Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 51 - 100 / 142

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Handel heeft baat bij nieuwe centra
  Groot, J.J. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)sept. - p. 7 - 7.
  verse producten - agrarische handel - logistiek - transport - agro-industriële ketens - agro-industriële sector - fresh products - agricultural trade - logistics - transport - agro-industrial chains - agroindustrial sector
  Voor versterking van de marktpositie van de Nederlandse verssector in Europa, zijn internationale handelscentra nodig. Omdat supermarkten bestellingen graag snel en vaak ontvangen, kun je niet vanuit bijvoorbeeld Venlo direct Oost-Europa bedienen.
  Europees kampioen agrologistiek
  Simons, A.E. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)sept. - p. 3 - 5.
  transport - agro-industriële ketens - agro-industriële sector - logistiek - distributie - transport - agro-industrial chains - agroindustrial sector - logistics - distribution
  Nederland verdient jaarlijks ruim twaalf miljard euro aan agrologistiek, de handel en het transport van land- en tuinbouwproducten. Dertig procent van de grensoverschrijdende handel in Europa is in handen van Nederlandse handelaren en distributeurs. De komende jaren moeten trein en schip de dure vrachtwagen steeds meer vervangen.
  Marketingstrategie en duurzame ontwikkeling in de agro-food sector
  Ingenbleek, P.T.M. ; Frambach, R. - \ 2011
  [Den Haag etc.] : LEI Wageningen UR - 12
  duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - marketing - marketingbeleid - landbouwsector - agro-industriële sector - sustainable development - sustainability - marketing - marketing policy - agricultural sector - agroindustrial sector
  Dit TransForum project is uitgevoerd binnen het wetenschappelijke programma Mobilisatie van de vraag naar duurzame producten, en richt zich specifiek op de vraag hoe voedselverwerkingsbedrijven gemotiveerd worden duurzaam te ondernemen door de contacten met andere bedrijven in de voedselketen.
  Economic risk analysis of agroparks : final report
  Ge, L. ; Asseldonk, M.A.P.M. van; Galen, M.A. van; Hietbrink, O. ; Verstegen, J.A.A.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Mansfeld, M.J.M. van; Smeets, P.J.A.M. ; Simons, A.E. - \ 2011
  [Den Haag] : LEI Wageningen UR - 29
  agro-industriële complexen - agro-industriële sector - clusters - economische analyse - risicofactoren - risicobeheersing - onzekerheid - modellen - duurzame ontwikkeling - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - clusters - economic analysis - risk factors - risk management - uncertainty - models - sustainable development
  The concept of agroparks is a type of sustainable intensification that is consistent with metropolitan agriculture: an agropark is a spatial cluster of different agricultural functions and related economic activities. The concept of agroparks has been the object of increasing interest in recent years. One of the difficulties facing the development of an agropark is the uncertainty concerning the feasibility and the return to be obtained. This reflects the fact that an agropark consists of various mutually dependent businesses. The result is a complex set of uncertainties in relation to technological, institutional and market development. This research is concerned with analysing the uncertainties and opportunities of agroparks. This has resulted in a risk model that identifies the qualitative and/or quantitative uncertainties of an agropark. Appropriate measures and management strategies can be pinpointed as a result, thereby converting potential risks into realistic opportunities. The risk model goes hand in hand with a four-stage plan for risk analysis and management. The results of this research allow entrepreneurs to make well-founded investment choices, thereby contributing towards the development of agroparks and more sustainable agriculture.
  Knowledge arrangements that make a difference
  Kupper, H.A.E. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen University, Education and Competence Studies - 48
  agro-industriële sector - kennissystemen - kennis - kennismodellering - modellen - agroindustrial sector - knowledge systems - knowledge - knowledge modeling - models
  The Dutch Agri-food Knowledge System is renowned for its ability to support and stimulate a green sector that is competitive and sustainable. In the sector as well as in the knowledge system a lot of changes are occurring which demand for reorientation of the capacities needed. In this essay a new phenomenon in the knowledge system, the 'knowledge arrangement', will be considered as exemplary to explain the changes and its consequences for capacity development.
  Topsector Agro&Food : 'Agro&Food: De Nederlandse groeidiamant'
  Hart, C. 't; Hoogeveen, H. ; Janssen, N. ; Kropff, M.J. ; Rijsingen, J. van - \ 2011
  [S.l.] : Topteam Agro&Food - 125
  landbouwsector - voedselindustrie - agro-industriële sector - landbouwindustrie - duurzaamheid (sustainability) - agricultural sector - food industry - agroindustrial sector - agribusiness - sustainability
  Innovatiecontract van de Topsector Agri&Food. De Agro & Food sector is de motor van de Nederlandse economie en de nummer 1 in de wereld. In totaal genereert de sector €48 miljard aan toegevoegde waarde. Dat is goed voor bijna 10% van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Nederland heeft de meest succesvolle en innovatieve Agro & Food-bedrijven, beschikt over kennisinstellingen van wereldklasse en staat aan de Europese top van private investeringen.
  Risk management in food en agriketens
  Meuwissen, M.P.M. - \ 2011
  agrarisch onderwijs - hoger onderwijs - agro-industriële sector - risicobeheersing - lesmaterialen - agricultural education - higher education - agroindustrial sector - risk management - teaching materials
  Doel van het project is het op een interactieve wijze ontwikkelen van lesmateriaal voor het groene HBO-onderwijs op het gebied van risicomanagement in food- en agriketens. Het onderwijsmateriaal bestaat uit theorie en interessante praktische cases.
  Ontwikkeling van de melkveehouderij in Suriname : een analyse van de sector en mogelijke rol van een melkveedemonstratie en training bedrijf = Dairy development in Surinam : an analysis of the sector and possible role of a dairy demonstration and training farm
  Wouters, A.P. ; Visch, J. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 363) - 36
  zuivelindustrie - melkveehouderij - agro-industriële sector - sectorale ontwikkeling - internationale samenwerking - suriname - dairy industry - dairy farming - agroindustrial sector - sectoral development - international cooperation - suriname
  The report provides a SWOT analysis of the Surinam dairy chain, conditions for further dairy development and proposals for the role and the design of a knowledge centre and the contribution Netherlands knowledge institutions could provide.
