Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 476

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB
  Melman, D. ; Doorn, A.M. van; Buij, R. ; Gerritsen, A.L. ; Heide, M. van der; Bos, E.J. ; Martens, S. ; Blanken, H. ; Holt, H. ten - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2641) - 178
  agro-ecosystemen - agrarisch natuurbeheer - gebiedsgericht beleid - ecosysteemdiensten - inkomen van landbouwers - gemeenschappelijk landbouwbeleid - salland - veenkolonien - agroecosystems - agri-environment schemes - integrated spatial planning policy - ecosystem services - farmers' income - cap - salland - veenkolonien
  Onderzocht is in hoeverre het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten, de zogenaamde TEEB-benadering, bruikbaar is voor het genereren van mogelijkheden voor verdere vergroening van het GLB vanaf 2020. Hier zijn twee gebieden bij betrokken: Salland en de Veenkoloniën. In gebiedsbijeenkomsten zijn belangrijke ecosysteemdiensten geïdentificeerd en besproken.
  Beheer op Maat, op weg naar lerend beheer voor weidevogels
  Schotman, A.G.M. ; Melman, T.C.P. ; Ringrose, J. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Vanmeulebrouk, B. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2643) - 39
  weidevogels - agrarisch natuurbeheer - coöperatieve landbouw - natuurbeleid - grassland birds - agri-environment schemes - cooperative farming - nature conservation policy
  Het weidevogelbeheer pakket "beheer-op-maat" is sterk vereenvoudigd om de drempelwaarde voor gebruik in de praktijk te verlagen. Het is nu bovendien mogelijk om naast de grutto ook de tureluur, kievit, scholekster en wulp mee te nemen. Zes agrarische natuurverenigingen zijn benaderd om na te gaan in hoeverre BoM voor hun praktijk een welkom hulpmiddel is en tevens wat randvoorwaarden voor een breder gebruik zijn. Voor zestien gebieden is doorgerekend in hoeverre met het geplande beheer voldoende opgroeimogelijkheden voor de jongen van de verschillende soorten worden aangeboden; tevens is nagegaan of met kleine wijzigingen de effectiviteit van het beheer zou kunnen worden versterkt
  Verkenning meerwaarde vergroening GLB voor doelen agrarisch natuurbeheer
  Doorn, A.M. van; Melman, T.C.P. ; Griffioen, A.J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2607) - 29
  agrarisch natuurbeheer - gemeenschappelijk landbouwbeleid - houding van boeren - beleidsevaluatie - agri-environment schemes - cap - farmers' attitudes - policy evaluation
  Dit rapport verkent in hoeverre in hoeverre de vergroening van pijler 1 van GLB en het agrarisch natuurbeheer van pijler 2 op elkaar zijn afgestemd, zowel ruimtelijk, inhoudelijk als wat betreft de bereidheid bij boeren om vergroeningsmaatregelen en agrarisch natuurbeheer te combineren op hun bedrijf. Hiertoe worden kansen en bedreigingen voor de optimale afstemming van de vergroeningsmaatregelen (EFA) met agrarisch natuurbeheer(ANB) geïdentificeerd, en verder uitgewerkt tot handvatten voor beleidsimplementatie van zowel 1e pijler vergroeningsmaatregelen als het agrarisch natuurbeheer.
  Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting
  Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E. ; Smidt, R.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2606) - 37
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarisch natuurbeheer - akkerranden - indicatorsoorten - beleidsevaluatie - cap - agri-environment schemes - field margins - indicator species - policy evaluation
  In 2015 is de vergroening van het GLB geeffectueerd. Effecten en resultaten worden op EU niveau gemonitord. Voorliggend rapport stelt een systematiek voor monitoring en evaluatie voor die op nationaal niveau betekenisvol is. Met het toepassen van de voorgestelde systematiek en de resultaten van de nul meting kan de voortgang en effectiviteit van de vergroening geanalyseerd worden en biedt een basis om te kijken in hoeverre de vergroeningsmaatregelen van het GLB doeltreffend zijn. De resultaten kunnen gebruikt worden voor de EU mid-term review van het GLB in 2017.
