Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Drainable Surplus Assessment in Irrigated Agriculture: Field Application of the Groundwater Approach
  Boonstra, J. ; Bhutta, M.N. ; Rizvi, S.A. - \ 1997
  Irrigation and Drainage Systems 11 (1997)1. - ISSN 0168-6291 - p. 41 - 60.
  drainage door leidingen - buisdrainage - bodem - natrium - verbetering - verzilting - grondwateraanvulling - hydrologie - modellen - analogen - pipe drainage - tile drainage - soil - sodium - improvement - salinization - groundwater recharge - hydrology - models - analogues
  To assess the drainable surplus of an irrigated area, a methodology based on a groundwater-balance approach was developed and applied in Schedule I-B of the Fourth Drainage Project near Faisalabad in Pakistan. To determine the seasonal net recharge in this area, a numerical groundwater model was run in inverse mode. The data input for the model consisted of the geometry of the aquifer system, the aquifer parameters, and historical watertable elevations. The seasonal net recharge values, calculated from the individual recharge and discharge components, were "tuned" with the results of the inverse modelling. The advantage of such an integrated approach is that all these components are linked. The design net recharge was estimated from the historical net recharge of the wettest monsoon in the study period. Its rainfall recharge values were then substituted for those of a design monsoon. In this substitution procedure, the rainfall recharge methodology and parameters were adopted from the tuning procedure. From this design net recharge, estimates could be made of the required drainable surplus, with and without drainage simulation.
  Structuur, methodiek en datamodel van het Geïntegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentarium voor Natuurontwikkelings-Scenario's (GREINS)
  Kemmers, R.H. ; Roos, J. ; Kros, J. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 39
  herstel - ecosystemen - hydrologie - modellen - analogen - plantengemeenschappen - vegetatie - onderzoek - geografische informatiesystemen - Nederland - natuur - natuurtechniek - drenthe - rehabilitation - ecosystems - hydrology - models - analogues - plant communities - vegetation - research - geographical information systems - Netherlands - nature - ecological engineering - drenthe
  Het Geontegreerd Ruimtelijk Evaluatie-instrumentarium voor Natuurontwikkelingsscenario's is gebaseerd op een samenhangende structuur van modellen die met elkaar communiceren via een database die is gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem. De structuur, de methodiek en de werking van het datamodel worden beschreven. De modellen simuleren de regionale waterhuishouding, de zuur- en nutriëntenhuishouding en de vegetatieontwikkeling. Rekenresultaten worden weggeschreven naar het datamodel. Via hetdatamodel worden scenario's gegenereerd voor atmosferische depositie, regionale waterhuishouding en natuurontwikkeling. De scenario's worden geëvalueerd op kansrijkdom met een natuurtechnisch model dat natuurwaarden berekent.
  Ontwikkeling van het prototype instrumentarium PEGASUS; pesticide emmission to groundwater and surface waters
  Kruijne, R. ; Merkelbach, R.C.M. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Reeks Milieuplanbureau 1) - 45
  gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - bodem - uitspoelen - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - hydrologie - modellen - analogen - Nederland - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - soil - leaching - rivers - streams - canals - water - surface water - water pollution - water quality - hydrology - models - analogues - Netherlands
  The identifiability of parameters in a water quality model of the Biebrza River, Poland
  Perk, M. van der; Bierkens, M.F.P. - \ 1997
  Journal of Hydrology 200 (1997)1-4. - ISSN 0022-1694 - p. 307 - 322.
  rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - hydrologie - modellen - analogen - Polen - rivers - streams - canals - water - surface water - water pollution - water quality - hydrology - models - analogues - Poland
  The identifiability of model parameters of a steady state water quality model of the Biebrza River and the resulting variation in model results was examined by applying the Monte Carlo method which combines calibration, identifiability analysis, uncertainty analysis, and sensitivity analysis. The water quality model simulates the steady state concentration profiles of chloride, phosphate, ammonium, and nitrate as a function of distance along a river. The water quality model with the best combination of parameter values simulates the observed concentrations very well. However, the range of possible modelled concentrations obtained for other more or less equally eligible combinations of parameter values is rather wide. This range in model outcomes reflects possible errors in the model parameters. Discrepancies between the range in model outcomes and the validation data set are only caused by errors in model structure, or (measurement) errors in boundary conditions or input variables. In this sense the validation procedure is a test of model capability, where the effects of calibration errors are filtered out. It is concluded that, despite some slight deviations between model outcome and observations, the model is successful in simulating the spatial pattern of nutrient concentrations in the Biebrza River.
