Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 78

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Soil macrofauna functional groups and their effects on soil structure, as related to agricultural management practices across agroecological zones of Sub-Saharan Africa
  Ayuke, F.O. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Lijbert Brussaard, co-promotor(en): Mirjam Pulleman; B. Vanlauwe; J. Six. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856870 - 202
  agrarische bedrijfsvoering - gewasteelt - bodemstructuur - wormhoopjes - termietenheuvels - mierenhopen - agro-ecologische zones - isoptera - aardwormen - afrika ten zuiden van de sahara - kenya - macrofauna - farm management - crop management - soil structure - worm casts - termitaria - ant hills - agroecological zones - isoptera - earthworms - africa south of sahara - kenya - macrofauna
  This study aimed at understanding the effects of crop management practices on soil macrofauna and the links with soil aggregation and soil organic matter dynamics, which is key to the improvement of infertile or degrading soils in Sub-Sahara Africa. Soil macrofauna, especially earthworms and termites, are important components of the soil ecosystem and, as ecosystem engineers, they influence the formation and maintenance of soil structure and regulate soil processes, such as organic matter decomposition and nutrient dynamics. In comparison with natural systems, earthworm and termite diversity and abundance were low in fallow, high soil-carbon (C) and low soil-C arable treatments in 12 long-term trial fields across the sub-humid to semi-arid tropical zones in Eastern and Western Africa. Continuous crop production had significant negative effects on earthworm diversity, but little effect on termite diversity, as compared to long-term fallow. Agricultural management resulting in high soil C increased earthworm and termite diversity as compared to low-C soil.Long-term application of manure in combination with fertilizer resulted in higher earthworm diversity and biomass, associated with improved soil aggregation and enhanced C and N stabilization within this more stable soil structure. These practices therefore result in the dual benefits of improving soil physical and chemical properties. A micromorphological study of undisturbed soil thin sections showed that fallowing, conservation tillage plus residue application (in East Africa) and hand-hoeing plus manure (in West Africa) enhanced biogenic soil structure formation, resulting in a well developed soil structure and a continuous pore system characterized by many faunal channels. In contrast,intensive tillage and absence of organic inputs resulted in soil with less biogenic soil structural features. Farmers in Nyabeda, West-Kenya, were aware of the activities and nesting habits of termites, but 90% percent of the farmers perceived termites as pests.This study has shown that the soil macrofauna, especially earthworms, and, to a lesser extent termites, are important drivers of stable soil aggregation in Sub-Saharan agroecosystems, with beneficial effects on soil physical and chemical properties. However, their beneficial impact on soil aggregation is reduced with increasing management intensity and associated soil disturbance due to cultivation. This knowledge is important in designing agricultural management systems aimed at increasing long-term soil fertility in Sub-Saharan Africa.
  Soil detritivore functioning in heterogeneously contaminated soils
  Heemsbergen, D.A. - \ 2009
  VU University Amsterdam. Promotor(en): H.A. Verhoef, co-promotor(en): M.P. Berg; Jack Faber. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789086593972 - 156
  bodemchemie - bodemverontreiniging - aardwormen - ecotoxicologie - bodemecologie - soil chemistry - soil pollution - earthworms - ecotoxicology - soil ecology
  Bodemverontreiniging kan een belemmerende factor zijn bij de grootschalige herinrichting van uiterwaarden in het kader van het project ‘Ruimte voor de Rivier’, waarbij nieuwe kansen voor natuurontwikkeling worden gecreëerd. Onderzoek van Diane Heemsbergen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Alterra Wageningen UR toont aan dat regenwormen een positieve invloed op het bodemsysteem uitoefenen
  Introductie van regenwormen ter verbetering van bodemkwaliteit
  Faber, J.H. ; Hout, A. van der - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1905) - 59
  aardwormen - bodemstructuur - bodemwater - graslanden - bouwland - landbouw - bodemkwaliteit - earthworms - soil structure - soil water - grasslands - arable land - agriculture - soil quality
  Het is goed mogelijk om regenwormen te introduceren zodanig dat populaties zich blijvend vestigen. Op een termijn van enkele jaren kunnen geïntroduceerde regenwormen de eigenschappen van de bodem verbeteren door meer aggregaatvorming, grotere porositeit, betere doorluchting en waterinfiltratie en meer vochtleverend vermogen van de bodem. Daarmee hebben introducties in agrarisch grasland en akkerland potentie voor toepassing als teeltondersteunende maatregel. De succesfactoren bij de maatregel zijn echter nog onvoldoende bekend voor onmiddellijke toepassing in de praktijk. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van introducties in Nederland en elders in gematigde streken. De gegevens van Nederlandse introducties komen voort uit historisch onderzoek en recent uitgevoerde veldinventarisaties. Op basis van literatuurstudie worden succes- en faalfactoren kort op een rijtje gezet, evenals de effecten van introducties op de kwaliteit van de bodem in grasland en akkerland.
