Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 142

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Benchmark Agrofood : de positie van regio FoodValley in Nederland
  Agricola, H.J. ; Kuhlman, T. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2637) - 32
  landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële complexen - landbouwindustrie - voedselindustrie - landbouwproductie - voedselproductie - agro-industriële ketens - werkgelegenheid - gelderse vallei - veehouderij - agricultural sector - agroindustrial sector - agroindustrial complexes - agribusiness - food industry - agricultural production - food production - agro-industrial chains - employment - gelderse vallei - livestock farming
  Gemeente Ede wil meer inzicht krijgen in de economische betekenis van het regionale agrofoodcomplex. Meer specifiek luidt de vraag: hoe verhoudt de bedrijvigheid van de agrofoodsector in de regio FoodValley – in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde – zich tot andere agrofoodregio’s in Nederland? Om de positie van regio FoodValley en gemeente Ede te duiden, zal een vergelijking worden gemaakt met de deelgebieden Oost-Brabant, Rotterdam Foodcluster en Amsterdam-Zaanstreek.
  De kunst van verbinden : pluriforme praktijkvoorbeelden binnen en buiten de agrifoodsector
  Dagevos, H. ; Bakker, E. de; Vogelzang, T.A. ; Meeusen, M.J.G. ; Bongers, R. ; Brink, E. van den; Baidenmann, J. ; Sasburg, H. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-010) - ISBN 9789086157037 - 38
  landbouwsector - agro-industriële sector - innovaties - voedselproductie - duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - agricultural sector - agroindustrial sector - innovations - food production - sustainable development - sustainability
  This report presents the current practices of 15 cases inside and outside the agrifood sector. The cases deal with forging links with society and want to offer concrete learning points for the agrifood sector.
  Prospects of an EU-Mercosur trade agreement for the Dutch agrifood sector
  Berkum, S. van - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-036) - ISBN 9789086157068 - 42
  handelsakkoorden - internationale handel - europese unie - landbouwproducten - landbouwsector - agro-industriële sector - voedselindustrie - nederland - trade agreements - international trade - european union - agricultural products - agricultural sector - agroindustrial sector - food industry - netherlands
  This report provides insights into the current trade relations between the EU and Mercosur and assesses impacts of a comprehensive trade agreement between the two blocs on the Dutch agrifood sector. Trade opportunities of Dutch fruit & vegetables and dairy products would expand if an agreement would reduce the currently high trade costs related to divergent non-tariff measures, such as pest risk analysis procedures and labelling requirements. Beef and poultry supply from Mercosur is very competitive and is expected to gain from any improved access to EU markets, resulting in more competitive pressure for the Dutch industry on its main markets.
  Visie Internationale Agrologistiek : inventarisatie naoogst verliezen en verbeterde voedselzekerheid in opkomende landen en de mogelijke bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven
  Scheer, F.P. ; Gogh, J.B. van; Ravensbergen, P. ; Burgh, M. van der; Waarts, Y.R. ; Rutten, M.M. ; Aramyan, L.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1430) - ISBN 9789461736994 - 84
  logistiek - ketenmanagement - agro-industriële sector - gegevens verzamelen - deskundigen - reductie - voedselopslagverliezen - overgangseconomieën - logistics - supply chain management - agroindustrial sector - data collection - experts - reduction - food storage losses - transition economies
  De Agrifoodmonitor 2014 : hoe burgers de Agri & Food sector waarderen
  Onwezen, M.C. ; Snoek, H.M. ; Reinders, M.J. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2014-042)
  agro-industriële sector - agro-industriële ketens - landbouwsector - maatschappelijk draagvlak - voedselindustrie - veehouderij - tuinbouw - akkerbouw - voedselproductie - agroindustrial sector - agro-industrial chains - agricultural sector - public support - food industry - livestock farming - horticulture - arable farming - food production
  In dit rapport wordt de maatschappelijke waardering van de Agri & Food sector en zijn subsectoren gemeten. Ook wordt in kaart gebracht of de waardering van de Agri & Food sector is veranderd ten opzichte van 2012. Ten slotte wordt inzicht gegeven in de factoren die maatschappelijke waardering beïnvloeden en of deze factoren stabiel zijn over de tijd.