  De verdamping van natuurterreinen
  Spieksma, J.F.M. ; Dolman, A.J. ; Schouwenaars, J.M. - \ 1997
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 3 (1997)1. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 16.
  hydrologie - evapotranspiratie - natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - bodemwaterbalans - modellen - analogen - Nederland - hydrology - evapotranspiration - nature conservation - policy - management - soil water balance - models - analogues - Netherlands
  In opdracht van het NOV (Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging) is door de vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen en het DLO-Staring Centrum een onderzoek naar de verdamping van natuurterreinen uitgevoerd. In deze studie is de bestaande kennis ten aanzien van de verdamping van natuurterreinen verzameld en zijn de belangrijkste knelpunten gesignaleerd. Bij deze knelpunten moet in de eerste plaats worden gedacht aan de heterogene struktuur van natuurterreinen met een afwisseling van open terrein en struweel of bos. In zulke gebieden wordt de verdamping met name bepaald door de aërodynamische ruwheid (windwerking). Hierdoor is een aanpak met behulp van gewasfaktoren en een louter op stralinggebaseerde referentie-verdamping niet zonder meer mogelijk. Een hiermee samenhangend probleem is het feit dat bij referentie-verdamping geen interceptie onderscheiden wordt. Een tweede belangrijk aspekt van de verdamping van natuurterreinen is de accumulatie van organisch materiaal waardoor de verdamping gaat aflangen van het neerslagpatroon in de tijd. Door middel van een modelstudie met gegevens uit de Engbertsdijksvenen zijn beide effekten nader onderzocht
  GONAT; geographical orientated national simulations with ANIMO 3.5 of nutrients
  Boogaard, H.L. ; Kroes, J.G. - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Technical document / DLO-Staring Centrum 41) - 113
  rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nitraten - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - hydrologie - modellen - analogen - Nederland - rivers - streams - canals - water - surface water - water pollution - water quality - nitrates - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - hydrology - models - analogues - Netherlands
  The use of hydrological models in the irrigated areas of Mendoza, Argentina
  Querner, E.P. ; Morábito, J.A. ; Manzanera, M. ; Pazos, J.A. ; Ciancaglini, N.C. ; Menenti, M. - \ 1997
  Agricultural Water Management 35 (1997)1/2. - ISSN 0378-3774 - p. 11 - 28.
  hydrologie - evapotranspiratie - irrigatie - bodemwaterbalans - modellen - analogen - Argentinië - hydrology - evapotranspiration - irrigation - soil water balance - models - analogues - Argentina
  A proper understanding of the interaction of irrigation and drainage canals with an aquifer system is necessary to improve the performance of irrigation. This mechanism must be studied with a detail sufficient to identify operational guidelines for specific portions of an irrigation and drainage system. Numerical simulation models provide a useful support since specific operational procedures of irrigation and drainage canals can be evaluated in this way. Regional hydrological models of surface water and groundwater have been applied to an irrigated area of 36,000 ha in the province of Mendoza, Argentina. The use of such models can support decision-making on water management aspects. The benefit of a physically-based model is its use in situations with changing conditions affecting the hydrological system. An important aspect is the need to simulate the hydrological processes as accurately as possible and to include operational irrigation practice. The drawback of a modelling approach is the great demand for reliable input data.
  Flow resistance and hydraulic capacity of water courses with aquatic weed growth; Part 2
  Querner, E.P. - \ 1997
  Irrigation and Drainage Systems 11 (1997)2. - ISSN 0168-6291 - p. 171 - 184.
  onkruidbestrijding - kanalen - kanalen, klein - waterwegen - schadelijke waterplanten - hydrodynamica - vloeistoffen (liquids) - vloeistoffen (fluids) - stroming - rivieren - waterlopen - water - afvoer - drainage - sloten - hydrologie - modellen - analogen - weed control - canals - channels - waterways - aquatic weeds - hydrodynamics - liquids - fluids - flow - rivers - streams - water - discharge - drainage - ditches - hydrology - models - analogues
  BEKWAAM, een simulatiemodel voor bekkenwaterkwaliteit
  Benoist, A.P. ; Brinkman, A.G. ; Diepenbeek, P.M.J.A. van; Waals, J.M.J. - \ 1997
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 30 (1997)9. - ISSN 0166-8439 - p. 290 - 293.
  rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - opslag - waterbescherming - tanks - watercontainers - hydrologie - modellen - analogen - onderzoek - reservoirs - rivers - streams - canals - water - surface water - water pollution - water quality - storage - water conservation - tanks - water containers - hydrology - models - analogues - research - reservoirs
  Impact of land-use, climate change and groundwater abstraction on streamflow droughts basin using physically-based models.