  De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden
  Eijsackers, H.J.P. - \ 2008
  De Levende Natuur 109 (2008)2. - ISSN 0024-1520 - p. 45 - 50.
  ecosystemen - bodemverontreiniging - zware metalen - bioremediëring - aardwormen - ecotoxicologie - natuurgebieden - ecosystems - soil pollution - heavy metals - bioremediation - earthworms - ecotoxicology - natural areas
  Natuurbeheer heeft drie relaties met milieubeheer. Namelijk: 1. via man-made ecosystemen; 2. via de invloed van negatieve milieuomstandigheden op de natuur; 3. via de mogelijkheid om natuurlijke processen in te zetten om verontreiniging in natuurgebieden op te ruimen. In dit artikel komen alle drie de aspecten aan bod via het voorbeeld van waterbodemverontreiniging en slibproblematiek door zware metalen, PAK's en PCB's in veengebieden en uiterwaarden. Het verkent de mogelijkheden van regenwormen als inzet voor natuurlijke reiniging en probeert van daaruit oplossingsrichtingen voor beleid en beheer aan te reiken
  Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt : effect van grondbewerking en introductie van regenwormen op de bodemstructuur
  Cuijpers, W.J.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der - \ 2008
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 31 p.
  biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - bodemstructuur na grondbewerking - grondbewerking - gewasopbrengst - aardwormen - bemesting - glastuinbouw - glasgroenten - organic farming - soil fertility - tilth - tillage - crop yield - earthworms - fertilizer application - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
  In 2006 en 2007 a research was done to investigate the effect on soil structure of tillage, organic manure and introduction of worms. There were no repetitions of the treatments, so the results can only be indicative. A less intensive soil tillage improved the overall soil structure, measured on the parameters penetration resistance, water infiltration and bulk density. The yield increased substantially. The effect on the soil structure was temporally. Short after soil tillage (April – May) differences could be measured, but in October no differences could be observed. Farmyard manure instead of compost, in combination with a 50% reduction of basis fertilizer nitrogen application out of additional fertilizers did not reduce the yield although total nitrogen application and nitrogen availability were substantially reduced. Out of this research it can not be concluded whether this is caused by an improved soil quality due to FYM or by a surplus of nitrogen in the ‘standard’ way of manure and fertilizer application. The introduction of Aporrectodea calliginosa is more successful then that of Dendrobaena veneta. Because of this, and because of the different function of these worms in the soil ecosystem, little effect of D. veneta on soil structure may be expected.
  Verkenning van de mogelijkheden om de opname van bodemfosfaat door blijvend grasland te verhogen
  Boer, H.C. de - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 144) - 15
  fosfaten - mobilisatie - graslanden - aardwormen - micro-organismen - mycorrhizae - phosphates - mobilization - grasslands - earthworms - microorganisms - mycorrhizas
  This literature study gives an overview of the possibilities to increase the soil phosphorus uptake of permanent grassland by practical measures
  Soil biodiversity and nitrogen cycling under agricultural (de-)intensification
  Postma-Blaauw, M.B. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Lijbert Brussaard, co-promotor(en): Ron de Goede; Jaap Bloem; Jack Faber. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048909 - 198
  bodemfauna - biodiversiteit - aardwormen - nematoda - stikstof - kringlopen - intensivering - mineralisatie - agrarische bedrijfsvoering - nederland - bodembiodiversiteit - agro-ecosystemen - agrobiodiversiteit - soil fauna - biodiversity - earthworms - nematoda - nitrogen - cycling - intensification - mineralization - farm management - netherlands - soil biodiversity - agroecosystems - agro-biodiversity
  Bodemorganismen spelen een sleutelrol in de recycling van nutriënten door hun bijdrage aan de afbraak van organisch materiaal (decompositie), het beschikbaar maken van voedingstoffen (mineralisatie) die benut kunnen worden voor plantengroei en bioturbatie van de bodem. In de intensieve landbouw wordt deze rol ten dele overgenomen door het gebruik van kunstmest en grondbewerking. Deze landbouwpraktijken hebben het nadelige gevolg dat onder andere de diversiteit aan bodemorganismen afneemt, en nutrientenverliezen, met name stikstof, naar het milieu toenemen. Daarom hebben wetenschappers zich recentelijk in toenemende mate gericht op het creëren en ondersteunen van vormen van landbouw die op de lange termijn duurzaam zijn. Een efficiëntere benutting van nutrienten in agro-ecosystemen kan wellicht bereikt worden wanneer de bodemgemeenschap een grotere rol in de nutriëntencyclus gaat spelen.
