Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 323

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==agricultural sector
Check title to add to marked list
Prospects of an EU-Mercosur trade agreement for the Dutch agrifood sector
Berkum, S. van - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-036) - ISBN 9789086157068 - 42
handelsakkoorden - internationale handel - europese unie - landbouwproducten - landbouwsector - agro-industriële sector - voedselindustrie - nederland - trade agreements - international trade - european union - agricultural products - agricultural sector - agroindustrial sector - food industry - netherlands
This report provides insights into the current trade relations between the EU and Mercosur and assesses impacts of a comprehensive trade agreement between the two blocs on the Dutch agrifood sector. Trade opportunities of Dutch fruit & vegetables and dairy products would expand if an agreement would reduce the currently high trade costs related to divergent non-tariff measures, such as pest risk analysis procedures and labelling requirements. Beef and poultry supply from Mercosur is very competitive and is expected to gain from any improved access to EU markets, resulting in more competitive pressure for the Dutch industry on its main markets.
Old friends - New trends : emerging business opportunities in the dairy sector of Sri Lanka
Vernooij, A.G. ; Houwers, H.W.J. ; Zijlstra, J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 831) - 61
agricultural sector - dairy farming - agricultural development - sri lanka - netherlands - landbouwsector - melkveehouderij - landbouwontwikkeling - nederland
The government of Sri Lanka has given high priority to the development of the dairy sector in the coming years. The aim is to raise the present self-sufficiency rate of 35 % to 100 % in 2020. Milk production systems will be modernized through the importation of dairy heifers, establishment of large scale farms and support to medium and small scale farms that are willing to invest in more commercial milk production. The collection and processing system is expanding and modernized through the establishment of more chilling centres and processing plants. This offers opportunities also for Dutch companies as inputs are necessary amongst others for collection and processing, breeding, feed and fodder production and data management. The government of Sri Lanka realises the need to improve the knowledge base for dairy production and is investing in dairy training facilities and recruiting and training more extensions officer. The present capacity to implement all the necessary training and education activities needs strengthening.
De Agrifoodmonitor 2014 : hoe burgers de Agri & Food sector waarderen
Onwezen, M.C. ; Snoek, H.M. ; Reinders, M.J. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2014-042)
agro-industriële sector - agro-industriële ketens - landbouwsector - maatschappelijk draagvlak - voedselindustrie - veehouderij - tuinbouw - akkerbouw - voedselproductie - agroindustrial sector - agro-industrial chains - agricultural sector - public support - food industry - livestock farming - horticulture - arable farming - food production
In dit rapport wordt de maatschappelijke waardering van de Agri & Food sector en zijn subsectoren gemeten. Ook wordt in kaart gebracht of de waardering van de Agri & Food sector is veranderd ten opzichte van 2012. Ten slotte wordt inzicht gegeven in de factoren die maatschappelijke waardering beïnvloeden en of deze factoren stabiel zijn over de tijd.
Ex ante evaluatie wetsvoorstel; Verantwoorde groei melkveehouderij
Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W. ; Helming, J.F.M. ; Luesink, H.H. - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2014-019) - 34
landbouwbeleid - landbouwsector - melkveehouderij - melkveebedrijven - mestbeleid - melkkoeien - quota's - dierlijke meststoffen - grondprijzen - milieueffect - agricultural policy - agricultural sector - dairy farming - dairy farms - manure policy - dairy cows - quotas - animal manures - land prices - environmental impact
Dit onderzoek is een ex ante analyse van de effecten voor de periode 2015 - 2020 van het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven geen ongebreidelde groei van de melkveehouderij te willen als in 2015 het melkquotum verdwijnt en heeft daarom het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij ingediend. Met dit wetsvoorstel stelt de staatsecretaris aanvullende voorwaarden aan de groei van de melkveehouderij. Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2015 van kracht worden. De Tweede Kamer wil weten wat de effecten zijn van het verdwijnen van het melkquotum en het effect van de aanvullende voorwaarden. De effecten gelden voor de melkveehouderij evenals voor de varkenshouderij in verband met de mogelijke beïnvloeding van de mestmarkt. De voorwaarde die verbonden wordt aan groei van de melkveehouderij is dat bedrijven met melkvee de extra mest die zij ten opzichte van het referentiejaar 2013 gaan produceren op het eigen bedrijf moeten kunnen afzetten of moeten laten verwerken.