  Evaluatie "Understanding Company-Level marketing strategies for sustainability" (WP-047)
  Frambach, R. ; Ingenbleek, P.T.M. ; Fischer, A. ; Trijp, J.C.M. van - \ 2010
  [S.l.] : TransForum - 4
  duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - agro-industriële sector - marketing - ondernemerschap - bedrijfskunde - sustainable development - sustainability - agroindustrial sector - marketing - entrepreneurship - business administration
  Dit TransForum project is uitgevoerd binnen het wetenschappelijke programma Mobilisatie van de vraag naar duurzame producten, en richt zich specifiek op de vraag hoe voedselverwerkingsbedrijven gemotiveerd worden duurzaam te ondernemen door de contacten met andere bedrijven in de voedselketen.
  Actieplan visteelt; Samenwerkingsvormen
  Duijn, A.P. van; Dijkxhoorn, Y. ; Beukers, R. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurläke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154715 - 42
  visteelt - aquacultuur - agro-industriële sector - economische samenwerking - interviews - inventarisaties - fish culture - aquaculture - agroindustrial sector - economic cooperation - interviews - inventories
  De omvang van de Nederlandse visteeltsector is de afgelopen jaren afgenomen. Om de transactiekosten te verlagen wordt binnen de sector het initiatief genomen om samen te werken. Om de meest geschikte samenwerkingsvormen voor de Nederlandse viskweek te identificeren heeft het LEI, in opdracht van het ministerie van EL&I, in 2010 een onderzoek uitgevoerd. Door middel van een deskstudie en interviews is vastgesteld welke samenwerkingsvormen er aan deze relevante samenwerkingsvormen gekoppeld zijn
  Het Nederlandse agrocomplex 2010
  Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086154838 - 67
  landbouwsector - agrarische economie - landbouwindustrie - agro-industriële sector - economische situatie - agrarische productiesystemen - nederland - agricultural sector - agricultural economics - agribusiness - agroindustrial sector - economic situation - agricultural production systems - netherlands
  Dit rapport geeft een overzicht van de economische ontwikkeling van het Nederlandse agrocomplex. Dit omvat de land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie. Het rapport onderscheidt vijf deelcomplexen, nl: glastuinbouw, opengrondstuinbouw, akkerbouw, grondgebonden-veehouderij en intensieve-veehouderij.
  How to feed cities, agrifood-networks and regionalization
  Horlings, L.G. ; Marsden, T. - \ 2010
  Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 91 (2010)5. - ISSN 1384-6531 - p. 24 - 31.
  stedelijke gebieden - voedselzekerheid - agro-industriële sector - toekomst - urban areas - food security - agroindustrial sector - future
  Voedselzekerheid is één van de meest urgente uitdagingen. De voedselproductie zal fors moeten toenemen om in 2050 de verwachte negen miljard te voeden. Zelfs in de meest optimistische scenario's is een toename van de voedselproductie vereist van minstens vijftig procent. Hoeveel meer mensen zullen tegen die tijd in stedelijke gebieden wonen? Hoe moeten we hen voeden?
  Venture Lab: de motor voor regionale innovaties, Welke kansen bieden ze voor Greenport Venlo?
  Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 23
  agro-industriële sector - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - kennis - cradle to cradle - logistiek - onderwijsprogramma's - noord-limburg - regionale ontwikkeling - publiek-private samenwerking - regioleren - Nederland - agroindustrial sector - innovations - sustainability - knowledge - cradle to cradle - logistics - education programmes - noord-limburg - regional development - public-private cooperation - regional atelier - Netherlands
  Helpdeskvraag om een quick scan uit te voeren naar het concept Venture Labs en hoe dit gebruikt kan worden om regionale innovaties op het gebied van agribusiness, logisitiek, C2C en kwaliteit leefomgeving in Greenport Venlo te bewerkstelligen. Een Venture Lab is over het algemeen een technologisch centrum dat ondersteuning biedt aan startende ondernemers, wetenschappers, PhD’s en studenten die een patent of techniek willen commercialiseren in een onderneming. Een Venture Lab is te omschrijven als een gebouw, maar het is meer dan dat. Het is tevens een onderwijsprogramma, waarin op een gestructureerde manier een onderneming opgezet kan worden. Deelnemers aan het Venture Lab programma hebben meestal een eigen idee en willen dat graag vermarkten. Het hebben van een idee is echter meestal niet noodzakelijk.
  Bloeiende Clusters in de Betuwse Bloem, Integratienotitie, Thema’s, schaalniveaus en businesscases
  Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Kruit, J. ; Scheer, F.P. ; Poot, E.H. - \ 2010
  Greenport Betuwse Bloem - 33
  tuinbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - agro-industriële sector - samenwerking - rivierengebied - betuwe - horticulture - crop enterprises - agro-industrial chains - agribusiness - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - cooperation - rivierengebied - betuwe
  De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap. Deze notitie geeft handvatten om te komen tot duurzame agroclusters in de Betuwe.
  Proteins in biomass streams
  Mulder, W.J. - \ 2010
  Wageningen : Food & Biobased Research (Rapport 1134) - 60
  eiwitten - agro-industriële sector - landbouwindustrie - biomassa - voedingseiwit - diervoedering - financiën - biobased economy - bioraffinage - productieprocessen - chemicaliën uit biologische grondstoffen - economische aspecten - proteins - agroindustrial sector - agribusiness - biomass - dietary protein - animal feeding - finance - biobased economy - biorefinery - production processes - biobased chemicals - economic aspects
  The focus of this study is to give an overview of traditional and new biomasses and biomass streams that contain proteins. When information was available, the differences in molecular structure and physical and chemical properties for the different proteins is given. For optimal biomass use, isolation of valuable compounds like proteins can be an important aspect. To make decisions possible if biorefinery strategies by which the isolation of proteins is feasible, the economical value and production volumes of the different biomass streams will be discussed (when available). Also the industrial relevance and possible applications, such as technical applications and chemicals derived from proteins, will be reported. In addition, the outlet of protein-rich biomass resources in the feed sector will be pointed out.