  Schurftbestrijding in de biologische fruitteelt (Repco)
  Heijne, B. ; Jong, P.F. de - \ 2007
  fruitteelt - biologische landbouw - gewasbescherming - plantenziekten - biologische bestrijding - nuttige organismen - aardwormen - fruit growing - organic farming - plant protection - plant diseases - biological control - beneficial organisms - earthworms
  Doel van het EU-project Repco is methoden te ontwikkelen, die beheersing van schurft in de biologische teelt mogelijk maken zonder het gebruik van koper, bijvoorbeeld door regenwormen te bevorderen die bladeren eten waar de ziekte in overwintert
  Regenwormen en structuurproblemen
  Rozen, K. van - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 april.
  zware kleigronden - bodemstructuur - verliezen bij het oogsten - rooien - aardappelen - bodemwatergehalte - aardwormen - flevoland - akkerbouw - clay soils - soil structure - harvesting losses - grubbing - potatoes - soil water content - earthworms - flevoland - arable farming
  In natte perioden leidt een toenemende activiteit van hoge aantallen regenwormen tot negatieve veranderingen van de bodemstructuur in aardappelruggen. Problemen bij de aardappeloogst op de zwaardere gronden in de Flevopolders is het gevolg. De aardappelruggen worden kleverig en hard en het rooien verloopt moeizaam. Het onderzoek richt zich op structuurverbetering van de bodem en beheersing van de populatie regenwormen. In vitro onderzoek op het PPO-AGV resulteerde in perspectiefvolle resultaten om de structuurprobleem te voorkomen. Maar hierop volgend veldonderzoek gaf niet de gewenste resultaten. In 2001 werden betrouwbaar meer grote kluiten gemeten bij een behandeling met Stalosan F in het veld, het enige product die in in vitro onderzoek het effect benaderde van een situatie met klei zonder regenwormen.
  Dynamiek versluiert; veldeffecten van metalen in dynamische ecosystemen
  Klok, C. - \ 2006
  Bodem 16 (2006)3. - ISSN 0925-1650 - p. 120 - 121.
  ecosystemen - toxicologie - aardwormen - bodemfauna - overstromingen - stroomvlakten - zware metalen - ecotoxicologie - ecosystems - toxicology - earthworms - soil fauna - floods - floodplains - heavy metals - ecotoxicology
  Deze bijdrage richt zich op de invloed van overstroming op de kans dat effecten van vervuiling zichtbaar worden op regenwormpopulaties
  Kluiten regenwormen aanpakken met gips
  Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 feb.
  aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - tarra - kluiten - bodemstructuur - zware kleigronden - aardwormen - landbouwkundig onderzoek - flevoland - akkerbouw - potatoes - grubbing - harvesting losses - tare - clods - soil structure - clay soils - earthworms - agricultural research - flevoland - arable farming
  Oogsten van aardappelen zonder grondtarra; in de Flevopolder gloort weer hoop aan de horizon. De laatste jaren werd de klei in aardappelruggen met hoge aantallen regenwormen versmeerd, waardoor moeilijk afbreekbare kluiten ontstonden. Een probleem waarvan de omvang ieder jaar weer afhangt van de hoeveelheid neerslag die tijdens het teeltseizoen op het aardappelveld valt. Gips biedt weerstand tegen deze vorm van kluitvorming, zo blijkt uit veldonderzoek van PPO-agv in Lelystad.
