Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mass mapping : state of art en nieuwe ideeën om bezoekersaantallen in natuurgebieden te meten
  Goossen, C.M. ; Kiers, M.A. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 29) - 44
  actieve recreatie - bezoekers - recreatieonderzoek - natuurgebieden - monitoring - methodologie - active recreation - visitors - leisure research - natural areas - monitoring - methodology
  Om bezoekersaantallen in natuurgebieden te kunnen tellen, zijn traditionele methoden en nieuwe technieken vergeleken. De traditionele methoden zijn online-onderzoek, modellen die het bezoek voorspellen en on-site methoden. Traditionele methoden met telslangen en infrarode sensoren zijn het best om alleen bezoekersaantallen te genereren. De modellen FORVISIT en MASOOR geven een redelijke indicatie van het aantal bezoekers en de spreiding van bezoekers over een gebied. Nieuwe technieken als GSM, sociale media en Photo location based data kunnen op dit moment nog niet gebruikt worden om bezoekersaantallen te meten. De privacywetgeving bemoeilijkt het analyseren van GSM-data en de ruimtelijke onnauwkeurigheid en onvolledigheid in typen recreanten spelen een beperkende rol. Wel kunnen de nieuwe technieken gebruikt worden om globaal inzicht te krijgen in drukke en minder drukke delen van een natuurgebied. Meer onderzoek is nodig om alle methoden te valideren.
  Achtergrondrapport bij beleidsstudie natuurlijk kapitaal: toestand, trends en perspectief
  Dirkx, G.H.P. ; Belder, E. den; Bouwma, I.M. ; Gerritsen, A.L. ; Hendriks, C.M.A. ; Hoek, D.J. van der; Oorschot, M. van; Vos, B.I. de - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 23) - 84
  bosbeheer - visbestand - actieve recreatie - ecosysteemdiensten - natuurgebieden - inventarisaties - haalbaarheidsstudies - forest administration - fishery resources - active recreation - ecosystem services - natural areas - inventories - feasibility studies
  In de PBL-Beleidsstudie Natuurlijk Kapitaal, toestand, trends en perspectief, schetsen we in zes cases hoe economische sectoren omgaan met het zogeheten natuurlijk kapitaal. Voor deze cases kozen we de economische sectoren waarop het beleid zich specifiek richt: de internationale houtketen, de landbouw en de visserij. Daarnaast voerden we casestudies uit naar sectoren die in beleidsnota’s genoemd worden in relatie tot het streven synergie te realiseren tussen natuurbehoud en economie: het waterbeheer en de recreatiesector. In de PBL-beleidsstudie rapporteren we de belangrijkste conclusies van deze casestudies. De achtergronden van de analyses bundelen we in dit WOt-technical report. Trefwoorden: natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten
  Natuurbezoek en preventiegedrag ziekte van Lyme
  Putten, M.J. van; Poortvliet, P.M. ; Vliet, A.J.H. van - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)4. - ISSN 0169-6300 - p. 223 - 229.
  natuurgebieden - actieve recreatie - menselijk gedrag - ziektedistributie - lyme-ziekte - opinies - vragenlijsten - natural areas - active recreation - human behaviour - disease distribution - lyme disease - opinions - questionnaires
  Met een enquête is onderzocht welke factoren een rol spelen bij de bereidheid van natuurbezoekers om preventieve maatregelen te willen nemen tegen tekenbeten.
  De paden op, de lanen in, Herhaalonderzoek naar de economische impact van het fietstoerisme in de provincie Antwerpen 2012
  Goossen, C.M. ; Korteweg, D. ; Klijs, J. ; Coninx, I. - \ 2013
  Wageningen/Breda : Centre for Leisure and Tourism Research, Alterra Wageningen UR, NHTV, universiteit van Tilburg - 109
  regionale ontwikkeling - toerisme - actieve recreatie - recreatieonderzoek - vlaanderen - regional development - tourism - active recreation - leisure research - flanders
  Toerisme Provincie Antwerpen vzw (TPA) is een provinciaal toeristisch samenwerkings-verband dat de ontwikkeling van het toerisme in de provincie Antwerpen stimuleert. Fietstoerisme is een speerpunt voor TPA. Het fietsknooppuntennetwerk is één van de meest populaire producten en is inmiddels bij vele fietsers bekend. Daarom achtte TPA de tijd rijp om in 2012 een grootschalig fietsonderzoek op te zetten om de economische impact van het fietsknooppuntennetwerk en van het fietstoerisme in het algemeen te kunnen becijferen.
