Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 310

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Comprehensive competence-based vocational education : the development and use of a curriculum analysis and improvement model
  Wesselink, R. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Mulder, co-promotor(en): Harm Biemans; Judith Gulikers. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857846 - 136
  vaardigheidsonderwijs - beroepsopleiding - voortgezet onderwijs - beroepsopleiding (hoger) - agrarisch onderwijs - leerplan - analyse - leerplanontwikkeling - middelbaar beroepsonderwijs - competency based education - vocational training - secondary education - professional education - agricultural education - curriculum - analysis - curriculum development - intermediate vocational training
  Competentiegericht beroepsonderwijs is zowel nationaal als internationaal een populair concept. Een eenduidige definitie ontbrak echter, maar is wel noodzakelijk als uitspraken moeten worden gedaan over de effectiviteit er van. Door middel van het vaststellen van acht principes, die zijn uitgewerkt in vier fasen is een comprehensive (ofwel allesomvattend en samenhangend) model ontwikkeld dat beschrijft wat competentiegericht beroepsonderwijs inhoudt. Het model laat onder andere zien dat als competentieontwikkeling het doel van beroepsonderwijs is, de instructiemethoden daarop moeten worden aangepast. Met behulp van dit model is nader onderzoek gedaan hoe competentiegericht beroepsonderwijs zich manifesteert in de onderwijspraktijk. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat competentiegericht beroepsonderwijs daadwerkelijk plaatsvindt in het agrarische MBO en HBO in Nederland; zowel studenten als docenten herkennen in zekere mate de principes van competentiegericht beroepsonderwijs in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Dit vereist vervolgens andere rollen en taken van docenten. Naast expert, zijn de rollen ontwikkelaar, onderzoeker, coach en manager belangrijk volgens de docenten. Tot slot biedt het model handvatten om de verbinding tussen leren in de school en leren in de praktijk te verbeteren.
  Duurzaamheid organische stof : methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat : tussenrapportage 2009
  Dekker, P.H.M. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Burgt, G.J.H.M. van der; Bokhorst, J.G. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 62
  bodemvruchtbaarheid - organische stof - dierlijke meststoffen - degradatie - digestaat - analyse - bemesting - soil fertility - organic matter - animal manures - degradation - digestate - analysis - fertilizer application
  Door de opgang van mestvergisting en mestbewerkings- en mestverwerkingsmethoden komen er nieuwe mestproducten in de handel. Dit roept vragen op over de waarde van deze nieuwe producten en hoe deze waarde vooraf vastgesteld kan worden. In dit onderzoek zijn digestaat en de dikke fractie van gescheiden digestaat vergeleken met enkele vanouds bekende mestsoorten (vaste mest, drijfmest, compost) die daarbij als referentie dienden. Aan de meststoffen zijn verschillende analyses uitgevoerd. Het resultaat van de respiratiemeting is op basis van de literatuurstudie als meest betrouwbare parameter beschouwd om de kwaliteit van een organische meststof te beoordelen. Hoewel er wel verschillen tussen de meststoffen en proefvelden zijn gevonden, kan men op basis van één jaar nog geen echte conclusies trekken. Wel is duidelijk dat elke analysemethode een ander aspect meet. Op basis van één analysemethode kan de waarde van de meststof dus onvoldoende gekarakteriseerd worden.
  Business Intelligence in de Sierteeltsector. Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld
  Beulens, A.J.M. ; Bloemhof, J.M. ; Snels, J.C.M.A. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen University, section LDI - ISBN 9789086154210
  bedrijfssystemen - marktinformatie - sierteelt - glastuinbouw - gewasanalyse - analyse - bedrijfsvoering - farming systems - market intelligence - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - plant analysis - analysis - management
  In het project Business Intelligence (BI) in de Sierteelt, dat ingediend is bij Pieken in de Delta Zuidvleugel in 2006, staat de uitwisseling van operationele gegevens tussen partners in de keten (ketentransparantie) en het intelligente gebruik daarvan voor verbetering van de bedrijfsvoering op keten niveau centraal. Het doel van het project was om een theoretisch kader en praktische tools te ontwikkelen voor het intelligent gebruiken van operationele gegevens in de sierteelt. In dit rapport wordt een beschrijving gegeven over de ontwikkelingen met betrekking tot BI in de theorie en de praktijk waarbij vanuit diverse invalshoeken is gewerkt. Daarnaast is in het project aandacht besteed aan het operationeel maken van het gedachtegoed van operationele BI. Dat heeft zijn vorm gevonden in een blauwdruk voor de aanpak van BI projecten in de sector en een beschrijving van een uitgevoerd pilotproject. Uit de studie komt naar voren dat operationele BI waardevol is voor de verbetering van de bedrijfsvoering op ketenniveau en dat een (her)bruikbare blauwdruk is ontwikkeld.
