Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 27 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==Limburg
  Check title to add to marked list
  Kinkenwegen en kinkenvoerders : Handel en vervoer per lastdier in Zuid-Limburg en het Land van Herve in de achttiende en negentiende eeuw
  Paulissen, M.P.C.P. - \ 2015
  In: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg / Knotter, Ad, Rutten, Willibrord, Zwolle & Maastricht : WBooks (Studies over de sociaal-economische geschiedenis 60) - ISBN 9789462581166 - p. 10 - 55.
  Limburg - sociaal-economische geschiedenis - jaarboeken
  Interactive planning as a way to sustainable land use: an actual case from the Netherlands
  Mansfeld, M.J.M. van - \ 2002
  In: Collaborative planning for the metropolitan landscape; regional strategies for smart growth: when city and country collide. S.l., ISOMUL / Western Washington University, 2002, p. 114 + cd-rom / Haaland, K., Smith, B.,
  duurzaamheid - participatieve planvorming - landinrichting - planologie - ruimtelijke ordening - verstedelijking - Limburg
  Onderzoek naar mogelijke effecten van verontreinigingen in Maasuiterwaarden; blootstelling van dassen
  Boudewijn, T.J. ; Klok, T.C. ; Brink, N.W. van den - \ 2002
  Culemborg / Wageningen : Bureau Waardenborg / Alterra (BW-rapport 02-057 / Alterra-rapport 559) - 81 p.
  bodemverontreiniging - dassen - ecotoxicologie - fauna - milieu - uiterwaarden - zoogdieren - Limburg - Maas
  Will reactivation of the Iron Rhine railroad decrease survival of badgers (Meles meles) in Meinweg National Park, the Netherlands
  Grift, E.A. van der; Nieuwenhuizen, W. - \ 2002
  Lutra 45 (2002)1. - ISSN 0024-7634 - p. 29 - 48.
  dassen (zoogdieren) - meles meles - spoorwegen - railtransport - natuurbescherming - dierecologie - ecologie - populatie-ecologie - netwerkanalyse - nederland - netwerken - midden-limburg - menselijke invloed - dassen - fauna - infrastructuur - landschapsecologie - natuurgebied - populatiebiologie - spoorweg - versnippering - zoogdieren - Limburg - IJzeren Rijn - Meinweg - badgers - railways - rail transport - nature conservation - animal ecology - ecology - population ecology - network analysis - netherlands - human impact - networks
  Met verschillende variaties is het effect van hergebruik van een goederenspoorlijn op de ontwikkeling van een dassenpopulatie in Midden-Limburg onderzocht
  Recreatietoervaart; 9 jaar later
  Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
  varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
  In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
  Stikstof- en fosfaatverliezen in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt; projectplan voor het bodemonderzoek op de kernbedrijven Vredepeel en Meterik van het project "Telen met toekomst"
  Zwart, K. ; Smit, A. - \ 2002
  Unknown Publisher - 58 p.
  akkerbouw - bodemvruchtbaarheid - fosfaat - landbouw - milieu - nutriënten - stikstof - tuinbouw - Limburg
  Koningssteen
  Weeda, E.J. - \ 2002
  In: Excursieverslagen 1999 / Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., PKN : - p. 56 - 65.
  botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Limburg - Maas - flora
  Het Leudal, een Miden-Limburgs beekdal
  Schaminée, J.H.J. ; Willems, J.H. - \ 2002
  In: Excursieverslagen 1999 / Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., PKN : - p. 22 - 26.
  beekdal - botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Limburg - flora - Leudal
  Excursieverslagen 1999
  Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. - \ 2002
  PKN - 117 p.