'Boeren is nog meer dan vroeger continue innovatie'
Oppewal, J. ; Fresco, L.O. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)49. - ISSN 0006-5617 - p. 13 - 14.
landbouwsector - landbouwsituatie - boeren - universiteiten - veehouderij - agricultural sector - agricultural situation - farmers - universities - livestock farming
Met behoud van productiekracht speelt de Nederlandse landbouw in op maatschappelijke wensen. Volgens bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen UR, geeft dat een belangrijke voorsprong.
Ex-ante raamwerk overheid bij rampen en calamiteiten in de land- en tuinbouw
Asseldonk, M.A.P.M. van; Bergevoet, R.H.M. ; Bondt, N. ; Meulen, H.A.B. van der - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-023) - 61
landbouwsector - rampen - overheidsbeleid - compensatiebedragen - uitkeringen - risicoanalyse - agricultural sector - disasters - government policy - compensatory amounts - allowances - risk analysis
De overheid wil haar rol met betrekking tot risico’s in de land- en tuinbouw beperkt zien tot interventies bij rampen en calamiteiten. Publiek-private partnerships en ex-ante arrangementen worden nagestreefd bij rampen en calamiteiten die de capaciteit van de ondernemer ontstijgen. Er is in het beleid door de overheid een richting ingeslagen waarbij nadruk wordt gelegd op structurele oplossingen in plaats van ad-hochulp. Hierbij krijgt de verantwoordelijkheid van het individuele bedrijf meer nadruk. Om ad-hoc-regelingen te voorkomen is het bestaan van een robuust stelsel van compensatiemechanismen noodzakelijk. De uitdaging is om de ervaringen uit het verleden te gebruiken om te komen tot een coherent beleid ten aanzien van het ex-ante raamwerk. Deze studie probeert hier aan bij te dragen.
Fiscale faciliteiten agrosector : werking en effecten
Silvis, H.J. ; Veen, H. van der; Voskuilen, M.J. ; Galen, M.A. van; Luijt, J. ; Meulen, H.A.B. van der; Silvis, F. ; Velden, N.J.A. van der - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (Den Haag 14-060) - 39
agrarische economie - landbouwsector - recht - grondbelasting - omzetbelasting - landbouwgrond - evaluatie - nederland - agricultural economics - agricultural sector - law - land tax - sales tax - agricultural land - evaluation - netherlands
Het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Agrosector heeft behoefte aan inzicht in de werking van de fiscale faciliteiten voor de agrosector en in de effecten van mogelijke aanpassingen daarvan. Doelstelling van dit project is om de IBO-werkgroep Agrosector inzicht te bieden in de effecten van het draaien aan knoppen van de fiscale regelingen, met name het afschaffen ervan. Door dit inzicht is de werkgroep beter in staat om onderbouwde beleidsaanbevelingen te doen.
Meer voedsel en minder gif? Het kan!
Rabbinge, R. - \ 2014
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 2014 (2014)3. - p. 6 - 7.
landbouwsector - agro-ecosystemen - ecologisch evenwicht - biopesticiden - gewasbescherming - biologische bestrijding - agricultural sector - agroecosystems - ecological balance - microbial pesticides - plant protection - biological control
Grote delen van de wereld kampen met een structureel gebrek aan voedsel. Tegelijkertijd is nog steeds in veel landbouwsystemen sprake van intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op beide fronten is enorme winst te boeken door radicaal te kiezen voor een ecologische benadering. Onder de noemer Best Ecological Means is deze ontwikkeling de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt.
Producentenorganisaties Anno 2014
Litjens, M.E.G. - \ 2014
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 74 (2014)4. - ISSN 1874-9674 - p. 139 - 146.
producentengroepen - organisaties - agrarische productiesystemen - landbouwsector - gemeenschappelijk landbouwbeleid - producer groups - organizations - agricultural production systems - agricultural sector - cap
Net voor het begin van het nieuwe jaar 2014 is de verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten gepubliceerd. Deze Verordening (EU) 1308/2013 bevat de regels betreffende producentenorganisaties. Door middel van producentenorganisaties kunnen agrarische producenten hun krachten bundelen. De hervorming van het landbouwbeleid, waar deze verordening uit voortkomt, is gericht op versterking van het juridische raamwerk voor producentenorganisaties. Het doel van dit artikel is om de regels over producentenorganisaties te beschrijven en de versterking van het juridische framework voor het voetlicht te brengen.