  'Strijd om gunst maïsteler gestart' (interview met Jos Groten)
  Thelosen, Jos ; Groten, J.A.M. - \ 2010
  Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 6 (2010)3. - ISSN 1871-0948 - p. 7 - 7.
  akkerbouw - maïs - rassen (planten) - catalogi - zaaien - rendement - voederwaardering - analyse - eiwitrijke voedingsmiddelen - rassenlijsten - co-vergisting - arable farming - maize - varieties - catalogues - sowing - returns - feed evaluation - analysis - protein foods - descriptive list of varieties - co-fermentation
  Rond 250.000 hectare maïs zal in 2010 op de Nederlandse akkers verschijnen. Nu de winter regeert is de aandacht voor het komende maïsseizoen nog beperkt. Toch zullen veel telers zich binnenkort verdiepen in de meest renderende snijmaïsrassen voor hun bedrijfssituatie. Korrelmaïs/cmm, bio-energie en landschapsmaïs kunnen andere opties. Een terugblik op 2009 en visie op 2010
  Proficiency study for antibiotics in beef
  Berendsen, B.J.A. ; Stolker, A.A.M. - \ 2009
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 2009.015) - 43
  analyse - analytische methoden - antibiotica - rundvlees - kwaliteitscontroles - analysis - analytical methods - antibiotics - beef - quality controls
  Supply chain analysis of peri-urban dairy chain around Addis Ababa, Ethiopia
  Valk, O.M.C. van der - \ 2009
  [Wageningen] : Wageningen UR - 43
  melkproducten - bedrijfssystemen - melkveehouderijsystemen - ketenmanagement - melkconsumptie - analyse - ethiopië - milk products - farming systems - dairy farming systems - supply chain management - milk consumption - analysis - ethiopia
  Despite this large number of animals in Ethiopia, the consumption of milk per capita is amongst the lowest in the continent. There is an unmet and growing demand for fresh milk in urban centres whilst processing plants still operate at under-capacity. To ease this problem, donors and NGO’s undertake various support efforts aimed at strengthening production an improving access to markets; however there is hardly any rise in production and volume of marketed milk. While in the urban retail market, the perception exists that processed and packed dairy products are sold out quickly, small scale milk producers have difficulties entering the formal market chain. This report distinguish three areas of research: market and marketing issues (number and type of outlets for dairy products), organizational issues in the supply chain and technological issues (infrastructure; quality of inputs; farming systems).
