Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 31 / 31

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==alblasserwaard
Check title to add to marked list
Enkele praktijkwaarnemingen betreffende percelering en bewerkelijkheid
Hemert, A.K. van - \ 1979
Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1155) - 21
grondbewerking - agrarische bedrijfsvoering - verkaveling - ruilverkaveling - modellen - veldwerk - betuwe - alblasserwaard - tillage - farm management - land parcelling - land consolidation - models - field work
Bij het ontwerpen van het programma AGREVAL (AGRarische EVAluatie Landinrichting) waarmee het effect van landinrichting zowel voor akkerbouw als melkveehouderijbedrijven kan worden berekend, is een groot aantal parameters ingevoerd, waarvan de waarden zoveel mogelijk zijn verkregen uit beschikbare resultaten van eigen onderzoek en uit literatuur van andere instellingen. Meer inhoudelijke gegevens zijn gewenst. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, zijn in het voorjaar 1978 in een tweetal weidegebieden een aantal bedrijven geënquêteerd, te weten 14 bedrijven in de Tielerwaard en 7 bedrijven in de Alblasserwaard.
Ruilverkaveling Alblasserwaard : bodemgeschiktheid voor boomsoorten van enkele percelen
Kleijer, H. - \ 1979
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1462) - ISBN 9789032700423 - 34
bosbouw - ruilverkaveling - landevaluatie - landgebruik - ruimtelijke ordening - bodemgeschiktheid - bomen - nederland - bodemkarteringen - kaarten - zuid-holland - alblasserwaard - forestry - land consolidation - land evaluation - land use - physical planning - soil suitability - trees - soil surveys - maps - netherlands - zuid-holland - alblasserwaard
Sportveldencomplex Papendrecht : de bodemgesteldheid, de bodemgeschiktheid en het advies voor de aanleg van sportvelden
Dekkers, J.M.J. ; Zegers, H.J.M. - \ 1974
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1133) - 24
kaarten - bodemkarteringen - sportterreinen - alblasserwaard - zuid-holland - maps - soil surveys - sports grounds
Het effect van polderpeilverlaging in een proefobject in de Alblasserwaard
Schothorst, C.J. ; Hettinga, D. - \ 1972
Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 697) - 78
veengronden - grondwaterstand - bodemkarteringen - peilbeheer - zuid-holland - alblasserwaard - peat soils - groundwater level - soil surveys - water level management
Doel van dit proefobject bestaat uit het verkrijgen van een juist inzicht in het effect van peilverlaging op de grondwaterstand, vochthuishouding, draagkracht, grasproduktie en eventueel ongunstige nevenverschijnselen als irreversibele indroging en inklinking.
Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstig sportveldencomplex te Streefkerk (Z.H.)
Loo, H. van het; Zegers, H.J.M. - \ 1969
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 847) - 19
gazon - kaarten - bodemkarteringen - sportterreinen - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - lawns and turf - maps - soil surveys - sports grounds - netherlands
Verslag van het in 1963 tot en met 1965 uitgevoerde onderzoek naar de structuurtoestand van weideveen-, waardveen- en drechtvaaggronden in de Alblasserwaard
Reijmerink, A. - \ 1967
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 728) - 45
veengronden - grondanalyse - fysische bodemeigenschappen - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - peat soils - soil analysis - soil physical properties - netherlands
De betekenis van verkaveling en ontsluiting voor het weideplan in de Alblasserwaard
Righolt, J.W. - \ 1964
Wageningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 21) - 38
graslanden - ruilverkaveling - landhervorming - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - grasslands - land consolidation - land reform - netherlands
Bedrijfstechnische aspecten van de landindeling in de Alblasserwaard
Righolt, J.W. - \ 1964
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 62) - 13
boerderij uitrusting - ruilverkaveling - landhervorming - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - farm equipment - land consolidation - land reform - netherlands
De betekenis van enkele cultuurtechnische produktie - omstandigheden voor arbeidsverbruik en arbeidsorganisatie op het weidebedrijf in de Alblasserwaard
Righolt, J.W. ; Harkink, H.J. - \ 1963
Wageningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 19) - 50
efficiëntie - boerderij uitrusting - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfssystemen - landbouwbedrijven - graslanden - bedrijfsvoering - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - efficiency - farm equipment - farm management - farming systems - farms - grasslands - management - netherlands
Alblasserwaard : sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied
Anonymous, - \ 1961
's-Gravenhage : L.E.I. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut no. 157) - 89
landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landhervorming - ruilverkaveling - sociale wetenschappen - geografie - regio's - reizen - beschrijvingen - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - agriculture - farm management - land reform - land consolidation - social sciences - geography - regions - travel - descriptions - netherlands
Korte toelichting bij de bodemkundige overzichtskaart van de Alblasserwaard
Linde, J. van de - \ 1959
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 117) - 7
kaarten - bodemkarteringen - nederland - zuid-holland - alblasserwaard - maps - soil surveys - netherlands - zuid-holland - alblasserwaard
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.