Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 94

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The economics of adaptation to climate change in integrated assessment models
  Bruin, K.C. de - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland; R.S.J. Tol, co-promotor(en): R.B. Dellink. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858607
  klimaatverandering - economie - adaptatie - mitigatie - milieubeleid - simulatiemodellen - beoordeling - milieueconomie - climatic change - economics - adaptation - mitigation - environmental policy - simulation models - assessment - environmental economics
  Natuurdoelen en klimaatverandering : "State-of-the-Art"
  Lototskaya, A.A. ; Geertsema, W. ; Griffioen, A.J. ; Veen, M. van der; Verdonschot, P.F.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2135) - 156
  natuurbescherming - klimaatverandering - natuurbeleid - aquatische ecosystemen - terrestrische ecosystemen - adaptatie - veerkracht van de natuur - gevoeligheid - nederland - nature conservation - climatic change - nature conservation policy - aquatic ecosystems - terrestrial ecosystems - adaptation - resilience of nature - sensitivity - netherlands
  Er bestaat geen twijfel meer over dat klimaatverandering belangrijke gevolgen zal hebben voor de Nederlandse natuur. Enerzijds is veel bekend over de directe mechanismen van klimaatverandering en anderzijds over de ecologische eigenschappen van organismen, maar het Nederlandse beleid vraagt kennis over de specifieke gevolgen van klimaatverandering op de natuurdoelen. Wat zijn de achterliggende mechanismen van klimaatverandering in relatie tot aquatische en terrestrische ecosystemen? Dit rapport biedt een gestructureerd overzicht van directe gevolgen van klimaatverandering voor natuurdoelen en adaptatiemaatregelen voor aquatische en terrestrische natuur. Het rapport beschrijft landschapsecologische processen en functionele relaties in aquatische en terrestrische ecosystemen onder invloed van klimaatverandering, de invloed van nieuwe soortgroepen daarin, analyseert de kwetsbaarheid van natuurdoelen voor klimaatverandering en geeft een overzicht van adaptatie-maatregelen.
  Natuurkalender schoolbiologen
  Vliet, A.J.H. van - \ 2011
  [S.l.] : YouTube
  klimaatverandering - weerpatronen - klimaatfactoren - flora - fauna - adaptatie - aanpassingsvermogen - veldwerk - biologie - meteorologische waarnemingen - climatic change - weather patterns - climatic factors - flora - fauna - adaptation - adaptability - field work - biology - meteorological observations
  Schoolbiologen zijn scholieren die onderzoeken hoe dieren en planten reageren op veranderingen in het klimaat. Hiervoor bepalen ze op verschillende momenten in het jaar de stand van de natuur. Ze volgen nauwlettend het wisselen van de seizoenen in de natuur. Ze kijken in de omgeving van hun eigen school of en hoe ver bomen, struiken en kruidachtige planten in bloei staan, wanneer bomen hun bladeren ontplooien, de bladeren verkleuren en weer van de boom vallen. Ze kijken ook of vlinders, libellen, amfibieën en vogels wel of niet gezien worden in hun eigen omgeving. Schoolbiologen maken letterlijk een momentopname van de natuur. De waarnemingen van de Schoolbiologen worden door biologen aan de Wageningen Universiteit gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
  Zuinig omgaan met het Wad : Casus natuur in het Waddengebied van het Klimaat voor Ruimte project IC12‘Adaptieve capaciteit en instituties’
  Klostermann, J.E.M. ; Bergsma, E. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 55
  natuurwaarde - natuurbescherming - adaptatie - klimaatverandering - waddenzee - natural value - nature conservation - adaptation - climatic change - wadden sea
  Dit werkdocument analyseert de adaptieve capaciteit in het Waddengebied om de natuurwaarden te beschermen en ontwikkelen bij klimaatverandering. De verwachting is dat de Waddenzee zou kunnen‘verdrinken’ door een stijgende zeespiegel en dat de soortensamenstelling zou kunnen verschuiven door een hogere watertemperatuur. Uit de toepassing van het adaptatiewiel met zes dimensies en 22 criteria komt naar voren dat de instituties maar beperkte mogelijkheden bieden voor tijdige aanpassing aan klimaatverandering. Er is wel voldoende leervermogen aanwezig in het Waddengebied maar op alle andere dimensies zijn problemen gesignaleerd. Vooral leiderschap en hulpbronnen moeten verbeterd worden.
