Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Toepassing van videotechnieken bij monitoring glasaal
  Foekema, E.M. ; Sonneveld, C. ; Burggraaf, D. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C174/15) - 12
  anguilla - anguillidae - monitoring - technieken - videocamera's - vismigratie - anguilla - anguillidae - monitoring - techniques - video cameras - fish migration
  Op dit moment is er onvoldoende kennis over het gedrag van glasalen rond migratieknelpunten zoals schut- en spuisluizen. Vanwege hun geringe formaat zijn glasalen met akoestische camera’s niet goed te onderscheiden van andere kleine vissen. IMARES heeft onderzocht of videotechnieken bruikbaar zijn om het gedrag van glasalen in een veldsituatie te onderzoeken. Voor dit project is een onderwater inzetbare combinatie gebouwd van een infrarood-camera en LED-infrarood belichting. Infrarood licht wordt door vissen als niet/minder storend ervaren en zal gedrag dus weinig of in het geheel niet beïnvloeden, terwijl dit met normaal licht wel het geval zal zijn. Tijdens de veldtesten bleek dat de zichtdiepte van het systeem beperkt was, zeker wanneer het water veel zwevend materiaal bevatte. Desondanks werden naast garnalen en andere kleine vissen toch duidelijk herkenbare glasalen waargenomen. Vanwege de geringe zichtdiepte zal het in de meeste gevallen niet mogelijk zijn om een individuele glasaal gedurende langere tijd te volgen om zo inzicht te krijgen in zoekgedrag rond migratieknelpunten. Het videosysteem kan wel ingezet worden om de aanwezigheid van glasaal op een specifieke plek van geringe omvang zichtbaar te maken en in de tijd te monitoren.
  Aanpassing rekenmodel "percentage aal onder de som-TEQ norm"
  Kotterman, M.J.J. ; Vries, P. de - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C104/15) - 27
  anguillidae - palingen - voedselveiligheid - normen - voedselkwaliteit - berekening - geslachtsverhouding - anguillidae - eels - food safety - standards - food quality - calculation - sex ratio
  Naast het bestaande rekenmodel voor de schatting van het deel van de aalvangst met gehalten som-TEQ onder de voedselveiligheidsnorm (“percentage aal onder de norm”) is nu een rekenmodel gemaakt zodat ook voor de som van niet-dioxine achtige PCBs (som-ndl-PCB) het percentage van de vangst onder de voedselveiligheidsnorm kan worden geschat. De gehalten som-TEQ en som-ndl-PCB in aal zijn aan elkaar gerelateerd, maar een eventuele overschrijding van de norm in aal kan van de som-TEQ, van de somndl-PCB óf van beide normen zijn. Dit kan per locatie verschillen. De norm voor som-ndl-PCBs wordt in de aal uit de onderzochte locaties het vaakst overschreden. Beide normen wegen wettelijk even zwaar; het laagste geschatte percentage aal onder de norm uit beide modellen wordt genomen als hét “percentage aal onder de norm”. Door het gebruik van de norm voor som-TEQ én som-ndl-PCBs wordt het geschatte percentage aal onder de norm in het gesloten gebied lager. Daarnaast zijn de beide modellen aangepast zodat de gemeten man-vrouw verhouding in het gebruikte mengmonster aal in de berekening wordt meegenomen.
  Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2015: status of the eel population in the periods 2005 - 2007, 2008 - 2010 and 2011 - 2013
  Wolfshaar, K.E. van de; Tien, N.S.H. ; Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. ; Graaf, M. de - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C078/15) - 104
  european eels - palingen - visserijbeheer - nederland - visbestand - overleving - visvangsten - ecologisch herstel - eu regelingen - anguillidae - european eels - eels - fishery management - netherlands - fishery resources - survival - fish catches - ecological restoration - eu regulations - anguillidae
  Evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan: maatregelen hebben in eerste instantie geleid tot een substantiële verbetering van de overleving tussen de perioden 2005-2007 en 2008-2010 gevolgd door een bescheiden verbetering in overleving tussen de perioden 2008-2010 en 2011-2013; positieve effecten op de aalpopulatie kunnen pas na vele jaren zichtbaar worden en blijven onzeker, omdat de aal pas na vele jaren terug zwemt naar zee om zich voort te planten en omdat niet goed bekend is welke de oorzaken zijn van de achteruitgang in de aalpopulatie.
  Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2013
  Graaf, M. de; Deerenberg, C.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C003/15) - 55
  palingen - anguillidae - visserij - nederland - viskwekerijen - vissers - visvangsten - methodologie - visstand - eels - anguillidae - fisheries - netherlands - fish farms - fishermen - fish catches - methodology - fish stocks
  This report covers among others time-series data, fishing capacity, fishing effort, catches and landings concerning eels in the Netherlands. During the development of the current models for the evaluation of the eel management plan in the Netherlands, the main weaknesses of the current methodology surfaced quickly. The main recommendations to improve the quality of the assessment before the next evaluation in 2015 are listed.
  Aanvullende analyses prioritaire KRW-stoffen in vissen, aal en blankvoorn
  Kotterman, M.J.J. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C117/08) - 20
  palingen - rutilus rutilus - anguillidae - chemicaliën - sporenelementen - bemonsteren - kaderrichtlijn water - eels - rutilus rutilus - anguillidae - chemicals - trace elements - sampling - water framework directive
  In dit project zijn alen van negen locaties, bemonsterd in de late lente, geanalyseerd op de “nieuwe” KRW prioritaire stoffen; kortketenige gechloreerde paraffinen (SCCP short chain chlorinated paraffins), pentabromodiphenyl ethers (PBDE) en butyltinverbindingen (TBT). Blankvoorn van vijf overeenkomende locaties, bemonsterd in eind september, begin oktober, zijn geanalyseerd op dezelfde stoffen, inclusief de standaard-contaminanten van het MWTL-aal programma (PCB’s en OCP’s). De alen zijn geanalyseerd op basis van de visfilet, de blankvoorns zijn als hele vis geanalyseerd. In beide vissoorten zijn organische contaminanten goed meetbaar, afhankelijk van de locatie. In minder vervuilde gebieden zijn de concentraties soms beneden de rapportage-grens, vooral bij aal. In blankvoorn waren de concentraties van organische contaminanten op vetbasis soms hoger dan in de aal. Dit was vooral opvallend voor een aantal PBDE’s als ook TBT.
  Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea) infections of European eel (Anguila anguilla) in the Netherlands : epidemiology, pathogenensis and pathobiology
  Haenen, O.L.M. - \ 1995
  Agricultural University. Promotor(en): W.B. van Muiswinkel; F.H.M. Borgsteede. - S.l. : Haenen - ISBN 9789054853541 - 127
  plagen - dierziekten - dierpathologie - anguillidae - palingen - nematoda - parasieten - visstand - pests - animal diseases - animal pathology - anguillidae - eels - nematoda - parasites - fish stocks