  Evaluatie “Gezond met Haver” (IN-062)
  PRI, ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2010
  TransForum
  avena sativa - haver - agro-industriële sector - gezondheidsvoedsel - gezondheidszorg - gluten - coeliakie - nieuwe voedingsmiddelen - voeding en gezondheid - avena sativa - oats - agroindustrial sector - health foods - health care - gluten - coeliac syndrome - novel foods - nutrition and health
  In dit project was het de ambitie om een nieuwe verbinding te creëren tussen de agrosector en gezondheidssector om zo nieuwe producten en nieuwe product-markt te ontwikkelen. Het beoogde resultaat was een haverketen die hoogwaardige producten levert en die daarmee bij kan dragen aan de vermindering van enkele belangrijke maatschappelijke gezondheidsproblemen (coeliakie, obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker). Dit project had tevens moeten leiden tot de ontwikkeling van een glutenvrije keten op basis van haver. Allergie voor gluten (coeliakie) vormt een toenemend gezondheidsprobleem. Haver vormt een goed alternatief voor mensen die allergisch zijn voor gluten.
  Stimuleren van concurrentie en duurzaamheid bij nieuw Europees landbouwbeleid
  Bont, C.J.A.M. de; Jongeneel, R.A. ; Smit, A.B. ; Dijk, S.M. van; Wolf, P.L. de - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154708 - 121
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - concurrerend vermogen - duurzaamheid (sustainability) - agro-industriële sector - landbouwindustrie - landbouw - innovaties - samenwerking - ketenmanagement - cap - competitive ability - sustainability - agroindustrial sector - agribusiness - agriculture - innovations - cooperation - supply chain management
  This study examined which instruments could be used to give substance to the objectives of strengthening the competitiveness and sustainability of Dutch agriculture. The study focused on the application of the CAP after 2013. To this end, an inventory of existing instruments has been made and described, and then tested on the basis of a number of criteria. The preferences of agricultural entrepreneurs were ascertained by means of a survey, and the opinions of sector and chain experts were also sought. The policies of a number of other EU member states were examined to ascertain whether they offer suggestions for policy in the Netherlands.
  Agro-robotia
  Pekkeriet, Erik - \ 2010
  horticulture - advisory centres - image processing - agroindustrial sector - computer techniques - robots - automation - sensors - greenhouse horticulture
  Master plan : Greenport Shanghai Agropark
  Smeets, P.J.A.M. ; Mansfeld, M.J.M. van; Chonghua, Z. ; Olde Loohuis, R.J.W. ; Broeze, J. - \ 2010
  Zoetermeer : TransForum [etc.] (Working paper / TransForum 7) - 144
  agro-industriële complexen - agro-industriële sector - stedelijke planning - regionale planning - duurzaamheid (sustainability) - duurzame landbouw - stadslandbouw - intensieve landbouw - innovaties - china - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - urban planning - regional planning - sustainability - sustainable agriculture - urban agriculture - intensive farming - innovations - china
  Greenport Shanghai is the innovative and ambitious exploration of how Chinese metropolitan agriculture will jump into the 21st century: circular, sustainable and profitable.
  Presentatie “Burgerparticipatie in BO-12-08”
  Alebeek, Frans van - \ 2010
  participation - agroindustrial sector - alternative farming - community involvement - community participation - experiential value - public support
  Bedrijfsprocesmodellering in vraaggestuurde agri-voedingsketens: Een referentie-raamwerk
  Verdouw, Cor - \ 2010
  agroindustrial sector - food chains - demand - information processing - information systems - models - agro-industrial chains - supply chain management - management information systems
  Business process modelling in demand-driven agri-food supply chains : a reference framework
  Verdouw, C.N. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Adrie Beulens, co-promotor(en): Jacques Trienekens. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857105 - 185
  voedselketens - agro-industriële sector - vraag - informatieverwerking - informatiesystemen - modellen - agro-industriële ketens - ketenmanagement - bedrijfsinformatiesystemen - food chains - agroindustrial sector - demand - information processing - information systems - models - agro-industrial chains - supply chain management - management information systems
  Keywords: Business process models; Supply chain management; Information systems; Reference information models; Market orientation; Mass customisation; Configuration; Coordination; Control; SCOR; Pot plants; Fruit industry

  Abstract

  The increasing volatility and diversity of demand urge agri-food supply chains to become more demand driven, i.e. sensitive and responsive to demand information of the ultimate consumer. Companies that participate in demand-driven supply chains must manage a high variety and variability of supply chain configurations to meet the specific requirements of their customers. Business process models can be valuable means to achieve this by supporting the design of customised supply chain configurations and subsequently the engineering of enabling information systems.
  However, existing reference process models do not sufficiently support specific requirements in demand-driven agri-food supply chains. Therefore, this dissertation aims to design a reference framework for business process modelling that i) is setup to enable the instantiation of various specific supply chain configurations, ii) supports a seamless translation of high-level supply chain designs to detailed information engineering models, and iii) is sector-specific i.e. contains domain-specific knowledge for the agri-food sector.

  The research started with the definition of basic design requirements based on literature review and subsequently existing reference models were assessed on these requirements. Based on this assessment and the reviewed literature, a generic framework was constructed. This generic framework was applied, evaluated and refined in three different case studies: i) an explorative multiple case study in the Dutch flower industry, ii) an in-depth multiple case study in the European fruit industry, and iii) a single case study in the Dutch flower industry on implementation of the framework in configurable process models.

  The main result of this thesis is the design of a framework for reference process modelling in demand-driven agri-food supply chains. The framework provides concepts and a toolkit for modelling a wide variety of supply chain configurations from standard model components. As such, it enhances shared understanding and reuse of process knowledge in supply chain design and information systems engineering.
  The framework consists of two parts: i) an object system definition and ii) a toolbox for modelling the defined object system.
  The object system definition provides typologies of the main elements of supply chain configurations, i.e. business processes, product units, control systems and coordination mechanisms.
  The toolbox provides the representation power for modelling the defined object system. It identifies three types of supply chain process models:
  1. Product Flow Models: visualise the allocation of basic transformations to supply chain actors and the related product flows from input material into end products;
  2. Thread Diagrams: visualise how order-driven and forecast-driven processes are decoupled in specific supply chain configurations (positions Customer Order Decoupling Points), and how interdependences between processes are coordinated;
  3. Business Process Diagrams: depict the sequence and interaction of control and coordination activities (as identified in Thread Diagrams) in an executable notation.
