Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 126

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De kunst van verbinden : pluriforme praktijkvoorbeelden binnen en buiten de agrifoodsector
  Dagevos, H. ; Bakker, E. de; Vogelzang, T.A. ; Meeusen, M.J.G. ; Bongers, R. ; Brink, E. van den; Baidenmann, J. ; Sasburg, H. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-010) - ISBN 9789086157037 - 38
  landbouwsector - agro-industriële sector - innovaties - voedselproductie - duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - agricultural sector - agroindustrial sector - innovations - food production - sustainable development - sustainability
  This report presents the current practices of 15 cases inside and outside the agrifood sector. The cases deal with forging links with society and want to offer concrete learning points for the agrifood sector.
  Prospects of an EU-Mercosur trade agreement for the Dutch agrifood sector
  Berkum, S. van - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-036) - ISBN 9789086157068 - 42
  handelsakkoorden - internationale handel - europese unie - landbouwproducten - landbouwsector - agro-industriële sector - voedselindustrie - nederland - trade agreements - international trade - european union - agricultural products - agricultural sector - agroindustrial sector - food industry - netherlands
  This report provides insights into the current trade relations between the EU and Mercosur and assesses impacts of a comprehensive trade agreement between the two blocs on the Dutch agrifood sector. Trade opportunities of Dutch fruit & vegetables and dairy products would expand if an agreement would reduce the currently high trade costs related to divergent non-tariff measures, such as pest risk analysis procedures and labelling requirements. Beef and poultry supply from Mercosur is very competitive and is expected to gain from any improved access to EU markets, resulting in more competitive pressure for the Dutch industry on its main markets.
  Visie Internationale Agrologistiek : inventarisatie naoogst verliezen en verbeterde voedselzekerheid in opkomende landen en de mogelijke bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven
  Scheer, F.P. ; Gogh, J.B. van; Ravensbergen, P. ; Burgh, M. van der; Waarts, Y.R. ; Rutten, M.M. ; Aramyan, L.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1430) - ISBN 9789461736994 - 84
  logistiek - ketenmanagement - agro-industriële sector - gegevens verzamelen - deskundigen - reductie - voedselopslagverliezen - overgangseconomieën - logistics - supply chain management - agroindustrial sector - data collection - experts - reduction - food storage losses - transition economies
  De Agrifoodmonitor 2014 : hoe burgers de Agri & Food sector waarderen
  Onwezen, M.C. ; Snoek, H.M. ; Reinders, M.J. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2014-042)
  agro-industriële sector - agro-industriële ketens - landbouwsector - maatschappelijk draagvlak - voedselindustrie - veehouderij - tuinbouw - akkerbouw - voedselproductie - agroindustrial sector - agro-industrial chains - agricultural sector - public support - food industry - livestock farming - horticulture - arable farming - food production
  In dit rapport wordt de maatschappelijke waardering van de Agri & Food sector en zijn subsectoren gemeten. Ook wordt in kaart gebracht of de waardering van de Agri & Food sector is veranderd ten opzichte van 2012. Ten slotte wordt inzicht gegeven in de factoren die maatschappelijke waardering beïnvloeden en of deze factoren stabiel zijn over de tijd.
  Social Media as the new playing field for the governance of sustainable food : twitter hypes, controversies and stakeholders' strategies : informational govenance
  Stevens, T.M. - \ 2014
  Wageningen UR
  sociale netwerken - duurzaamheid (sustainability) - governance - stakeholders - voedingsmiddelen - agro-industriële sector - social networks - sustainability - governance - stakeholders - foods - agroindustrial sector
  The aim of this research is to clarify the role of social media hypes and controversies in the governance of food sustainability.