  botanie - ecologie - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - flora
  Haalbaarheidsstudie "over de bewoonde brug" oostflank Venlo; oplossingen voor de robuuste verweving van infrastructuur en ecologische structuren
  Groot, R. ; Mansfeld, M.J.M. van; Volkerts, A. ; Vreke, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 591) - 111
  ruimtelijke ordening - infrastructuur - ecologie - wegen - bruggen - integratie - structuur - wildpassages - noord-limburg - ecoduct - ecologische hoofdstructuur - landschapsarchitectuur - landschapsecologie - multifunctioneel ruimtegebruik - Limburg - Venlo - Duitsland - physical planning - infrastructure - ecology - roads - bridges - integration - structure - wildlife passages
  Haalbaarheidsstudie ecoduct faunapassage. In de robuuste ecologische hoofdstructuur aan de oostflank van Venlo vormt de aanwezige en de toekomstige infrastructuur een knelpunt. Vanuit een offensieve benadering zijn deze ‘grijsgroene kruispunten’ echter geen knelpunt maar een kans. Met slimme meervoudige oplossingen kan meerwaarde bereikt worden voor zowel infrastructuur, natuur en andere belangrijke functies. Een ontwerpatelier heeft zes verschillende oplossingen opgeleverd, met als inzet: het realiseren van een robuuste ecologische verbinding, het verbeteren van de bereikbaarheid en het geven van een grensoverschrijdende impuls in de leefomgevingkwaliteit. In een tweede atelier is de haalbaarheid van de oplossingen getoetst, via het selecteren van criteria en doelstellingen die aansluiten bij beleid. Bestuurders toetsen de plannen en nemen het gedachtegoed verder mee.
  Rijksbufferzones; verleden, heden en toekomst
  Bervaes, J.C.A.M. ; Kuindersma, W. ; Onderstal, J. - \ 2002
  Den Haag [etc.] : [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Communicatie] [etc.] - ISBN 9789077167120 - 94
  regionale parken - open ruimten - landschapsbouw - landschapsbescherming - nationale planning - landgebruiksplanning - stedelijke planning - regionale planning - overheidsbeleid - nederland - bufferzones - bufferzone - landinrichting - planologie - recreatie - ruimtelijke ordening - verstedelijking - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Limburg - Randstad - regional parks - open spaces - landscaping - landscape conservation - national planning - land use planning - urban planning - regional planning - government policy - netherlands - buffer zones
  In de Eerste Nota voor de Ruimtelijke Ordening werd het instellen van bufferstroken of bufferzones tussen stadsagglomeraties in de Randstad aangekondigd met als doel de openheid daartussen te handhaven. Bereikbaarheid van het buitengebied voor recreatie was ook een belangrijk motief. Strategische grondaankopen hoorden erbij. Later groeide het besef in deze bufferzones ook nutsfuncties te realiseren om de kwaliteit te vergroten, zoals bos, natuur, recreatiegebieden en bedrijfsvergroting van landbouwbedrijven met het oog op het landschapsbehoud. Veel gronden werden aangekocht door BBL. Herinrichting vindt plaats in landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangekondigd het fenomeen bufferzoneop te heffen en om te vormen naar regionale parken. Daarom moet de balans opgemaakt worden. De geschiedenis van de rijksbufferzones, de huidige stand van zaken en een inschatting van de consequenties van de beleidswijziging zijn in beeld en in kaart gebracht.
  Gifvrije onkruidbestrijding door gemeenten: handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten
  Spijker, J.H. ; Hekman, J. ; Teunissen, M.B. ; Mantingh, R. - \ 2002
  Wageningen : Alterra - 120 p.
  bestrijdingsmiddelen - milieu - onkruidbestrijding - waterverontreiniging - Limburg
  LARCH: an ecological application of GIS in river studies
  Jochem, R. ; Koolstra, B.J.H. ; Chardon, J.P. - \ 2002
  In: Application of geographic information systems and remote sensing in river studies / Leuven, R.S.E.W., Poudevigne, I., - p. 163 - 181.
  landschapsecologie - modellen - geografische informatiesystemen - maas - habitatfragmentatie - fauna - geografisch informatiesysteem - geo-informatie - landschapecologie - rivierkunde - versnippering - Limburg - landscape ecology - geographical information systems - models - river meuse - habitat fragmentation
  Wilgenstruwelen langs Geul, Worm en Dinkel
  Weeda, E.J. - \ 2002
  Natuurhistorisch Maandblad 91 (2002)7. - ISSN 0028-1107 - p. 170 - 174.
