Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 90

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Development guide for Member States' reports : annex : Status and trends of aquatic environment and agricultural practice
  Willemen, J.P.M. - \ 2008
  Brussel : Europese Commissie (Nitrates Directive 91/676/CEE) - 49
  nitraten - nitraatreductie - aquatisch milieu - landbouw - recht - europese unie - waterkwaliteit - Nederland - nitrates - nitrate reduction - water quality - aquatic environment - agriculture - law - european union - Netherlands
  The purpose of this document is to support countries in reporting good quality data. This document contains detailed specifications in a structured format for the geographical information (part 1) and summary tables (part 2) on water quality. The summary tables can help to summarize water quality data in the Member States at national level. Furthermore the tables can help as a control of the results once a (geo) database has been compiled.
  Validatie van ecotopenkaarten van de rijkswateren
  Knotters, M. ; Brus, D.J. ; Heidema, A.H. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1656) - 47
  aquatisch milieu - ecologie - kaarten - nauwkeurigheid - bemonsteren - gegevens verzamelen - gegevensanalyse - modellen - statistiek - aquatische ecologie - ijsselmeer - volkerak-zoommeer - rijn - maas - aquatic environment - ecology - maps - accuracy - sampling - data collection - data analysis - models - statistics - aquatic ecology - lake ijssel - volkerak-zoommeer - river rhine - river meuse
  Dit rapport behandelt de kaartzuiverheid en classificatiefouten met betrekking tot gegevens over IJsselmeer, Volkerak-Zoommeer, Rijntakken en Maas. Meer specifiek die van de Rijn- Maasmonding. Die kaartzuiverheid van de ecotopenkaarten van de rijkswateren moet door middel van validatie worden vastgesteld. De ecotopenkaart van de Rijn-Maasmonding is gevalideerd op basis van een kanssteekproef. Dit heeft als voordeel dat de nauwkeurigheid van de geschatte kaartzuiverheid zonder modelveronderstellingen kan worden berekend. De nauwkeurigheid van de geschatte kaartzuiverheden wordt bepaald door het aantal en de ruimtelijke spreiding van de steekproeflocaties
  Resultaten vaan het Rijkswaterstaat JAMP 2007 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C006/08) - 11
  mossels - mosselteelt - analyse - aquatisch milieu - verontreiniging - aquacultuur en milieu - milieu-analyse - mussels - mussel culture - analysis - aquatic environment - pollution - aquaculture and environment - environmental analysis
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door Wageningen IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar (2007) volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was een gebrek aan grote mosselen.
  Ecologische ontwikkeling in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee: Tussenrapportage 1 jaar na sluiting (december 2005 - najaar 2006)
  Fey-Hofstede, F.E. ; Dankers, N.M.J.A. ; Meijboom, A. ; Leeuwen, P.W. van; Verdaat, J.P. ; Jong, M.L. de; Dijkman, E.M. ; Cremer, J.S.M. - \ 2007
  Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C070/07) - 73
  aquatisch milieu - ecologie - ontwikkeling - natuurreservaten - nederland - waddenzee - aquatische ecologie - aquatische ecosystemen - wadden - groningen - aquatic environment - ecology - development - nature reserves - netherlands - wadden sea - aquatic ecology - aquatic ecosystems - tidal flats - groningen