  Natuurkalender Schoolbiologen; Ontwikkelingen in de natuur eind maart tot halverwege april 2010
  Vliet, A.J.H. van - \ 2010
  [S.l.] : YouTube
  klimaatverandering - weerpatronen - klimaatfactoren - flora - fauna - veldwerk - adaptatie - aanpassingsvermogen - meteorologische waarnemingen - biologische monitoring - climatic change - weather patterns - climatic factors - flora - fauna - field work - adaptation - adaptability - meteorological observations - biomonitoring
  In het kader van De Natuurkalender doen duizenden vrijwilligers en schoolbiologen waarnemingen in de natuur om de ontwikkelingen in de natuur bij te houden. In dit filmpje wordt een overzicht gegeven van hoe de lente aan het einde van maart en in het begin van april begon in de natuur.
  Het verbinden van werelden: Strategieën voor de multifunctionele landbouw
  Caron-Flinterman, J.F. ; Luijer, A. ; Roep, D. - \ 2010
  agrarische bedrijfsplanning - ondernemerschap - welzijnsvoorzieningen - kinderen - gedragspatronen - adaptatie - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - netwerken (activiteit) - farm planning - entrepreneurship - welfare services - children - behaviour patterns - adaptation - multifunctional agriculture - social care farms - networking
  Multifunctionele landbouw combineert primaire agrarische productie met andere maatschappelijke producten en diensten, zoals zorg, recreatie, energie, natuurbeheer, productverwerking en –verkoop, educatie, etc. Veel multifunctionele ondernemers bewegen zich dan ook tegelijkertijd in verschillende maatschappelijke sectoren of systemen. Zo moeten ondernemers in de zorglandbouw, bijvoorbeeld, zich handhaven in de twee, voorheen gescheiden, werelden van landbouw en zorg en die werelden onderling weten te verbinden. Deze ‘werelden’ worden gedomineerd door verschillende maatschappelijke netwerken met elk hun eigen (spel)regels en routines. Zo kunnen de afzonderlijke regimes elkaar op onderdelen uitsluiten of onderling strijdig zijn of kunnen er leemtes bestaan die gevuld moeten worden om landbouw en zorg te kunnen verenigen binnen een bedrijf. Gaandeweg worden voorheen gescheiden regimes met elkaar verweven en groeit als het ware een nieuw regime rondom zorglandbouw met eigen netwerken, eigen regels en eigen praktijken.
  Klimaat als Kans: Adaptatie aan klimaatverandering in de ruimte ordening
  Pijnappels, M.H.J. ; Sedee, A.G.J. - \ 2010
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - ISBN 9789490070311 - 36
  regionale planning - klimaatverandering - stedelijke planning - adaptatie - projecten - inventarisaties - regional planning - climatic change - urban planning - adaptation - projects - inventories
  Klimaatadaptatie vindt op dit moment plaats in honderden projecten overal in Nederland. Bij de rivieren, langs de kust, in de polders, maar ook in de stad en op het platteland. Het Ministerie van VROM vroeg het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat dit proces in kaart te brengen. Ruim honderd Nederlandse projecten die rekening houden met aanpassing aan het klimaat en de ruimtelijke ordening zijn voor deze publicatie bekeken. Deze projecten geven inzicht in de manier waarop adaptatie aan klimaatverandering plaatsvindt in de ruimtelijke ordening van Nederland. Gebeurt er eigenlijk al wat? Wat dan? En voegt adaptatie iets toe aan gebiedsontwikkeling? Hoe werkt de aanpassing aan klimaatverandering door in de ruimtelijke inrichting? En waarom zou je klimaatadaptatie in een project moeten meenemen?
  Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma's Klimaat voor Ruimte Kennis voor Klimaat
  Sedee, A.G.J. ; Pijnappels, M.H.J. - \ 2010
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat (KvK rapport KvK/028/2010) - ISBN 9789490070335 - 58
  hoogwaterbeheersing - klimaatverandering - adaptatie - ontwikkelingsprogramma's - polders - stedelijke planning - flood control - climatic change - adaptation - development programmes - polders - urban planning
  Onderzoekvoorstellen worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke kwaliteit door onafhankelijke deskundigen. De onderzoekprogramma’s hebben voor de Deltacommissie informatie aangedragen over de mogelijk te verwachten zeespiegelstijging. Na het verschijnen van het rapport van de commissie Veerman is mede op initiatief van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat door de kennisinstellingen een kennis-agenda in beeld gebracht, die aansluit op het rapport van de commissie. Met hulp daarvan wordt op dit moment gewerkt aan de kennisagenda van de deel-programma’s van het Deltaprogramma en wordt nagegaan hoe kan worden aangesloten op de programmering van de onderzoekprogramma’s. Nergens in Nederland is tot nu toe het klimaat zo uitdrukkelijk in de planvorming meegenomen als in de Zuidplaspolder. De polder is aangewezen als verstedelijkingslocatie. Vaak is twijfel geuit of deze diepe polder daar wel geschikt voor zou zijn vanwege de diepe ligging en de nabijheid van rivieren en zee, waar klimaatverandering grote invloed op heeft. Modelsimulaties wijzen uit dat een groot overstromingsrisico niet verwacht wordt en met maatregelen nog verkleind kan worden, mits het Rijk de primaire waterkeringen, inclusief de stormkeringen, op orde heeft en de aanbevelingen van de Deltacommissie uitvoert. Naast veiligheid hebben de onderzoekers ook gekeken naar wateroverlast, waterkwaliteit en natuur.
  Klimaatverandering: kansen voor de landbouw
  Blom, M. ; Goosen, H. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 345) - 40
  landbouw - adaptatie - klimaatverandering - multifunctionele landbouw - agriculture - adaptation - climatic change - multifunctional agriculture
  In dit essay aandacht voor klimaatverandering als verschijnsel, de mogelijke gevolgen voor de landbouw, en mogelijkheden voor aanpassingen om ons te wapenen tegen watertekorten, verzilting, extreme buien, wiind, toename van ziekten en plagen en verschuiving van het groeiseizoen. Zoektocht door literatuur en internet levert innovaties op voor: veredeling, techniekontwikkeling, verbreding in de landbouw, regionale ontwikkeling.
  Quantification of Bacillus cereus stress responses
  Besten, H.M.W. den - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Marcel Zwietering; Tjakko Abee, co-promotor(en): Roy Moezelaar. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857143 - 216
  bacillus cereus - stressreactie - zoutgehalte - zouttolerantie - hittetolerantie - adaptatie - weerstand - stresstolerantie - bacillus cereus - stress response - salinity - salt tolerance - heat tolerance - adaptation - resistance - stress tolerance
  The microbial stability and safety of minimally processed foods is controlled by a deliberate combination of preservation hurdles. However, this preservation strategy is challenged by the ability of spoilage bacteria and food-borne pathogens to adapt to stressing environments providing cell robustness. Bacillus cereus is a toxin-producing, spore-forming bacterium, and is able to survive minimal processing conditions. A quantitative approach was followed to gain insight in B. cereus’ stress adaptive behavior at population, individual cell and molecular level.
  B. cereus’ ability to adapt to salt stress and gain robustness towards subsequent heat challenge-stress exposure was quantified in detail using primary kinetics models. The adaptive salt stress response was influenced by the adaptation-stress concentration, the growth phase of the cells, strain diversity and the culturing temperature during adaptation-stress treatment. The nonlinear nature of the heat inactivation kinetics suggested heterogeneity within the population with respect to stress adaptive behavior. The direct-imaging-based Anopore technology was used to quantitatively describe the population heterogeneity of B. cereus upon mild and severe salt stress treatments and during low temperature growth. Fluorescent labeling of cells provided insights in the origin of stress-induced population heterogeneity. Then, to elucidate adaptive salt stress responses at molecular level, the genome-wide transcriptome profiles of mildly and severely salt-stressed cells were compared. Various transcriptome responses could be correlated to phenotypic features of salt stress-adapted cells. Comparison of the transcriptome profiles of salt stress-adapted cells to those that were exposed to mild heat, acid and oxidative stress, directed to potential cellular biomarkers for stress adaptation. The selected candidate-biomarkers  the transcriptional regulator B (activating general stress responses), catalases (removing reactive oxygen species), and chaperones and proteases (maintaining protein quality)  were measured upon adaptation-stress treatment at transcript, protein and/or activity level, and their induction was correlated to adaptation-stress induced robustness towards challenge-stress. Various candidate-biomarkers were suitable to predict the robustness level of adaptation-stress pretreated cells towards challenge-stress, and are therefore potential predictive cellular indicators for adaptation-stress induced robustness. The predictive potential of transcripts differed from that of proteins and activity level, underlining the significance to evaluate predictive potential of candidate-biomarkers at different functional cell levels. This quantitative understanding of B. cereus’ stress adaptive behavior provides mechanistic insights and opens up avenues to come to a mechanism-based approach for designing mild preservation strategies.