  wilgen - rijshout - salix - salicaceae - struiken - rivieren - rivieroeverbeplantingen - oeverbossen - oevervegetatie - plantenecologie - wildernis - twente - beken - ecologie - ooibos - plantensociologie - struweel - vegetatie - Overijssel - Limburg - Dinkel - Geul - Worm - willows - osiers - shrubs - rivers - riverside plantations - riparian forests - riparian vegetation - plant ecology - wilderness
  Wilgenstruwelen langs kleine rivieren brengen een ongebreideld waterregime tot expressie en hiermee komen planten van allerlei ecologische preferenties bijeen
  Historische ecotopen en morfologische processen rivieren; Haringvliet - Hollandsch Diep, Roerdalslenkmaas en Grensmaas
  Maas, G.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 505) - 60
  ecologie - morfologie - rivieren - geschiedenis - delta's - wetlands - maas - geomorfologie - historische ecologie - uiterwaarden - Zuid-Holland - Brabant - Limburg - Haringvliet - Hollandsch Diep - ecology - morphology - rivers - history - deltas - river meuse
  Dit rapport geeft van een analyse van negentiende-eeuws kaartmateriaal van drie riviertrajecten langs de Maas en de benedenrivieren gericht op een beschrijving van de historische ecotopen en de geomorfologische processen. Voor het Haringvliet en Hollandsch Diep zijn aparte historische referenties bepaald. Verschillen werden gevonden in het voorkomen van brede intergetijdenzones met biezengorzen en vloedbossen/grienden langs de oevers van het Hollandsch Diep, en zandplaten en rietgorzen in de intergetijdenzone van het Haringvliet. De Roerdalslenkmaas en Grensmaas werden gedomineerd door akkers en grasland. Overeenkomsten tussen de riviertrajecten werden gevonden in het aandeel oeverwalecotopen, moerassig grasland, moerassig ooibos, strangen en het voorkomen van steiloevers. Langs de Grensmaas kwam procentueel twee maal zo veel ooibos voor als in de noordelijke Roerdalslenk. In een overzichtstabel is de kansrijkdom van processen in de historische situatie voor negen riviertrajecten samengevat.
  Intermeuse: the Meuse reconnected; final report of IRMA/SPONGE project No. 9, December 2001
  Geilen, N. ; Pedroli, B. ; Looy, K. van; Krebs, L. ; Jochems, H. ; Rooij, S. van; Sluis, T. van der - \ 2001
  Delft : NCR - 82
  stroomvlakten - hoogwaterbeheersing - herstel - evaluatie - stroomgebieden - rivieren - ruimtelijke ordening - integraal waterbeheer - maas - ecologie - rivierherstel - rivierkunde - Europa - Frankrijk - België - Nederland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg - floodplains - flood control - rehabilitation - evaluation - watersheds - rivers - physical planning - integrated water management - river meuse
  Boeren voor natuur; de slechtste grond is de beste
  Stortelder, A.H.F. ; Schrijver, R.A.M. ; Alberts, H. ; Berg, A. van den; Kwak, R.G.M. ; Poel, K.R. de; Schaminée, J.H.J. ; Top, I.M. van den; Visschedijk, P.A.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 312) - 127
  landschap - ruimtelijke ordening - landbouw - landbouwbeleid - natuurbescherming - nederland - agrarische bedrijfsvoering - regionale ontwikkeling - natuur - achterhoek - salland - zuid-limburg - groningen - multifunctionele landbouw - plattelandsvernieuwing - recreatie - Overijssel - Gelderland - Noord-Holland - Limburg - landscape - physical planning - agriculture - farm management - agricultural policy - nature conservation - regional development - netherlands - nature
  Dit is een achtergrondrapport bij een binnenkort te verschijnen boek over de mogelijke rol van de landbouw bij de inrichting en het beheer van het landelijke gebied. De discussie hieromtrent is onder andere door de recente uitbraken van mond- en klauwzeer actueel. De visie laat zien dat bij een alternatieve aanwending van beschikbare financiële middelen een duurzame, op de natuur gerichte, landbouw op behoorlijke schaal mogelijk is. Boeren voor natuur is getoetst voor vijf regio's binnen Nederland: Achterhoek, Salland, Mergelland, Waterland en Middag-Humsterland.
