Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het model MWW: hydrologisch model voor vaststellen en evalueren van maaionderhoud
  Querner, E.P. - \ 1996
  Het Waterschap 81 (1996)18. - ISSN 1380-4251 - p. 609 - 611.
  analogen - sloten - hydrologie - onderhoud - modellen - Nederland - prestatieniveau - kwaliteit - analogues - ditches - hydrology - maintenance - models - Netherlands - performance - quality
  Het programma MWW (maaionderhoud waterlopen door waterschappen) is ontwikkeld om de tijdstippen voor maaionderhoud van een waterloop te berekenen met de kans op een zekere afvoer en een bepaalde vegetatieontwikkeling in de zomer. Met het model is het ook mogelijk voor gegeven tijdstippen van maaionderhoud de afvoercapaciteit te bepalen. Op die manier is te evalueren of het huidige maaionderhoud voldoende is. Met het model kan ook bekeken worden of het tijdstip van onderhoud verschoven kan worden om met andere belangen rekening te houden, zoals ecologie of onderhoudsmaterieel.
  De verdamping van bossen
  Moors, E.J. ; Dolman, A.J. ; Bouten, W. ; Veen, A.W.L. - \ 1996
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 29 (1996)16. - ISSN 0166-8439 - p. 462 - 466.
  analogen - evaporatie - evapotranspiratie - bosbouw - vochtigheid - hydrologie - modellen - onderzoek - temperatuur - transpiratie - analogues - evaporation - evapotranspiration - forestry - humidity - hydrology - models - research - temperature - transpiration
  Als de verdamping van bossen wordt geschat met de tabel van de Studiecommissie Water Natuur Bos Landschap, kan er een relatieve fout in het neerslagoverschot optreden van 100 ten opzichte van een goed gekalibreerd model. Ook als de verdamping wordt berekend met een voor de interceptie aangepaste formulering van de verdamping volgens Makkink, geeft dat een grote onnauwkeurigheid. Aanbevolen wordt om de verdamping van bossen te berekenen met modellen, zoals het weerstandsmodel van Penman-Monteith.
  Heat and water transfer in bare topsoil and the lower atmosphere
  Berge, H.F.M. ten - \ 1996
  Wageningen : Pudoc (Simulation monographs 33) - ISBN 9789022009611 - 207
  luchttemperatuur - analogen - atmosfeer - computersimulatie - energiebalans - milieu - evaporatie - fluctuaties - hydrologie - land - methodologie - modellen - onderzoek - simulatie - simulatiemodellen - bodem - bodemtemperatuur - thermische bodemeigenschappen - bodemwater - oppervlakten - thermische geleiding - grenslaag - aardoppervlak - air temperature - analogues - atmosphere - computer simulation - energy balance - environment - evaporation - fluctuations - hydrology - land - methodology - models - research - simulation - simulation models - soil - soil temperature - soil thermal properties - soil water - surfaces - thermal conductivity - boundary layer - land surface
  This book describes an analysis of processes and factors that affect the energy balance of bare soil, and the associated exchange of heat and moisture at the surface. After a brief treatment of basic transport theory, the processes of soil-atmosphere interaction are expressed in a simulation algorithm. This algorithm provides an instrument to study the 'conditioning' effect of soil on the lower atmosphere, and vice versa. Examples of sensitivity analysis are presented, with emphasis on the behaviour of surface temperature. In remote sensing practice, surface temperature is estimated from thermal imagery; simulation algorithms can assist in its interpretation. Field data of fluxes, state variables and soil properties are extensively discussed and are used to validate appropriate sections of the model
  Long-term assessment of a multi-unit reservoir system operation : the ShellDP programme package manual
  Bogardi, J.J.K.M. ; Brorens, B.A.H.V. ; Kularathna, M.D.U.P. - \ 1995
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 59) - 252
  analogen - toepassingen - computer software - dynamisch programmeren - hydrologie - meren - Markov-processen - modellen - reservoirs - wateropslag - analogues - applications - computer software - dynamic programming - hydrology - lakes - Markov processes - models - reservoirs - water storage
  Combined calibration and sensitivity analysis for a water quality model of the Biebrza River, Poland
  Perk, M. van der; Bierkens, M.F.P. - \ 1995
  In: Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 / Schoute, J.T.H., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., - p. 299 - 304.
  analogen - kanalen - hydrologie - modellen - Polen - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - analogues - canals - hydrology - models - Poland - rivers - streams - surface water - water - water pollution - water quality
  A study was performed to quantify the error in results of a water quality model of the Biebrza River, Poland, due to uncertainties in calibrated model parameters. The procedure used in this study combines calibration and sensitivity analysis. Finally,the model was validated to test the model capability, where the effects of calibration errors was filtered out. The water quality model with the best combination of parameter values simulates the observed concentrations very well, although the range of modelled concentrations at each location is rather wide when other more or less equally eligible combinations of parameter values are taken into consideration.