  Jaarevent ICT-Community 2014 : Digitalisering van de voedselketen
  Verdouw, Cor - \ 2014
  agroindustrial sector - agro-industrial chains - information technology - supply chain management - innovations - food industry - automation
  'Geen toekomst voor industriële landbouw' : zomercollege
  Korthals, Michiel - \ 2014
  food production - agricultural situation - ethics - animal welfare - agroecosystems - agroindustrial sector - livestock farming - animal production
  Social Media as the new playing field for the governance of sustainable food : twitter hypes, controversies and stakeholders' strategies : informational govenance
  Stevens, T.M. - \ 2014
  Wageningen UR
  sociale netwerken - duurzaamheid (sustainability) - governance - stakeholders - voedingsmiddelen - agro-industriële sector - social networks - sustainability - governance - stakeholders - foods - agroindustrial sector
  The aim of this research is to clarify the role of social media hypes and controversies in the governance of food sustainability.
  Protocol monitoring materiaalstromen biobased economie
  Meesters, K.P.H. ; Dam, J.E.G. van; Bos, H.L. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Food & Biobased Products (Rapport / Food & Biobased Research FBR 1433) - ISBN 9789461737021 - 52
  biobased economy - economische ontwikkeling - monitoring - agro-industriële ketens - agro-industriële sector - bio-energie - beleid - biobased economy - economic development - monitoring - agro-industrial chains - agroindustrial sector - bioenergy - policy
  De biobased economy staat aan het begin van haar ontwikkeling. Het is noodzakelijk en uitdagend om juist in deze fase de ontwikkelingen in kaart te brengen. Dat kan alleen als er een goede afstemming is over de definities, uitgangspunten en methode van monitoring. Voor u ligt het eerste monitoringsprotocol voor de biobased economy. Dit protocol bouwt voort op de vele monitoringsactiviteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Dit protocol zet een stap in het ontwikkelen van een eenduidige manier van volgen van deze nieuwe sector.
  Investeren in een duurzame veehouderij : "Zegt u maar hoe"
  Bode, M.J.C. de; Peet, G.F.V. van der; Gooijer, K. de - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
  veehouderij - duurzame veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - duurzame ontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - investering - agro-industriële sector - livestock farming - sustainable animal husbandry - sustainability - sustainable development - farm management - investment - agroindustrial sector
  Een sterke veehouderijsector, die de toekomst aankan. Dat is het uitgangspunt van boeren, hun adviseurs, de agri & food-industrie, het onderzoek en de overheid. Alle neuzen moeten dezelfde kant op komen te staan en dat is een grote uitdaging, aldus Mark de Bode, beleidscoördinator Kennis bij het ministerie van Economische Zaken, en Geert van der Peet, themaleider Duurzame Veehouderij bij Wageningen Universiteit.
  Positionering Greenports in de Nederlandse verssector. Productie, import en export van de Nederlandse verssector met een specificering van de Greenport positie
  Scheer, F.P. ; Groot, J.J. ; Soethoudt, J.M. ; Snels, J.C.M.A. ; Simons, A.E. - \ 2013
  Wageningen UR - Food & Biobased Research (FBR report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1434)
  verse producten - logistiek - ketenmanagement - voedselketens - agrodistributie - agro-industriële sector - tuinbouw - fresh products - logistics - supply chain management - food chains - agro distribution - agroindustrial sector - horticulture
  Dit rapport bevat de resultaten van de bijdrage van Wageningen UR Food & Biobased Research aan het project Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports. Het doel van dat project was: ‘Hoe kan een verbindend logistiek netwerk de positie van zowel de Greenports in Nederland als die van de Mainports versterken?’