  Protocol monitoring materiaalstromen biobased economie
  Meesters, K.P.H. ; Dam, J.E.G. van; Bos, H.L. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Food & Biobased Products (Rapport / Food & Biobased Research FBR 1433) - ISBN 9789461737021 - 52
  biobased economy - economische ontwikkeling - monitoring - agro-industriële ketens - agro-industriële sector - bio-energie - beleid - biobased economy - economic development - monitoring - agro-industrial chains - agroindustrial sector - bioenergy - policy
  De biobased economy staat aan het begin van haar ontwikkeling. Het is noodzakelijk en uitdagend om juist in deze fase de ontwikkelingen in kaart te brengen. Dat kan alleen als er een goede afstemming is over de definities, uitgangspunten en methode van monitoring. Voor u ligt het eerste monitoringsprotocol voor de biobased economy. Dit protocol bouwt voort op de vele monitoringsactiviteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Dit protocol zet een stap in het ontwikkelen van een eenduidige manier van volgen van deze nieuwe sector.
  Investeren in een duurzame veehouderij : "Zegt u maar hoe"
  Bode, M.J.C. de; Peet, G.F.V. van der; Gooijer, K. de - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
  veehouderij - duurzame veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - duurzame ontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - investering - agro-industriële sector - livestock farming - sustainable animal husbandry - sustainability - sustainable development - farm management - investment - agroindustrial sector
  Een sterke veehouderijsector, die de toekomst aankan. Dat is het uitgangspunt van boeren, hun adviseurs, de agri & food-industrie, het onderzoek en de overheid. Alle neuzen moeten dezelfde kant op komen te staan en dat is een grote uitdaging, aldus Mark de Bode, beleidscoördinator Kennis bij het ministerie van Economische Zaken, en Geert van der Peet, themaleider Duurzame Veehouderij bij Wageningen Universiteit.
  Positionering Greenports in de Nederlandse verssector. Productie, import en export van de Nederlandse verssector met een specificering van de Greenport positie
  Scheer, F.P. ; Groot, J.J. ; Soethoudt, J.M. ; Snels, J.C.M.A. ; Simons, A.E. - \ 2013
  Wageningen UR - Food & Biobased Research (FBR report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1434)
  verse producten - logistiek - ketenmanagement - voedselketens - agrodistributie - agro-industriële sector - tuinbouw - fresh products - logistics - supply chain management - food chains - agro distribution - agroindustrial sector - horticulture
  Dit rapport bevat de resultaten van de bijdrage van Wageningen UR Food & Biobased Research aan het project Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports. Het doel van dat project was: ‘Hoe kan een verbindend logistiek netwerk de positie van zowel de Greenports in Nederland als die van de Mainports versterken?’
  De Agrofoodmonitor: Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector
  Onwezen, M.C. ; Snoek, H.M. ; Reinders, M.J. ; Voordouw, J. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - 127
  landbouw - voedsel - consumenten - zuivelindustrie - maatschappelijke betrokkenheid - voedselindustrie - supermarkten - vleesproductie - agro-industriële sector - landbouwsector - vee- en vleesindustrie - maatschappelijk verantwoord ondernemen - dierlijke productie - agriculture - food - consumers - dairy industry - community involvement - food industry - supermarkets - meat production - agroindustrial sector - agricultural sector - meat and livestock industry - corporate social responsibility - animal production
  Deze Agrofoodmonitor beoogt de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector te definiëren, meetbaar te maken en aangrijpingspunten te identificeren die de waardering kunnen beïnvloeden. De aanleiding voor de agrofoodmonitor is de wens van de Agro & Food sector haar 'licence to operate' in Nederland te borgen en om duurzaam te groeien. Maatschappelijke waardering door burgers (consu-menten) is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In deze monitor is maatschappelijke waardering gedefini-eerd als 'een houding tegenover de Agro & Food sector die positief of negatief kan zijn, en gebaseerd kan zijn op beredeneerde afwegingen en gevoelens'. Maatschappelijke waardering is een complex en dynamisch proces. Deze eerste meting van de Agro-foodmonitor is daarom ook een zoektocht naar de wijze waarop maatschappelijke waardering tot stand komt. Daarbij zijn ook onzekerheden, dilemma's en nieuwe vragen komen bovendrijven. Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd naar factoren die maatschappelijke waardering kunnen ver-klaren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een conceptueel model waarmee maatschappelijke waarde-ring kan worden geanalyseerd. Dit model is vervolgens vertaald in een vragenlijst waarmee maatschap-pelijke waardering en mogelijke verklarende factoren kunnen worden gemeten. De vragenlijst is voor-gelegd aan een representatieve steekproef van 3.290 respondenten. Omdat er tussen de agro-sectoren verschillen kunnen zijn in maatschappelijke waardering, evenals in factoren die bepalend zijn voor die maat-schappelijke waardering, is niet alleen de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector in zijn geheel gemeten, maar ook die van de afzonderlijke subsectoren: melkveehouderij, akkerbouw, tuinbouw, varkenshouderij, pluimveehouderij, supermarkten en voedingsmiddelenindustrie. Naast de kwantitatieve meting heeft er ook een kwalitatieve reflectie plaatsgevonden. Deze reflectie gaat dieper in op de thema's ambivalentie en strategische onwetendheid, omdat we vermoeden dat deze maatschappelijke waardering beïnvloeden. Deze reflectie is beschreven in het deelrapport Ambivalentie en strategische onwetendheid rond vlees.