  Kwantificering van variatie in resultaten van een waterkwaliteitsmodel als gevolg van onzekerheden bij calibratie van modelparameters; case study van de Biebrza, Polen
  Perk, M. van der; Bierkens, M.F.P. - \ 1995
  In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 197 - 203.
  analogen - kanalen - hydrologie - modellen - Polen - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - analogues - canals - hydrology - models - Poland - rivers - streams - surface water - water - water pollution - water quality
  De fout in resultaten van een waterkwaliteitsmodel van de Biebrza in Polen, die het gevolg is van onzekerheden bij kalibratie van modelparameters, is gekwantificeerd. De gebruikte methode combineert kalibratie en gevoeligheidsanalyse. Het model is gevalideerd om de bekwaamheid ervan te toetsen, waarbij het effect van kalibratiefouten is weggefilterd. Het model simuleert de gemeten concentraties zeer goed met de beste combinatie van parameterwaarden. Het bereik van berekende concentraties is echter breed als andere min of meer gelijk verkiesbare parametercombinaties in beschouwing worden genomen.
  Vaststellen maaionderhoud in waterlopen; hydrologische benadering
  Querner, E.P. - \ 1995
  Het Waterschap 80 (1995)4. - ISSN 1380-4251 - p. 170 - 175.
  analogen - schadelijke waterplanten - kanalen - kanalen, klein - afvoer - sloten - hydrologie - onderhoud - modellen - Nederland - rivieren - waterlopen - water - waterwegen - onkruidbestrijding - analogues - aquatic weeds - canals - channels - discharge - ditches - hydrology - maintenance - models - Netherlands - rivers - streams - water - waterways - weed control
  Maaionderhoud in waterlopen is nodig om de watertransportfunctie ervan te waarborgen. Het benodigde maaionderhoud in waterlopen is vanuit hydrologisch oogpunt berekend. De belangrijkste aspecten hierbij zijn: verwachte afvoer, dimensies van de waterloop, drooglegging, stromingsweerstand, en groei van water- en oevervegetatie. Voor het berekenen van tijdstip en frequentie van onderhoud zijn de verwachte afvoeren berekend met een eendimensionaal grondwatermodel. Als de verwachte afvoer groter is dan het toelaatbare debiet, is onderhoud nodig. Het onderhoud is berekend voor twee waterlopen in Twente. De methode biedt de waterschappen de mogelijkheid om het maaibeheer te verantwoorden of te verminderen.
  Hydrogeologie van het stroomgebied van de Noor en de effecten van grondwateronttrekkingen aan de westrand van het Plateau van Margraten.
  Lanen, H.A.J. van; Weerd, B. van de; Dijksma, R. ; Dam, H.J. ten; Bier, G. - \ 1995
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 57) - 206
  analogen - grondwaterwinning - grondwaterstroming - grondwaterstand - horizontale bronnen - hydrologie - modellen - bodemwaterbalans - Nederland - zuid-limburg - analogues - groundwater extraction - groundwater flow - groundwater level - horizontal wells - hydrology - models - soil water balance - Netherlands - zuid-limburg
  A new mathematical method to predict groundwater quality in pumping wells.
  Kooten, J.J.A. van; Grasman, J. ; Gee, M. de - \ 1995
  Acta Universitatis Carolinae, Geologica 39 (1995). - p. 243 - 254.
  analogen - watervoerende lagen - grondwaterwinning - grondwaterverontreiniging - horizontale bronnen - hydrologie - modellen - verontreinigingsbeheersing - bescherming - waterkwaliteit - analogues - aquifers - groundwater extraction - groundwater pollution - horizontal wells - hydrology - models - pollution control - protection - water quality
  Gebruik van SWATRE voor de berekening van afvoerkenmerken
  Walsum, P.E.V. van - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 366) - 48
  analogen - berekening - grondwaterstroming - hydrologie - modellen - bodemwaterbalans - water - analogues - calculation - groundwater flow - hydrology - models - soil water balance - water
  Rainfall-runoff model for design flood computation with variable parameters.
