nieuwsbrief Geïntegreerd Bosbeheer (2000)5. - p. 21 - 24.
bedrijfseconomie - bosbeheer - landgoed - Gelderland
Ontwikkelingen in ongelijkjarige mengingen van grove den en berk
Wijdeven, S.M.J. - \ 2000
Vakblad Natuurbeheer 39 (2000)6. - ISSN 1388-4875 - p. 100 - 101.
bossen - bosbouw - mengsels - dennen - betulaceae - bosbedrijfsvoering - nederland - boomgroei - bosverjonging - houtproductie - Veluwe - Salland - Gelderland - Overijssel - forests - forestry - mixtures - pines - forest management - netherlands
Gevolgen van de spontane vestiging van berk in bossen van grove den voor het bosbeheer
Randwegen onder de loep : een verkennend onderzoek naar de effecten van randwegen op de ruimtelijke kwaliteit
Kruit, J. ; Lüdtke, S. ; Schöne, M.B. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 188) - 53
wegen - verkeerspatronen - steden - stedelijke gebieden - stadsrandgebieden - milieueffect - landschapsbescherming - kwaliteit - infrastructuur - mobiliteit - ruimtelijke ordening - stadslandschap - verkeer - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Brabant - Deventer - Enschede - Den Bosch - Breda - Almere - Arnhem - Apeldoorn - roads - traffic patterns - towns - urban areas - urban hinterland - environmental impact - landscape conservation - quality
Dit rapport beschrijft een verkennend onderzoek naar de invloed van randwegen op de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijke weefsel aan de hand van zeven steden: Deventer, Den Bosch, Almere, Arnhem, Enschede, Apeldoorn en Breda. Op basis van het analysemateriaal is een typologie opgesteld van randwegen. Vervolgens zijn aanbevelingen geformuleerd waarmee de bijdrage van de verschillende typen randwegen aan de ruimtelijke kwaliteit van stadslandschappen vergroot kan worden.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.