  For each process model type, the toolbox contains i) standard model building blocks (reference components), ii) a method to configure specific diagrams (configuration tree), and iii) pre-configured models (reference templates) that capture reusable knowledge abstracted from the case studies. The toolbox also includes a conceptual architecture for implementation of enabling information systems.

  The main addition of this thesis to existing theory is the design of an innovative artefact: a new framework that captures the concepts needed to design adequate reference process models in demand-driven agri-food supply chains. Therefore, the thesis has defined, developed and evaluated the representation power needed to model a wide variety of supply chain configurations as specific networks with different allocations of business processes to supply chain participants and different modes of control and coordination. More specifically, three additional contributions can be mentioned.
  First, the research has applied the concept of mass customisation to reference process models, which implies that customised models are configured from a repository of standard building blocks i.e. predefined model components. As such, it contributes to the emerging field of process model configuration, which is a relatively new research area.
  Second, the research has developed a framework that combines process models at different levels of abstraction for two main purpose of usage: supply chain design and information systems engineering. As such, it contributes to the development of a common conceptualisation and consistent terminology of these two research streams.
  Third, the research has applied the framework to specific agri-food sectors, i.e. pot plants and fruit supply chains. As such, it has developed sector-specific reference process models for pot plants and fruit supply chains, which do not yet exist.

  The main practical value of the framework helps to map, in a timely, punctual and coherent way, the business processes of the supply chain configurations that a company must manage in order to fulfil the different demand requirements of their customers. The framework is designed for demand-driven supply chains that aim to provide a rapid and customised response to volatile demand. We have argued that this imposes stringent demands on information systems and requires. The designed framework supports the ability to design and implement customised supply chain configurations by supplying business and ICT professionals with concepts and a toolkit for modelling a wide range of supply chain configurations. As such, although designed for demand-driven supply chains, the framework is a general tool for supply chain modelling.
  Supply chain practices, performance and organizational configuration in the Mexican avocado industry
  Arana Coronado, J.J. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta; Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Jos Bijman. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085857006 - 151
  agro-industriële sector - landbouwindustrie - voedselketens - avocado's - prestatieniveau - voedselkwaliteit - voedselverpakking - minimale bewerking - mexico - ketenmanagement - agro-industriële ketens - economische organisatietheorie - agroindustrial sector - agribusiness - food chains - avocados - performance - food quality - food packaging - minimal processing - mexico - supply chain management - agro-industrial chains - economic organization theory
  Recent changes in agrifood supply chains, such as the need for quality improvement and control, enhanced information exchange, and increased customer responsiveness, have made the introduction of Supply Chain Practices (SCPs) essential. Adopting practices such as product standardization, supplier partnerships and IT driven information exchange have resulted in higher supply chain efficiency and economic performance. Producers, traders and processors are able to obtain better control over production and distribution processes, improve and assure quality, obtain more reliable supply, and rationalize logistic processes in the supply chain.
  While most research on the introduction of SCPs has focused on the potential benefits, little research has been conducted on the conditions under which these benefits are obtained. Earlier studies have called attention to the complexity associated to adoption of SCPs or the specificity of the assets involved and the uncertainty of the context in which the transactions take place. These studies only begin to inform us on the institutional and organizational conditions that favour the application of new SCPs. To obtain better insight in the contingencies affecting the adoption of SCPs in agrifood supply chains, particularly in fresh produce chains, this thesis has studied the introduction of SCPs in the avocado industry in Mexico.
  The possibility to export to the USA and the concomitant introduction of strict phytosanitary requirements have led to a number of specific supply chain challenges for the Mexican avocado industry, such as the need to enhance product quality, create reliable supply, and improve coordination between supply chain actors. In addition, as avocado is a seasonal product, the industry is faced with specific supply chain challenges such as large variation in the demand for transportation, storage and packaging facilities, making logistic planning more complicated. Within this context, we investigated which SCPs have been adopted to respond to the specific supply chain challenges, what type of contractual arrangements have been used to facilitate the adoption of SCPs, and what features of the relationships between supply chain actors enable a better performance.
  The overall objective of this thesis is to explain the relationship between supply chain practices and inter-organizational arrangements, and to explain how particular combinations of supply chain practices and inter-organizational arrangements result in better performance in the Mexican avocado industry. To achieve this objective we have collected data from producers and buyers in the Mexican avocado industry on three key constructs: inter-organizational relationships, supply chain practices, and performance. By analysing the interaction among these constructs we seek to contribute to both a theoretical and practical understanding of the organizational practices that enhance quality performance in a supply chain context. For the analysis, three theoretical approaches have been used: Supply Chain Management, Transaction Cost Economics, and Organization Theory.

  Supply chain challenges and supply chain practices
  Analysis of agrifood supply chains originating from developing countries has focused on aspects such as quality and safety of products and reliability of supply. Consistent product quality and compliance with complex food safety and phytosanitary standards are required when exporting to high demanding markets. Particular supply chain practices such as product standardization, supplier partnership and information exchange can be used to enhance quality, guarantee safety, and improve coordination between supply and demand.
  Chapter 2 describes and analyses the technical and organizational solutions that packers in the Mexican avocado industry have introduced in dealing with the main supply chain challenges. The focus in this chapter is on the role of the packer in introducing supply chain practices. The main research strategy used for this chapter has been the case study.
  We show in Chapter 2 that avocado packers have introduced the following supply practices: product standardization, information exchange, and supplier partnership. Product standardization has been adopted to obtain reliable supply and improve quality. Coordination has been used by packers to improve the management of demand. Partnerships between producers and packers and between packers and buyers have been important organisational solutions in dealing with the supply chain challenges of obtaining uniform product quality and improving reliability of supply.

  Contractual arrangements and food quality standards
  Quality is now a key variable in marketing strategies in food chains. Quality improvement often requires transaction-specific investments and tight coordination among transactors. Difficult-to-measure quality attributes imply asymmetric information between buyers and suppliers of food products, while consumer and governments request more information on all processes in the supply chain. A key development in food chains is the shift from market governance towards more contractual and hierarchical governance.
  Chapter 3 analyzes of the types of contractual arrangements that avocado producers have been using in adopting particular quality standards in the Mexican avocado industry. A survey among 122 avocado producers in the state of Michoacán was used to obtain information on quality standards and contractual arrangements, and a bivariate probit regression model was used for the analysis.