  Ignar, S. ; Bogardi, J.J. - \ 1993
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 32) - 20
  analogen - hydrologie - modellen - regen - relaties - analogues - hydrology - models - rain - relationships
  Aquatic weed control within an integrated water management framework
  Querner, E.P. - \ 1993
  Agricultural University. Promotor(en): R.A. Feddes; J.J. Bogardi. - S.l. : [s.n.] - ISBN 9789054851226 - 204
  sloten - onderhoud - rivieren - waterlopen - kanalen - water - afvoer - hydrodynamica - vloeistoffen (liquids) - vloeistoffen (fluids) - stroming - kanalen, klein - onkruidbestrijding - waterwegen - schadelijke waterplanten - grondwater - oppervlaktewater - grondwaterspiegel - hydrologie - modellen - analogen - onderzoek - Nederland - watergebruik - ditches - maintenance - rivers - streams - canals - water - discharge - hydrodynamics - liquids - fluids - flow - channels - weed control - waterways - aquatic weeds - groundwater - surface water - water table - hydrology - models - analogues - research - Netherlands - water use

  Aquatic weed control, carried out by the water boards in the Netherlands, is required to maintain sufficient discharge capacity of the surface water system. Weed control affects the conditions of both surface water and groundwater. The physically based model MOGROW was developed to simulate the flow of water in the unsaturated zone, the saturated zone and the water courses in an integrated manner. The model was verified with field data on groundwater levels, discharges, moisture storage in the root zone and evapotranspiration in the Hupselse Beek catchment.

  The time and frequency of weed control during summer were determined using data on weed growth, flow resistance and discharges. This study was carried out in the Poelsbeek and Bolscherbeek catchments located in the east of the Netherlands. Weed obstruction was measured in nine water courses of these catchments. The boundary roughness coefficient κ M was calculated from field data and laboratory experiments. The κ M varied for the unobstructed part of the cross-section between 30-34 m 1/3.s -1. A numerical model was used to determine the velocity distribution in a cross-section of a water course. This calculated velocity distribution resulted also in κ M values of the same order. The minimally required weed control was estimated using the data on weed obstruction, flow resistance and estimates of expected discharges. These expected discharges for the summer period were calculated for three water table fluctuation classes, using a one-dimensional groundwater model. Comparing the expected discharges and the permissible flow rates for a water course, gives the required periods of weed control.

  Weed control strategies were evaluated for the Poelsbeek and Bolscherbeek area using the model MOGROW. Results of the modelling experiments are the occurrence of high surface water levels, high groundwater levels and high stream flow velocities. In a cost-benefit analysis the cost of weed control and the damage for pasture (in terms of financial losses) were considered. Seven simulation years with varying wet conditions in summer were selected. The financial loss resulting from one clearing at the end of summer, was too high for only one of these years. The multi-objective decision method ELECTRE II enabled the ecological impact to be incorporated in the evaluation. The method identified weed control strategies that are most favourable for agriculture or nature conservation.

  Water resource system training model "WATSYS" : user's manual
  Brorens, B.A.H.V. ; Bogardi, J.J. ; Nielsen, S.A. ; Shresta, B.P. - \ 1992
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 21) - 82
  analogen - hydrologie - modellen - onderzoek - voortgezet onderwijs - waterbeheer - watervoorraden - watervoorziening - middelbaar beroepsonderwijs - analogues - hydrology - models - research - secondary education - water management - water resources - water supply - intermediate vocational training
  Remote sensing and watershed modelling towards a hydrological interface model
  Anonymous, - \ 1991
  S.l : BCRS (BCRS report no. 90-42)
  analogen - toepassingen - descriptoren - drainage - hydrologie - identificatie - modellen - remote sensing - onderzoek - rivieren - bodemwater - bodemwaterbalans - stroomgebieden - analogues - applications - descriptors - drainage - hydrology - identification - models - remote sensing - research - rivers - soil water - soil water balance - watersheds
  Formulering en toepassing van een model voor de bepaling van de optimale toedeling van oppervlaktewater in het kader van het project "Waterbeheer midden en oostelijk Noord-Babant"
  Vreke, J. - \ 1991
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 119) - 66
  analogen - hydrologie - irrigatie - schadepreventie - wiskundige modellen - modellen - operationeel onderzoek - onderzoek - waterbeheer - watervoorraden - watervoorziening - watergebruik - Nederland - noord-brabant - analogues - hydrology - irrigation - loss prevention - mathematical models - models - operations research - research - water management - water resources - water supply - water use - Netherlands - noord-brabant