  Relatie tussen appelschurft en bladvertering door regenwormen
  Heijne, B. ; Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. - \ 2005
  venturia inaequalis - biologische bestrijding - aardwormen - nuttige organismen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - boomgaarden - venturia inaequalis - biological control - earthworms - beneficial organisms - biological control agents - orchards
  Meerdere ziekten, zoals door Venturia inaequalis veroorzaakte appelschurft, overwinteren in afgevallen blad. Door ervoor te zorgen dat het blad snel verteert, wordt de inoculum-hoeveelheid in het voorjaar verkleind. Daardoor zou het beter mogelijk zijn om aantasting het volgend jaar te beperken. Het doel is om regenwormen te stimuleren om sneller blad op te eten. Beschrijving van het onderzoek in een biologische boomgaard, resultaten en de praktijk
  Bladvertering door regenwormen bevorderen : onderzoek
  Heijne, B. ; Anbergen, R.H.N. ; Jager, A. de - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)6. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  aardwormen - lumbricidae - bladeren - vermicompostering - gewasbescherming - fruitteelt - boomgaarden - earthworms - lumbricidae - leaves - vermicomposting - plant protection - fruit growing - orchards
  In een EU-project werkt PPO-fruit aan de verbetering van de bladvertering door regenwormen. Als het blad verteerd is, is de ziektedruk veel lager
  Kluiten regenwormen aanpakken met gips
  Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2005
  Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)4. - ISSN 0169-0116 - p. 12 - 13.
  aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - tarra - kluiten - bodemstructuur - zware kleigronden - aardwormen - landbouwkundig onderzoek - flevoland - potatoes - grubbing - harvesting losses - tare - clods - soil structure - clay soils - earthworms - agricultural research - flevoland
  Veel meer tarra in aardappelen, soms zelfs gedwongen stoppen met rooien, regenwormen blijken de boosdoeners. Waar veel wormen zijn, komen kluiten. Gips helpt, aldus PPO-agv
  Meer calcium, kleinere kluit
  Rozen, K. van; Ester, A. ; Mierlo, T. van - \ 2004
  Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)3. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
  solanum tuberosum - aardappelen - rooien - oogsten - bodemstructuur - kluiten - versmeren - klei - aardwormen - grondverbeteraars - bodemverbeteraars - bekalking - gips - bodemchemie - kunstmeststoffen - ammoniumsulfaat - bemesting - flevoland - solanum tuberosum - potatoes - grubbing - harvesting - soil structure - clods - puddling - clay - earthworms - soil amendments - soil conditioners - liming - gypsum - soil chemistry - fertilizers - ammonium sulfate - fertilizer application - flevoland
  In de Flevopolder komen grote aantallen regenwormen voor, wat bij het aardappelrooien kan leiden tot grote kluiten en versmering. In emmerproeven met grond uit de Flevopolder werd onderzocht in hoeverre toediening van kalk- en zuurwerkende meststoffen deze structuurproblemen kan helpen voorkomen. Vooral gips en zwavelzure ammoniak blijken minder grote kluiten te geven
  Uit de bodem- en natuurprogramma's : Effecten van zware metalen op de Das. Interactie tussen versnippering en vergiftiging
  Klok, T.C. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Informatieblad 384/396.01) - 2
  zware metalen - dassen (zoogdieren) - aardwormen - wegen - bodemverontreiniging - fragmentatie - habitats - verontreiniging - habitatfragmentatie - ecotoxicologie - heavy metals - badgers - earthworms - roads - soil pollution - fragmentation - habitats - pollution - habitat fragmentation - ecotoxicology
  In dit infoblad wordt de invloed van bodemvervuiling door cadmium en koper op de Das besproken. Deze effecten worden gerelateerd aan de effecten van versnippering. Uit deze studie komt naar voren dat in leefgebieden met een lage kwaliteit als gevolg van vervuiling het aannemelijk is dat dassen langer moeten foerageren en grotere afstanden afleggen om in hun dagelijkse voedselbehoefte te voorzien. Dit omdat een verlies van voedingsstoffen door nierschade moet worden gecompenseerd door langer te foerageren terwijl een lagere dichtheid aan regenwormen gecompenseerd kan worden door meer gebieden te bezoeken. Hierdoor zal in een leefgebied dat wordt doorsneden door wegen de verkeerssterfte kunnen toenemen
  Multipele stress op populaties van Oligochaeta in de uiterwaarden
  Ma, W.C. - \ 2004
