Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 36 / 36

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==arsenic
Check title to add to marked list
Risico-analyse van met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde vloeivelden 'Zandleij' Tilburg; ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek
Groenenberg, J.E. ; Bril, J. ; Ma, W.C. ; Harmsen, J. ; Toorn, A. van den - \ 1999
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 94
bodem - filtratie - afvalwaterbehandeling - leerverwerkende industrie - zware metalen - arsenicum - chroom - nederland - ecotoxicologie - noord-brabant - soil - filtration - waste water treatment - leather industry - heavy metals - arsenic - chromium - netherlands - ecotoxicology
Om het ecologisch risico vast te stellen van een verontreiniging met chroom, arseen en zware metalen in de bodem van de voormalige vloeivelden is een gecombineerd ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek uitgevoerd. Uit het ecotoxicologisch onderzoek bleek geen aantoonbaar negatief effect van de verontreiniging op regenwormen en gras. Uit het bodemchemisch onderzoek blijkt dat de actuele beschikbaarheid van de verontreiniging met chroom en arseen gering is. De actuele beschikbaarheid van de metalen Zn, Cd en Cu bleek echter in de sterk verontreinigde delen relatief hoog te zijn. Onder de huidige omstandigheden worden geen duidelijk negatieve effecten verwacht. Bij een toekomstig gebruik van het gebied als bos zal zonder tegenmaatregelen de bodem verzuren met als gevolg een stijging van de beschikbaarheid van Cr, Zn, Cu en Zn.
Risico-analyse van met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde vloeivelden 'Zandleij' Tilburg; literatuur- en verkennend onderzoek
Groenenberg, J.E. ; Bril, J. ; Ma, W.C. ; Harmsen, J. ; den, A. van - \ 1999
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 45
bodem - filtratie - afvalwaterbehandeling - leerverwerkende industrie - zware metalen - arsenicum - chroom - nederland - noord-brabant - soil - filtration - waste water treatment - leather industry - heavy metals - arsenic - chromium - netherlands
Om het risico op verspreiding en het ecotoxicologische risico van de chroom- en arseenverontreiniging van de vloeivelden `Zandleij' in Tilburg te bepalen is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de chemie en ecotoxicologie van beide elementen. De oxidatietoestand van chroom en arseen is van groot belang voor hun mobiliteit en toxiciteit. De oxidatietoestand hangt af van bodemeigenschappen zoals pH en organisch stofgehalte. In de delen met hoge concentraties Cr kunnen toxische effecten verwacht worden voor de bodemfauna. Dit is bevestigd met een verkennend experiment met regenwormen. Het effect op de vegetatie is waarschijnlijk gering. De kans op verspreiding is onder de huidige omstandigheden klein.
Resultaten ringtest 1997 zware metalen en arseen in grond en compost in het kader van de regeling "bemonstering en analyse overige organische meststoffen" (BOOM)
Polanen, A. van; Oostrom, J.J. van; Roos, A.H. - \ 1998
Wageningen : RIKILT-DLO (Rapport / DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 98.008) - 22
organische meststoffen - zware metalen - arsenicum - nederland - kwaliteitscontroles - organic fertilizers - heavy metals - arsenic - netherlands - quality controls
Resultaten ringtest 1998 zware metalen en arseen in grond en compost in het kader van de regeling "bemonstering en analyse overige organische meststoffen" (BOOM)
Polanen, A. van; Oostrom, J.J. van; Roos, A.H. - \ 1998
Wageningen : RIKILT-DLO (Rapport / DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 98.011) - 19
organische meststoffen - zware metalen - arsenicum - nederland - kwaliteitscontroles - organic fertilizers - heavy metals - arsenic - netherlands - quality controls
Immobilisatie van zware metalen en arseen in situ.
Lexmond, Th.M. ; Vangronsveld, J. - \ 1996
Bodem 6 (1996). - ISSN 0925-1650 - p. 142 - 145.
bodem - zware metalen - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - arsenicum - absorptie - adsorptie - volksgezondheidsbevordering - decontaminatie - schoonmaken - soil - heavy metals - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - arsenic - absorption - adsorption - sanitation - decontamination - cleaning
Arseen.