  Leren hoe kennis wordt benut, monitoren en evalueren van kennisbenutting in onderzoekscluster verduurzaming, productie en transitie
  Potters, J.I. ; Peet, G.F.V. van der; Heeres-van der Tol, J.J. ; Jong, D. de; Korevaar, H. ; Wolf, P.L. de - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV (PPO - Rapport PPO nr. 381) - 33
  kennis - onderzoeksprojecten - overheidsbeleid - bereikt resultaat - monitoren - evaluatie - analyse - duurzaamheid (sustainability) - verandering - productie - kennisoverdracht - knowledge - research projects - government policy - achievement - monitors - evaluation - analysis - sustainability - change - production - knowledge transfer
  Om de benutting van het onderzoek door beleid op relatief eenvoudige wijze en in korte tijd te kunnen meten heeft de Directie Kennis van LNV een methodiek ontwikkeld. Deze kennisbenuttingsmetingen worden ieder jaar uitgevoerd. De enquête geeft op hoofdlijnen inzicht in de kennisbenutting, maar dat het nog geen verklaring geeft voor het bereikte resultaat. Het verkrijgen van inzicht in het resultaat wil Directie Kennis gebruiken voor de rol van LNV in de onderzoekaansturing en helpt Wageningen UR bij verdere verbetering van de uitvoering van het onderzoek
  Report of species diagnosis of a tuna at Queens Products B.V. on 23 December 2009
  Couperus, A.S. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C147/09) - 12
  voedselindustrie - etiketteren van voedingsmiddelen - productinformatie - visproducten - thunnus - morfologie - analyse - identificatie - food industry - nutrition labeling - merchandise information - fish products - thunnus - morphology - analysis - identification
  According to a company in the same marketsegment as Queen Products B.V. part of the tuna filet sold by Queens Products B.V. does not consist of the species that is mentioned on the label. According to DNA analysis filets were not from the species on the label, Albacore (Thunnus alalunga), but from Yellowfin tuna (T. albacares). The present intention of Queens Products is to check by means of DNA analysis of different lots of filets the originating species. A Spanish expert on DNA analysis who has travelled to the Netherlands to collect samples, has requested species identification by an independent scientist on the basis of morphological features as back up of the findings by means of DNA analysis
  Gewasgroei-analyse zet aan tot andere manier van denken : analytisch denken leidt tot beter inzicht in gewas
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)10. - p. 44 - 45.
  tuinbouw - kassen - assimilatie - analyse - plantdichtheid - vruchtgroenten - vergelijkingen - glastuinbouw - gewasgroeimodellen - groenten - horticulture - greenhouses - assimilation - analysis - plant density - fruit vegetables - comparisons - greenhouse horticulture - crop growth models - vegetables
  Door de groei van het gewas te analyseren kan de teler veel opsteken voor de toekomst. Om cirkelredeneringen te voorkomen is het nodig steeds factoren uit te splitsen. Voorwaarde is dat deze factoren gezamenlijk de verklaring opleveren en elkaar niet overlappen. Zo is een eerlijke vergelijking met de prestaties van voorgaande jaren of met die van collega's mogelijk. In het verhaal zijn voorbeelden uitgewerkt van de manier van denken
  Econometric analysis of the performance of cooperatives and investor owned firms in the European dairy industry
  Soboh, R.A.M.E. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink; Gert van Dijk. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085855538 - 133
  zuivelcoöperaties - firma's - zuivelindustrie - efficiëntie - prestatieniveau - econometrische modellen - econometrie - analyse - economische analyse - internationale vergelijkingen - europa - dairy cooperatives - firms - dairy industry - efficiency - performance - econometric models - econometrics - analysis - economic analysis - international comparisons - europe
  Keywords: Cooperatives, IOFs, European dairy industry, logistic regression, stochastic frontier analysis, inter- and intra-firm efficiency, catch-up component, data envelopment analysis, hyperbolic technical efficiency, overall efficiency, scale efficiency, bootstrapping.

  In this study we measure the performance of cooperatives and investor-owned firms in the European dairy processing industry. Comparing the performance between cooperatives and investor-owned firms requires accounting for differences in their mission and objectives. Traditionally, cooperatives were established by farmers to gain access to markets, balance market powers and have a secured and sustainable income. Generally, there is a consensus in the economic literature that a cooperative can be defined as a (members)user-owned and (members)user-controlled organization that aims to benefit its (members)user. Cooperatives are transaction oriented, the members provide themselves with services they could not secure otherwise. In addition member are owners and determine the mission and strategy of cooperatives equally as the owners of the cooperative enterprise. Our study takes into account the consequences of members’ strategies for the cooperatives’ organizational structure and subsequently the significance of structure on (technical and economical) efficiencies. Although the theoretical literature emphasizes the difference in economic behavior between cooperatives and IOFs, the empirical studies have failed to follow up with theoretical approaches. The failure of the empirical studies to apply the models proposed by the theoretical literature seems to be due to either the inaccessibility of data, the inability to take into account the interests of all the various types of members and stakeholders of the cooperative, or the difficulty in testing the various hypotheses in practice. An empirical analysis of differences in financial indicators between IOFs and cooperatives in six European countries shows that cooperatives are less profitable but operationally more efficient, they have higher material costs and lower debts than IOFs. Furthermore, cooperatives display a substantially greater variation in financial indicators than IOFs. Stochastic Frontier Analysis is used to measure and compare the efficiency and production technology of cooperatives and IOFs. Cooperatives are found to have a more productive technology than IOFs, but they use their production potential less efficiently. A further empirical analysis of technical efficiency using Data Envelopment Analysis shows that explicit accounting for the objectives of cooperatives generates different outcomes compared with treating cooperatives as if they were IOFs. The results of the empirical analyses in this study promote the conclusion that measuring the performance of cooperatives as if they were IOFs produces misleading insights about the cooperatives’ performance suggesting performance suggesting that cooperatives’ performance is influenced by their organizational characteristics and members objectives.