  In the 1980s an eel parasitic nematode, Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea), which infects the swimbladder of European eels ( Anguilla anguilla ) and other freshwater fish species, was introduced into The Netherlands. This thesis describes the epidemiology, pathogenesis, and pathobiology of the parasitic infection.

  Originating from Southeast Asia, the parasite caused severe swimbladder lesions in European eels soon after its introduction: dilation of blood vessels, inflammation and rupture of the swimbladder in both wild and farmed eels, often resulting in severe fibrosis of the swimbladder ( chapter 2 ). High prevalences of infection were recorded (80 to 100% in 1987 in Dutch inland waters). Elvers became infected directly after entering the freshwater. Furthermore, the parasite was able to reach adulthood in the swimbladder lumen of these small eels. Infected farmed eels were particularly susceptible to secondary bacterial infections, which caused additional mortalities.

  When fish from Dutch lakes were subsequently investigated for A. crassus ( chapter 3 ), it was found that freshwater smelt ( Osmerus eperlanus ), ruffe ( Gymnocephalus cernuus ), perch ( Perca fluviatilis ), zander ( Stizostedion lucioperca ), and three-spined stickleback ( Gasterosteus aculeatus ) contained third stage (L3) larvae of A. crassus in their swimbladders. Roach ( Rutilus rutilus ) and bream ( Abramis brama ), however, did not contain the nematode. Pro-adult A. crassus were also found in ruffe, perch, and three- spined stickleback, but adult specimens were missing. It was suggested, that some of the fish species containing L3 larvae are preyed upon by eels and may act as paratenic hosts for the transmission of the parasite to eels.

  To test whether L3 larvae of A. crassus could be transmitted from infected smelt and ruffe to uninfected eels, eels were force-fed with infected smelt or ruffe swimbladders ( chapter 4 ). The L3 larvae migrated actively to the eel swimbladders, where they developed into adult A. crassus . It was concluded that eels can indeed become infected by eating infected prey fish.

  In experimentally induced infections using oral inoculation of L3 larvae, the pathogenesis of A. crassus infection was studied ( chapter 5 ). L3 larvae migrated directly through the intestinal wall and body cavity of the eels to the swimbladder within only 17 h. Fourth-stage A. crassus larvae were detected 3 months after infection, and pre-adults within 4 months after infection. The L3 larvae occasionally showed aberrant migration paths. The lesions of the swimbladders were less severe than those of naturally infected eels. A. crassus developed much faster in the European eels than in the Japanese eel, Anguilla japonica , as reported in the literature.

  The pathobiology of A. crassus in The Netherlands was investigated from 1986 to 1992 in freshwater eels and smelts ( chapter 6 ). Throughout the 6-year sampling period, young eels (up to 17 cm) showed severe lesions due to the parasite. Larger eels (23-34 cm) showed the highest prevalence of infection (96% from 1987 to 1988) and the highest intensity of infection, defined as the number of parasites per Infected fish (about 16 per fish from 1988 to 1989). After 1989 the prevalence and the severity of the swimbladder lesions decreased. Although larger eels (23-34 cm) from the Waddenzee (salt water) showed high prevalences of infection (85-90%) from 1987 to 1990, the intensities of infection decreased (7.7 to 4.8 per eel) from 1987 onwards, and the percentage of fibrotic swimbladders decreased from 1988 (maximum 24.5%). Smelts showed a sharp decrease in prevalence (88% to 48%) of the parasite shortly after 1988. Thereafter the prevalence stayed rather constant, at about 40% of the smelt population. No pathological changes were observed in the smelt.

