Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  "Versmering kan erger zijn dan verdichting"; interview met Bert Vermeulen
  Dwarswaard, A. ; Vermeulen, G.D. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)26 december. - ISSN 1571-5558 - p. 14 - 15.
  landbouwtechniek - uitrusting - benodigde machines - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - bodemverdichting - trekkers - gewicht - akkerbouw - bloembollen - agricultural engineering - equipment - machinery requirements - tillage - tilth - soil compaction - tractors - weight - arable farming - ornamental bulbs
  De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze negende aflevering staat de relatie tussen machines en grond centraal. Onderzoeker Bert Vermeulen van Plant Research International uit Wageningen schetst een genuanceerd beeld van bodemverdichting.
  Oogsten : Verwerken van niet houtige biomassa
  Holshof, G. ; Schooten, H.A. van; Schoot, J.R. van der; Durksz, D.L. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 774b)
  grasmaaisel - behandeling na de oogst - ingekuilde planten - oogsten - benodigde machines - oogstmachines - biomassa productie - biobased economy - opslag - grass clippings - postharvest treatment - silage plants - harvesting - machinery requirements - harvesters - biomass production - biobased economy - storage
  In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij het oogsten van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt gebruikt als veevoer.
  Kosten onkruidbeheer op verhardingen
  Dijk, C.J. van; Kempenaar, C. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 432) - 12
  onkruidbestrijding - bestrating - kosten - economische analyse - berekening - bestrijdingsmethoden - openbare ruimte - benodigde machines - weed control - pavements - costs - economic analysis - calculation - control methods - public space - machinery requirements
  In deze studie worden kostprijzen berekend voor verschillende technieken van onkruidbestrijding op verhardingen. Hierbij is een kostensystematiek toegepast die gangbaar is binnen grond-, weg- en waterbouw en de groensector. Kengetallen zijn overgenomen uit de systematiek of aangeleverd door diverse groenaannemers en producenten van machines. Op basis van de kengetallen is de kostprijs berekend door voor iedere techniek de directe kosten te bepalen en vervolgens het percentage van opslag voor indirecte kosten hierop toe te passen. Berekende prijzen worden uitgedrukt in eurocent per m2.
  Zuivering van dompelbadrestanten met de Sentinel
  Werd, H.A.E. de; Lans, A.M. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; mestdagh, I. ; Hoop, M. D' - \ 2012
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  bloembollen - dompelbaden - ontsmettingsmiddelen - residuen van ontsmettingsmiddelen - waterkwaliteit - benodigde machines - gebruiksefficiëntie - kosten - ornamental bulbs - dips - disinfectants - disinfectant residuals - water quality - machinery requirements - use efficiency - costs
  Het doel van dit onderzoek is om het bloembollenbedrijfsleven en de KAVB in het bijzonder de kennis te geven waarmee zij kan beoordelen of zuivering van dompelbadrestanten met de Sentinel een reëel alternatief is, voor het geval het uitrijden van dompelbadrestanten in de toekomst geen werkbare oplossing meer zou zijn. Hiervoor is inzicht nodig in: - effectiviteit van zuivering met de Sentinel - het wettelijke kader waar bij gebruik van de Sentinel rekening gehouden dient te worden - kosten. Daarnaast is gevraagd de voor- en nadelen van biologische zuivering van dompelbadrestanten ten opzichte van zuivering met de Sentinel inzichtelijk te maken indien dat mogelijk is op basis van bestaande kennis.
  Pompcapaciteiten en diameter vacuumleiding
  Koning, C.J.A.M. de - \ 1996
  Landbouwmechanisatie 47 (1996)12. - ISSN 0023-7795 - p. 17 - 19.
  toepassingen - capaciteit - componenten - melkvee - melkveehouderij - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - machinaal melken - benodigde machines - melkmachines - betrouwbaarheid - robots - applications - capacity - components - dairy cattle - dairy farming - farm equipment - farm machinery - machine milking - machinery requirements - milking machines - reliability - robots
  In dit artikel wordt nader ingegaan op de berekeningen van pompcapaciteiten en diameters van vacuum- en melkleidingen
  Mesttechniek, goede ervaringen met mestsnijfiltersystemen
  Somers, S.J.H.E. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 38 - 39.
  luchtverontreiniging - ammoniak - toedieningswijzen - toepassingen - capaciteit - emissie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - stalmest - kunstmeststrooiers - kunstmeststoffen - injectie - benodigde machines - mestverspreiders - betrouwbaarheid - mengmestverspreiders - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air pollution - ammonia - application methods - applications - capacity - emission - farm equipment - farm machinery - farmyard manure - fertilizer distributors - fertilizers - injection - machinery requirements - manure spreaders - reliability - slurry spreaders - soil injectors - volatilization
  Een enquete onder loonwerkers en aanvullende metingen door het IMAG-DLO geven de ervaringen weer en de inzichten in de werking van snij-filtersystemen voor emissie-arme mesttoediening
  Nieuwe grondbewerkingswerktuigen gedemonstreerd.
  Kouwenhoven, J.K. ; Medema, W.J. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)11. - ISSN 0023-7795 - p. 26 - 27.
  toepassingen - capaciteit - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - benodigde machines - ploegen - betrouwbaarheid - grondbewerking - applications - capacity - farm equipment - farm machinery - machinery requirements - ploughs - reliability - tillage
  Een verslag van een demonstratie met de verbeterde 3- en 4-schaar Delta 2-NL en Delta 3-NL ploegen van Niemeyer en de nieuwe Schollen-Cracker ploegriemensnijder
  Spitten of ploegen. Opbrengst iets te verhogen met spitten.
  Kouwenhoven, J.K. ; Alblas, J. - \ 1993
  Landbouwmechanisatie 44 (1993)10. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  toepassingen - capaciteit - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - benodigde machines - ploegen - betrouwbaarheid - spitfrezen - freesploegen - applications - capacity - farm equipment - farm machinery - machinery requirements - ploughs - reliability - rotary diggers - rotary ploughs
  Bij vergelijking van spitten en ploegen komt een aantal verschillen naar voren, die in dit artikel nader worden behandeld
  Onderzoek naar capaciteitsnormen voor diepploegen, bulldozers en hydraulische graafmachines
  Sprik, J.B. ; Horst, G.H. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Rapporten / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding ) - 111
  toepassingen - bulldozers - capaciteit - diepploegen - diepe grondbewerking - grondverzetmaterieel - graafmachines - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - arbeid (werk) - egaliseermachines - benodigde machines - power shovels - betrouwbaarheid - ondergrondwoelers - tijd - arbeidskunde - grondverzet - applications - bulldozers - capacity - deep ploughing - deep tillage - earth moving equipment - excavators - farm equipment - farm machinery - labour - land levellers - machinery requirements - power shovels - reliability - subsoilers - time - work study - earth moving
  Overzicht verschenen bulletins Merkenonderzoek
  Anonymous, - \ 1980
  Wageningen : IMAG (IMAG bulletin 825) - 31
  toepassingen - bibliografieën - capaciteit - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - benodigde machines - nederland - betrouwbaarheid - applications - bibliographies - capacity - farm equipment - farm machinery - machinery requirements - netherlands - reliability
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.