  Verbetering van de lichtonderschepping in een tomatengewas door aanpassing van de rijstructuur: Effecten van de rijstructuur op lichtverdeling, fotosynthese en productie
  Dueck, T.A. ; Nederhoff, E.M. ; Nieboer, S. ; Scheffers, C.P. ; Steenhuizen, J.W. ; Chizhmak, S. ; Uenk, D. ; Sarlikioti, V. ; Visser, P.H.B. de - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Rapport GTB 1029) - 46
  solanum lycopersicum - tomaten - kasgewassen - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - licht - interceptie - ruimtelijke verdeling - adaptatie - positie - effecten - fotosynthese - solanum lycopersicum - tomatoes - greenhouse crops - protected cultivation - cultural methods - light - interception - spatial distribution - adaptation - position - effects - photosynthesis
  Doel van dit project was te onderzoeken wat het effect is van de rijstructuur op de lichtverdeling en fotosynthese van een tomatengewas, en de effecten daarvan op de productie. Ook werd gekeken of de bladstand en de fotosynthesecapaciteit van de bladeren zich aanpassen aan wijzigende lichtverdeling. Tevens werd de hypothese getest of alternatieve vormen van tussenplanten zouden leiden tot lagere verdamping en dus tot energiebesparing. Verder is gekeken naar het effect op productie van twee substraten, namelijk kokosmatten type ‘Profit’ van Van der Knaap, en steenwolmat type ‘Master Dry’ van Grodan.
  Climate change in East Africa : towards a methodological framework on adaptation and mitigration strategies of natural resources
  Verburg, R.W. ; Arets, E.J.M.M. ; Verhagen, J. ; Terwisscha Van Scheltinga, C.T.H.M. ; Ludwig, F. ; Schils, R.L.M. ; Geene, J. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2018) - 73
  klimaatverandering - natuurlijke hulpbronnen - adaptatie - landgebruik - meervoudig landgebruik - landbouw - bosbouw - bebossing - oost-afrika - ethiopië - mitigatie - duurzame ontwikkeling - climatic change - natural resources - adaptation - land use - multiple land use - agriculture - forestry - afforestation - east africa - ethiopia - mitigation - sustainable development
  Developing countries are extremely vulnerable to climate change, due to their strong economic dependency on rain-fed agriculture. Land-use policies can offer a less vulnerable future by design and application of relevant mitigation and/or adaptation strategies. Effectiveness of such strategies depends on local conditions. Therefore, hotspot regions are defined, where specific issues related to agriculture will be assessed. Mitigation strategies in East Africa in general and Ethiopia in particular include reforestation, while adaptation covers aspects such as crop diversification and water use efficiency. An analytical framework is developed in which a science-policy interface is the main focus. On one hand policy-makers and stakeholders can be involved in such a framework for policy design, while scientists on the other hand deliver data and modeling tools. The model chain in the framework is integrated by an evaluation step where policy options are compared for efficiency on several development targets. The framework will be tested in 2010 in hotspot regions in East Africa.