  Our findings indicate that the type of contractual arrangement is important for the adoption of specific quality standards, and safeguarding specific assets is confirmed as a primary driver of governance structure choice. Specifically, adopting arrangements based on information exchange and expectation of continuity has been an important prerequisite to adopt high quality standards such as Organic, US-GAP or Global-GAP.

  Relationship characteristics and performance
  Relationship building has been found to be important governance mechanism for reducing the propensity of opportunistic behaviour. Recently, more depth has been brought into the discussion by disentangling which relationship characteristics function as safeguards for specific investments and which can be considered coordination devices.
  Chapter 4 seeks to analyse how characteristics of the producer-packer relationship affect producer performance. The analysis is based on the same survey among 122 avocado producers. We show that relationship characteristics influence performance through different paths. Whereas expectation of continuity affects payment uncertainty and thereby indirectly influences yield and product quality, information exchange directly affects these performance measures. In contrast, we found that buyer commitment did not significantly affect behavioural uncertainty of the producers. We conclude that while expectation of continuity only has an impact on performance through reducing the propensity of opportunistic behaviour, information exchange can explain improved performance based on better efficiency and planning of current and future product needs between partners.

  Inter-firm coordination between packers and buyers
  Inter-firm coordination has become a subject of considerable managerial interest. Several studies have found that vertical coordination is an effective response to the uncertainties of changing market environments. However, other authors have argued that higher levels of inter-firm coordination increase the hazard posed to the sellers’ specific investments. Therefore, the analysis of inter-firm coordination requires evaluation of aligning actions as well as aligning interests between parties.
  Chapter 5 studies the interaction between packers and their customers. The chapter presents an analysis of the conditions that affect the level of inter-firm coordination between packers and their buyers. The analysis is based a survey among 44 packers in the Mexican avocado industry.
  We conclude that inter-firm coordination based on information exchange and expectation of continuity is an important governance mechanism to facilitate aligning actions and to safeguard specific assets between sellers and buyers when substantial environmental uncertainty is present. In addition, we found that inter-firm coordination has a significant positive impact on performance. Whereas a high expectation of continuity reduced sellers’ stock outs, information exchange improved sellers’ sales and performance.


  Living Lab voor Informatiemanagement in Agri-Food
  Wolfert, J. - \ 2010
  Agro Informatica 23 (2010)5. - ISSN 0925-4455 - p. 10 - 13.
  agro-industriële sector - informatieontsluiting - technologieoverdracht - informatiesystemen - innovaties - procesoptimalisatie - agroindustrial sector - information retrieval - technology transfer - information systems - innovations - process optimization
  Het Living Lab is een specifieke open innovatie aanpak waarbij in feite het laboratorium naar de praktijk wordt gebracht. het Agri-Food Living lab is een informatiemanagementsysteem specifiek voor de agri-food sector.
  De Nederlandse agrosector
  Pronk, A. ; Bolhuis, J. ; Dagevos, H. ; Jukema, G.D. ; Leeuwen, M.G.A. van; Pierick, E. ten - \ 2010
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 / Berkhout, P., van Bruchem, C., Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld Internationaal Beleid 2010-013) - p. 65 - 92.
  agro-industriële sector - agrarische handel - supermarkten - economische analyse - economische ontwikkeling - prijzen - voedselindustrie - economische productie - ketenmanagement - agroindustrial sector - agricultural trade - supermarkets - economic analysis - economic development - prices - food industry - economic production - supply chain management
  Beschrijving van de ontwikkelingen in de Nederlandse agrosector.
  Process monitoring IAN Agroparks in India : Transforum report 2009
  Gerritsen, A.L. ; Chakravarthy, G.K.D.K. ; Giesen, E. - \ 2009
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 46
  agro-industriële complexen - agro-industriële sector - landbouwindustrie - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - regionale planning - india - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - agribusiness - regional development - economic development - regional planning - india
  This is the first report of the TransForum project Process monitoring agroparks international, which focuses on India and specific on the development of the IFFCO Kisan SEZ Nellore in the south of India. It contains an overview of process design and the content of the proposition of IAN agroparks in India for 2009.
  Benut het momentum in de foodsector
  Wubben, E.F.M. ; Dijkman, N.C. ; Kieboom, P.D. - \ 2009
  [S.l.] : ABN AMRO - 32
  voedingsmiddelen - agro-industriële sector - economie - voedselindustrie - marketing - investering - nederland - foods - agroindustrial sector - economics - food industry - marketing - investment - netherlands
  De Nederlandse foodsector, in dit rapport wordt daarmee bedoeld zowel de fabrikanten, distributeurs als ook de retailer, staat aan de vooravond van een herkaveling. Samen met Wageningen UR is een rapport opgesteld dat gaat over groeiambities, investeren in innovatie of in acquisitieve groei. Bieden de huidige marktomstandigheden kansen, zo ja voor wie en hoe zijn die dan te verzilveren?
  Het Nederlandse agrocomplex 2009
  Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens 2009-111) - ISBN 9789086152926 - 67
  agrarische economie - landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële complexen - economische ontwikkeling - agrarische handel - werkgelegenheid - akkerbouw - dierhouderij - tuinbouw - energiegebruik - broeikasgassen - emissie - agricultural economics - agricultural sector - agroindustrial sector - agroindustrial complexes - economic development - agricultural trade - employment - arable farming - animal husbandry - horticulture - energy consumption - greenhouse gases - emission
  Dit rapport geeft een overzicht van de economische ontwikkeling van het Nederlandse agrocomplex. Dit omvat de land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie. Op basis van de Nationale Rekeningen is voor de periode 1995-2007 de betekenis van het agrocomplex gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en handelssaldo. Met behulp van de milieurekeningen is daarnaast gekeken naar het energieverbruik en de broeikasgasemissie van het agrocomplex voor 2003 en 2007. De analyse onderscheidt deelcomplexen voor glastuinbouw, opengrondstuinbouw, akkerbouw, grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij. This report presents an overview of the economic development of the Dutch agricultural complex. This complex comprises the primary sector as well as the related trade and industry sectors. The importance of the agricultural complex is calculated in terms of value added, employment and trade balance on the basis of the National Accounts and for the period 1995-2007. The energy consumption and greenhouse gas emissions of the complex have also been considered on the basis of the emission statistics for 2003 and 2007. The analysis distinguishes sub complexes for greenhouse horticulture, open-field horticulture, arable farming, land-based livestock farming and intensive farming.