  Kom over de brug! Op weg naar boer-burgercollectieven voor natuur- en landschapsbeheer. Tips voor agrarische natuurverenigingen en groene burgergroepen
  Westerink, J. ; Vogelzang, T.A. ; Rooij, S.A.M. van; Holster, H.C. ; Alebeek, F.A.N. van; Schrijver, R.A.M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
  agrarisch natuurbeheer - financieren - landschap - ecosysteemdiensten - burgers - boeren - economische samenwerking - agri-environment schemes - financing - landscape - ecosystem services - citizens - farmers - economic cooperation
  Tot nu toe staat private financiering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer nog in de kinderschoenen. Op kleine schaal zijn enkele gebiedsfondsen opgezet waar bedrijven en burgers aan meebetalen, soms ondersteund vanuit goede doelen, of vanuit initiatieven zoals Streekrekeningen. Wat is er nodig voor meer financiering van het landschap door ‘de buurt’? Agrarische natuur- en landschapsbeheerders en de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In de zoektocht naar ‘verdienmodellen’ door partnerschap met ‘de buurt’ is snel succes niet te verwachten. Een combinatie van de uitdaging aangaan, lange adem, en weten dat het moeilijk wordt, is nodig voor deze zoektocht.
  Naar nieuwe verdienmodellen op een landgoed met pachters
  Vijn, M.P. ; Borgstein, M.H. ; Alebeek, F.A.N. van; Migchels, G. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO 630)
  landgoederen - agrarische aanpassing - duurzame landbouw - landschapsbeheer - agrarisch natuurbeheer - agrarische bedrijfsvoering - pachtovereenkomsten - economische ontwikkeling - estates - agricultural adjustment - sustainable agriculture - landscape management - agri-environment schemes - farm management - farm leases - economic development
  De financiering door overheden van het behoud en beheer van natuur en landschap staat onder druk. Dat dwingt landgoedeigenaren om op zoek te gaan naar extra inkomensbronnen om de kwaliteiten van natuur en landschap op hun landgoed op niveau te kunnen houden. Landgoederen hebben behoefte aan nieuwe verdienmodellen die aansluiten bij de specifieke kenmerken van hun landgoed. Voor het beheer van hun gronden zijn landgoederen mede afhankelijk van hun pachters. De gewenste ontwikkelingsrichting kan dan zijn ‘intensivering via extensivering’ waarbij ‘intensivering’ staat voor een hogere efficiëntie.
  The value of field margins for farmland birds
  Kuiper, M.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Geert de Snoo; Frank Berendse, co-promotor(en): Jasper van Ruijven. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572393 - 163
  akkerranden - biodiversiteit - habitats - vogels - agrarisch natuurbeheer - natuurwaarde - beleidsevaluatie - landbouwgrond - oost-groningen - field margins - biodiversity - habitats - birds - agri-environment schemes - natural value - policy evaluation - agricultural land - oost-groningen
  De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter, de diversiteit aan gewassen liep terug en natuurlijke elementen werden uit het landschap verwijderd. Om het nog altijd doorgaande verlies van biodiversiteit te stoppen is het agrarisch natuurbeheer ingevoerd in Nederland en andere Europese landen. In akkerbouwgebieden komt met name de akkerrand veel voor, een strook langs de akker die is ingezaaid met grassen en bloeiende planten. Het doel van deze beheersmaatregel is onder meer het bieden van foerageer- en broedgelegenheid voor vogels. In dit proefschrift wordt de waarde van akkerranden voor vogels geëvalueerd, met speciale aandacht voor de Veldleeuwerik.
  Agrarisch natuurbeheer verdraagt zich niet met marktgerichte bedrijfsvoering
  Berendse, F. - \ 2014
  Vork 1 (2014)1. - ISSN 2352-2925 - p. 68 - 73.
  agrarisch natuurbeheer - biodiversiteit - graslandbeheer - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - grondwaterstand - bemesting - fungiciden - pesticiden - rentabiliteit - landbouwbedrijven - weidevogels - agri-environment schemes - biodiversity - grassland management - arable farming - farm management - groundwater level - fertilizer application - fungicides - pesticides - profitability - farms - grassland birds
  De sleutelvariabelen voor biodiversiteit in weidegebieden zijn een hoge grondwaterstand en een laag bemestingsniveau. In de akkerbouw is het gebruik van insecticiden en fungiciden bepalend voor biodiversiteit. Diezelfde sleutelvariabelen, maar dan omgekeerd zijn bepalend voor de rentabiliteit van het boerenbedrijf. Volgens Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer in Wageningen, past agrarisch natuurbeheer daarom slecht in een marktgerichte bedrijfsvoering.