  De Nederlandse regering heeft in 2005 een referentiegebied in de Waddenzee ingesteld, waarbinnen geen exploitaties en verstorende activiteiten mogen plaatsvinden. Feitelijk bevindt dat gebied zich ten zuiden van Rottum, waar de schelpenvisserij al tien jaar verboden is. Het project Referentiegebied Rottum richt zich op de ontwikkeling van de benthische mariene fauna. Ook wordt aandacht besteed aan mosselbanken, de zeehondenpopulatie en vogelvoorkomens. In dit rapport de gegevens na één jaar sluiting
  Levensstrategieën van exoten in Nederlandse binnenwateren : een verkennende studie
  Paulissen, M.P.C.P. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1496) - 117
  invasies - soorten - zoetwaterecologie - aquatisch milieu - monitoring - nederland - aquatische ecosystemen - binnenwateren - invasions - species - freshwater ecology - aquatic environment - monitoring - netherlands - aquatic ecosystems - inland waters
  Natuur- en waterbeheerders zouden de presentie en abundantie van reeds aanwezige en nieuw gesignaleerde aquatische exoten systematisch moeten gaan monitoren ingepast in de reguliere meetnetten van waterbeheerders, waarbij regelmatig trendanalyses worden uitgevoerd. Hierdoor kan het (potentiële) binnendringen van invasieve uitheemse soorten vroegtijdig worden gesignaleerd. Dit verkleint de kans op kostbare ingrepen achteraf om economische of ecologische schade te herstellen. Op basis van literatuuronderzoek is een voor de praktijk werkbare definitie van de term exoot opgesteld. Een exoot is een soort (of ondersoort) die door toedoen van menselijk handelen, in brede zin, buiten zijn natuurlijke areaal voorkomt én die zijn nieuwe leefgebied niet op eigen kracht had kunnen bereiken op een (menselijke) tijdsschaal van tientallen tot enkele honderden jaren. Onderscheid is verder gemaakt tussen invasieve en niet-invasieve exoten en het belang van verspreidingsstatus en vectortype is aangegeven. Er is een exotenlijst voor het zoete water in Nederland met betrekking tot de organismegroepen: macrofyten, macrofauna en vissen opgesteld
  Waternood-DAN
  Didderen, K. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1468) - 90
  waterbeheer - ruimtelijke ordening - aquatisch milieu - ecologie - oppervlaktewater - grondwater - nederland - aquatische ecosystemen - water management - physical planning - aquatic environment - ecology - surface water - groundwater - netherlands - aquatic ecosystems
  Het Waternood-instrumenatrium is een hulpmiddel bij de waterhuishoudkundige herinrichting van een gebied. Met behulp van het instrumentarium kunnen verschillende scenario¿s worden vergeleken. Dit rapport verschijnt als laatste deel in de reeks `Naar een doelbenadering Aquatische natuur in Waternood¿. In de huidige versie van het computerprogramma Waternood-DAN dat in dit rapport beschreven is, kunnen wateren toegedeeld worden aan een watertype van een van de drie typologieën, Aquatisch Supplement (AS), Natuurdoel type (NDT) en Kaderrichtlijn Water (KRW). Na het invoeren van abiotische parameters kan de abiotische doelrealisatie worden gemeten als een percentage. Daarnaast kan middels het invoeren van monsters een type- en soortgroep afhankelijke biotische doelrealisatie worden bepaald. Ten slotte kunnen factoren die niet optimaal zijn afgeleid worden uit de aanwezigheid van stressindicatoren. Dit inzicht in het functioneren, kan de waterbeheerder helpen bij de keuze tussen verschillende scenario's bij het vinden van de beste grondgebruik- en waterfuncties bij een specifiek waterhuishoudkundige regime.
