Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 77 / 77

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkelen beweidingsystemen bij hoge veebezetting op kleine huiskavel : beweidingsonderzoek op klei- en veengrond in 2015
  Galama, P.J. ; Holshof, G. ; Reenen, K. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1016) - 51
  melkvee - beweidingssystemen - zware kleigronden - veengronden - bezettingsdichtheid - melkveehouderij - nederland - dairy cattle - grazing systems - clay soils - peat soils - stocking density - dairy farming - netherlands
  McGraze : Concept model for modern continuous stocking
  Klein Koerkamp, Pim ; Li, Peiyun ; Oostdam, Marieke ; El-Din Sherif, Mohie ; Stienezen, M.W.J. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research - 31
  dairy farms - grasslands - grazing - pastures - weather - management - stocking density - tools - dairy farming - melkveebedrijven - graslanden - begrazing - weiden - weer - bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - gereedschappen - melkveehouderij
  This report analysed the modern continuous stocking system for dairy farms in the Netherlands. This system has to deal with a minimum grass height of 8 or 10cm (depending on the season) in order to obtain maximum grass production. A model should predict the available herbage mass under changing weather conditions and therefore the available fresh grass and the related amount of additional feed needed for the cows. A concept model, called McGraze, is developed for farmers in order to manage modern continuous stocking (Figure 1). McGraze consists of a grass production section and a stoking related section. The grass production section is based on an existing grass production model called LINGRA, which resulted from a literature review to be the most accurate model to predict grass production. LINGRA needs some minor changes in order to fit into McGraze. The stocking related section is key to the final hours of stocking and the related additional feeding, which are the outputs of McGraze. All values used to predict the outputs are a result of a literature study on grass height, grass quality, grass intake and the effect of stocking on grass growth.
  Steroids accumulation in recirculating aquaculture systems
  Mota, V.C. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): A.V.M. Cana´rio; C.I.M. Martins. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575554 - 145
  steroïden - recirculatie aquacultuur systemen - prestatieniveau - bezettingsdichtheid - stress - ph - hydrocortison - testosteron - chemische communicatie - visteelt - viskwekerijen - steroids - recirculating aquaculture systems - performance - stocking density - stress - ph - hydrocortisone - testosterone - chemical communication - fish culture - fish farms
  Goed effect, maar...
  Jong, I.C. de; Gunnink, H. ; Emous, R.A. van; Lourens, A. - \ 2011
  De Pluimveehouderij 41 (2011)9. - ISSN 0166-8250 - p. 34 - 35.
  pluimveehouderij - vleeskuikenouderdieren - dierenwelzijn - bezettingsgraad - bezettingsdichtheid - diergedrag - huisvesting van kippen - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - poultry farming - broiler breeders - animal welfare - occupancy rates - stocking density - animal behaviour - chicken housing - poultry - animal production - animal health
  Ingrepen overbodig maken door een lagere dierbezetting bij vleeskuikenouderdieren, kan dat? WUR Livestock Research heeft onderzoek verricht. Deel 2: productieperiode.
  Klein maar echt effect
  Jong, I.C. de; Gunnink, H. ; Emous, R.A. van; Lourens, A. - \ 2011
  De Pluimveehouderij 41 (2011)8. - ISSN 0166-8250 - p. 32 - 33.
  pluimveehouderij - vleeskuikenouderdieren - bezettingsdichtheid - opfoktechnieken - pluimveehokken - dierenwelzijn - diergedrag - poultry farming - broiler breeders - stocking density - rearing techniques - poultry housing - animal welfare - animal behaviour
  Ingrepen overbodig maken door een lagere dierbezetting bij vleeskuikenouderdieren, kan dat? Livestock Reserch deed onderzoek. Deel 1: de opfok.
  Effect van bezettingsdichtheid op (de ontwikkeling van) het paargedrag en de technische resultaten bij vleeskuikenouderdieren = Effect of stocking density on (the development of) sexual behaviour and technical performance in broiler breeds
  Jong, I.C. de; Lourens, A. ; Gunnink, H. ; Workel, L.D. ; Emous, R.A. van - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 457) - 61
  pluimveehouderij - vleeskuikenouderdieren - bezettingsdichtheid - oorzakelijkheid - diergedrag - dierenwelzijn - poultry farming - broiler breeders - stocking density - causality - animal behaviour - animal welfare
  This report describes the effects of a reduced stocking density during rearing and/or production on mating behaviour and technical performance in broiler breeders.