  Sturingskracht van een collectief. Evaluatie GLB-pilot Winterswijk 2011-2013
  Korevaar, H. ; Geerts, R.H.E.M. ; Stronks, J. ; Schoemaker, A. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International (PRI rapport 577) - 48
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - agrarisch natuurbeheer - evaluatie - monitoring - achterhoek - cap - agricultural policy - agri-environment schemes - evaluation - monitoring - achterhoek
  De Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk is in oktober 2010 samen met de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken, de Vereniging Noordelijke Friese Wouden en Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen door het Ministerie van EL&I geselecteerd om pilot-projecten uit te voeren in het kader van de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In de pilots wordt geoefend met het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer en andere maatschappelijke diensten in collectief verband. Hiermee wordt vooruitgelopen op de hervorming en vergroening van het Europees Landbouwbeleid. Doel van de GLB-pilot was om te onderzoeken hoe in een nieuwe GLB-periode (2014-2020) de vergroening van het Europees Landbouwbeleid gerealiseerd kan worden via overeenkomsten met boerencollectieven.
  Agrarisch natuurbeheer, potenties buiten de Ecologische Hoofdstructuur
  Melman, T.C.P. ; Hammers, M. ; Dekker, J. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Cormont, A. ; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Ozinga, W.A. ; Clement, J. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2521) - 122
  natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - natuurbescherming - nature management - agri-environment schemes - nature conservation
  Voor een aantal soortgroepen (vleermuizen, vissen, amfibieën, reptielen, vlinders, zweefvliegen, libellen, sprinkhanen, paddenstoelen) is verkend wat de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer zijn om het duurzaam voortbestaan in Nederland te versterken. Daarbij is vooral gekeken naar de doelsoorten van natuurdoeltypen, soorten waarvan wordt ingeschat dat agrarisch natuurbeheer relevant kan zijn en soorten waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft (VHRsoorten). Als eerste aangrijpingspunt is in beeld gebracht welk deel van de soortengroepen zich buiten de EHS bevindt, welk deel in de randzone en welk deel binnen de EHS. Voor de verschillende soortengroepen is in de vorm van een quick scan een overzicht gemaakt van maatregelen binnen het agrarisch bedrijf die een duurzaam voortbestaan kunnen ondersteunen. De resultaten kunnen worden gebruikt bij de onderbouwing van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer zoals dat door het ministerie van EZ en de provincies wordt voorbereid. Eerder werd vergelijkbaar onderzoek gedaan aan vogels en plantensoorten (Melman et al., 2013).
  Wat je aan elkaar hebt - Sociaal kapitaal in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
  Nieuwenhuizen, W. ; Westerink, J. ; Gerritsen, A.L. ; Schrijver, R.A.M. ; Salverda, I.E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
  agrarisch natuurbeheer - boeren - burgers - coöperatieve verenigingen - natuurbeleid - agri-environment schemes - farmers - citizens - cooperative societies - nature conservation policy
  Bij de overgang naar een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2016 gaat de aandacht vooral uit naar de ecologische uitwerking en het praktisch organiseren van de nieuwe organisatievormen: de collectieven. Minder aandacht is er voor de vraag wat het nieuwe stelsel betekent voor de onderlinge relaties die deelnemers en bestuurders van de agrarische natuurverenigingen (ANV’s) in de loop van de jaren hebben opgebouwd.
  Handboek melkveehouderij 2014
  Remmelink, G.J. ; Dooren, H.J.C. van; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 29) - 385
  melkveehouderij - richtlijnen (guidelines) - naslagwerken - bemesting - graslandbeheer - ruwvoer (forage) - veevoeding - dierveredeling - gezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - bodemwater - agrarisch natuurbeheer - dairy farming - guidelines - reference works - fertilizer application - grassland management - forage - livestock feeding - animal breeding - health - milk production - farm buildings - soil water - agri-environment schemes
  Het Handboek Melkveehouderij is hét naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur, docent en student. De opgenomen informatie is bruikbaar voor de ondersteuning van het dagelijks management én voor het management op de lange termijn.
  Naar effectief gebiedsgericht agrarisch natuurbeheer in Noord-Brabant : handreiking voor collectieven in het kader van de stelstelherziening ANLb2016
  Schotman, A.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Poelmans, W.J.C. ; Corporaal, A. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2598) - 49
  agrarisch natuurbeheer - vegetatietypen - fauna - soortendiversiteit - habitats - natuurbeleid - noord-brabant - agri-environment schemes - vegetation types - fauna - species diversity - habitats - nature conservation policy - noord-brabant
  Voor Noord-Brabant zijn zes leefgebieden onderscheiden waarvoor de agrarische collectieven een beheerplan kunnen maken voor behoud van 51 internationale en 50 provinciale doelsoorten door middel van agrarisch natuurbeheer. Per leefgebied zijn selectiecriteria gehanteerd en op hoofdlijnen criteria voor effectiviteit geformuleerd.
  Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : criteria voor leefgebieden en beheertypen
  Melman, T.C.P. ; Buij, R. ; Hammers, M. ; Verdonschot, R.C.M. ; Riel, M.C. van - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2585) - 53
  agrarisch natuurbeheer - habitatrichtlijn - provincies - natuurbeleid - flora - fauna - subsidies - nederland - agri-environment schemes - habitats directive - provinces - nature conservation policy - flora - fauna - subsidies - netherlands
  In het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb-2016) worden vier agrarisch leefgebieden onderscheiden en daarbinnen 10 beheertypen. Deze eenheden vormen de basiseenheden van het stelsel waarvan het beheer in zogenaamde gebiedsplannen zal worden uitgewerkt. Voor deze eenheden zijn op basis van ecologische kennis kwalitatieve en kwantitatieve criteria uitgewerkt. De criteria zijn bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen en beoordelen van gebiedsplannen. De soortenfiches, soortenmaatregelen en de eerder genoemde leefgebiedenbeschrijving, opgesteld door Wouter van Heusden, zijn gebruikt als uitgangspunt.
  Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in Provincie Groningen : Evaluatierapport
  Wiersma, P. ; Ottens, H.J. ; Kuiper, M.W. ; Schlaich, A.E. ; Klaassen, R.H.G. ; Vlaanderen, O. ; Postma, M. ; Koks, B.J. - \ 2014
  Scheemda : Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief (2 ) - 222
  bouwland - akkerranden - agrarisch natuurbeheer - vogels - fauna - monitoring - groningen - arable land - field margins - agri-environment schemes - birds - fauna - monitoring - groningen
  De Werkgroep Grauwe Kiekendief en zijn oprichter Ben Koks zijn belangrijke pioniers geweest in het agrarische natuurbeheer. In de loop van de jaren hebben zij – in samenwerking met verschillende universiteiten – onafhankelijk, degelijk en vooral kritisch onderzoek geëntameerd, waarbij niet al van te voren vaststond dat genomen maatregelen wel zouden werken. Dit rapport vat veel van dit belangrijke werk samen
  Een tikkeltje groener : Hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
  Beintema, N. ; Kleijn, D. ; Doorn, A.M. van - \ 2014
  WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 30 - 33.
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - graslanden - agrarisch natuurbeheer - subsidies - opinies - nederland - cap - grasslands - agri-environment schemes - subsidies - opinions - netherlands
  Boeren moeten een serie verplichte maatregelen doorvoeren die bedoeld zijn om de Europese landbouw natuur- en milieuvriendelijker te maken. De maatregelen vallen onder drie noemers: gewasrotatie, behoud van permanent grasland, en het inrichten van 5 procent van hun areaal voor ecologische doeleinden, de zogenoemde ecological focus areas (EFA’s). Wat denken experts ervan: gaat de vergroening vruchten afwerpen?
  Uitwerking kerngebieden weidevogels : peiling draagvlak bij provincies, verbreding kenissysteem BoM
  Melman, T.C.P. ; Sierdsema, H. ; Buij, R. ; Roerink, G.J. ; Martens, S. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Schotman, A.G.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2564) - 81
  weidevogels - agrarisch natuurbeheer - graslanden - provincies - maatschappelijk draagvlak - remote sensing - beoordeling - grassland birds - agri-environment schemes - grasslands - provinces - public support - remote sensing - assessment
  De zogenaamde kerngebebiedbenadering voor weidevogels (Teunissen et al. 2012) is verder verkend en uitgewerkt op drie aspecten: (1) bestuurlijk draagvlak, (2) uitbreiding van het kennissysteem Beheer-op-Maat voor de beoordeling van de kwaliteit van het mozaïekbeheer en ten slotte (3) nadere uitwerking van zoekgebieden voor meerdere weidevogelsoorten. Om het draagvlak te peilen zijn alle provincies benaderd, waarbij zij ondervraagd zijn over het draagvlak (inhoudelijk en beleidsmatig) voor deze benadering. Het kennissysteem BoM is uitgebreid naar enkele andere soorten dan de grutto, waarbij het beoordelingssysteem is vereenvoudigd en waarbij gebruik wordt gemaakt van satellietbeelden om de intensiteit van het grasland te bepalen. De ligging van potentiele zoekgebieden is uitgebreid voor een aantal andere soorten dan de grutto. Voor deze gebieden is de verbeteringsopgave (openheid, drooglegging) berekend voor een viertal scenario's. Deze scenario's verschillen in de mate waarin het weievogelbeheer wordt beperkt tot de huidige reservaten, danwel ook gebruik maakt van agrarisch natuurbeheer binnen en buiten de EHS.
  Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : voortgang ontwikkeling beoordelingssystematiek
  Hammers, M. ; Sierdsema, H. ; Heusden, W. van; Melman, T.C.P. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2561) - 69
  agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - habitats - beoordeling - monitoring - subsidies - agri-environment schemes - landscape management - habitats - assessment - monitoring - subsidies
  In 2013 is er begonnen met de ontwikkeling van een nieuw stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) welke per 1 januari 2016 operationeel dient te zijn. De kern van dit vernieuwde stelsel is een effectiever agrarisch natuurbeheer door middel van een collectieve benadering en het breder toepassen van ANlb op de meest kansrijke locaties. Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het nieuwe stelsel ANlb is een beoordelingssysteem voor gebiedsaanvragen van collectieven. Voortbouwend op een eerste ontwerp van het beoordelingssysteem wordt in dit onderzoek een aanzet gegeven tot verdere ontwikkeling van de set van criteria en normen die bij de beoordeling van gebiedsoffertes kunnen worden gebruikt. Voor vier typen leefgebieden worden soortensets voorgesteld waarvoor Nederland internationaal verantwoordelijkheden heeft en waarvoor het agrarisch natuurbeheer van betekenis kan zijn voor een duurzaam voortbestaan. Dit rapport bevat in de bijlage een eerste beschrijving van deze leefgebieden en beschrijft condities en beheermaatregelen. Ook zijn er kaarten ontwikkeld die door collectieven en provincies gebruikt kunnen worden als indicatie waar kansrijke leefgebieden kunnen liggen. Een en ander is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met Rijk en Provincies en met input van vele deskundigen.
  The ecology and psychology of agri-environment schemes
  Dijk, W.F.A. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Geert de Snoo; Frank Berendse, co-promotor(en): Anne Marike Lokhorst; Jasper van Ruijven. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570078 - 110
  slootkanten - oevervegetatie - vegetatiebeheer - soortenrijkdom - agrarisch natuurbeheer - subsidies - houding van boeren - ecologie - psychologie - ditch banks - riparian vegetation - vegetation management - species richness - agri-environment schemes - subsidies - farmers' attitudes - ecology - psychology
  Het agrarisch natuurbeheer in slootkanten staat centraal, met als doel de diversiteit aan plantensoorten langs slootkanten toe te laten nemen. De afgelopen tien jaar hebben namelijk verschillende onderzoeken aangetoond dat tot nu toe de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer beperkt is geweest. In dit proefschrift is zowel vanuit ecologisch als psychologisch perspectief onderzocht welke factoren het resultaat van het agrarisch natuurbeheer hebben beperkt.
  Wintervoedselgewassen als sleutel tot het herstel van akkervogelpopulaties?
  Kleijn, D. ; Teunissen, W. ; Müskens, G.J.D.M. ; Kats, R.J.M. van; Majoor, F.A. ; Hammers, M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2551) - 73
  agrarisch natuurbeheer - broedvogels - akkerbouw - foerageren - winter - beschikbaarheid - agri-environment schemes - breeding birds - arable farming - foraging - winter - availability
  Deze studie onderzocht of de achteruitgang van akkervogels in kleinschalige Nederlandse landbouwgebieden tegengegaan kan worden door het vergroten van de voedselbeschikbaarheid voor deze soorten in de winterperiode. De voedselbeschikbaarheid werd experimenteel vergroot in 10 gebieden van ongeveer 100 ha door inzaai van gewasmensgels die niet werden geoogst. Tien gepaarde gebieden met vergelijkbare landschapsstructuur waarin voedselbeschikbaarheid niet werd gemanipuleerd fungeerden als controles. De beschikbaarheid aan zaden, het gebruik van de mengsels door akkervogels, het effect van de mengsels op vogels in de winter en in het broedseizoen werden vervolgens gekwantificeerd om het effect van het vergroten van de voedselbeschikbaarheid vast te stellen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.