  Draagkracht en exoten in de Waddenzee
  Brinkman, A.G. ; Jansen, J.M. - \ 2007
  Den Burg / Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C073/07) - 34
  biocenose - biotopen - aquatisch milieu - biomassa productie - ecologisch evenwicht - draagkracht - populatiedichtheid - schaaldieren - kokkels - mossels - oesters - ensis - diervoeding - vogels - watervogels - waadvogels - waddenzee - biocoenosis - biotopes - aquatic environment - biomass production - ecological balance - carrying capacity - population density - shellfish - clams - mussels - oysters - ensis - animal nutrition - birds - waterfowl - waders - wadden sea
  In het kader van het Nationaal Programma voor Zee- en Kustonderzoek is inzicht gewenst in de draagkracht van het gebied. In dit kader is gekeken wat de verwachte toename van exoten binnen het Waddensysteem is. Het betreft hier de Japanse oester en de Amerikaanse zwaardschede
  Klimaatverandering en aquatische biodiversiteit. 1 literatuurstudie naar temperatuur
  Verdonschot, R.C.M. ; Lange, H.J. de; Verdonschot, P.F.M. ; Besse, A.A. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1451) - 127
  klimaatverandering - soortendiversiteit - aquatisch milieu - temperatuur - vissen - algen - ecosystemen - aquatische gemeenschappen - macrofauna - aquatische ecosystemen - climatic change - species diversity - aquatic environment - temperature - fishes - algae - ecosystems - aquatic communities - macrofauna - aquatic ecosystems
  Het doel van deze literatuurstudie is het onderzoeken hoe temperatuursverandering de soortensamenstelling en het functioneren van aquatische ecosystemen beïnvloedt, op welke aspecten temperatuur ingrijpt in de keten ‘atmosfeer-oppervlaktewater-organismen’ en wat daarvan de gevolgen zijn. Het rapport geeft inzicht in de beschikbare kennis over de fysische processen die optreden in de atmosfeer en bij de interactie tussen atmosfeer en water
  De productie van reststromen door de Nederlandse visteelt
  Schram, E. ; Sereti, V. ; Buisonjé, F.E. de; Ellen, H.H. ; Mheen, H.W. van der - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C015/06) - 93
  visteelt - aquacultuur - aquatisch milieu - milieu - aangepaste technologie - afvalwater - milieu-analyse - fish culture - aquaculture - aquatic environment - environment - appropriate technology - waste water - environmental analysis
  In opdracht van het ministerie van LNV is onderzoek verricht naar de productie van reststromen door de Nederlandse visteelt en de beschikbaarheid van technische maatregelen om de productie van reststromen te beperken en te beheersen. Het belangrijkste doel van de studie was te onderzoeken of een groeiende Nederlandse visteeltproductie leidt tot een nieuw milieuprobleem. De resultaten worden in deze publicatie beschreven
  Integrated ecosystem assessment of wetlands in the in the Northern Territory: a tool for NRM : a pilot case study in the Daly River, Mary River and East Alligator River catchments
  Ypma, O. ; Zylstra, M. ; Verschuuren, B. ; Groot, R.S. de; Bachet, S. ; Mabire, C. ; Shrestha, P. - \ 2006
  Wageningen [etc.] : Wageningen University [etc.] - 38
  wetlands - aquatisch milieu - australië - waterbeheer - natuurbescherming - ecologie - wetlands - aquatic environment - australia - water management - nature conservation - ecology
  Een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van zes MSC Thesis als onderdeel van een onderzoek naar de sociale-economische waarden van wetlands in Noord-Australië. Deze waarden zijn geplaatst tegen de achtergrond van tegengestelde belangen en relevante politieke belangen
  Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust 2006
  Jol, J.G. ; Poelman, M. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport C060/06) - 8
  aquatisch milieu - littorina littorea - analyse - analytische methoden - ecotoxicologie - aquacultuur en milieu - aquatische toxicologie - aquatic environment - littorina littorea - analysis - analytical methods - ecotoxicology - aquaculture and environment - aquatic toxicology
  In de periode van 20 juni 2006 tot 27 juni 2006 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld. Op iedere locatie zijn alikruiken verzameld voor de analyse van 40 alikruiken op intersex en voor de chemische analyse van alikruiken op organotin verbindingen. In tegenstelling tot eerdere waarnemingen werd op geen enkele locatie intersex geconstateerd.