  Evolutionary effects of fishing and implications for sustainable management: a case study of North Seas plaice and sole
  Mollet, F.M. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Adriaan Rijnsdorp. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856139 - 202
  schol - tong (vis) - visserij - vis vangen - evolutie - rijpen - groei - voortplanting - levensgeschiedenis - kenmerken - adaptatie - visserijbeheer - duurzaamheid (sustainability) - zeevisserij - experimentele evolutie - plaice - dover soles - fisheries - fishing - evolution - maturation - growth - reproduction - life history - traits - adaptation - fishery management - sustainability - marine fisheries - experimental evolution
  Exploited resources might genetically evolve as a consequence of ex¬ploitation by adapting their life history to the imposed mortality re¬gime. Although evolution favors traits for survival and reproduction of the fittest, human-induced evolution might have negative consequences for the exploiter. In general, a shift towards lower growth rate, earlier maturation and increased reproductive investment might be expected from increased (unselective) mortality and these changes might lead to generally smaller exploited individuals. Hence, the evolution might ne¬gatively affect the productivity of the resource and thus the sustainable exploitation and furthermore, genetic changes might be slow to reverse. If selection forces are high, evolution might occur fast and be observa¬ble within a few decades. Fisheries provide a large scale experiment for fisheries-induced evolution (FIE) since fishing mortality rates, typically being size-selective, exceed natural mortality rates by a multiple and data samples are available for decadal time scales. This thesis aims to assess the potential importance of FIE for sustainable exploitation by empirical evidence as well as evolutionary modeling, illustrated for the North Sea flatfish plaice and sole.
  In empirical studies the problem of inferring on genetic changes from phenotypic observations lies in the disentangling of the phenotypic plasticity caused by environmental variations from the potential gene¬tic change. This is at least partly achieved by constructing norms of reaction that account for this environmental variation. The probabi¬listic maturation reaction norm for instance disentangles phenotypic plasticity in maturation caused by variation in growth. Because growth, maturation and reproductive investment are correlated due to tradeoffs on the individual level, a method was developed that fits an energy al¬location model to individual growth trajectories, obtained by the back-calculation of otoliths. This method provides size-specific estimates of the mechanistic individual life history tradeoffs and of the selection differentials imposed by the fishery. Because the correlation of esti¬mated life-history traits is captured, temporal changes could (for the first time) be analyzed conditionally on the correlation and on potenti¬al environmental effectors, thus disentangling not only environmental variability but also effects from changes in another trait. The results suggest that maturation shifted to occur earlier, surplus energy and reproductive investment increased partly due to environmental factors, but that all changes also bear a genetic component, indicative for FIE.
  Species-specific individual-based eco-genetic models were developed to explore the evolutionary causes of reverse sexual size dimorphism in the case of flatfish. The hypothesis that males are smaller than fe¬males because of an energy loss through behavioural reproductive in¬vestments has to be rejected in this evolutionary perspective, since a higher demand on reproductive investment is compensated by increased energy acquisition. In contrast, the results show that males are smaller because increasing reproductive investment pays off less in males than in females. The finding can likely be generalized to many cases where mating opportunities are limited in space and time. Since eco-genetic models include the inheritance of traits with frequency-dependent se¬lection, they are therefore a powerful tool to study FIE and the model is therefore fitted to the estimated evolution of plaice and the evolu¬tionary impact of different management scenarios is assessed. The so called maximum sustainable yield MSY and the corresponding maximal fishing mortality FMSY evolve along with the population life history and occur both at lower levels after a while. The currently estimated refe¬rence points are thus not sustainable but slipping targets. By a dome-shaped exploitation pattern being protective for larger fish the evolu¬tionary trends could be reversed and with it the negative evolutionary impact. However, the evolutionary impact trades off against the short term loss in yield: by protecting the large fish the evolutionary impact is minimized but the instantaneous yield is decreased too – the optimal strategy for a given time horizon is somewhere in between. In summary, the thesis provides evidence that FIE should be taken into account for sustainable management.
  Het integreren van regimes: obstakels en strategieën voor de Multifunctionele Landbouw : casus zorglandbouw
  Caron-Flinterman, J.F. ; Luijer, A. ; Roep, D. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 334) - 16
  agrarische bedrijfsplanning - ondernemerschap - welzijnsvoorzieningen - gehandicapte kinderen - gedragspatronen - adaptatie - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - netwerken - farm planning - entrepreneurship - welfare services - children with disabilities - behaviour patterns - adaptation - multifunctional agriculture - social care farms - networks
  This report describes the specific challenges multifunctional entrepreneurs face when dealing with multiple, often incongruent, regimes. In addition strategies are identified that can be deployed to meet these challenges. The report focuses on care farming as a case.