  Levensvatbaarheid van de dassenpopulatie in Midden-Limburg na aanleg van rijksweg 73-zuid; modelevaluatie van effecten van de toekomstige rijksweg Venlo-Roermond inclusief mitigerende en compenserende maatregelen op de levensvatbaarheid van de dassenpopulatie in Midden-Limburg
  Grift, E.A. van der; Verboom, J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 99) - 93
  infrastructuur - wegenbouw - migratie - dassen (zoogdieren) - zoogdieren - fauna - nadelige gevolgen - midden-limburg - das - landschapsecologie - simulatiemodel - versnippering - Limburg - infrastructure - road construction - migration - badgers - mammals - adverse effects
  In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Limburg is onderzoek verricht naar de verwachte effecten van rijksweg 73-zuid op de levensvatbaarheid van de dassenpopulatie in Midden-Limburg. Met behulp van het model DASSIM is voor vijf scenario's het verloop van de dassenpopulatie gesimuleerd. De scenario's verschillen van elkaar in het al dan niet aanleggen van rijksweg 73-zuid, de mate waarin mitigerende en compenserende maatregelen worden getroffen, en de mate waarin genomen maatregelen effectief zijn. Met de modelevaluatie is onderzocht hoe de nieuwe rijksweg van invloed is op het aantal dassen, het aantal sociale groepen en de verdeling van de sociale groepen over de verschillende lokale populaties in het studiegebied. De belangrijkste bevindingen zijn dat als de rijksweg niet wordt aangelegd en geen mitigerende maatregelen aan het bestaande wegennet worden genomen, de toename in verkeer op het lokale wegennet resulteert in een afname van de levensvatbaarheid van de dassenpopulatie. Als de rijksweg met de bijbehorende mitigerende maatregelen wel wordt aangelegd, waarbij de maatregelen naar behoren functioneren, zijn de vooruitzichten voor de dassenpopulatie gunstiger dan in de huidige situatie.
  Cases ECR-Koelvers en Nederweert
  Stijnen, D.A.J.M. ; Volker, C.M. - \ 2001
  Den Haag : InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster (Rapport / InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster 01.3.006) - ISBN 9789050591362 - 77
  onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - vaardigheidsonderwijs - vakbekwaamheid - gevalsanalyse - innovaties - nederland - bevoegdheden - agroproductieketen - bedrijfseconomie - communicatie - gebiedsgericht beleid - landbouw - landinrichting - maatschappijwetenschappen - plattelandsvernieuwing - reconstructiewet - ruimtelijke ordening - sociologie - systeeminnovatie - voedingsmiddelenindustrie - Limburg - Nederweert - education - educational reform - educational innovation - competency based education - professional competence - case studies - innovations - netherlands - competences
  Perspectieven voor het landschap; behoud en versterking van het agrarische cultuurlandschap
  Kloen, H. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Guldemond, J.A. ; Boer, T.A. de; Dijkstra, H. ; Kalkhoven, J.T.R. ; Kool, A. ; Leopold, R. ; Oerlemans, N. ; Sprangers, H. ; Terwan, P. - \ 2001
  Utrecht : Centrum voor Landbouw en Milieu - ISBN 9789056341411 - 107
  landschap - plattelandsontwikkeling - landbouwgrond - landgebruik - meervoudig landgebruik - beleid - ruimtelijke ordening - nederland - ondernemerschap - cultuurlandschap - landbouw - landelijk gebied - landschapsbeheer - meervoudig ruimtegebruik - Groningen - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg - landscape - rural development - agricultural land - land use - multiple land use - policy - physical planning - netherlands - entrepreneurship - cultural landscape
  Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000; kaarteenheden met Gt-associaties en kaarteenheden zonder Gt in Zuid Limburg
  Visschers, R. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 167) - 46
  bodemkarteringen - grondwaterspiegel - cartografie - bemonsteren - nederland - zuid-limburg - bodemchemie - bodemkartering - bodemkunde - geostatistiek - grondwaterstand - fosfaatverzadiging - Limburg - soil surveys - water table - mapping - sampling - netherlands
  Door een aselecte steekproef in de grondwatertrapassociaties I/II, II/III, III/IV, III/V, III/VI, IV/VI, V/VI, V/VII V/VI/VII, VI/VII is informatie verzameld over de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG resp. GLG) en de bodemparameters pH, M50, en gehalte aan humus, lutum, leem, aluminium-, ijzer- en fosfaatoxalaat. De gemiddelde GHG's en GLG's in de grondwatertrapassociaties liggen binnen of slechts enkele centimeters buiten de definitie van de grondwatertrappen (Gt) op de bodemkaart.Uit de kaarteenheden zonder grondwatertrap in Zuid-Limburg is een gestratificeerde aselecte steekproef met zestig locaties genomen. Er zijn drie strata gevormd door hoofdgroepen en/of legenda-eenheden samen te voegen die qua landschappelijke ligging, bodemvorming en moedermateriaal een zo homogeen mogelijke groep vormen. Er zijn gegevens over de bodemparameters verzameld.