  Marktkansen voor etnisch voedsel en etnische diensten
  Schans, J.W. van der; Dvortsin, L. ; Berg, I. van den; Haubenhofer, D.K. ; Hassink, J. ; Vijn, M.P. ; Buck, A.J. de - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2009-103) - ISBN 9789086153879 - 83
  stedelijke samenleving - relaties tussen stad en platteland - etnisch voedsel - etnische groepen - consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - agro-industriële sector - marktverkenningen - multifunctionele landbouw - regionale voedselketens - urban society - rural urban relations - ethnic foods - ethnic groups - consumer behaviour - consumer preferences - agroindustrial sector - market surveys - multifunctional agriculture - regional food chains
  De bevolkingssamenstelling van de Nederlandse steden is afgelopen jaren sterk veranderd. De stedelijke vraag naar producten en diensten van het platteland is ook sterk veranderd. Uit de quick scan is gebleken dat de 'ethnic food & services' een belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe vraag. Dit dient niet alleen ten behoeve van de nichemarkt van ethnic food & services maar kan tegelijkertijd als een strategisch middel ingezet worden om de algemene stadplattelandsrelaties aan te halen, uit te breiden en te verbeteren
  Reconciling food law to competitiviness. Report on the regulatory environment of the European food and dairy sector
  Meulen, B.M.J. van der - \ 2009
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860982 - 136
  recht - voedselindustrie - agro-industriële sector - eu regelingen - zuivelindustrie - marktconcurrentie - europese unie - voedingsmiddelenwetgeving - law - food industry - agroindustrial sector - eu regulations - dairy industry - market competition - european union - food legislation
  Background In 2005 the European Commission (DG ENTR) issued a study on the competitiveness of the food industry in the European Union. This study is referred to as 'the first food competitiveness study'. The results of this study have been reported in Wijnands et al. (2007). In 2007 the Commission issued a subsequent study, referred to as 'the second food competitiveness study' with a view to exploring more deeply the results of the first study in the context of a specific sub-sector (dairy). The project resulted in four reports. The present report presents the legal and regulatory findings of this second study. The reports on competitiveness of the EU dairy industry and on administrative burdens are published at www.LEI.nl. The final report has been pubilshed by the European Commission in 2009.
  Haalbaarheidsonderzoek Agro Kenniscentrum Noordoost Nederland: eindrapport
  Wustman, R. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 23
  veengronden - landbouw - agro-industriële sector - landbouwontwikkeling - regionale ontwikkeling - onderzoeksteams - haalbaarheidsstudies - veenkolonien - peat soils - agriculture - agroindustrial sector - agricultural development - regional development - research teams - feasibility studies - veenkolonien
  Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het uitwerken van de haalbaarheid van een agrokenniscentrum voor de Noordoost Nederlandse zand- en dalgronden op ’t Kompas (Valthermond). Het uitgangspunt voor de haalbaarheidstudie is het streven naar een zo breed mogelijke samenwerking binnen het Kenniscentrum tussen het agro-bedrijfsleven, kennispartijen (regionaal, nationaal) en onderwijs. De ideeën uitgesproken door de geïnterviewde partijen komen overeen met het thema Agribusiness van de Agenda voor de Veenkoloniën. Opvallend is het lage aantal ideeën voor het thema verbrede landbouw. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat het kenniscentrum ten dienste moet staan aan alle open teelten: • Akkerbouw • Bloemen • Bollen • Boomteelt • Vollegrondsgroenten
  Quick scan ethnic food & services
  Schans, J.W. van der; Dvortsin, L. ; Berg, I. van den; Haubenhofer, D.K. ; Hassink, J. ; Vijn, M.P. ; Buck, A.J. de - \ 2009
  LEI Wageningen UR : LEI Wageningen UR - 88
  etnisch voedsel - etnische groepen - migranten - voedingsgewoonten - agro-industriële sector - consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - agrarische economie - agro-industriële ketens - ethnic foods - ethnic groups - migrants - feeding habits - agroindustrial sector - consumer behaviour - consumer preferences - agricultural economics - agro-industrial chains
  Het doel van dit onderzoek is kansen voor de agro-food industrie en dienstensector te identificeren op gebied van zorg, voedsel, recreatie, educatie, agrarische kinderopvang, agrarisch natuur- en landschapsbeheer en productie en verkoop van streekproducten die het gevolg zijn van een veranderende bevolkingssamenstelling in grote steden. Een overzicht wordt gegeven in de economische waarde van de etnische voedselmarkt, dienstensector (zorg, educatie, recreatie, en dergelijke), distributiesysteem (voor etnisch voedsel en diensten), gedrag rondom voedselconsumptie en diensten van specifieke etnische groepen en de kansen die er zijn voor de Nederlandse agrarische sector binnen deze markt. Deze quick scan richt zich specifiek op de volgende niet-westerse allochtonen: Surinamers, Marokkanen, Antillianen en Turken in de vier grootste steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag
  Information Sharing & ICT in Agri-Food Supply Chain Networks - a view from different perspectives
  Wolfert, Jacques - \ 2009
  information systems - food industry - agroindustrial sector - food supply - information technology - supply chain management - agro-industrial chains
  Eindrapportage Calendula-keten Project : een internationale keten-innovatie-opgave met technologische, economische en sociaal-culturele aspecten
  PRI, - \ 2008
  Amsterdam [etc.] : S.n. - 27
  calendula officinalis - vervangbare hulpbronnen - agro-industriële sector - landbouwindustrie - duurzaamheid (sustainability) - plantaardige oliën - kennis - kennismanagement - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - agro-industriële ketens - calendula officinalis - renewable resources - agroindustrial sector - agribusiness - sustainability - plant oils - knowledge - knowledge management - biobased materials - biobased economy - agro-industrial chains
  Doel van dit project is het duurzaam organiseren van een innovatieve, internationale, agro-industriële keten voor hernieuwbare grondstoffen met Calendula als praktijkvoorbeeld. Daarnaast beoogt het project om in een samenwerking van technologische en gamma-georiënteerde kennisinstellingen te leren hoe de ontwikkelde kennis kan worden ingezet in nieuwe internationale agrogrondstofketens en hoe daarbij partnerships met het bedrijfsleven kunnen bijdragen aan de financiering van die kennisontwikkeling.