  Querner, E.P. ; Tallaksen, L.M. ; Kaspèrek, L. ; Lanen, H.A.J. van - \ 1997
  In: Friend '97 - Regional hydrology : concepts and models for sustainable water resource management : proceedings of the third international conference on FRIEND held at Postojna, Slovenia, from 30 September to 4 October 1997 / Gustard, A., Blazkova, S., Brilly, M., - p. 171 - 179.
  ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - klimaatverandering - paleoklimatologie - bodemwaterbalans - stroomgebieden - drainage - rivieren - hydrologie - modellen - analogen - Nederland - physical planning - land use - zoning - climatic change - palaeoclimatology - soil water balance - watersheds - rivers - hydrology - models - analogues - Netherlands
  Kwelmodellering op nationale schaal.
  Hoogeveen, J. ; Vermulst, J.A.P.H. - \ 1997
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 14 (1997)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 17.
  natuurbescherming - hydrologie - grondwaterstand - bodemwaterbalans - modellen - analogen - bufferzones - nature conservation - hydrology - groundwater level - soil water balance - models - analogues - buffer zones
  FRIEND'97 Regional Hydrology: Concepts and Models for Sustainable Water Resource Management.
  Gustard, A. ; Blazkova, S. ; Brilly, M. ; Demuth, S. ; Dixon, J. ; Lanen, H.A.J. van; Llasat, C. ; Mkhandi, S. ; Servat, E. - \ 1997
  Wallingford : IAHS (IAHS publication 246) - ISBN 9781901502350 - 363
  waterbeheer - watervoorraden - stroomgebieden - drainage - rivieren - hydrologie - modellen - analogen - water management - water resources - watersheds - drainage - rivers - hydrology - models - analogues
  Nutrientenbelasting van grond- en oppervlaktewater in de stroomgebieden van de Beerze, de Reusel en de Rosep
  Bolt, F.J.E. van der; Walsum, P.E.V. van; Groenendijk, P. ; Oosterom, H.P. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 306)
  analogen - dierlijke meststoffen - kanalen - derivaten - grondwaterverontreiniging - hydrologie - uitspoelen - modellen - fosfaten - fosforpentoxide - verontreinigingsbeheersing - bescherming - onderzoek - rivieren - bodem - beregening met sproeiers - waterlopen - oppervlaktewater - dalen - water - waterbeheer - waterverontreiniging - waterkwaliteit - watervoorraden - Nederland - noord-brabant - analogues - animal manures - canals - derivatives - groundwater pollution - hydrology - leaching - models - phosphates - phosphorus pentoxide - pollution control - protection - research - rivers - soil - sprinkler irrigation - streams - surface water - valleys - water - water management - water pollution - water quality - water resources - Netherlands - noord-brabant
  Studie Fochteloerveen 1991 - 1995 : toekomstscenario's voor het hoogveenreservaat en zijn omgeving
  Walsum, P.E.V. van; Lammerts, E.J. - \ 1996
  Wageningen etc. : DLO-Staring Centrum [etc.] - ISBN 9789032702649 - 55
  natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - hydrologie - watervoorziening - waterbeheer - bodemwater - hoogveengebieden - veengronden - plantengemeenschappen - landschapsbescherming - modellen - analogen - Nederland - groningen - drenthe - nature conservation - policy - management - hydrology - water supply - water management - soil water - moorlands - peat soils - plant communities - landscape conservation - models - analogues - Netherlands - groningen - drenthe
  Analysis of discharge series from the Rhine basin at different levels of aggregation
  Torfs, P.J.J.F. ; Middelkoop, H. - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 68) - 53
  analogen - kanalen - afvoer - drainage - hydrologie - landgebruik - modellen - ruimtelijke ordening - onderzoek - rivieren - waterlopen - water - stroomgebieden - zonering - rijn - analogues - canals - discharge - drainage - hydrology - land use - models - physical planning - research - rivers - streams - water - watersheds - zoning - river rhine
  Hoogwatervoorspellingen voor de Rijn bij Lobith met hybride methoden : de hydrologische Muskingum methode uitgebreid met lineaire en niet - lineaire updatingstechnieken
  Akker, M.F.A. ; Wiel, B.J.H. van de - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 66) - 162
  analogen - kanalen - voorspellen - hydrologie - modellen - rivieren - waterlopen - water - waterwegen - rijn - waterstand - analogues - canals - forecasting - hydrology - models - rivers - streams - water - waterways - river rhine - water level
  Groundwater Recharge in Irrigated Agriculture: The Theory and Practice of Inverse Modelling
  Boonstra, J. ; Bhutta, M.N. - \ 1996
  Journal of Hydrology 174 (1996)3/4. - ISSN 0022-1694 - p. 357 - 374.