  Vissen in poldersloten: de invloed van baggeren in "dichte" en open sloten op vissen en amfibieën
  Ottburg, F.G.W.A. ; Jong, T. de - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1349) - 48
  sloten - baggeren - slootkanten - vissen - aquatisch milieu - polders - biodiversiteit - aquatische ecosystemen - agrarisch natuurbeheer - agrobiodiversiteit - zuid-holland - ditches - dredging - ditch banks - fishes - aquatic environment - polders - biodiversity - aquatic ecosystems - agri-environment schemes - agro-biodiversity - zuid-holland
  Er is weinig bekend over de invloed van baggeren op vissen en amfibieën in sloten. Dit onderzoek richt zich op een vergelijking tussen `dichte¿ en open sloten, waarin gebaggerd wordt met een baggerspuit. De verkregen inzichten kunnen bijdragen aan doelstellingen van beleidsvelden als habitatrichtlijn, Kader Richtlijn Water en groen-blauwe dooradering. `Dichte¿ sloten staan door middel van een duikerbuis van maximaal 40 centimeter doorsnede in verbinding met het overige oppervlakte water. Open sloten staan in directe verbinding met andere sloten en weteringen. Het onderzoek is uitgevoerd in een polder gebied rond Driebruggen in de provincie Zuid-Holland. De bemonsteringen zijn voornamelijk door middel van elektrisch vissen uitgevoerd. Dit onderzoek geeft ecologische inzichten voor vissen en amfibieën weer en mondt tevens uit in praktische aanbevelingen m.b.t. duikerbuizen om zo sloten beter bereikbaar te maken voor vissen
  Rapport Inpassing Visserijactiviteiten Compensatiegebied MV2
  Rijnsdorp, A.D. ; Stralen, M.R. van; Baars, J.M.D.D. ; Hal, R. van; Jansen, H.M. ; Leopold, M.F. ; Schippers, P. ; Winter, H.V. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C047/06) - 123
  visserij - vis vangen - nadelige gevolgen - aquatische ecosystemen - aquatisch milieu - boomkorvisserij - vismethoden - voordelta - natuurwaarde - fisheries - fishing - adverse effects - aquatic ecosystems - aquatic environment - beam trawling - fishing methods - voordelta - natural value
  Bij de aanleg van de 2e Maasvlakte gaat een oppervlakte ca 2000 ha aan zeehabitat (type 1110) dat onder de Vogel en Habitat Richtlijn valt verloren. Dit verlies moet worden gecompenseerd door een 10% kwaliteitsverbetering van de natuurwaarden in een deel van de Voordelta in de vorm van een zeereservaat met een oppervlakte van ca 20.000 ha (10 x oppervlakte van landaanwinning). De kwaliteitsverbetering is uitgewerkt in een compensatieopgave voor bodemdieren, vissen en vogels. Uit een eerdere studie is gebleken dat de compensatieopgave ruimte biedt aan bepaalde vormen van visserij. In voorliggend rapport worden de effecten van de verschillende vormen van visserij gekwantificeerd, zodat het beleid een keuze kan maken welke visserijen in het zeereservaat kunnen worden ingepast. Omdat uit de eerdere studie bleek dat het onderscheid binnen de groep gesleepte vistuigen moet worden gezocht is bijzondere aandacht besteedt aan de kwantificering van de effecten van de visserijen met over de bodemgesleepte vistuigen (bodemtrawl). Omdat het gaat om een compensatie van het verlies aan natuurwaarden zoals die momenteel in het MV2- gebied aanwezig zijn is in deze studie is de bijdrage aan de compensatieopgave ingeschat ten opzichte van de huidige situatie en niet ten op zichte van de ongestoorde situatie
  Behavioural responses of Gammarus pulex (Crustacea, Amphipoda) to low concentrations of pharmaceuticals
  Lange, H.J. de; Noordoven, W. ; Murk, A.J. ; Lürling, M.F.L.L.W. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 2006
  Aquatic Toxicology 78 (2006)3. - ISSN 0166-445X - p. 209 - 216.