  Plattelandstoerisme in Nederland: een markt met potentie!
  Haaster-de Winter, M.A. van; Vijn, M.P. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie 582) - 21
  plattelandstoerisme - boerderijtoerisme - actieve recreatie - vakanties op de boerderij - consumentenonderzoeken - ondernemerschap - multifunctionele landbouw - rural tourism - farm tourism - active recreation - farm holidays - consumer surveys - entrepreneurship - multifunctional agriculture
  In dit onderzoek is de marktpotentie van plattelandstoerisme (recreatief verblijven op de boerderij)onderzocht door middel van een consumentenonderzoek. Doel van dit consumentenonderzoek was om ondernemers in het plattelandstoerisme een beter inzicht te geven in de markt voor deze vorm van toerisme. Met de resultaten kunnen ondernemers keuzes maken voor hun bedrijfsontwikkeling door in te spelen op de wensen van de consument.
  Recreational fishery in the Netherlands: demographics and catch estimates in marine and fresh water
  Hammen, T. van der; Graaf, M. de - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C147/13) - 33
  sportvissen - visserij-ecologie - actieve recreatie - vangstsamenstelling - inventarisaties - schattingen - methodologie - game fishes - fisheries ecology - active recreation - catch composition - inventories - estimates - methodology
  De Nederlandse overheid heeft EU verplichtingen met betrekking tot het rapporteren van vangsten door recreatieve vissers. Het betreft gegevens over de omvang van de visserij op kabeljauw, aal, haaien en roggen. Sportvisserij Nederland was nauw betrokken bij de eerste surveys in 2010-2011. Dit rapport geeft een overzicht van de vangstschattingen van de meest gevangen zout en zoetwatersoorten uit de eerste logboek survey van 2010-2011. Daarnaast gaat het in op de methodiek hoe deze inschattingen tot stand zijn gekomen.
  Natura 2000 en recreatie : voorbeelden van recreatieactiviteiten in en nabij Natura 2000 gebieden
  Apeldoorn, R.C. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2160) - 30
  natuurgebieden - actieve recreatie - nadelige gevolgen - economische aspecten - natura 2000 - natural areas - active recreation - adverse effects - economic aspects - natura 2000
  In dit rapport worden voorbeelden beschreven van kleinschalige recreatieactiviteiten. Drie voorbeelden op het gebied van watersport, ‘outdoor sports’ (terreinfietsen) en verblijfsrecreatie worden nader geanalyseerd op belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan een succesvolle realisatie van deze activiteiten. Naast instrumentele factoren zijn vooral procesfactoren belangrijk. Genoemd kunnen worden: a. informatie, consultatie en participatie, b. het delen van kennis en ervaringen, medeverantwoordelijkheid en vertrouwen tussen betrokken partijen en c. kennis over speelruimte, alternatieven voor en innovatieve ideeën over ontwerp en inrichting. Deze factoren worden ook in buitenlandse literatuur over vergelijkbare situaties als belangrijk genoemd
  Recreatiemotieven en belevingssferen in een recreatief landschap : literatuuronderzoek
  Goossen, C.M. ; Boer, T.A. de - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1692) - 78
  openluchtrecreatie - actieve recreatie - motivatie - perceptie - belevingswaarde - landschapsbeleving - outdoor recreation - active recreation - motivation - perception - experiential value - landscape experience
  De zoektocht naar “belevenissen” wordt steeds meer beschouwd als de primaire drijfveer achter veel recreatieactiviteiten. De beleidsopgave van de toekomst is dan ook om in te spelen op de diversiteit van de vraag en afwisseling in het aanbod te creëren. Om dit te onderzoeken is een literatuurstudie uitgevoerd naar verschillende indelingen van doelgroepen in de recreatie. Het blijkt dat een indeling naar motieven de beste mogelijkheid biedt om de vraag te koppelen aan een recreatief aanbod. Vijf motieven worden onderscheiden, die van elkaar verschillen in recreatief gedrag en wensen ten aanzien van de inrichting en beleving van gebieden. Deze vijf motieven zijn gezelligheid, er tussen uit, interesse, opgaan in andere wereld en uitdaging. In omvang is “er tussen uit” het grootst, gevolgd door gezelligheid. Het motief “uitdaging” is het kleinst in omvang. Met deze motieven moet het mogelijk zijn om bepaalde belevingssferen te creëren in gebieden. Dit zal in een vervolgstudie nader worden onderzocht
  Gebruik MASOOR en LARCH door beheerders
  Pouwels, Rogier - \ 2008
  nature conservation - landscape conservation - active recreation - ecology - sustainability - models - physical planning - objectives
  GPS'en en andere nieuwe vormen van recreatie in de natuur
  Boer, T.A. de; Raffe, J.K. van - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 2003 (2003)5. - ISSN 1388-4875 - p. 87 - 89.