  Prospects for Ukraine's agrifood sector; Implications for Dutch trade relations
  Bezlepkina, I. ; Berkum, S. van; Rau, M.L. - \ 2013
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086156382 - 100
  landbouwindustrie - agro-industriële sector - landbouwsector - voedsel - voedselketens - handelsrelaties - vrijhandel - ketenmanagement - agro-industriële ketens - landbouwbeleid - europese unie - oekraïne - agribusiness - agroindustrial sector - agricultural sector - food - food chains - trade relations - free trade - supply chain management - agro-industrial chains - agricultural policy - european union - ukraine
  A free trade agreement between the EU and Ukraine would help accelerate institutional improvements that are needed in Ukraine to better use the agri-food sector's potential. An improved business environment would support Dutch companies to explore the many opportunities offered by the present state and development potential of Ukraine's agri-food supply chain.
  Kleine tong, overal schol (interview met Gerrit Rink en Rosemarie Nijman)
  Rink, G.J. ; Nijman, R.R. - \ 2013
  Visserijnieuws 33 (2013)35. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  visserij - havens - agro-industriële ketens - agro-industriële sector - discards - fisheries - harbours - agro-industrial chains - agroindustrial sector - discards
  Voorzitter Evert Jansen en projectleider Herman Vermeer van Blueport Urk geloven er stellig in: de rentabiliteit in de sector kan weer omhoog. Speerpunten: product- en kennisontwikkeling. ,,Dat kost geen geld, maar levert geld op.’’ Ketensynergie, voedselveiligheid en discardban. Kort samengevat zijn dat de drie thema’s waar Blueport Urk zich hard voor maakt. Eerder dit jaar trokken de gezamenlijke Blueports zelf de conclusie dat het draagvlak vanuit de sector nog onvoldoende is. Daar wordt serieus aan gewerkt. ,,Blueports zijn er om partijen bij elkaar te brengen, meer niet. Dus niet om zelfstandig uit te voeren. We pakken iets op en brengen het verder, zodat ondernemers er iets moois uit kunnen filteren’’, zegt Jansen
  Climate smartness in agro-food standards
  Ingram, V.J. ; Bezlepkina, I. ; Verburg, R.W. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI : Research area Natural resources ) - 41
  klimaatverandering - landbouwgrond - landbouwsector - agro-industriële sector - voedselzekerheid - climatic change - agricultural land - agricultural sector - agroindustrial sector - food security
  This report contributes to the BO-10-020-003 project 'Aligning good agricultural practices and climate smart agriculture' commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs and led by Plant Research International. The aim of this memorandum is to provide insight into the question who determines what is'good' in terms of good agricultural practices (GAP) of agri-food standards. It also assesses the extent towhich climate-smart practices are currently incorporated into good agricultural practices and how these could be further integrated.