  Het inbedden van vernieuwingen in de bestaande praktijk : Verdiepingsstuk
  Buuren, R. van; Wessel, M.G.J. van; Woerkum, C.M.J. van - \ 2009
  Gouda : Stichting Leven met Water (kennisprogramma Leven met Water ) - 35
  waterbeheer - planning - besluitvorming - participatie - adaptatie - modellen - governance - water management - planning - decision making - participation - adaptation - models - governance
  In het verleden richtte het waterschap zich voornamelijk op de veiligheid en het verbeteren van de waterafvoer. Dat waren relatief ongecompliceerde doelen, die destijds konden rekenen op grote steun van bewoners en grondeigenaren. Deze benadering blijkt tegenwoordig echter problematisch te zijn bij met name de aanpak van gebiedsgerichte projecten. Waterschappen zijn niet alleen veel meer afhankelijk van de medewerking van anderen, maar in gebiedsgerichte projecten heeft het waterschap bovendien te maken met een complexere mix van doelen en belangen. Deze projecten moeten integraal en interactief worden opgezet. De interactieve processen die in het plan- en uitvoeringsproces worden ingebracht kunnen veelal niet, of slechts gebrekkig, worden ingebed in de bestaande structuur van besluitvorming; deze is nog gebaseerd op het oude model. De wens om anderen meer bij het plan- en uitvoeringsproces te betrekken botst daardoor met de rationele, controlerende en gebiedende grondhouding van de bestaande besluitvormingsprocedures. Wil een waterschap participatieve en integrale complexe projecten niet te lang laten duren, dan zal de grondhouding van de organisatie dus, deels, moeten veranderen.
  Forests and climate change: adaptation and mitigation
  Bodegom, A.J. van; Savenije, H. ; Wit, M. de - \ 2009
  Wageningen : Tropenbos International (ETFRN news issue no. 50) - ISBN 9789051131000 - 160
  bosbouw - bossen - klimaatverandering - opwarming van de aarde - broeikasgassen - bosbedrijfsvoering - adaptatie - herstel - bosexploitatie - mitigatie - forestry - forests - climatic change - global warming - greenhouse gases - forest management - adaptation - rehabilitation - forest exploitation - mitigation
  ETFRN news No. 50: Forests and Climate Change: adaptation and mitigation. This newsletter contains interesting materials for those who think about the question how to proceed with forests and climate change after Copenhagen, with or without an agreement. Here below are presented some observations from this newsletter: • Adaptation and mitigation are separate issues in the climate discussions, but in forest practice they are two sides of the same coin. • We need forest management directed at the realization of different objectives at the same time, we do not need pure ‘carbon forests’. Not addressing ‘people’ and ‘planet’ considerations is increasingly seen – by both the public and private sector – as a business risk. • Not all countries will be able to comply with REDD rules in the short term. The voluntary carbon market will remain important. • REDD is an opportunity and a risk for local communities. Risks should be made transparent, and open and equal participation by communities in design and decision-making should be promoted • REDD and other forest-based climate change mitigation measures are likely to be low-cost and effective in the short to medium term. Some stakeholders fear that forests may become a too-cheap mitigation option and corrupt the overall climate agreement. In most calculations, however, the costs of developing, operating and managing the institutional system required to produce credible and sustainable forest carbon credits are not internalized in forest carbon prices. If they were, forest carbon prices would become much higher and more realistic. • The role of forests must be clarified and articulated in National Adaptation Programs of Action (NAPAs). At present most political attention and financing is focused on REDD, and, in general, on climate mitigation. Only recently has the concern for the role of forests in adaptation gained ground; this emanates from the growing recognition that climate change will happen anyway. Moreover, climate change will affect the most vulnerable ecosystems and poorer regions. • There is a clear need for harmonization and coherence in the certification market (SFM, and carbon, fair trade etc.). Certification is not necessarily the only credible basis for payment. As illustrated in this issue, mutual trust can be an alternative, particularly for small-scale initiatives that cannot afford the high transaction costs of certification.
  Adapting Dutch agriculture to climate change
  Stoorvogel, J.J. - \ 2009
  Utrecht : Knowledge for Climate Programme Office (KfC report / Knowledge for Climate Programme Office no. 016/09) - ISBN 9789490070144 - 23
  klimaatverandering - broeikaseffect - opwarming van de aarde - adaptatie - milieufactoren - landbouwsector - nederland - landbouwsituatie - climatic change - greenhouse effect - global warming - adaptation - environmental factors - agricultural sector - netherlands - agricultural situation
  This review starts with a brief discussion on agricultural land use in the Netherlands, followed by an overview of the expected climatic changes in the Netherlands and the consequences of land use change on current agricultural practices. Subsequently, adaptation strategies as suggested in the literature are summarized and discussed.