  natuurbescherming - recreatie - recreatieactiviteiten - actieve recreatie - lopen - schade - openluchtrecreatie - globale plaatsbepalingssystemen - natuur - ecosysteemdiensten - outdoor recreation - nature conservation - recreation - recreational activities - active recreation - walking - damage - global positioning systems - nature - ecosystem services
  Alterra verrichtte een verkennend onderzoek naar een aantal nieuwere recreatievormen: GPS-wandelen, struinen, mountainbiken, paalkamperen, laarzenpaden en speelbossen. Welke voorzieningen zijn nodig, kosten en baten, effecten op de natuur en het draagvlak voor de natuur, etc. De consequenties van GPS-routes en geocaching (schatzoeken m.b.v. GPS) op een rij, en de voornaamste conclusies voor de andere recreatie-activiteiten. Alterra-rapport 745: T.A. de Boer & J.K. van Raffe (2003) Nieuwe recreatievormen in bos, natuur en landschap
  Nieuwe recreatievormen in bos, natuur en landschap
  Boer, T.A. de; Raffe, J.K. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 745) - 53
  recreatie - actieve recreatie - bossen - landschap - ontwikkeling - verandering - kennis - natuur - ecosysteemdiensten - recreation - active recreation - forests - landscape - development - change - knowledge - nature - ecosystem services
  In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt wat de nieuwe recreatievormen GPS'en, struinen, lopen van laarzenpaden, spelen in speelbossen, deelnemen aan arrangementen, paalkamperen en atb'en betekenen voor beheerders en eigenaren die hun terrein hiervoor open willen stellen. Het is een verkennend onderzoek waarbij is gekeken naar de inhoud van de recreatievorm, de aanbieders ervan, het huidig en toekomstig gebruik, de benodigde voorzieningen, de financiële kosten en baten, de juridische aspecten, en deeffecten op de natuur, andere vormen van recreatie en het draagvlak voor natuur en natuurbeheer.
  Recreatie in stadslandschappen; de invloed van omgevingskenmerken op de gebiedskeuze voor recreatief fietsen en wandelen
  Ploeger, B. ; Ypma, K.W. ; Langers, F. ; Elbersen, B. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 157) - 97
  recreatie - natuurtoerisme - recreatie in de stad - landschap - actieve recreatie - kringlopen - lopen - stedelijke gebieden - consumentenvoorkeuren - kwaliteit - kennis - natuur - recreation - nature tourism - urban recreation - landscape - active recreation - cycling - walking - urban areas - consumer preferences - quality - knowledge - nature
  Stadslandschappen zijn gebieden waar stedelijke veranderingsprocessen een rol spelen naast de krachten van het natuurlandschap en het agrarisch cultuurlandschap. Het onderzoek naar het recreatieve gebruik van stadslandschappen beoogt: 1) te bepalen welk gebied bewoners van een stad en omgeving zien als 'hun eigen' stadslandschap; 2) te komen tot generaliseerbare uitspraken over (gebieds)factoren die bepalend zijn voor waar bewoners van een stadslandschap gaan fietsen en wandelen. 3) te komen tot uitspraken over effecten op de recreatieve gebruiksmogelijkheden van ruimtelijke ingrepen in het stadslandschap. In augustus en september 1998 enquêteerden de onderzoekers bewoners van tien CBS-buurten (in twee vergelijkbare gebieden: Apeldoorn e.o. en Ede e.o.) over hun binding met de omgeving en over de gebieden waar zij gaan fietsen en wandelen. De onderzoekers hebben relaties gelegd tussen de enquêteresultaten en gebiedsomschrijvingen, in termen van afstand tot de woonbuurten, potentiële barrières voor bewoners van die buurten (stedelijke bebouwing, industrie, wegen, waterlopen, spoorlijnen), en de openheid en geslotenheid van het landschap
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.