Annual report topsector potato India and Ethiopia 2013
Pronk, A.A. ; Wustman, R. ; Haverkort, A.J. ; Brink, L. van den; Janssens, S.R.M. ; Schoutsen, M.A. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems Research (Report / Plant Research International 546) - 66
solanum tuberosum - aardappelen - landbouwsector - akkerbouw - gewasproductie - teeltsystemen - india - ethiopië - potatoes - agricultural sector - arable farming - crop production - cropping systems - ethiopia
Duurzame arbeid in de pluimveevleessector : een verkennend onderzoek van duurzame arbeidsvoorwaarden en concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector
Horne, P.L.M. van; Bondt, N. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 14-037)
pluimveehouderij - landbouwsector - arbeidsomstandigheden - duurzaamheidscriteria - werknemers in slachthuizen - vergelijkend onderzoek - marktconcurrentie - nederland - duitsland - verenigd koninkrijk - poultry farming - agricultural sector - working conditions - sustainability criteria - abattoir workers - comparative research - market competition - netherlands - germany - uk
Het LEI heeft op verzoek van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector, in relatie tot duurzame arbeidsvoorwaarden. De centrale vraag van het onderzoek is: in hoeverre kunnen duurzame arbeidsvoorwaarden bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse pluimveevleessector? In deze studie is allereerst alle relevante literatuur rondom duurzame arbeidsvoorwaarden en concurrentiekracht geïnventariseerd. Vervolgens is de relatie tussen beide thema’s uitgewerkt. In het derde deel van de studie zijn de arbeidsvoorwaarden bij pluimveeslachterijen in Nederland vergeleken met de concurrenten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Energie en klimaat in de Agrosectoren
Moerkerken, A. ; Gerlagh, T. ; Jong, G. de; Verhoog, A.D. - \ 2014
Utrecht : Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
energie - landbouwsector - energiegebruik - energiebesparing - energieproductie in de landbouw - hernieuwbare energie - biobased economy - energy - agricultural sector - energy consumption - energy saving - agricultural energy production - renewable energy
Dit rapport beschrijft de voortgang van het convenant ‘schone en zuinige agrosectoren’, ook wel Agroconvenant genoemd. Dit convenant is in 2008 gesloten en bevat afspraken die de agrosectoren en de overheid hebben gemaakt op het gebied van energiebesparing, hernieuwbare energie en reductie van broeikasgassen in de landbouwsectoren. Agrarische ondernemers hebben sinds de start van het convenant vele initiatieven ontplooid. De overheid zette vele instrumenten in om de doelen uit het convenant te helpen realiseren. Voorjaar 2014 evalueren de deelnemers de werking en de resultaten van het convenant.
Op zoek naar de verbinding, Handelingsperspectieven voor het Rijk om concurrentiekracht van regio’s te versterken
Fontein, R.J. ; Linderhof, V.G.M. ; Coninx, I. ; Michels, R. ; Pleijte, M. ; Kranendonk, R.P. ; Kruit, J. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2524) - 45
economische sectoren - regionale planning - concurrerend vermogen - regio's - overheidsbeleid - landbouwsector - economic sectors - regional planning - competitive ability - regions - government policy - agricultural sector
Deze notitie schetst handelingsperspectieven voor het Rijk om vanuit haar rol en verantwoordelijkheden concurrentiekracht van regio’s te versterken. Op basis van uitgebreid onderzoek in drie regio’s 1) co-siting in het haven- en industriecomplex, 2) Agrofoodcluster FoodValley en 3) Energy Valley zijn praktische handelingsperspectieven ontwikkeld om regionale concurrentiekracht te versterken. Het onderzoek maakt duidelijk dat het Rijk verschillende handelingsperspectieven kan inzetten op basis van verschillende concurrentiestrategieën en rollen, waarbij maatwerk vereist is.
Priorities for energy efficiency measures in agriculture
Visser, C.L.M. de - \ 2013
agrEE (Deliverable 3.2 ) - 19
landbouw - landbouwsector - landbouwproductie - energie - energiegebruik - energiebesparing - maatregelen - europa - agriculture - agricultural sector - agricultural production - energy - energy consumption - energy saving - measures - europe
This report provides research gaps and priorities for energy efficiency measures in agriculture across Europe, based on the analysis of the Coordination and Support Action AGREE (Agriculture & Energy Efficiency) funded by the 7th research framework of the EU (www.agree.aua.gr). The analysis from seven countries (Portugal, Netherlands, Germany, Denmark, Poland, Finland, Greece) shows the potential impact of different energy efficiency measures across Europe and research needs to improve energy efficiency. Potentials and constraints were identified for the categories: crop production, greenhouse production, animal housing and systems approaches.