  Welfare of African catfish : effects of stocking density
  Nieuwegiessen, P.G. van de - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Johan Schrama. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049869 - 137
  clarias gariepinus - dierenwelzijn - bezettingsdichtheid - stressreactie - dierfysiologie - diergedrag - leeftijd - visteelt - aquacultuur - clarias gariepinus - animal welfare - stocking density - stress response - animal physiology - animal behaviour - age - fish culture - aquaculture
  The general aim of this thesis was to determine the impact of stocking density on welfare indicators in African catfish, Clarias gariepinus, cultured in a recirculating aquaculture system. The following factors were studied: 1) the effects of stocking density on physical, physiological, and behavioural responses of African catfish, 2) how age mediates the effects of stocking density on physical, physiological, and behavioural responses of African catfish, 3) the potential effects of chemical alarm cues on the welfare of farmed African catfish, and 4) the fitness consequences of different coping strategies in intensive husbandry systems
  Welzijnsonderzoek bij kweekvis is pionieren: "Meerval is een aparte broeder". Samen werken aan dierenwelzijn.
  Schrama, J.W. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
  visteelt - zoetwatermeervallen - dierenwelzijn - bezettingsdichtheid - fish culture - freshwater catfishes - animal welfare - stocking density
  Over het welzijn van kweekvissen bestaat nog amper wetenschappelijke kennis. De leerstoelgroep Aquacultuur en visserij van Wageningen UR doet o.a. experimenteel onderzoek naar meervallen. Hierbij lijkt te gelden dat in hogere dichtheden de vis zich juist prettiger lijkt te voelen dan bij extensieve kweek.
  Methods for the enormous killing of poultry by animal illnesses a challenge: acceptable in certain concerns for nuisance and efficiency = Methoden voor het grootschalig doden van pluimvee voor dierziekte bestrijding: aanvaardbaar wat betreft ongerief en efficiëntie
  Gerritzen, M.A. - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)4. - ISSN 0040-7453 - p. 129 - 131.
  bio-ethiek - vernietiging van dieren - pluimveehouderij - ziektebestrijding - aviaire influenzavirussen - fumigatie - dierenwelzijn - aviaire influenza A-virussen - uitbraken (ziekten) - bezettingsdichtheid - pluimveebedrijf - pluimveeproducten - pluimveeziekten - ziektedistributie - aviciden - dierfysiologie - bioethics - destruction of animals - poultry farming - disease control - avian influenza viruses - fumigation - animal welfare - avian influenza A viruses - outbreaks - stocking density - poultry industry - poultry products - poultry diseases - disease distribution - avicides - animal physiology
  De productie van pluimveeproducten is in Nederland een belangrijke economische activiteit. Allen al in Nederland worden voor de productie van eieren en vlees jaarlijks driehonderd miljoen kippen gefokt en geslacht. De productie van deze pluimveeproducten is voornamelijk geconcentreerd op grote bedrijven die dicht bij elkaar liggen met veel dieren per vierkante meter, met als gevolg gebieden met een hoge pluimveedichtheid. Door deze hoge concentratie dieren in een beperkt gebied hebben uitbraken van besmettelijke dierziekten, zoals hoog pathogene aviaire influenza (HPAI), ernstige consequenties voor pluimvee, de pluimveehouders, en de gemeenschap
  Vol = te vol : inventarisatie reproductieproblematiek VB-sector
  Emous, R.A. van - \ 2007
  De Pluimveehouderij 37 (2007)28. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimvee - voortplanting - voortplantingsstoornissen - bevruchting - ei-uitkomstpercentage - bezettingsdichtheid - groepsgrootte - stallen - hennen - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - poultry - reproduction - reproductive disorders - fertilization - egg hatchability - stocking density - group size - stalls - hens - broiler breeders - hatching eggs
  De Animal Scienses Group (ASG) van Wageningen UR in Lelystad inventariseerde de uitkomstproblematiek in de vermeerderingssector. De belangrijkste factoren die voor problemen zorgen, worden in een serie artikelen uitgediept. Dit vierde artikel in deze serie gaat in op de bezetting. Die heeft veel invloed
  Effect vergelijkbaar met effect lagere bezetting : proef met overdekte uitloop bij kalkoenhanen
  Veldkamp, T. ; Vermeij, I. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)29. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 12.