  gammarus pulex - aquatisch milieu - geneesmiddelen - waterorganismen - geneesmiddelenresiduen - gedrag - oppervlaktewater - waterverontreiniging - ecotoxicologie - biologische monitoring - gammarus pulex - aquatic environment - drugs - aquatic organisms - drug residues - behaviour - surface water - water pollution - ecotoxicology - biomonitoring - serotonin reuptake inhibitors - sewage-treatment plants - released chemical cues - waste-water - impedance conversion - clofibric acid - surface waters - daphnia-magna - toxicity
  The continuous discharge of pharmaceuticals and personal care products into the environment results in a chronic exposure of aquatic organisms to these substances and their metabolites. As concentrations in surface waters are in the ng/L range, and sometimes in the low microg/L range, they are not likely to result in lethal toxicity. However, prolonged exposure to low concentrations of anthropogenic chemicals may lead to sublethal effects, including changes in behaviour. The aim of this study was to assess the effect of three pharmaceuticals, the antidepressant fluoxetine, the analgesic ibuprofen and the anti-epileptic carbamazepine, and one cationic surfactant, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), on the activity of the benthic invertebrate Gammarus pulex (Crustacea: Amphipoda: Gammaridae). We used the multispecies freshwater biomonitor to assess changes in activity of G. pulex in a quantitative manner. Exposure to low concentrations (10-100ng/L) of fluoxetine and ibuprofen resulted in a significant decrease in activity, whereas the activity of G. pulex at higher concentrations (1microg/L-1mg/L) was similar to the control. Response to carbamazepine showed a similar pattern, however, differences were not significant. The tested surfactant CTAB evoked a decrease in activity at increasing concentration. These behavioural effect concentrations were 10(4) to 10(7) times lower than previously reported LOECs and in the range of environmentally occurring concentrations. The potential consequences of this decreased activity for G. pulex population growth and benthic community structure and the exposure to mixtures of pharmaceuticals deserves further attention.
  Platform Groene grondstoffen, werkgroep 1: duurzame productie en ontwikkeling van biomassa, deelpad: Aquatische biomassa
  Reith, H. ; Steketee, J. ; Brandenburg, W.A. ; Sijtsma, L. - \ 2006
  Petten [etc.] : ECN [etc.] (ECN nota ) - 35
  biomassa - productie - aquatisch milieu - waterplanten - zeewieren - algen - energiebronnen - duurzaamheid (sustainability) - waterbeheer - zoutwaterlandbouw - aquatische biomassa - biobased economy - biomass - production - aquatic environment - aquatic plants - seaweeds - algae - energy sources - sustainability - water management - saline agriculture - aquatic biomass - biobased economy
  Het deelpad Aquatische Biomassa heeft een sterke internationale dimensie. Wereldwijd bestaat een groeiende belangstelling voor het aquatisch milieu (denk hierbij aan waterplanten, zoutwaterlandbouw, micro-algen en zeewieren) als leverancier van voedsel, grondstoffen en energie. Daarnaast is er grote aandacht voor watermanagement, met name gezien de problemen die zich aandienen t.a.v. de berging van regenwater en de beschikbaarheid van zoet water voor drinkwatervoorziening en de landbouw. In dit deelpad worden beide thema’s aan elkaar gekoppeld, zodat meerwaarde ontstaat voor duurzame ontwikkeling met een grote internationale uitstraling van biomassa voor grondstof- en energievoorziening
  The myth of communities; determining ecological quality of surface waters using macroinvertebrate community patterns; Alterra Scientific Contributions 17
  Nijboer, R.C. - \ 2006
  Radboud University Nijmegen. Promotor(en): Henk Siepel, co-promotor(en): Piet Verdonschot. - - 187
  oppervlaktewater - ongewervelde dieren - ecologie - aquatische gemeenschappen - aquatisch milieu - biodiversiteit - waterkwaliteit - gegevensanalyse - aquatische ecosystemen - surface water - invertebrates - ecology - aquatic communities - aquatic environment - biodiversity - water quality - data analysis - aquatic ecosystems