  Modelling water transport and phosphorus eutrophication in an interconnected lake system : a scenario study
  Huet, H. van - \ 1991
  Agricultural University. Promotor(en): G. van Straten; J.E. Rijnsdorp. - S.l. : Van Huet - 129
  meren - reservoirs - plassen - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - eutrofiëring - wind - rivierafvoer - turbulentie - fosfor - modellen - onderzoek - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - hydrologie - analogen - Nederland - friesland - lakes - reservoirs - ponds - water - water pollution - water quality - eutrophication - wind - stream flow - turbulence - phosphorus - models - research - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - hydrology - analogues - Netherlands - friesland

  The water in the south-western Frisian lake district is highly eutrophicated. Summer chlorophyll-a concentrations often exceed 150 μg.l -1, while total phosphorus (TP) concentrations are mostly above 0.2 mg.l -1. Therefore, a research project was started in 1984 to study the origin and dynamics of phosphorus (P) in the area. The nutrient P was chosen because reducing TP concentrations was believed to result in favourable conditions for restoration of the aquatic ecosystem. The objective of the study was to model the TP dynamics and to use the model for the simulation of management reduction scenarios. In order to achieve this objective, three problems had to be solved. Firstly, information about the water transport, especially in the boundary canals, was poor. This problem was solved by the application of a wind driven water transport model using water levels in the boundary canals. Secondly, the lack of large-scale information about the TP loads from the surrounding polders was solved by an intensive monitoring program. Thirdly, knowledge about the distribution of TP in sediments and about TP exchange processes between water and sediments had to be assessed. The simulations with the dynamic TP mass balance model resulted in TP balances during three periods, showing that there were two main sources in the area: from the surrounding polders and from Lake IJssel. Moreover, management simulation scenarios showed that 75% TP concentration reductions in the external loads would be necessary to achieve the 0. 15 mg.l -1TP concentration standard and incidentally the 0.07 mg.l -1. target concentration.

  Handleiding simulatiemodel voor waterbeheer door waterschappen, SWW
  Peerdeman, C.P. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum - 81
  analogen - computersimulatie - handboeken - hydrologie - land - modellen - Nederland - simulatie - simulatiemodellen - oppervlaktewater - waterbeheer - watervoorraden - watervoorziening - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - raden - waterschappen - analogues - computer simulation - handbooks - hydrology - land - models - Netherlands - simulation - simulation models - surface water - water management - water resources - water supply - yield increases - yield losses - yields - boards - polder boards
  Screening of hydrological data : tests for stationarity and relative consistency
  Dahmen, E.R. ; Hall, M.J. - \ 1990
  Wageningen : ILRI (Publication / International Institute for Land Reclamation and Improvement 49) - ISBN 9789070754235 - 58
  analogen - toepassingen - computersimulatie - computer software - gegevens verzamelen - hydrologie - modellen - simulatie - simulatiemodellen - statistische analyse - tijdreeksen - analogues - applications - computer simulation - computer software - data collection - hydrology - models - simulation - simulation models - statistical analysis - time series
  De koppeling van het grondwatermodel Geldym-Must en het openwatermodel Lympha. Model Trigon.
  Promes, P.M. - \ 1990
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Hydrologie, Bodemnatuurkunde en Hydraulica 9) - 72
  analogen - kanalen - kanalen, klein - computersimulatie - sloten - drainage - stroming - vloeistoffen (fluids) - grondwaterstroming - grondwaterstand - hydrodynamica - hydrologie - vloeistoffen (liquids) - modellen - onderzoek - simulatie - simulatiemodellen - bodemwatergehalte - waterbeheer - watervoorraden - oppervlaktedrainage - analogues - canals - channels - computer simulation - ditches - drainage - flow - fluids - groundwater flow - groundwater level - hydrodynamics - hydrology - liquids - models - research - simulation - simulation models - soil water content - water management - water resources - surface drainage
  SATEM : Selected Aquifer Test Evaluation Methods : a microcomputer program
  Boonstra, J. - \ 1989
  Wageningen : ILRI (Publication / ILRI 48) - ISBN 9789070754198 - 80
  analogen - watervoerende lagen - hydrologie - modellen - permeabiliteit - gesteenten - pompproeven - analogues - aquifers - hydrology - models - permeability - rocks - pumping tests
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.