  kalkoenen - bezettingsdichtheid - pluimveehokken - huisvesting van kippen - pluimveehouderij - pluimvee - rendement - turkeys - stocking density - poultry housing - chicken housing - poultry farming - poultry - returns
  In een proef met kalkoenhanen heeft de Animal Sciences Group van Wageningen UR onderzocht wat het effect is van wel of geen overdekte uitloop en een hogere of lagere bezettingsdichtheid
  Meer dan 90% boven 38 kg/m2: resultaten enquete EU-richtlijn vleeskuikenwelzijn
  Horne, P.L.M. van; Puister-Jansen, L.F. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)9. - ISSN 0166-8250 - p. 7 - 10.
  pluimveehouderij - vleeskuikens - eu regelingen - richtlijnen (directives) - pluimveehokken - dierenwelzijn - ruimtebehoeften - bezettingsdichtheid - vragenlijsten - inventarisaties - kaderrichtlijn water - poultry farming - broilers - eu regulations - directives - poultry housing - animal welfare - space requirements - stocking density - questionnaires - inventories - water framework directive
  Het LEI hield vorig jaar een enquete onder vleeskuikenhouders om meer inzicht te krijgen in de (mogelijke) gevolgen van de (concept) EU-richtlijn voor het welzijn van vleeskuikens. Ook om te zien hoe vleeskuikenhouders denken te gaan reageren op die richtlijn
  Towards assessment of welfare in Africal catfish, Clarias gariepinus: the first step
  Almazán Rueda, P. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Johan Schrama. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789058089410 - 152
  clarias gariepinus - diergedrag - dierenwelzijn - stress - stressreactie - visvoeding - groei - lichtregiem - bezettingsdichtheid - bloedanalyse - visteelt - aquacultuur - clarias gariepinus - animal behaviour - animal welfare - stress - stress response - fish feeding - growth - light regime - stocking density - blood analysis - fish culture - aquaculture
  Hogere veebezetting, minder steun
  Galama, P.J. ; Wierda, C. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)3. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - aantallen vee - bedrijfsstructuur in de landbouw - agrarische structuur - extensieve veehouderij - intensieve veehouderij - bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwbeleid - milieubeleid - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - veebezetting - mineralenboekhouding - dairy farming - dairy farms - livestock numbers - farm structure - agricultural structure - extensive livestock farming - intensive livestock farming - farm size - agricultural policy - environmental policy - farm development - farm management - stocking density - stocking rate - nutrient accounting system
  De aanpassingen van het EU-landbouwbeleid, de zogenaamde MidTermReview, zijn gericht op verlagen van de prijssteun en het geven van inkomenstoeslagen.
  Klein effect van groter oppervlak
  Vermeij, I. ; Enting, I. ; Hoofs, A. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - varkens - afmesten - huisvesting, dieren - vloerruimte - bezettingsdichtheid - prestatieniveau - mestresultaten - voederconversie - groei - kosten - kosten-batenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - groeisnelheid (slachtvee) - groepsgrootte - pig farming - pigs - finishing - animal housing - floor space - stocking density - performance - fattening performance - feed conversion - growth - costs - cost benefit analysis - farm results - farm management - liveweight gain - group size
  Onderzoek op Praktijkcentrum Sterksel geeft een indicatie dat varkens iets harder groeien en een iets betere voederconversie hebben als ze 1,0 m2 krijgen, maar dit weegt niet op tegen de extra huisvestingskosten.