Hotsma, P.H. ; Lexmond, Th.M. - \ 1988
Ad fundum : bodem-, water- en bemestingszaken in akkerbouw en tuinbouw (1988)6. - ISSN 1381-8759 - p. 25 - 33.
arsenicum - niet-metallische elementen - bodem - arsenic - nonmetallic elements - soil
Evaluatie van het, in 1985 in het kader van het VREKprogramma, uitgevoerde onderzoek naar de cadmium-, lood-, kwik- en arseengehalten in vlees en organen van runderen, varkens, schapen en pluimvee
Vos, G. ; Roos, A.H. - \ 1986
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.16)
vlees - vleeskwaliteit - vleessamenstelling - kwaliteitscontroles - cadmium - lood - kwik - arsenicum - organen - meat - meat quality - meat composition - quality controls - lead - mercury - arsenic - organs
Doel van dit onderzoek is: Het Ministerie van Landbouw en Visserij en met name de LAG-stuurgroep "Vee, vlees en eieren" en de LAG-werkgroep "zware metalen" te informeren omtrent het gehalte aan lood, cadmium, kwik en arseen in vlees en organen van consumptiedieren; ondersteuning van de Nederlandse exportbelangen ten aanzien van dierlijke produkten. De in 1985 in het kader van het LAC-signaleringsprogramma VREK gevonden lood-, cadmium-, kwik- en arseengehalten zijn geëvalueerd en vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren. De gevonden gehalten zijn getoetst aan geldende aktiegrenzen en ontwerpnormen.
Evaluatie van het, in 1984 in het kader van het VREKprogramma, uitgevoerde onderzoek naar de cadmium-, lood-, kwik- en arseengehalten in vlees en organen van runderen, varkens, schapen en pluimvee
Vos, G. ; Roos, A.H. - \ 1985
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.20)
rundvlees - varkensvlees - schapenvlees - pluimveevlees - vleeskwaliteit - vleessamenstelling - organen - kwaliteitscontroles - cadmium - lood - kwik - arsenicum - beef - pigmeat - sheepmeat - poultry meat - meat quality - meat composition - organs - quality controls - lead - mercury - arsenic
De in 1984, in het kader van het LAC-signaleringsprogramma VREK, gevonden cadmium-, lood-, kwik- en arseengehalten zijn geëvalueerd en vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren. De gevonden gehalten zijn getoetst aan geldende actiegrenzen en richtnormen.
De bepaling van arseen in destruaten van voeder- en voedingsmiddelen en grond m.b.v. het Perkin Elmer MHS-20 systeem
Horstman, H.J. ; Vos, G. - \ 1985
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.23) - 13
arsenicum - voer - voedingsmiddelen - meting - atomaire absorptiespectrometrie - arsenic - feeds - foods - measurement - atomic absorption spectrometry
De verschillende parameters, welke van invloed kunnen zijn op de meting van arseen met behulp van het MHS-20 systeem, werden onderzocht en geoptimaliseerd. De invloed van mogelijk interfererende elementen werd onderzocht. De herhaalbaarheid en de detectiegrens van de analysemethode werden bepaald.
Inventarisatie van cadmium, lood, kwik en arseen in gewassen en gronden in Nederland
Anonymous, - \ 1984
Haren : IB (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 128)
arsenicum - cadmium - lood - kwik - gewassen - bodem - zware metalen - landbouwkundig onderzoek - nederland - arsenic - lead - mercury - crops - soil - heavy metals - agricultural research - netherlands
Inventarisatie van cadmium, lood, kwik en arseen in gewassen en gronden in Nederland
Anonymous, - \ 1984
Haren (Gr.) : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 135)
arsenicum - cadmium - chemische analyse - chemische samenstelling - zware metalen - lood - kwik - plantenfysiologie - planten - rioolslib - bodemchemie - groenteteelt - groenten - arsenic - chemical analysis - chemical composition - heavy metals - lead - mercury - plant physiology - plants - sewage sludge - soil chemistry - vegetable growing - vegetables
Gehalten aan cadmium, lood, kwik en arseen in vlees, levers en nieren van paarden en kalveren
Veen, N.G. van der; Berghmans- van Megen, E.H.J. ; Betteray- ortekaas, A.M.G. van; Horstman, H.J. ; Hovens, J.P.C. ; Teeuwen, J.J.M.H. ; Roos, A.H. - \ 1983
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.26) - 6
vlees - vleeswaren - lever - nieren - paarden - kalveren - cadmium - lood - kwik - arsenicum - meat - meat products - liver - kidneys - horses - calves - lead - mercury - arsenic
In het kader van het VREK-programma is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van cadmium, lood, kwik en arseen in vlees, levers en nieren van paarden en kalveren. De monsters zijn in de maanden november en december 1982 door de Veterinaire Dienst genomen en onderzocht op het RIKILT. In totaal zijn 7 paarden en 10 kalveren bemonsterd.