  analogen - grondwateraanvulling - hydrologie - irrigatie - modellen - Pakistan - bodemwaterbalans - analogues - groundwater recharge - hydrology - irrigation - models - Pakistan - soil water balance
  Quantifying the rate of natural groundwater recharge is a prerequisite for drainage design in waterlogged areas. The present study was aimed at determining the seasonal net recharge in the Schedule I-B area of the Fourth Drainage Project, Faisalabad, Pakistan. A numerical groundwater model was developed for the said area and was run in inverse mode to determine the seasonal net recharge. Net recharge values were determined for the period June 1985–June 1990, resulting in five monsoon and five non-monsoon estimates. The data used by the model were the geometry of the aquifer system, the aquifer parameters, and historical water table elevations. The methodology is unique in that it gives information on temporal and areal recharge variations, and requires fewer data than the traditional water-balance method. The maximum average net recharge to the aquifer was calculated as 0.6 mm day−1 during monsoon 1986; the corresponding monsoon rainfall had a return period of some 2.8 years.
  Monitoring van nitraatconcentraties in het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden van de provincie Utrecht; meetresultaten van 1992 t/m 1995, een vergelijking met berekeningen van het model RENLEM en een literatuuroverzicht
  Groot, W.J.M. de - \ 1996
  Wageningen : SC-DLO - 61
  analogen - grondwaterverontreiniging - hydrologie - instrumenten (meters) - meting - modellen - monitoring - nitraten - verontreinigingsbeheersing - bescherming - waterkwaliteit - Nederland - netwerken - utrecht - analogues - groundwater pollution - hydrology - instruments - measurement - models - monitoring - nitrates - pollution control - protection - water quality - Netherlands - networks - utrecht
  In de grondwaterbeschermingsgebieden Groenekan, Beerschoten en Leersum is van 1992 t/m 1995 op zeventien locaties de nitraatconcentratie van bodemvocht en grondwater gemeten. Nitraatconcentraties op zandgronden met gras- en maosland waren meestal hoger dan 50 mg/l. Voor naaldbos op zandgrond gold dat vooral in de winterseizoenen 1993/'94 en 1994/'95. De gemeten nitraatconcentraties waren hoger dan de berekende, behalve in bossen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat bij gras- en maosland op droge zandgronden de nitraatbelasting verminderd kan worden zonder grote opbrengstverliezen. De hoogte van de stikstofdepositie speelt een belangrijke rol bij verdere aanscherping van het milieubeleid in grondwaterbeschermingsgebieden.
  Bergings- en bemalingscapaciteit van polders
  Schuurmans, W. ; Hamaker, P. ; Kolff, J. van de; Bentschap Knook, L.A. - \ 1996
  Het Waterschap 81 (1996)5. - ISSN 1380-4251 - p. 164 - 167.
  analogen - drainage - drainage uitrusting - duur - hydrologie - modellen - polders - neerslag - pompen - noord-holland - analogues - drainage - drainage equipment - duration - hydrology - models - polders - precipitation - pumps - noord-holland
  De parametrisatie van de verdamping van natuurterreinen in hydrologische modellen
  Spieksma, J.F.M. ; Dolman, A.J. ; Schouwenaars, J.M. - \ 1996
  Groningen [etc.] : RU Groningen [etc.] - ISBN 9789036945585 - 101
  analogen - verdroging - drogen - evapotranspiratie - hydrologie - modellen - Nederland - onderzoek - analogues - desiccation - drying - evapotranspiration - hydrology - models - Netherlands - research
  Overzicht van bestaande kennis over de verdamping van de in Nederland voorkomende natuurterreinen. Op basis daarvan een voorbeeldstudie met het door SC-DLO ontwikkelde onverzadigde zone-verdampingsmodel SWAPS, waarin wordt aangegeven hoe adequaat de parameterisaties van de verdamping van natuurterreinen zijn. Verder is een advies opgesteld voor de parametrisatie van verdamping van natuurterreinen in hydrologische modellen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.