  Agro Vertrouwensindex
  Jukema, Gerben ; Jongeneel, Roel ; Dalhuisen, J. ; Jong, W. de; Osinga, K.J. ; Zeinstra, F. ; Galen, M.A. van; Breembroek, J. ; Klink, J. - \ 2013
  Wageningen Economic Research
  economic sectors - agricultural sector - agroindustrial sector - statistics - farm comparisons - farm development - farm results - farm surveys - agricultural economics - economic development
  De Agro vertrouwensindex geeft op reguliere basis een beeld van de stemming onder agrarische ondernemers in Nederland. Naast het sentiment van de ondernemers wordt ook gevraagd naar de ontwikkeling in enkele belangrijke bedrijfsfactoren, zoals kosten productie, opbrengstprijs, omzet en winst. Deze website geeft daardoor elk kwartaal een actueel inzicht in de stand van zaken in de agrarische sector en een vooruitblik op de korte en de wat langere termijn. Beleidsmakers en bedrijven hebben door de Agro vertrouwensindex een actueel, wetenschappelijk en representatief beeld van de sector in handen. Door de vooruitblik is het mogelijk in te spelen op ontwikkelingen en hier het beleid op af te stemmen. Inzicht in de impact van beleidsbeslissingen, wijzigingen in inkomens- of concurrentiepositie kunnen met deze agro vertrouwensindex worden gevolgd. Door coördinatie met vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven en kennisinstellingen uit verschillende EU-lidstaten onder de vlag van Copa-Cogeca, de Europese belangenorganisatie van land- en tuinbouw ondernemers en hun coöperaties, worden resultaten van de agro vertrouwensindex vergeleken met de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten.
  De Agrofoodmonitor: Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector
  Onwezen, M.C. ; Snoek, H.M. ; Reinders, M.J. ; Voordouw, J. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - 127
  landbouw - voedsel - consumenten - zuivelindustrie - maatschappelijke betrokkenheid - voedselindustrie - supermarkten - vleesproductie - agro-industriële sector - landbouwsector - vee- en vleesindustrie - maatschappelijk verantwoord ondernemen - dierlijke productie - agriculture - food - consumers - dairy industry - community involvement - food industry - supermarkets - meat production - agroindustrial sector - agricultural sector - meat and livestock industry - corporate social responsibility - animal production
  Deze Agrofoodmonitor beoogt de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector te definiëren, meetbaar te maken en aangrijpingspunten te identificeren die de waardering kunnen beïnvloeden. De aanleiding voor de agrofoodmonitor is de wens van de Agro & Food sector haar 'licence to operate' in Nederland te borgen en om duurzaam te groeien. Maatschappelijke waardering door burgers (consu-menten) is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In deze monitor is maatschappelijke waardering gedefini-eerd als 'een houding tegenover de Agro & Food sector die positief of negatief kan zijn, en gebaseerd kan zijn op beredeneerde afwegingen en gevoelens'. Maatschappelijke waardering is een complex en dynamisch proces. Deze eerste meting van de Agro-foodmonitor is daarom ook een zoektocht naar de wijze waarop maatschappelijke waardering tot stand komt. Daarbij zijn ook onzekerheden, dilemma's en nieuwe vragen komen bovendrijven. Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd naar factoren die maatschappelijke waardering kunnen ver-klaren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een conceptueel model waarmee maatschappelijke waarde-ring kan worden geanalyseerd. Dit model is vervolgens vertaald in een vragenlijst waarmee maatschap-pelijke waardering en mogelijke verklarende factoren kunnen worden gemeten. De vragenlijst is voor-gelegd aan een representatieve steekproef van 3.290 respondenten. Omdat er tussen de agro-sectoren verschillen kunnen zijn in maatschappelijke waardering, evenals in factoren die bepalend zijn voor die maat-schappelijke waardering, is niet alleen de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector in zijn geheel gemeten, maar ook die van de afzonderlijke subsectoren: melkveehouderij, akkerbouw, tuinbouw, varkenshouderij, pluimveehouderij, supermarkten en voedingsmiddelenindustrie. Naast de kwantitatieve meting heeft er ook een kwalitatieve reflectie plaatsgevonden. Deze reflectie gaat dieper in op de thema's ambivalentie en strategische onwetendheid, omdat we vermoeden dat deze maatschappelijke waardering beïnvloeden. Deze reflectie is beschreven in het deelrapport Ambivalentie en strategische onwetendheid rond vlees.