  Bezettingsdichtheid bij vleeseenden
  Buisonjé, F. de - \ 2001
  Praktijkonderzoek. Pluimvee 15 (2001)1. - ISSN 1570-2537 - p. 36 - 38.
  eenden - pluimvee - eendenvlees - vleesproductie - dierlijke productie - bezettingsdichtheid - verlichting - ducks - poultry - duck meat - meat production - animal production - stocking density - lighting
  In een proef met ruim 4700 vleeseenden is het effect onderzocht van verschillende bezettingsdichtheden (vijf, zes, zeven en acht eenden per m 2 ) bij twee verschillende verlichtingssystemen (dimbare gloeilampen en dimbare hoogfrequente TL) op de technische resultaten, kwaliteit van verenpak, voetzolen en tenen en van de uitwendige slachtkwaliteit op de slachterij.
  Project 1030: zes verschillende systemen in onderzoek
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Emous, R.A. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 8.
  pluimvee - kippen - kooien - bezettingsdichtheid - onderzoek - onderzoeksinstituten - proefstations - dierlijke productie - diergedrag - batterijhuisvesting - batterijkooien - verbetering - opwaarderen - agrarische bedrijfsvoering - dierenwelzijn - groepshuisvesting - poultry - fowls - cages - stocking density - research - research institutes - experimental stations - animal production - animal behaviour - battery husbandry - battery cages - improvement - upgrading - farm management - animal welfare - group housing
  Verrijkte kooisystemen zijn een nieuwe vorm van houden van leghennen. Hoewel dit systeem nog in ontwikkeling is, moet het op korte termijn als vervanger van de batterij dienen. Dit betekent dat systeemfabrikanten en onderzoek haast moeten maken om te zorgen dat er praktijkrijpe varianten op de markt komen. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) onderzoekt daarom momenteel zes verschillende verrijkte kooisystemen. In dit artikel gaan we nader op dit onderzoek in.
  Ondanks verrijking leefomgeving: veel uitval bij ongekapte kalkoenhanen
  Veldkamp, T. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1999
  De Pluimveehouderij 29 (1999)19. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 22.
  kalkoenen - snavelkappen - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - turkeys - debeaking - stocking density - animal welfare - social behaviour - communication between animals
  Eerste resultaten van onderzoek naar het effect van de leefomgeving op de pikkerij
  Scharrelvleesvarkens bij verschillende houderijsystemen, hokuitvoeringen en koppelgroottes
  Huiskes, J.H. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Altena, H. ; Plagge, J.G. ; Scholten, R.H.J. - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.223) - 32
  varkenshouderij - varkensstallen - hokken - loopstallen - bezettingsdichtheid - vloerruimte - groepshuisvesting - pig farming - pig housing - pens - loose housing - stocking density - floor space - group housing
  In essentie is de scharrelvarkensvleesproductie gericht op een deelmarkt waar met name extra aandacht wordt geschonken aan het op diervriendelijke wijze huisvesten en verzorgen van varkens. Belangrijkste knelpunten in de varkenshouderijfase zijn het bedrijfsrendement (technische resultaten en productiekosten), de arbeidsomstandigheden en de haalbaarheid van varkenshouderijen milieueisen/wensen. Om het effect van managementmaatregelen op de technische resultaten, de arbeidsbehoefte c.q. - omstandigheden en de hokhygiëne te onderzoeken, is op het Varkensproefbedrijf te Raalte onderzoek naar de mogelijkheden van scharrelvleesvarkens uitgevoerd. Fase II van het onderzoek richtte zich volledig op scharrelvleesvarkens waarbij drie hokuitvoeringen en drie koppelgroottes werden vergeleken. Een belangrijk aspect van het onderzoek was het vergelijken van technische resultaten. Daarnaast werd aandacht aan het hokgebruik geschonken. De veronderstelling was dat bij grotere groepen of hokken (met een gelijke oppervlakte per varken) een betere scheiding tussen lig- en mestruimte wordt gemaakt. Het uiteindelijke resultaat is dan een vermindering van de hokbevuiling en daarmee van de benodigde arbeidsbehoefte (uitmesten) en de hoeveelheid stro
  Gedrag vleeskuikenouderdieren bij verschillende bezettingsdichtheden en voerschema's
  Kiezebrink, M.C. ; Haar, J.W. van der - \ 1999
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 80) - 24
  vleeskuikens - kippen - diergedrag - dierenwelzijn - bezettingsdichtheid - vloerruimte - voedingsrantsoenen - prestatieniveau - huisvesting, dieren - vleeskuikenouderdieren - broilers - fowls - animal behaviour - animal welfare - stocking density - floor space - feed rations - performance - animal housing - broiler breeders
  In de discussie rondom het vaststellen van huisvestingsnormen voor vleeskuikenouderdieren was een van de grootste knelpunten de beschikbare vloeroppervlakte per dier. Daarbij bleek een gebrek te zijn aan informatie over de relatie tussen vloeroppervlakte en welzijn. Voor het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) was dit aanleiding om een oriënterend onderzoek uit te voeren met verschil in vloeroppervlakte per dier.