  Versterking van ketenondernemerschap in de agrosector; Advies ten behoeve van 'Partners voor Ondernemerschap
  Smit, A.B. ; Beldman, A.C.G. ; Verstegen, J.A.A.M. ; Splinter, G.M. ; Bikker, A. ; Grip, K. de; Wolf, P.L. de; Lauwere, C.C. de; Hietbrink, O. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156276 - 68
  landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële ketens - ondernemerschap - levenslang leren - kennisoverdracht - beroepsvaardigheden - sociaal bewustzijn - nederland - agricultural sector - agroindustrial sector - agro-industrial chains - entrepreneurship - lifelong learning - knowledge transfer - job skills - social consciousness - netherlands
  Om te komen tot ketens die als geheel responsiever, ondernemender, duurzamer, efficiënter en flexibeler zijn is een integrale aanpak nodig met de volgende drie elementen: Versterking van het ondernemerschap in de primaire land- en tuinbouw; Versterking van het ondernemerschap en ondernemendheid bij medewerkers, waaronder erfbetreders en bestuurders in andere ketenschakels; Versterking van integraal ketenondernemerschap. Met name voor directie- en bestuursleden in de agribusiness is een 'out of the box'-aanpak van wezenlijk belang. Daarnaast wordt aanbevolen de competenties en vaardigheden van de (overige) medewerkers, met name van erfbetreders/ relatiebeheerders, regelmatig te toetsen en te ontwikkelen.
  Greenport Venlo vraagt om grote verhalen en kleine vernieuwingen
  During, R. - \ 2013
  Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 10 - 13.
  regionale ontwikkeling - regionale planning - noord-limburg - agro-industriële sector - innovaties - verandering - kennisoverdracht - levenslang leren - regional development - regional planning - noord-limburg - agroindustrial sector - innovations - change - knowledge transfer - lifelong learning
  Noord-Limburg met Venlo is een voorbeeld van een regio die goed in weet te spelen op het Europese en nationale beleid voor regionale ontwikkeling. De ambities zijn hoog. Greenport Venlo wil de toegevoegde waarde van de agribusiness verdubbelen van 1 naar 2 miljard euro. Dat roept de vraag op hoe de veranderingen precies verlopen. Of ze het gevolg zijn van een vooraf bepaalde beleidsmatige aanpak of dat er andere mechanismen spelen. Het kennisbasisproject Regionale Transities probeert daar een beeld van te krijgen.
  The Russian paradox: Great opportunities for Dutch companies in the Russian agri-food and horticultural sector
  Wijnands, J.H.M. ; Valeeva, N.I. ; Berkum, S. van - \ 2013
  LEI Wageningen UR
  tuinbouw - agro-industriële sector - landbouwindustrie - handelsrelaties - export - internationale handel - rusland - marktinformatie - horticulture - agroindustrial sector - agribusiness - trade relations - exports - international trade - russia - market intelligence
  Russia aims for improving its food security situation. Although it has abundant agricultural land and water resources, the country imports a significant share of the food it consumes. Despite recent modernisation, efficiency in the whole supply chain including food distribution needs further improvement to meet domestic food demand that continues to increase (both in quantity and quality terms) in parallel with economic growth. Major opportunities are available for the Dutch agribusiness sector, including exports of products and equipment as well as knowledge transfer via sales and direct implementation. The scale and scope of these opportunities have been carefully researched and explained by LEI Wageningen UR on assignment of the Ministry of Economic Affairs. The resulting report makes essential reading for all companies looking to do business in Russia today… and tomorrow. Here is a foretaste of what you can learn.
  Het Nederlandse agrocomplex 2012
  Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. ; Verhoog, A.D. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid 2012-073) - ISBN 9789086155538 - 80
  landbouwsector - agrarische economie - landbouwindustrie - agro-industriële sector - economische situatie - agrarische productiesystemen - nederland - biobased economy - agricultural sector - agricultural economics - agribusiness - agroindustrial sector - economic situation - agricultural production systems - netherlands - biobased economy
  Tussen 2005 en 2010 neemt de bijdrage van het totale agrocomplex aan de nationale toegevoegde waarde en het handelssaldo toe, terwijl die aan de nationale werkgelegenheid stabiliseert. De periode 1995- 2005 werd gekenmerkt door een afnemend economisch belang van het agrocomplex. Na 2005 blijft de verduurzaming van het agrocomplex achter bij die van andere sectoren. De biobased economy biedt nieuwe groeikansen voor het agrocomplex.