  Prospects for Ukraine's agrifood sector; Implications for Dutch trade relations
  Bezlepkina, I. ; Berkum, S. van; Rau, M.L. - \ 2013
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086156382 - 100
  landbouwindustrie - agro-industriële sector - landbouwsector - voedsel - voedselketens - handelsrelaties - vrijhandel - ketenmanagement - agro-industriële ketens - landbouwbeleid - europese unie - oekraïne - agribusiness - agroindustrial sector - agricultural sector - food - food chains - trade relations - free trade - supply chain management - agro-industrial chains - agricultural policy - european union - ukraine
  A free trade agreement between the EU and Ukraine would help accelerate institutional improvements that are needed in Ukraine to better use the agri-food sector's potential. An improved business environment would support Dutch companies to explore the many opportunities offered by the present state and development potential of Ukraine's agri-food supply chain.
  Kleine tong, overal schol (interview met Gerrit Rink en Rosemarie Nijman)
  Rink, G.J. ; Nijman, R.R. - \ 2013
  Visserijnieuws 33 (2013)35. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  visserij - havens - agro-industriële ketens - agro-industriële sector - discards - fisheries - harbours - agro-industrial chains - agroindustrial sector - discards
  Voorzitter Evert Jansen en projectleider Herman Vermeer van Blueport Urk geloven er stellig in: de rentabiliteit in de sector kan weer omhoog. Speerpunten: product- en kennisontwikkeling. ,,Dat kost geen geld, maar levert geld op.’’ Ketensynergie, voedselveiligheid en discardban. Kort samengevat zijn dat de drie thema’s waar Blueport Urk zich hard voor maakt. Eerder dit jaar trokken de gezamenlijke Blueports zelf de conclusie dat het draagvlak vanuit de sector nog onvoldoende is. Daar wordt serieus aan gewerkt. ,,Blueports zijn er om partijen bij elkaar te brengen, meer niet. Dus niet om zelfstandig uit te voeren. We pakken iets op en brengen het verder, zodat ondernemers er iets moois uit kunnen filteren’’, zegt Jansen
  Climate smartness in agro-food standards
  Ingram, V.J. ; Bezlepkina, I. ; Verburg, R.W. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI : Research area Natural resources ) - 41
  klimaatverandering - landbouwgrond - landbouwsector - agro-industriële sector - voedselzekerheid - climatic change - agricultural land - agricultural sector - agroindustrial sector - food security
  This report contributes to the BO-10-020-003 project 'Aligning good agricultural practices and climate smart agriculture' commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs and led by Plant Research International. The aim of this memorandum is to provide insight into the question who determines what is'good' in terms of good agricultural practices (GAP) of agri-food standards. It also assesses the extent towhich climate-smart practices are currently incorporated into good agricultural practices and how these could be further integrated.