Gehalten aan lood, cadmium, kwik en arseen in monsters vlees en organen van runderen, varkens, schapen en pluimvee, alsmede eieren
Veen, N.G. van der; Roos, A.H. ; Berghmans-van Megen, E.H.J. ; Betteray-Kortekaas, A.M.G. ; Driessen, A.C.M. ; Hoff, A.W. ; Horstman, H.J. ; Hovens, J.P.C. ; Moraal, J.C. ; Teeuwen, J.J.M.H. ; Werdmuller, G.A. - \ 1982
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.30) - 21
vlees - organen - lood - kwik - cadmium - arsenicum - eieren - vleessamenstelling - eiersamenstelling - voedselanalyse - meat - organs - lead - mercury - arsenic - eggs - meat composition - egg composition - food analysis
Doel van dit onderzoek is: Het Ministerie van Landbouw en Visserij en met name de LAC-Werkgroep "Zware metalen" en de LAG-Stuurgroep Vee, Vlees en Eieren informeren omtrent het gehalte van lood, cadmium, kwik en arseen in vlees en organen van runderen, varkens, schapen en pluimvee, alsmede in eieren. De monsters zijn in 1981 genomen in het kader van het LAC-signaleringsprogramma VREK. De analyseresultaten zijn vergeleken met die uit 1980. In het kader van het signaleringsprogramma VREK zijn de analyseresultaten voor lood, cadmium, kwik en arseen verkregen in 1981, vergeleken met die uit 1980. Ten aanzien van overschrijdingen van aktiegrenzen en toleranties zijn de resultaten verkregen over 1978 t/m 1981 met elkaar vergeleken.
Bepaling van arseen in grond m.b.v. atoomabsorptie spectrometrie in combinatie met een hydride systeem
Driessen, A.C.M. ; Moraal, J.C. ; Werdmuller, G.A. ; Veen, N.G. van der - \ 1982
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.77) - 10
arsenicum - halfmetalen - analytische methoden - analytische scheikunde - atomaire absorptiespectrometrie - arsenic - semimetals - analytical methods - analytical chemistry - atomic absorption spectrometry
Het ontwikkelen van een snelle eenvoudige destruktiemethode voor de bepaling van totaal arseen in grond. Voor de bepaling van arseen in grond zijn een 10-tal destruktiemethoden onderzocht, waarbij de verkregen destruaten m.b.v. hydride-AAS bij 193.7 nm werden gemeten. Hierbij werd gebruik gemaakt van een door de IAEA gecertificeerd grondmonster en een 5-tal gronden, afkomstig van de RIJP.
Orale toediening met het voer van arseen, lood, cadmium en kwik aan melkkoeien en jonge vleesstieren : gehalten aan deze metalen in voeders en dierlijke produkten
Vreman, K. ; Ruig, W.G. de - \ 1980
Lelystad : Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn" (Documentatierapport No. 63) - 3
arsenicum - arseenhoudende verbindingen - lood - kwik - cadmium - melkkoeien - vleesvee - voer - dierlijke producten - arsenic - arsenicals - lead - mercury - dairy cows - beef cattle - feeds - animal products
De invloed van D-vitamine en ultra-violette bestraling bij verschillende verhoudingen van Ca:P in het dieet
Groeneveld, B.J.B. - \ 1932
Wageningen University. Promotor(en): G. Grijns. - Wageningen : Veenman - 74
zoötechniek - fysiologie - chemie - metabolisme - lichaamssamenstelling - biochemie - anabolisme - fosfor - vitamine d - arsenicum - chemische analyse - blootstelling - milieuafbraak - kinetica - ecotoxicologie - zootechny - physiology - chemistry - metabolism - body composition - biochemistry - anabolism - phosphorus - vitamin d - arsenic - chemical analysis - exposure - environmental degradation - kinetics - ecotoxicology
Two series of experiments with, respectively, 72(32♂ and 40♀) and 36 (all♀) spotted rats examined the influence of UV radiation and vitamin D on Ca and P metabolism. The experiments started at weaning of the rats (21-28 days) and lasted for 7 weeks in the first and for 5 weeks in the second series. Rations were used with Ca:P ratios varying between 1:045 and 1:2.8. Growth curves, skeletal X-ray photographs and Ca and P balances were studied.
Ca: P ratios between 1: 0.96 and 1: 1.27 proved optimum. Net absorption and retention of these minerals was maximum at that ratio. The rations with extreme Ca: P ratios induced rachitis that healed with both treatments. It was in these rations that net absorption of Ca reacted most sensitively to vitamin D or UV treatment. At all Ca: P ratios some reaction was observed with vitamin D and with UV-treatment. Excess of one of the two minerals inhibited the retention of the other. Inhibition by Ca was more potent than by P.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.