  By improving our method for producing infective L3 larvae of A. crassus , we were able to isolate distinct L3 larvae from copepods (intermediate host) and to count exactly the infective L3 larvae for inoculating eels ( chapter 7 ). This method was used in subsequent experiments.

  To investigate why the A. crassus infection in naturally infected eels began to decrease, we conducted a dose-effect experiment in which some eels were primed and others not ( chapter 8 ). At day 0 uninfected eels were orally infected with various doses up to 40 L3 larvae of A. crassus per fish. At day 56 eels were either killed and examined, or were reinfected with 20 larvae each. At day 112 all remaining eels were killed and examined. The numbers of A. crassus recovered from the eels ranged between 14-20% at day 56 and 9-26% at day 112. These percentages were positively related to the total infection dose. There was no difference in percentages between primary and secondary infection. The swimbladder lesions were also positively related to the total dose, but were again not related to reinfection.

  An enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA) was developed to test blood samples for antibodies against adult cuticula antigen of A. crassus ( chapter 8 ). None of the sera from the experimental eels showed a titer in the ELISA, whereas sera from naturally infected eels showed high titers. However, when these sera were tested in Western blots, no protein band indicating specific antibodies against A. crassus cuticula antigen was detected. It was concluded that under our experimental conditions, the eels do not develop an antibody response or resistance against the parasite. Future research should focus on examining the possible roles of specific and nonspecific immune responses in the decrease in the A. crassus infection in naturally infected eels.

  Verontreinigingen in aal : monitorprogramma ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij 1993
  Boer, J. de; Dao, Q.T. - \ 1994
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 94.004) - 17
  anguillidae - palingen - waterverontreiniging - waterkwaliteit - ecotoxicologie - sportvissen - anguillidae - eels - water pollution - water quality - ecotoxicology - game fishes
  Biomonitoring in relatie tot ekotoxikologische risiko's in de Utrechts - Noordhollandse Vecht : mikroverontreinigingen in aal en mosselen : een restauratieplan voor de Utrechts - Noordhollandse Vecht
  Pieters, H. - \ 1993
  Haarlem : Initiatiefgroep Restauratieplan Vecht (Nota / Restauratie Plan Vecht 93.01) - 53
  anguillidae - biologische technieken - kanalen - palingen - mossels - mytilidae - natuurbescherming - herstel - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nederland - biologische monitoring - noord-holland - utrecht - anguillidae - biological techniques - canals - eels - mussels - mytilidae - nature conservation - rehabilitation - rivers - streams - surface water - water - water pollution - water quality - netherlands - biomonitoring - noord-holland - utrecht
  Onderzoek naar PCB en pesticidengehalten in rode aal uit Overijssel
  Boer, J. de; Dao, Q.T. - \ 1988
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek MO 88-203) - 10
  anguillidae - palingen - mustelidae - gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - polychloorbifenylen - verontreiniging - waterorganismen - indicatoren - biologische indicatoren - nederland - overijssel - anguillidae - eels - mustelidae - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - polychlorinated biphenyls - pollution - aquatic organisms - indicators - biological indicators - netherlands - overijssel
  De PCB verontreiniging van rode aal : trends in chloorbifenyl gehalten (1977-1985)
  Kerkhoff, M. ; Boer, J. de; Vries, A. de - \ 1986
  IJmuiden : R.I.V.O. (Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek no. MO 86-01) - 14
  anguillidae - chemicaliën - palingen - visziekten - nederland - polychloorbifenylen - toxicologie - anguillidae - chemicals - eels - fish diseases - netherlands - polychlorinated biphenyls - toxicology
  Negen jaren van organochloor-pesticiden onderzoek in rode aal
  Kerkhoff, M. ; Boer, J. de; Vries, A. de - \ 1986
  IJmuiden : R.I.V.O. (Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek no. MO 86-02) - 12
  anguillidae - gechloreerde koolwaterstofpesticiden - palingen - visziekten - nederland - ecotoxicologie - anguillidae - organochlorine pesticides - eels - fish diseases - netherlands - ecotoxicology
  4 Jaar PCB onderzoek in aal uit Nederlandse binnenwateren (1977 - 1980)
  Kerkhoff, M. ; Boer, J. de; Vries, A. de - \ 1981
  IJmuiden : R.I.V.O. (Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek no. CA 81-01) - 16
  anguillidae - chemicaliën - palingen - visziekten - zoet water - nederland - polychloorbifenylen - toxicologie - binnenwateren - anguillidae - chemicals - eels - fish diseases - fresh water - netherlands - polychlorinated biphenyls - toxicology - inland waters
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.