  Hightech agrosystems: made in Holland in het kwadraat
  Albers, G. ; Engelse, J. den; Hadders, J. ; Scheer, F.P. ; Timmermans, A.J.M. - \ 2012
  ABN AMRO - 43
  tuinbouw - agro-industriële ketens - agro-industriële sector - agrotechnologie - voedsel - horticulture - agro-industrial chains - agroindustrial sector - agrotechnology - food
  Vier redenen om als ondernemer niet stil te blijven zitten 1. Groeiende wereldbevolking, dreigend voedseltekort. De wereldbevolking groeit snel, van 7 miljard eind 2011 tot 9,2 miljard in 2050. En ook de welvaart neemt toe: het aantal mensen dat tot de ‘middenklasse’ behoort, zal in 2030 drie miljard hoger zijn dan vandaag. Die ontwikkeling vraagt niet alleen om meer voedsel - terwijl er nu al tekorten zijn aan agrarische grondstoffen - maar ook om meer gevarieerd voedsel van goede kwaliteit. 2. Verhogen productiviteit, reduceren verspilling. Voor het opvoeren van de productiviteit van de wereldwijde land- en tuinbouw moeten de investeringen in agrotechnische equipment met naar schatting 6,7% per jaar omhoog, tot 173 miljard dollar in 2016. Het verminderen en voorkomen van verspilling is een andere grote uitdaging. McKinsey becijfert die wereldwijd op zo’n 180 miljard dollar, bij ongewijzigd beleid oplopend tot 300 miljard dollar over enkele jaren. 3. Leidend in land- tuinbouw. Nederland heeft een uitstekende agrotechnische industrie, getuige het feit dat onze land- en tuinbouw sinds jaar en dag nummer 1 in de wereld is en de productie-efficiency vijf maal hoger ligt dan het Europees gemiddelde. Dat verklaart waarom Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen behoren tot de (negen) topsectoren van de Nederlandse economie. Maar de wereldwijde concurrentie zit niet stil: om de voorsprong te behouden is er werk aan de winkel. Daar komt bij dat de Nederlandse boeren en tuinders al jaren geplaagd worden door lage marges, waardoor ze alleen willen en kunnen investeren in innovaties die hun kosten evident verlagen en/of hun toegevoegde waarde verhogen. Internationaal is er met name behoefte aan technologie die schaalvergroting faciliteert. 4. Leidend in volatiele high tech. Nederland beschikt ook over een uitmuntende sector High Tech Systemen & Materialen (HTSM), die daarom ook het predicaat topsector heeft gekregen. Neem ASML, met wereldwijd een ijzersterke positie in halfgeleiders – een markt die cruciaal is, want waar zit tegenwoordig geen chip meer in? Maar de HTSM-bedrijven hebben te maken met volatiele markten. In de halfgeleidersecor, bijvoorbeeld, is sprake van hoge pieken en diepe dalen. En de solarsector gaat momenteel gebukt onder een wereldwijde overcapaciteit. Een minder cyclische markt, als de agro & food en tuinbouw & uitgangsmaterialen, zou de stabiliteit van deze topsector sterk ten goede komen. Kortom, majeure en mondiale vraagstukken schreeuwen om goede oplossingen – en bieden onze sterke HTSM-sector geweldige kansen om te differentiëren door nieuwe afzetmarkten te betreden. Lopende ontwikkelingen Een aantal ontwikkelingen die deze vraagstukken kunnen helpen oplossen en waarop de agrotechnische industrie en kennisinstellingen reeds inspelen, zijn: ¿¿ Schaalvergroting: in Nederland, maar meer nog in opkomende landen als China en Rusland, neemt de schaal van het boeren- en tuindersbedrijf ras toe. Verschillende Nederlandse agrotechnische bedrijven spelen hier op in met een aanbod van technologie waarmee grote aantallen dieren en grote oppervlaktes akkerland of kassenteelt verzorgd en bewerkt kunnen worden met weinig mankracht en met een verbetering van de productkwaliteit. ¿¿ Precision farming: in de keten is ruimte voor efficiencyverbetering. Nieuwe (online) informatiesystemen vertellen de boer exact waar hij (niet) moet beregenen, bemesten of oogsten. Daarnaast zijn er systemen die dieren op het juiste moment de juiste (hoeveelheid en kwaliteit) voer aanbieden – waardoor de opbrengst fors wordt verhoogd en op schaarse grondstoffen wordt bespaard. ¿¿ Verspillingsreductie: er wordt