  Micromorfologisch-geogenetisch onderzoek archeologische opgraving de Grauwe Beer bij Beesel (L)
  Kooistra, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 10
  bodemprofielen - bodemmicromorfologie - archeologie - pedologie - antropogene horizonten - nederland - bodemkarteringen - kaarten - midden-limburg - bodemkunde - geogenese - micromorfologie - Limburg - soil profiles - soil micromorphology - archaeology - pedology - anthropogenic horizons - netherlands - soil surveys - maps
  Rijksbufferzones; verleden, heden en toekomst
  Bervaes, J.C.A.M. ; Kuindersma, W. ; Onderstal, J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 360) - 94
  ruimtelijke ordening - landgebruiksplanning - zonering - bouwcontroles - nederland - overheidsbeleid - bufferzones - bufferzone - landinrichting - planologie - Randstad - recreatie - verstedelijking - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Limburg - physical planning - land use planning - zoning - building controls - netherlands - government policy - buffer zones
  In de Eerste Nota voor de Ruimtelijke Ordening werd het instellen van bufferstroken of bufferzones tussen stadsagglomeraties in de Randstad aangekondigd met als doel de openheid daartussen te handhaven. Bereikbaarheid van het buitengebied voor recreatie was ook een belangrijk motief. Strategische grondaankopen hoorden erbij. Later groeide het besef in deze bufferzones ook nutsfuncties te realiseren om de kwaliteit te vergroten, zoals bos, natuur, recreatiegebieden en bedrijfsvergroting van landbouwbedrijven met het oog op het landschapsbehoud. Veel gronden werden aangekocht door BBL. Herinrichting vindt plaats in landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangekondigd het fenomeen bufferzoneop te heffen en om te vormen naar regionale parken. Daarom moet de balans opgemaakt worden. De geschiedenis van de rijksbufferzones, de huidige stand van zaken en een inschatting van de consequenties van de beleidswijziging zijn in beeld en in kaart gebracht.
  Satelliet remote sensing ten behoeve van handhaving beleid strategische graslanden en lijnvormige landschapselementen
  Wit, A.J.W. de - \ 2001
  Wageningen : Alterra (CGI Reports 01-014) - 41 p.
  bodemerosie - bodemgebruik - grasland - landschap - satellietbeelden - Limburg - remote sensing
  Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities; resultaten inventarisatie 2000
  Beets, C.P. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2001
  Unknown Publisher - 218 p.
  bodem - ecologie - grondwaterstand - plantensociologie - vegetatie - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg
  Catalogus groen wonen; voorbeelden van bestaande of geplande groene woonmilieus
  Dooren, N. van; Harsema, H. - \ 2000
  Blauwe Kamer (2000)6 (bijlage). - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
  groen - ruimtelijke ordening - stad - wonen - woonomgeving - Groningen - Friesland - Drenthe - Gelderland - Flevoland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg
  De middelste bonte specht als broedvogel in Limburg: definitief gevestigd?
  Pahlplatz, R. ; Schepers, F. ; Schotman, A.G.M. - \ 2000
  Limburgse vogels 11 (2000)1. - ISSN 0924-7777 - p. 6 - 13.
  broedvogels - ecologie - fauna - ornithologie - specht - Limburg
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.