Agro Vertrouwensindex
Galen, M.A. van; Luiten, J. ; Breembroek, J. ; Klink, J. ; Fernhout, C.Y. - \ 2013
economic sectors - agricultural sector - agroindustrial sector - statistics - farm comparisons - farm development - farm results - farm surveys - agricultural economics - economic development
De Agro vertrouwensindex geeft op reguliere basis een beeld van de stemming onder agrarische ondernemers in Nederland. Naast het sentiment van de ondernemers wordt ook gevraagd naar de ontwikkeling in enkele belangrijke bedrijfsfactoren, zoals kosten productie, opbrengstprijs, omzet en winst. Deze website geeft daardoor elk kwartaal een actueel inzicht in de stand van zaken in de agrarische sector en een vooruitblik op de korte en de wat langere termijn. Beleidsmakers en bedrijven hebben door de Agro vertrouwensindex een actueel, wetenschappelijk en representatief beeld van de sector in handen. Door de vooruitblik is het mogelijk in te spelen op ontwikkelingen en hier het beleid op af te stemmen. Inzicht in de impact van beleidsbeslissingen, wijzigingen in inkomens- of concurrentiepositie kunnen met deze LEI agro vertrouwensindex worden gevolgd. Door coördinatie met vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven en kennisinstellingen uit verschillende EU-lidstaten onder de vlag van Copa-Cogeca, de Europese belangenorganisatie van land- en tuinbouw ondernemers en hun coöperaties, worden resultaten van de LEI agro vertrouwensindex vergeleken met de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten.
Toine Timmermans (Wageningen UR): ‘Samenwerking keten of sector werkt het best’ : special
Timmermans, Toine - \ 2013
scientific research - public-private cooperation - knowledge transfer - cooperation - agricultural sector - agribusiness - Netherlands
De Agrofoodmonitor: Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector
Onwezen, M.C. ; Snoek, H.M. ; Reinders, M.J. ; Voordouw, J. - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - 127
landbouw - voedsel - consumenten - zuivelindustrie - maatschappelijke betrokkenheid - voedselindustrie - supermarkten - vleesproductie - agro-industriële sector - landbouwsector - vee- en vleesindustrie - maatschappelijk verantwoord ondernemen - dierlijke productie - agriculture - food - consumers - dairy industry - community involvement - food industry - supermarkets - meat production - agroindustrial sector - agricultural sector - meat and livestock industry - corporate social responsibility - animal production
Deze Agrofoodmonitor beoogt de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector te definiëren, meetbaar te maken en aangrijpingspunten te identificeren die de waardering kunnen beïnvloeden. De aanleiding voor de agrofoodmonitor is de wens van de Agro & Food sector haar 'licence to operate' in Nederland te borgen en om duurzaam te groeien. Maatschappelijke waardering door burgers (consu-menten) is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In deze monitor is maatschappelijke waardering gedefini-eerd als 'een houding tegenover de Agro & Food sector die positief of negatief kan zijn, en gebaseerd kan zijn op beredeneerde afwegingen en gevoelens'. Maatschappelijke waardering is een complex en dynamisch proces. Deze eerste meting van de Agro-foodmonitor is daarom ook een zoektocht naar de wijze waarop maatschappelijke waardering tot stand komt. Daarbij zijn ook onzekerheden, dilemma's en nieuwe vragen komen bovendrijven. Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd naar factoren die maatschappelijke waardering kunnen ver-klaren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een conceptueel model waarmee maatschappelijke waarde-ring kan worden geanalyseerd. Dit model is vervolgens vertaald in een vragenlijst waarmee maatschap-pelijke waardering en mogelijke verklarende factoren kunnen worden gemeten. De vragenlijst is voor-gelegd aan een representatieve steekproef van 3.290 respondenten. Omdat er tussen de agro-sectoren verschillen kunnen zijn in maatschappelijke waardering, evenals in factoren die bepalend zijn voor die maat-schappelijke waardering, is niet alleen de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector in zijn geheel gemeten, maar ook die van de afzonderlijke subsectoren: melkveehouderij, akkerbouw, tuinbouw, varkenshouderij, pluimveehouderij, supermarkten en voedingsmiddelenindustrie. Naast de kwantitatieve meting heeft er ook een kwalitatieve reflectie plaatsgevonden. Deze reflectie gaat dieper in op de thema's ambivalentie en strategische onwetendheid, omdat we vermoeden dat deze maatschappelijke waardering beïnvloeden. Deze reflectie is beschreven in het deelrapport Ambivalentie en strategische onwetendheid rond vlees.