  Horizontalisering in de praktijk : Greenport Venlo als regionaal ontwikkelingsproces
  Regeer, B.J. ; Kranendonk, R.P. ; Beekman, V. ; Kersten, P.H. - \ 2008
  [S.l.] : S.n.
  regionale ontwikkeling - regionale planning - ruimtelijke ordening - glastuinbouw - agro-industriële complexen - agro-industriële sector - innovaties - noord-limburg - regional development - regional planning - physical planning - greenhouse horticulture - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - innovations - noord-limburg
  In de ‘Nota Ruimte’ (Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, 2006) is de regio Venlo aangewezen als Greenport. Het Rijk vindt het van belang dat het internationale tuinbouwcluster behouden blijft en versterkt wordt. Sindsdien, en voortbouwend op eerdere ontwikkelingen, heeft zich in de regio een innovatief proces voltrokken van betekenis en uitvoering geven aan Greenport. Hiermee is het Greenport begrip in de regio rondom Venlo opgerekt van implementatie van een glastuinbouwopgave naar een regionale ontwikkelingsopgave, waarin kwaliteit van leven, kennis en innovatie, duurzaamheid en samenwerken tussen verschillende actoren centraal staat. De verschillende actoren worden in de regio inmiddels aangeduid met de 5O’s: ondernemers, onderzoekers, overheden, onderwijs en omgeving. In het Greenport netwerk geven deze actoren samen vorm en inhoud aan het regionale ontwikkelingsproces.
  Het Nederlandse agrocomplex 2008
  Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. ; Verhoog, A.D. - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport. Werkveld 3, Consumenten en ketens 2009-001) - ISBN 9789086152926 - 51
  agrarische economie - landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële complexen - economische ontwikkeling - agrarische handel - werkgelegenheid - akkerbouw - veehouderij - tuinbouw - agricultural economics - agricultural sector - agroindustrial sector - agroindustrial complexes - economic development - agricultural trade - employment - arable farming - livestock farming - horticulture
  A service-oriented approach using geo-information for integration in Agr-Food Supply Chain Networks
  Wolfert, Jacques - \ 2008
  information systems - information technology - food supply - agroindustrial sector - management - supply chain management - agro-industrial chains
  Information Sharing in Agri-Food Supply Chain Networks
  Wolfert, Jacques - \ 2008
  information systems - food industry - agroindustrial sector - food supply - supply chain management - agro-industrial chains
  From advising at farm level to consumer: main issues for the information system chain
  Wolfert, Jacques - \ 2008
  information systems - food industry - agroindustrial sector - food supply - supply chain management - agro-industrial chains
  Experts aan het stuur - modelleren met ROC
  Koenderink, N.J.J.P. ; Hulzebos, J. ; Assem, M. van; Broekstra, J. ; Top, J.L. - \ 2008
  Agro Informatica 21 (2008)4. - ISSN 0925-4455 - p. 19 - 21.
  agro-industriële sector - voedselindustrie - voedselvoorziening - kennismodellering - ontologieën - agroindustrial sector - food industry - food supply - knowledge modeling - ontologies
  De agrifood sector heeft te maken met een sterk concurrerende wereldmarkt. Innovatie is hierbij van levensbelang. Optimaal gebruikmaken van beschikbare kennis is een basisvoorwaarde voor innovatie. Kennis over de eigen business en kennis uit externe bronnen moeten in kaart worden gebracht en worden ontsloten. Binnen het Food Informatics project is onderzocht hoe Semantic Web technologie hiervoor gebruikt kan worden. Een belangrijke conclusie is dat relevante kennismodellen onmisbaar zijn om de aanwezige informatie te ontsluiten. Om het kostenefficiënt bouwen van kennismodellen mogelijk te maken is de ROC-methode ontwikkeld. ROC staat voor Rapid Ontology Construction en is een methode die speciaal ontworpen is om het kennismodelleringsproces efficiënter te maken
  Voorwaartse integratie in de akkerbouw
  Sanders, J.P.M. ; Hoeven, D.A. van der; Dijk, C. van - \ 2008
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 08.2.175) - ISBN 9789050593526 - 62
  akkerbouw - aardappelen - suikerbieten - agro-industriële sector - voedselbewerking - voedselindustrie - transport - voorbehandeling - arable farming - potatoes - sugarbeet - agroindustrial sector - food handling - food industry - transport - pretreatment
  Bij voorwaartse integratie wordt een deel van de waardeketen in de akkerbouw geïntegreerd in het agrarische bedrijf. Essentieel daarbij is de (voor)bewerking van de grondstof (bijv. aardappel of biet) dicht bij de productie. Het doel is om houdbare tussenproducten te maken die gemakkelijk kunnen worden opgeslagen en die op een geschikt moment worden vervoerd naar een centrale verwerking. Hierdoor ontstaan kortere cycli (water, mineralen en reststromen), resulterend in een bewaarbaar tussenproduct, dat gedurende het gehele jaar naar verschillende markten kan worden afgezet. De perspectieven van voorwaartse integratie worden in dit rapport geïllustreerd aan de hand van vier cases: aardappel, suikerbiet, cassave en gras. Voordelen van voorwaartse integratie zijn: genereren van toegevoegde waarde op het primaire bedrijf, vermindering van seizoensafhankelijkheid, vermijden van ongewenst transport van water en tarra, verkorting van de mineralencyclus.