  Ecologische veerkracht. Concept voor natuurbeheer en natuurbeleid
  Kramer, K. ; Geijzendorffer, I.R. - \ 2009
  Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050113144 - 96
  ecosystemen - adaptatie - dynamica - ecologisch evenwicht - levenscyclus - kenmerken - natuurbescherming - verstoring - veerkracht van de natuur - ecosystems - adaptation - dynamics - ecological balance - life cycle - traits - nature conservation - disturbance - resilience of nature
  Het Nederlandse natuurbeleid staat voor een grote, nieuwe uitdaging. Bedreigingen als versnippering en stikstofdepositie zijn al moeilijk te keren, nu komt er ook nog de klimaatverandering bij. Klimaatverandering is niet met lokale maatregelen te keren zet het systeem van natuurdoeltypen en doelsoorten onder druk. Koen Kramer en Ilse Geijzendorffer pleiten voor natuurbeleid gebaseerd op ecologische veerkracht.
  Climate change in Mali en Brazil : towards an evaluation method of climate change and land use policies
  Verburg, R.W. ; Chen, L. ; Cissé, Y. ; Filho, S.R. ; Keita, B. ; Lindoso, D. ; Demba, M. ; Gucciardi, C. ; Diarra, A.T. ; Debortoli, N. - \ 2009
  The Hague : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap ) - ISBN 9789086153572 - 108
  landgebruik - landgebruiksplanning - klimaatverandering - ontwikkelingslanden - adaptatie - mali - brazilië - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - land use - land use planning - climatic change - developing countries - adaptation - mali - brazil - sustainable agriculture - sustainable land use
  Europe adapts to climate change. Comparing National Adaptation Strategies in Europe
  Swart, R.J. ; Biesbroek, G.R. ; Binnerup, S. ; Carter, T. ; Cowan, C. ; Henrichs, T. ; Loquen, S. ; Mela, H. ; Morecroft, M. ; Reese, M. ; Rey, D. - \ 2009
  Helsinki : PEER (PEER Report / Partnership of European Environmental Research no. 1) - ISBN 9789521134517 - 283
  klimaatverandering - milieubeleid - adaptatie - europa - governance - risicobeheersing - climatic change - environmental policy - adaptation - europe - governance - risk management
  Climate Change is happening. Even if global emission reductions and mitigation efforts over the next decades prove to be successful, a signifi cant amount of human-induced climate change has become inevitable. In addition to efforts to reduce greenhouse gas emissions, many EU countries are therefore developing and putting in place adaptation strategies to help them cope with the expected impacts of climate change. This report presents a comparative analysis of national adaptation strategies in a sample of European countries. The primary objectives of this study are to identify policy-relevant fi ndings and formulate recommendations for further research. Through these objectives, this report aims at providing both policy makers and research managers with enhanced insights into the variety of approaches taken by countries and knowledge gaps, and to thus facilitate the exchange of information on how to tackle adaptation across Europe and develop relevant research agendas. Our focus is on national level strategies, examining top-down approaches to and coordination of adaptation measures in each country. There is clearly also an important role for bottom-up action, action which is often already taking place at the local scale, where climate impacts are expected to be experienced. This is covered in a parallel PEER report (Mickwitz et al., 2009). The report is structured around six key themes that were identifi ed by the research team on the basis of an initial inventory as distinctive elements of all the National Adaptation Strategies (NASs) that have been analysed. We examine how the countries have approached each of these themes, analyse how much progress has been made and identify policy needs and research gaps that we believe will help improve understanding and enhance the implementation of adaptation policy at the national level. The six themes are:
  1. Motivating and facilitating factors for strategy development
  2. Science-policy interactions and the place of research
  3. The role of communicating adaptation
  4. Multi-level governance in shaping and delivering National Adaptation Strategies
  5. The integration of adaptation into sectoral policies
  6. The role of policy monitoring, review and enforcement
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.