  Analyse van monsters uit Almere op aanwezigheid cyanotoxines
  Lürling, M.F.L.L.W. - \ 2009
  Wageningen : WUR Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer - 6
  cyanobacteriën - toxinen - neurotoxinen - cytotoxinen - microcystis - hepatotoxinen - monsters - slib - havens - analyse - flevoland - cyanobacteria - toxins - neurotoxins - cytotoxins - microcystis - hepatotoxins - samples - sludges - harbours - analysis - flevoland
  Er worden verschillende groepen van cyanotoxines onderscheiden, waarvan op basis van de werking de neurotoxines, cytotoxines en hepatotoxines de belangrijkste zijn. Dit document beschrijft de resultaten van een spoedanalyse van twee potten met drijflaagmateriaal uit de omgeving van Almere-Haven, met cyanobacteriënmateriaal op aanwezigheid van cyanotoxines. In opdracht van RWS en de gemeente Almere is het aangeleverde materiaal geanalyseerd op microcystines, saxitoxine en cylindrospermopsine.
  Jack-Mackerel stock assessment simulation
  Hintzen, N.T. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR no. C123/09) - 210
  analyse - vis - makrelen - databanken - gegevensanalyse - visstand - gegevensbeheer - analysis - fish - mackerels - databases - data analysis - fish stocks - data management
  IMARES has been tasked to perform an ICA assessment on a simulated Jack Mackerel dataset. This in order to provide management advice within the SPRFMO framework. The results of the assessments are only briefly discussed, as the Assessment Simulation Task Team mainly focused on agreeing on the underlying simulated dataset and assessment settings during the 8th SPRFMO meeting in Auckland, New Zealand. The summarized outcome of these discussions was that more realistic characteristics of the real fishery and surveys should be incorporated into the simulated dataset. This has been communicated to the designer of the dataset and will result in a revised dataset. CVO (Centrum voor Visserij Onderzoek) has proposed to include the SPRFMO work in the near future into WOT tasks (Wettelijke Onderzoeks Taken). Early 2010 another meeting will be organized in which the Assessment Simulation Task Team will discuss the revised simulated datasets, discuss general assessment settings, perform assessments, compare and discuss these results. The results as listed in this report will be used within these discussions.
  Schade en populatiedynamica van aaltjes
  Schomaker, C.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2009
  gewasbescherming - populatiedynamica - interspecifieke concurrentie - nematodenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - modellen - analyse - plant protection - population dynamics - interspecific competition - nematode control - plant parasitic nematodes - models - analysis
  Posterpresentatie. Veel velden zijn besmet met verschillende aaltjessoorten. Aaltjes beconcurreren elkaar om ruimte en voedsel in de plant. Onderzoek wordt daarom uitgevoerd met als doel theorievorming over concurrentie tussen aaltjes: op welke wijze beconcurreren verschillende verwante aaltjessoorten elkaar op een gewas?