gewerkt aan chips die de eindconsument – als grootste verspiller – veel meer zeggen over de status van producten dan enkel de houdbaarheidsdatum. Ook wordt er gedokterd opslagsystemen voor agrarische producten waardoor deze langer hun kwaliteit behouden. ¿¿ Gentechnologie: de planten- en dierenvariaties die het best aansluiten op de consumentenwens worden geselecteerd voor reproductie van de volgende generatie. Inzicht in de genetische eigen-schappen bespaart jaren wachten tot de volgende generatie volwassen is geworden en zijn kwaliteiten kan tonen. Gentechnologie ondersteunt en versnelt dit. ¿¿ Communicatiestandaardisatie: de technologie om communicatie in de foodketen, van boer tot retail, te optimaliseren is steeds breder beschikbaar. Wat nogal eens ontbreekt, is de 4 bereidheid onder de ketenspelers om zich te conformeren aan de communicatiestandaard die in de keten geldt, maar ook hier worden vorderingen gemaakt. ¿¿ Duurzaamheid: in de land- en (vooral) de tuinbouw wordt veel energie verbruikt. De eerste energie-neutrale stallen en kassen zijn inmiddels op de markt. Steeds meer consumenten zijn bereid wat meer te betalen voor een ei of stukje vlees dat ‘diervriendelijk’ is geproduceerd. De agrotechnische industrie weet die vraag steeds beter te beantwoorden. ¿¿ Co-creatie: consumenten willen tegenwoordig niet alleen weten hoe voedsel geproduceerd wordt; we willen ook meedenken over hoe dat kan of moet. Het internet biedt daarvoor het platform. ¿¿ Wet- en regelgeving: de land- en tuinbouw is in Nederland – en Europa – sterker gereguleerd door overheden dan elders in de wereld. Dat dwingt onze agrotechnische industrie als eerste met innovaties te komen, wanneer dit ook in de betreffende landen gaat spelen. Versnelling vergt ook samenwerking tussen sectoren Deze ontwikkelingen leiden niet vanzelf tot gewenste en tijdige oplossingen om kwantitatief en kwalitatief te voorzien in de voedingsbehoefte van de groeiende wereldbevolking. Een versnelling van het innovatievermogen van de agrotechnische industrie is noodzakelijk. Het antwoord daarop is samenwerking tussen uiteenlopende wetenschappelijke en vakinhoudelijke disciplines. Veel agrotechnische oplossingen zouden vandaag niet bestaan zonder bijvoorbeeld de combinatie van mechanische en elektronische (lees: mechatronische) innovaties. Het besef dat je wetenschappers en onderzoekers van verschillende disciplines bijeen moet brengen voor ‘doorbraak’-innovaties, heeft de laatste jaren gelukkig breed postgevat. Echter samenwerking tussen economische sectoren – dus over de grenzen van de eigen sector heen – staat echter nog in de kinderschoenen. En ook die is broodnodig. In het topsectoren-beleid zijn miljoenen gereserveerd om wetenschappers, onder-zoekers en ondernemers binnen die sectoren tot samenwerken te stimuleren. Maar samenwerking tussen de topsectoren is helaas nog geen uitgesproken onderdeel van dat beleid. Voor duurzame verhoging van volume en kwaliteit van de voedselproductie is de samenwerking tussen drie topsectoren buitengewoon relevant: tussen Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen enerzijds en High Tech Systemen & Materialen anderzijds. Binnen HTSM is de knowhow aanwezig of liggen de innovaties zelfs al op de plank om de land- en tuinbouw en de agrotechnische industrie verder te helpen. Om ziektegedrag van kippen nog sneller waar te nemen; om dieren nog meer ruimte te geven terwijl de efficiëntie en effectiviteit omhoog gaat; om in de groenteteelt nog adequater op retailacties te kunnen reageren en zo verspilling te voorkomen en opbrengsten te verhogen; om in de kassen de benodigde hoeveelheden fossiele brandstoffen en water met 90 procent te reduceren – en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Andersom biedt de agrotechnische industrie de HTSM-sector kennis en knowhow van de land- en tuinbouw – en daarmee de mogelijkheid om nieuwe, snelgroeiende afzetmarkten te betreden. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid én gezond ondernemerschap.