  Versterking van ketenondernemerschap in de agrosector; Advies ten behoeve van 'Partners voor Ondernemerschap
  Smit, A.B. ; Beldman, A.C.G. ; Verstegen, J.A.A.M. ; Splinter, G.M. ; Bikker, A. ; Grip, K. de; Wolf, P.L. de; Lauwere, C.C. de; Hietbrink, O. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156276 - 68
  landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële ketens - ondernemerschap - levenslang leren - kennisoverdracht - beroepsvaardigheden - sociaal bewustzijn - nederland - agricultural sector - agroindustrial sector - agro-industrial chains - entrepreneurship - lifelong learning - knowledge transfer - job skills - social consciousness - netherlands
  Om te komen tot ketens die als geheel responsiever, ondernemender, duurzamer, efficiënter en flexibeler zijn is een integrale aanpak nodig met de volgende drie elementen: Versterking van het ondernemerschap in de primaire land- en tuinbouw; Versterking van het ondernemerschap en ondernemendheid bij medewerkers, waaronder erfbetreders en bestuurders in andere ketenschakels; Versterking van integraal ketenondernemerschap. Met name voor directie- en bestuursleden in de agribusiness is een 'out of the box'-aanpak van wezenlijk belang. Daarnaast wordt aanbevolen de competenties en vaardigheden van de (overige) medewerkers, met name van erfbetreders/ relatiebeheerders, regelmatig te toetsen en te ontwikkelen.
  Greenport Venlo vraagt om grote verhalen en kleine vernieuwingen
  During, R. - \ 2013
  Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 10 - 13.
  regionale ontwikkeling - regionale planning - noord-limburg - agro-industriële sector - innovaties - verandering - kennisoverdracht - levenslang leren - regional development - regional planning - noord-limburg - agroindustrial sector - innovations - change - knowledge transfer - lifelong learning
  Noord-Limburg met Venlo is een voorbeeld van een regio die goed in weet te spelen op het Europese en nationale beleid voor regionale ontwikkeling. De ambities zijn hoog. Greenport Venlo wil de toegevoegde waarde van de agribusiness verdubbelen van 1 naar 2 miljard euro. Dat roept de vraag op hoe de veranderingen precies verlopen. Of ze het gevolg zijn van een vooraf bepaalde beleidsmatige aanpak of dat er andere mechanismen spelen. Het kennisbasisproject Regionale Transities probeert daar een beeld van te krijgen.
  The Russian paradox: Great opportunities for Dutch companies in the Russian agri-food and horticultural sector
  Wijnands, J.H.M. ; Valeeva, N.I. ; Berkum, S. van - \ 2013
  LEI Wageningen UR
  tuinbouw - agro-industriële sector - landbouwindustrie - handelsrelaties - export - internationale handel - rusland - marktinformatie - horticulture - agroindustrial sector - agribusiness - trade relations - exports - international trade - russia - market intelligence
  Russia aims for improving its food security situation. Although it has abundant agricultural land and water resources, the country imports a significant share of the food it consumes. Despite recent modernisation, efficiency in the whole supply chain including food distribution needs further improvement to meet domestic food demand that continues to increase (both in quantity and quality terms) in parallel with economic growth. Major opportunities are available for the Dutch agribusiness sector, including exports of products and equipment as well as knowledge transfer via sales and direct implementation. The scale and scope of these opportunities have been carefully researched and explained by LEI Wageningen UR on assignment of the Ministry of Economic Affairs. The resulting report makes essential reading for all companies looking to do business in Russia today… and tomorrow. Here is a foretaste of what you can learn.
  Het Nederlandse agrocomplex 2012
  Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. ; Verhoog, A.D. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid 2012-073) - ISBN 9789086155538 - 80
  landbouwsector - agrarische economie - landbouwindustrie - agro-industriële sector - economische situatie - agrarische productiesystemen - nederland - biobased economy - agricultural sector - agricultural economics - agribusiness - agroindustrial sector - economic situation - agricultural production systems - netherlands - biobased economy
  Tussen 2005 en 2010 neemt de bijdrage van het totale agrocomplex aan de nationale toegevoegde waarde en het handelssaldo toe, terwijl die aan de nationale werkgelegenheid stabiliseert. De periode 1995- 2005 werd gekenmerkt door een afnemend economisch belang van het agrocomplex. Na 2005 blijft de verduurzaming van het agrocomplex achter bij die van andere sectoren. De biobased economy biedt nieuwe groeikansen voor het agrocomplex.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.