  Linking birds, fields and farmers
  Swagemakers, P. ; Wiskerke, J.S.C. ; Ploeg, J.D. van der - \ 2009
  Journal of Environmental Management 90 (2009)suppl. 2. - ISSN 0301-4797 - p. S185 - S192.
  agrarische bedrijfsvoering - vogels - monitoring - analyse - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - farm management - birds - monitoring - analysis - grassland birds - agri-environment schemes - agricultural landscapes - breeding waders - limosa-limosa - biodiversity - management - wetland - success
  The dramatic decline in the presence of farmland birds during recent decades has provoked much attention in agri-environmental policy and ecological research. However, the still limited understanding of the socio-economical mechanisms that govern the decline in bird presence hampers the formulation of effective adjustments in land-use and farming practices that could support the return of birds to farmland, i.e. the required fine-tuning of management practices. As a consequence, the existing agri-environmental schemes that offer financial compensation to farmers for implementing generally simple and rather crude measures to stimulate the presence of birds have been limited in their effectiveness and subject to much debate. The objective of this paper is to provide a sociological appraisal of farmers¿ experiences with meadow bird protection in a mainly dairy farming area in the Netherlands. The methodology combined visual map analysis, surveys, interviews with farmers and experts, and monitoring farmers¿ discussions. The results allowed an assessment of (i) farmers¿ views on historical changes in bird numbers in the area and the current distribution of bird nests, (ii) locally adjusted, fine-tuned management practices that were considered to be promising for protecting bird nests, (iii) the importance of farm management with `an eye for birds¿, i.e. farmers and/or birdwatchers paying additional attention to the presence of nests and chicks before carrying out farming activities, and (iv) the views of key experts in the socio-institutional network in the case study area. The paper concludes that there are various promising options for fine-tuning farm management so it offers better bird protection, but it is expected that such measures will predominantly be adopted on less intensively managed farms.
  Vis in de Voordelta: nulmetingen 2007 in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte
  Couperus, A.S. ; Damme, C.J.G. van; Tulp, I.Y.M. ; Tribuhl, S.V. ; Pennock, I. ; Heessen, H.J.L. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C061/08) - 61
  milieueffectrapportage - milieueffect - vissen - analyse - risicoschatting - evaluatie - natuurcompensatie - rotterdam - voordelta - environmental impact reporting - environmental impact - fishes - analysis - risk assessment - evaluation - nature compensation - rotterdam - voordelta
  Dit is de rapportage van de aanvullende, tweede nulmeting van vis in het kader van het monitoring- en evaluatie programma dat moet leiden tot bijstelling van het compensatie programma voor de geplande aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft onder andere als doel een oplossing te bieden voor het (dreigende) ruimtetekort in de Rotterdamse haven. Onderdeel van dit project is de aanleg van nieuw havengebied in de Voordelta, de Tweede Maasvlakte. De bijbehorende natuurcompensatie is een wettelijke verplichting op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (RIKZ 2004). Om de circa 1000 hectare landaanwinning volgens Europese richtlijnen voldoende te compenseren, is voorgesteld een zeereservaat in de Voordelta in te stellen. Op basis van de verwachte verbetering van de natuur in het reservaat, wordt momenteel uitgegaan van een reservaat dat tien keer zo groot is (30.000 ha) als het stuk zee dat door de landaanwinning verloren zal gaan. Om na te gaan of de effecten van de landaanwinning (Tweede Maasvlakte, MVII) tijdig en afdoende worden gecompenseerd door de natuurcompensatiemaatregelen moet een monitoring- en evaluatieprogramma worden uitgevoerd. De uitkomsten van dit programma kunnen aanleiding geven tot een eventuele bijstelling van het compensatieprogramma.
  Duurzaamheidsanalyse van bodemgebruik ten behoeve van recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied
  Smit, A. ; Zwart, K.B. ; Brunt, M.T. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1730) - 98
  landgebruiksplanning - recreatiegebieden - openluchtrecreatie - recreatievoorzieningen - platteland - duurzaamheid (sustainability) - analyse - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheidsscan - land use planning - amenity and recreation areas - outdoor recreation - recreational facilities - rural areas - sustainability - analysis - sustainable land use - sustainability scan
  Bodemgebruik omvat alle handelingen die worden uitgevoerd ten behoeve van inrichting, onderhoud en gebruik van recreatieve voorzieningen. Met recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied wordt o.a. gedacht aan sportvelden, golfterreinen, faciliteiten voor paardensport, wandel- en fietspaden, recreatieterreinen, attractieparken, evenemententerreinen, volkstuincomplexen, campings en bungalowparken. Aan de hand van bodemfuncties is voor alle voorkomende handelingen een analyse gemaakt van de duurzaamheid ervan. We kunnen concluderen dat er over het algemeen sprake is van duurzaam bodemgebruik in recreatieve voorzieningen. Hierbij moet wel worden vermeld dat zich toch nog enkele risico´s voordoen. Het grootste risico doet zich voor bij de aanleg van terreinen wanneer er wordt gegraven. In dat geval komen archieffunctie, productiefunctie en opslagfunctie voor organische stof onder druk te staan. Behoud van aardkundige waarden is een aspect waarmee nog slechts onvoldoende rekening wordt gehouden. Over de effecten van bodemgebruikshandelingen op de habitatfunctie bestaat in veel gevallen onduidelijkheid.