  Het versterken van ondernemerschap in de regio : ervaringen vanuit regionale kennisarrangementen
  Beldman, A.C.G. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Kortstee, H.J.M. ; Grip, K. de; Knijff, A. van der; Lakner, D. ; Beers, P.J. ; Jukema, G.D. ; Noorduyn, L. - \ 2012
  Wageningen UR - 116
  ondernemerschap - agrarisch onderwijs - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - kennisoverdracht - kennis - agro-industriële sector - regioleren - entrepreneurship - agricultural education - regional development - economic development - knowledge transfer - knowledge - agroindustrial sector - regional atelier
  Het kenniswerkplaatsmodel als kennisarrangement is niet als een blauwdruk door te vertalen van regio naar regio. Dit vergt een aanpak op maat. Wel kunnen regio's onderling leren van de verschillende aanpakken. Om de continuïteit voor de kenniswerkplaats te borgen is het van belang dat de kennisagenda die leidt tot de uitvoering van projecten, opgehangen wordt aan de kapstok van een regionale langetermijnvisie.
  Het Nederlandse agrocomplex 2011
  Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. - \ 2012
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid 2011-081) - ISBN 9789086155538 - 78
  landbouwsector - agrarische economie - landbouwindustrie - agro-industriële sector - economische situatie - agrarische productiesystemen - nederland - biobased economy - agricultural sector - agricultural economics - agribusiness - agroindustrial sector - economic situation - agricultural production systems - netherlands - biobased economy
  De bijdragen van het agrocomplex aan de nationale toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en het energieverbruik daalden tussen 2004 en 2009, maar het aandeel in de nationale broeikasgasemissies steeg. Het belang van het complex voor de Nederlandse exporten en handelssaldo werd groter. De biobased economy biedt nieuwe groeikansen voor het agrocomplex.
  Perspectieven door kracht : advies Commissie Landbouw Veenkoloniën
  Rabbinge, R. - \ 2012
  Stadskanaal : Projectbureau Agenda voor de Veenkoloniën - 8
  regionale ontwikkeling - agro-industriële sector - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouw - markteconomie - samenwerking - veenkolonien - regional development - agroindustrial sector - cap - agriculture - market economics - cooperation - veenkolonien
  Op dit moment behoren de Veenkoloniën internationaal gezien tot de gebieden met de beste vooruitzichten voor de grootschalige productie en hoogwaardige verwerking en vermarkting van bijvoorbeeld zetmeel, suiker en zuivel. Met de voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid, dat naar verwachting in 2014 van kracht wordt, verandert dat. De opbrengstprijzen worden voortaan vooral door de wereldmarkt bepaald en zullen daardoor grotere pieken en dalen gaan vertonen. Voor de producenten betekent dit een minder voorspelbare en sterker fluctuerende inkomstenstroom. Daardoor zullen de huidige bedrijven op agro‐industriële bedrijventerreinen (nog) meer samen moeten werken.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.