  Om de vragen van het natuur- en waterbeheer echt op te lossen, moeten we terug keren naar de praktijk van fundamenteel onderzoek om de ecologische kennis over soorten uit te breiden. Dit stelt Rebi Nijboer naar aanleiding van haar promotieonderzoek over de beoordeling van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren op basis van de grotere weekdieren die dat water bevolken. Het blijkt dat de macrofaunasamenstelling in een water zich moeilijk laat beschrijven. Nijboer laat zien dat dergelijke analyses sterk bepaald worden door de gevolgde methode. Een monster is een steekproef en de soortensamenstelling verschilt per locatie en per seizoen. Bovendien is de soortensamenstelling niet alleen gerelateerd aan het milieu (vaak een aanname bij beoordelingssystemen), maar spelen toeval en interacties tussen soorten ook een rol. Voor een juiste interpretatie en gebruik van beoordelingssystemen is gebiedskennis nodig. Tevens moet men weten op welke manier een soort aan zijn omgeving is aangepast. Levensstrategieën (zoals verspreidingsmethode) kunnen hier inzicht in geven. Ook maakt Nijboer aannemelijk dat het voorkomen van zeldzame dieren meer zegt over de kwaliteit van een ecosysteem dan de aantallen algemene soorten
  Aquatic oligochaete biology IX; selected papers from the 9th symposium on aquatic oligochaeta, 6-10 October 2003 Wageningen, the Netherlands
  Verdonschot, P.F.M. ; Wang Hongzhe, ; Pinder, A. ; Nijboer, R.C. - \ 2006
  Dordrecht : Springer (Hydrobiologia vol. 564) - ISBN 9781402047817 - 222
  oligochaeta - aquatisch milieu - ecologie - oligochaeta - aquatic environment - ecology
  Monitoring van aquatische natuur; KRW monitoring voor VHR doeleinden?
  Vlek, H.E. ; Didderen, K. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1328) - 125
  oppervlaktewater - monitoring - waterbeheer - zoetwaterecologie - aquatisch milieu - natuurbescherming - habitats - richtlijnen (directives) - nederland - habitatrichtlijn - aquatische ecosystemen - surface water - monitoring - water management - freshwater ecology - aquatic environment - nature conservation - habitats - directives - netherlands - habitats directive - aquatic ecosystems
  In dit rapport is gekeken in hoeverre de verplichtingen vanuit kaderrichtlijn water ten aanzien van de monitoring van oppervlaktewateren kunnen worden gekoppeld aan de monitoring van aquatische natuurdoelen, zoals vastgesteld in de vogel- en habitatrichtlijn en het nationale natuurbeleid
  Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen
  Kotterman, M.J.J. - \ 2006
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C016/06) - 7
  visserij - visserijbeleid - visserijbeheer - aquatisch milieu - monitoring - onderzoek - onderzoeksprojecten - visserijbiologie - aquacultuur en milieu - fisheries - fishery policy - fishery management - aquatic environment - monitoring - research - research projects - fishery biology - aquaculture and environment
  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was een gebrek aan mosselen van lengte 58-70 mm. In de Eems-Dollard is deze grootste klasse in het geheel niet door het RIKZ aangetroffen. In de Westerschelde is dit jaar slechts een beperkt aantal mosselen van deze lengte verzameld, met een gemiddelde lengte van slechts 58.7 mm.
  Onderzoek naar de invloed van onderwatergeluid op vissoorten van de Noordzee : Reactions of North Sea fish species to underwater sounds in a wide frequency range
  Kastelein, R.A. ; Heul, S. van der; Verboom, W.C. ; Jennings, N. ; Veen, J. van der; Reijnders, P.J.H. - \ 2005
  Texel : Alterra - 24
  vissen - geluid - diergedrag - aquatisch milieu - effecten - noordzee - onderwaterakoestiek - fishes - noise - animal behaviour - aquatic environment - effects - north sea - underwater acoustics
  World-wide, underwater anthropogenic noise is increasing. To predict potential effects of man-made noise on marine fish, information is needed on the hearing sensitivity of fish for certain types of sounds. However, when a fish detects a sound, this does not mean that it will react to it. In most animals, sound needs to reach a certain sound pressure level before the behaviour of an animal is affected. In this study such threshold levels were attempted to be determined for eight fish species occurring in the North Sea: sea bass (Dicentrarchus labrax), thicklip mullet (Chelon labrosus), pout (Trisopterus luscus), cod (Gadus morhua), eel (Anguilla anguilla), pollack (Pollachius pollachius), horse mackerel (Trachurus trachurus) and Atlantic herring (Clupea harengus).
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.