  Vitamines, mineralen en smaak : verschillen tussen biologische en gangbare winkelmelk
  Vries, A. de; Wit, J. de; Slaghuis, B.A. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Vijver, L.P.L. van de - \ 2008
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 28
  biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - melk - melksamenstelling - vetzuren - vitaminen - vitaminegehalte - analyse - voeding en gezondheid - organic farming - organic foods - milk - milk composition - fatty acids - vitamins - vitamin content - analysis - nutrition and health
  Melk van biologische en gangbare oorsprong laat verschillen in vetzuursamenstelling zien. Uit onderzoek in het buitenland zijn ook verschillen gevonden in vitaminehoeveelheden tussen melk van biologische of gangbare herkomst. Dit was aanleiding om ook in Nederlandse winkelmelk na te gaan of de vitamines een onderscheidend kenmerk vormen. Daarnaast is onderzocht of biologische en gangbare melk onderscheidend is ten aanzien van smaak.
  Mensen in beweging: het gebruik van "tracking" gegevens binnen de ruimtelijke planvorming
  Ligtenberg, A. - \ 2008
  Agro Informatica 21 (2008)2. - ISSN 0925-4455 - p. 7 - 9.
  informatietechnologie - informatiewetenschap - globale plaatsbepalingssystemen - detectie - voortbeweging - computers - analyse - recreatie - geoinformatie - information technology - information science - global positioning systems - detection - locomotion - computers - analysis - recreation - geoinformation
  In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende activiteiten die binnen deze projecten plaatsvinden. Begonnen wordt met een korte uitleg van een aantal basisconcepten en vervolgens zal een casestudie rondom een toepassing voor het analyseren van recreatie in natuurgebieden worden gepresenteerd
  Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust in 2008
  Jol, J.G. - \ 2008
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C059/08) - 10
  littorina littorea - interseksualiteit - geslachtsdifferentiatiestoornissen - organo-tinverbindingen - analyse - chemische analyse - waterkwaliteit - ecotoxicologie - littorina littorea - intersexuality - sex differentiation disorders - organotin compounds - analysis - chemical analysis - water quality - ecotoxicology
  Op 16, 17, 24 en 25 juni 2008 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld voor de analyse van minimaal 40 alikruiken op intersex. Deze exemplaren zijn na onderzocht te zijn voorbewerkt ten behoeve van analyse op organotin (organische tin) verbindingen. Dit jaar werd in geen enkel exemplaar intersex vastgesteld.
  Reconstructing Biotechnologies: critical social analyses
  Ruivenkamp, G.T.P. ; Hisano, S. ; Jongerden, J.P. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860623 - 367
  biotechnologie - voedselbiotechnologie - samenleving - sociologie - analyse - technologie - kracht - politiek - plattelandssamenleving - landbouwontwikkeling - landbouw - kwaliteit - rurale sociologie - ontwikkelde landen - ontwikkelingslanden - sociologische analyse - plantenbiotechnologie - transgene organismen - politieke economie - landbouw als bedrijfstak - kennissystemen - kritische theorie - biotechnology - food biotechnology - society - sociology - analysis - technology - power - politics - rural society - agricultural development - agriculture - quality - rural sociology - developed countries - developing countries - sociological analysis - plant biotechnology - transgenic organisms - political economy - agriculture as branch of economy - knowledge systems - critical theory
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.