  Leadership, innovation and entrepreneurship
  Trienekens, J.H. ; Omta, S.W.F. ; Wubben, E.F.M. - \ 2008
  Wageningen University : S.n. - ISBN 9789085852308
  voedselketens - bedrijfsvoering - agro-industriële sector - voedselindustrie - agro-industriële ketens - netwerken - ketenmanagement - food chains - management - agroindustrial sector - food industry - agro-industrial chains - networks - supply chain management
  Agrarische structuur, trends en beleid: ontwikkelingen in Nederland vanaf 1950
  Bruchem, C. van; Silvis, H.J. ; Berkhout, P. ; Bommel, K.H.M. van; Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086152643 - 113
  agrarische economie - landbouwsector - landbouwontwikkeling - landbouwbeleid - agro-industriële sector - landbouwproductie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - agrarische structuur - landbouwhervorming - nederland - economische verandering - agro-industriële ketens - agricultural economics - agricultural sector - agricultural development - agricultural policy - agroindustrial sector - agricultural production - farm income - agricultural structure - agrarian reform - netherlands - economic change - agro-industrial chains
  In en rond de agrarische sector in Nederland hebben zich de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen voorgedaan. Zo is het aandeel van de agrarische sector in de nationale economie stelselmatig teruggelopen. Dit rapport brengt de structurele veranderingen in kaart en analyseert de invloed van beleidsmaatregelen. Geconcludeerd wordt dat de processen van bedrijfsbeëindiging en schaalvergroting die zich in de land/ en tuinbouw voordoen, vooral bepaald zijn door het duurder worden van arbeid, in combinatie met het beschikbaar komenvan arbeidsbesparende technische mogelijkheden.Fundamental changes have taken place in and around the Dutch agricultural sector during the past decades, and the agriculture sector¿s share in the national economy has exhibited a consistent decline. This report maps the structural changes in the sector and analyses the influence of policy measures. The report concludes that the processes resulting in the closure of farms and increases in scale are primarily determined by the increasing cost of labour incombination with the availability of labour/saving technology.
  Biomass for the Dutch chemical industry
  Blaauw, R. ; Haveren, J. van; Scott, E.L. ; Bos, H.L. - \ 2008
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 907)
  biomassa productie - chemische industrie - olieproducten - agrarische economie - agro-industriële sector - petrochemische industrie - biobased economy - bioraffinage - biomass production - chemical industry - oil products - agricultural economics - agroindustrial sector - petrochemical industry - biobased economy - biorefinery
  Biggenexport naar Duitsland: een markt te winnen : actiepunten voor de Nederlandse varkenssector
  Hoste, R. - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086152438 - 79
  varkens - varkensvlees - export - exportbevordering - internationale handel - agrarische handel - marktconcurrentie - agro-industriële sector - dierenwelzijn - diergezondheid - denemarken - nederland - duitsland - pigs - pigmeat - exports - export promotion - international trade - agricultural trade - market competition - agroindustrial sector - animal welfare - animal health - denmark - netherlands - germany
  Bijna de helft van de Nederlandse biggenexport gaat naar Duitsland. Duitsland is een belangrijk afzetland, zowel qua omvang van de sector als qua afstand, kwaliteitseisen en marktprijs. Om de toenemende concurrentie in de afzet dichtbij Nederland het hoofd te bieden, is gekeken naar mogelijkheden voor verbeteringen in de afzet naar Duitsland. Communicatie en nog meer aandacht voor de gezondheid van de biggen zijn belangrijke actiepunten voor de Nederlandse varkenssector. Almost half of Dutch piglet exports go to Germany. Germany is an important market, both in terms of the size of the sector and in terms of distance, quality requirements and market price. In order to stand up to the increasing competition in the market close to the Netherlands, the opportunities for improvements in sales to Germany were examined. Communication and even more attention devoted to the health of the piglets are important action items for the Dutch pig sector.
  Ketenscan Gelderse industrie: biobased economy in de energietransitie
  Annevelink, E. - \ 2008
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Sciences Group nr. 921) - ISBN 9789085852193 - 39
  biomassa productie - bio-energie - afvalhergebruik - recycling - agro-industriële sector - nederland - gelderland - biobased economy - biomass production - bioenergy - waste utilization - recycling - agroindustrial sector - netherlands - gelderland - biobased economy
  Hét structureel aansluiten op keteninformatie in de agrosector = The structural connecting to chain information in agrisector
  Holster, H.C. ; Meulen, H.A.B. van der; Schreuder, R. ; Annevelink, E. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 110) - 34
  agro-industriële sector - landbouwsector - samenwerking - overheidsbeleid - agro-industriële ketens - ketenmanagement - agroindustrial sector - agricultural sector - cooperation - government policy - agro-industrial chains - supply chain management
  LNV werkt al jaren aan structureel aansluiten op keteninformatie. In dit rapport beschrijven de auteurs hoe deze aanpak plaatsvond en hoe in het vervolg de overheid meer regisserend kan zijn
  Het Nederlandse agrocomplex 2007
  Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. ; Verhoog, A.D. - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789086152018 - 48
  agrarische economie - landbouwsector - agro-industriële complexen - agro-industriële sector - economische ontwikkeling - agrarische handel - werkgelegenheid - akkerbouw - veehouderij - tuinbouw - glastuinbouw - agricultural economics - agricultural sector - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - economic development - agricultural trade - employment - arable farming - livestock farming - horticulture - greenhouse horticulture
  Dit rapport geeft een overzicht van de economische ontwikkeling van het Nederlandse agrocomplex. Dit omvat de land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie. Op basis van de Nationale Rekeningen is voor de periode 1995-2005 de betekenis van het agrocomplex gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en handelssaldo. De analyse onderscheidt deelcomplexen voor glastuinbouw, opengrondstuinbouw, akkerbouw, grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij. De cijfers in deze publicatie sluiten aan bij de Nationale Rekeningen 2004. This report presents an overview of the economic development for the Dutch agricultural complex. This complex contains the primary sector as well as the related trade and industry. The importance of the agricultural complex is calculated in terms of value added, employment and trade balance on the basis of the National Accounts for the period 1995-2005. The analysis distinguishes sub complexes for greenhouse gardening, open ground gardening, arable farming, grassland-based livestock farming and intensive farming.
  Rapportage gebundelde agrostromen
  Anonymous, - \ 2007
  Delft etc. : TNO Inro [etc.] - 40
  agro-industriële sector - landbouwsector - samenwerking - transport - logistiek - ketenmanagement - agro-industriële ketens - agroindustrial sector - agricultural sector - cooperation - transport - logistics - supply chain management - agro-industrial chains
  De volgende vragen komen aan bod in deze rapportage. Wat voor initiatieven gericht op bundeling zijn er uitgevoerd? Welke bundelingsconcepten kunnen worden onderscheiden? Wat kan er geleerd worden van deze initiatieven? Hoe moet er in de toekomst gebundeld worden?
  Agricultural data exchange
  Wolfert, Jacques - \ 2007
  information systems - information technology - management - agroindustrial sector - agro-industrial chains - supply chain management
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.