Duurzame Verbinding tussen Ondernemers en Onderwijs
Blok, V. ; Ploum, L.J.L. ; Kortstee, H.J.M. ; Ham, A. van den - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR (LEI report ) - 35
onderwijsinstellingen - samenwerking - particuliere sector - ondernemerschap - landbouwsector - tuinbouw - educational institutions - cooperation - private sector - entrepreneurship - agricultural sector - horticulture
Onderwijsinstellingen hebben behoefte aan een duurzame verbinding tussen onderwijs en ondernemers, om vakbekwame en ondernemende professionals in de land- en tuinbouw op te leiden. In dit onderzoek worden processtappen geïdentificeerd die leiden tot duurzame samenwerking tussen onderwijs en ondernemers, en wordt een strategie geschetst hoe een duurzame verbinding tot stand kan worden gebracht. Op basis van drie strategieën om samenwerking te bevorderen – de ontzorgen-strategie, de toegevoegde waarde strategie en de status quo strategie – en een concreet stappenplan om samenwerking met ondernemers tot stand te brengen en te institutionaliseren, krijgen onderwijsinstellingen handvaten aangereikt om succesvolle samenwerking met het bedrijfsleven tot stand te brengen.
Agrimatie : informatie over de agrosector
Fernhout, C.Y. ; LEI, - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR
landbouwsector - statistiek - overheidsbeleid - prijzen - informatiesystemen - economische indicatoren - duurzaamheidsindicatoren - agricultural sector - statistics - government policy - prices - information systems - economic indicators - sustainability indicators
Deze website toont diverse onderzoeksresultaten die LEI Wageningen UR in het kader van Wettelijke onderzoekstaken publiceert voor het Ministerie van Economische Zaken.
Voeding, gezondheid en welzijn: Kansen voor Agri : een deskstudie voor NoordHolland Noord
Wolf, P.L. de; Schoutsen, M.A. ; Spruijt, J. ; Zondervan, C. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 24
welzijn - volksgezondheid - voeding - voeding en gezondheid - gezondheidsvoedsel - landbouwsector - landbouwindustrie - well-being - public health - nutrition - nutrition and health - health foods - agricultural sector - agribusiness
In het topsectorenbeleid van het ministerie van EZ wordt verondersteld dat innovaties plaatsvinden op het snijvlak van thema’s en sectoren, de zogenaamde cross-overs. Dezelfde gedachte leeft in Noord-Holland Noord: op het snijvlak van de vier economisch belangrijke sectoren agribusiness, energie, health en leisure liggen wellicht kansen voor innovatie. In de Kennis- en Innovatieagenda van het project Agrivizier blijkt ook dat deze zoektocht gefaciliteerd zou moeten worden met een verkennende studie. Deze studie zou voor de agribusiness inzicht op moeten leveren in ‘de andere wereld’, maar ook in een kader om te beoordelen waar de kansen zitten en waar niet. Dit document is een eerste schets van het brede veld van agri, voeding/gezondheid en welzijn, waarin de Noord-Hollandse situatie in het kader van de landelijke trends wordt geschetst. Vervolgens worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen samengevat en worden enkele aanbevelingen meegegeven, om de volgende stap richting innovatie te kunnen vormgeven. De verkenning is geschreven vanuit het perspectief van de Agribusiness in Noord-Holland Noord: de ondernemer die zich afvraagt ‘wat speelt er in de wereld van voeding en gezondheid en biedt dat kansen voor mij?’ Deze vraag kan ook verbreed worden naar een hele sector of zelfs naar de Agriboard. Het is dus niet de bedoeling geweest om uitvoerig in te gaan op de ontwikkelingen in de Agribusiness zelf, in de veronderstelling dat dit bekend is bij de doelgroep.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.