  natuurbescherming - bodem - verontreiniging - aardwormen - oligochaeta - natuurbeheer - natuur - uiterwaarden - ecotoxicologie - nature conservation - soil - pollution - earthworms - oligochaeta - nature management - nature - river forelands - ecotoxicology
  Over de betekenis van verontreiniging binnen de natuurlijke randvoorwaarden van populaties is nog zeer weinig bekend. Om hierin meer inzicht te krijgen is een veldonderzoek uitgevoerd aan de regenwormenfauna (Oligochaeta) in het uiterwaardgebied de Afferdensche en Deestsche Waarden langs de Waal. Een belangrijk doel van het onderzoek was het ontwikkelen van praktisch toepasbare aanknopingspunten voor het beheer van bodem en natuur in Nederland. De resultaten bieden gelegenheid om ecologische risico's van verontreiniging af te wegen tegen de ecologische effecten veroorzaakt door natuurlijke stress
  The role of earthworms in strategies against scab (Venturia inaequalis) in apple orchards - Literature study on methods for sampling, cultivation and stimulation in the field of earthworms relevant for apple leaf decomposition (part of WP 6.5 in REPCO)
  Jager, A. de; Heijne, B. - \ 2004
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO 2004-40) - 25 p.
  appels - aardwormen - venturia inaequalis - boomgaarden - ziektebestrijding - apples - earthworms - venturia inaequalis - orchards - disease control
  Soil macrofauna community structure along a gradient of land use intensification in the humid forest zone of southern Cameroon.
  Madong à Birang, - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Lijbert Brussaard, co-promotor(en): W.A.M. Didden; S. Hauser. - Wageningen : S.n. - ISBN 9789085040316 - 200
  bodemfauna - bodeminvertebraten - aardwormen - formicidae - isoptera - zwerflandbouw - landgebruik - bossen - humide klimaatzones - kameroen - macrofauna - soil fauna - soil invertebrates - earthworms - formicidae - isoptera - shifting cultivation - land use - forests - humid zones - cameroon - macrofauna
  The impact of land use systems on soil macrofauna community structures is described as well as their relationships with the vegetation and soil parameters in the humid forest zone of southernCameroon. 36 Earthworm species were found. A completely different earthworm assemblage was found at high LUI while low and medium LUI blocks had species in common in the various functional groups. Earthworm surface casting decreased when fallow plots were converted to cultivated fields. This reduction depended on the type of fallow. 223 Termite species were recorded.There was no significant effect of LUI but in contrast, a strong effect of LUS on termite species richness and abundance. 80 Ant species were found. LUI and LUS had striking effects on ant communities with highest richness in the low LUI block. Ant species assemblages were location specific.Soil macrofaunal species richness was more responsive to soil and vegetation parameters than macrofaunal abundances.The knowledge gathered on the present state of earthworm, termite and ant communities and the effects of land use change on these macrofauna in southernCameroonconstitutes the baseline information necessary for the design and /or implementation of measures of conservation in which farmers should play a pivotal role.
  Toxiciteitonderzoek van regenwormen 2003 : toxiciteit van biologische en chemische producten op de regenworm Aporrectodea caliginosa in vitro
  Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2003
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 15
  aardappelen - oogsten - neerslag - oogstschade - gewasverliezen - aardwormen - schuifweerstand - smering - bodemkwaliteit - potatoes - harvesting - precipitation - crop damage - crop losses - earthworms - sliding friction - lubrication - soil quality
  In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland komen sinds de jaren ’90 problemen voor met de oogst van aardappelen. Na veel neerslag kan in het najaar plaatselijk veel regenwormen in de vochtige aardappelruggen voorkomen. De activiteit van regenwormen resulteert in versmering van de klei, dit resulteert onder drogende weersomstandigheden in een harde, betonachtige structuur. Ondanks een luchtig wormengangenstelsel onder het oppervlak kit het oppervlak van de klei dermate, dat het rooien van deze aardappelruggen bij zowel natte als droge omstandigheden leidt tot grote hoeveelheden tarra in het geoogste product. Vanuit het HPA en SPF (bijeenkomst 7 januari 2003) is verzocht om biologische en chemische producten te testen op de toxiciteit op regenwormen. In dit rapport is het onderzoek in vitro beschreven
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.