  Vleesvarkens in scharrel- en conventionele houderijsystemen
  Huiskes, J. ; Altena, H. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)2. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 16.
  varkens - groei - huisvesting, dieren - varkensstallen - stallen - diergezondheid - bezettingsdichtheid - ligstro - dierenwelzijn - bedrijfsvergelijking in de landbouw - productiviteit - rentabiliteit - pigs - growth - animal housing - pig housing - stalls - animal health - stocking density - litter - animal welfare - farm comparisons - productivity - profitability
  Vleesvarkens gehouden in scharrelomstandigheden hebben een vergelijkbare groeisnelheid maar tenderen naar een hogere voeropname en ongunstiger voederconversie dan vleesvarkens met conventionele huisvesting, voeding en verzorging. Vleesvarkens op stro die onbeperkt krachtvoer verstrekt krijgen maken nauwelijks gebruik van ruwvoer.
  Grote koppels gespeende biggen
  Hoofs, A. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)2. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 6.
  biggen - spenen - huisvesting, dieren - varkensstallen - bezettingsdichtheid - varkensmest - groei - stallen - roostervloeren - voerverdelers - drinkbakken - productiviteit - rentabiliteit - groepshuisvesting - piglets - weaning - animal housing - pig housing - stocking density - pig manure - growth - stalls - grid floors - feed dispensers - drinkers - productivity - profitability - group housing
  Het opfokken van gespeende biggen in grote koppels is een praktische invulling van de verplichting in het vernieuwde Varkensbesluit tot het houden van biggen en vleesvarkens in stabiele groepen vanaf één week na het spenen.
  Een hulpmiddel voor beweidingsmogelijkheden en loopafstanden
  Vellinga, T. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)6. - ISSN 1386-8470 - p. 19 - 21.
  melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - melkstandinrichtingen - bezettingsdichtheid - begrazing - afstandsmeting - dairy farming - dairy cattle - machine milking - milking parlours - stocking density - grazing - distance measurement
  De afstand die melkkoeien moeten lopen naar de melkstal gaat een steeds belangrijkere rol spelenbij de beweiding. Op bedrijven met een AMS en op grotere bedrijven is weidegang een lastig vraagstuk. Aantal dieren, huiskavel en de gewenste loopafstand bepalen de beweidingsmogelijkheden.
  Meer oppervlak geeft betere groei bij vleesstieren
  Ruis-Heutinck, L. ; Heeres-van der Tol, J. ; Smits, M. ; Smits, D. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)4. - ISSN 1386-8470 - p. 27 - 29.
  stieren (bulls) - vleesproductie - huisvesting, dieren - bezettingsdichtheid - vloeren - dierenwelzijn - karkassamenstelling - bulls - meat production - animal housing - stocking density - floors - animal welfare - carcass composition
  Hoeveel ruimte hebben de stieren uit welzijnsoogpunt nodig en leidt dat tot betere prestaties? En geeft een zacht ligbed een verbetering van het welzijn?
  Tussentijdse resultaten onderzoek leghennen in batterijen
  Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)3. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 11.
  hennen - batterijhuisvesting - diervoedering - voer - samenstelling - linoleenzuur - eiwitten - ovipositie - snavelkappen - lichtregiem - bezettingsdichtheid - productiviteit - hens - battery husbandry - animal feeding - feeds - composition - linolenic acid - proteins - oviposition - debeaking - light regime - stocking density - productivity
  Eind december 1998 is een nieuw koppel leghennen geplaatst in de batterijstal van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt. Diverse onderwerpen worden onderzocht, waarvan we enkele tussentijdse resultaten in dit artikel bespreken. De eindresultaten zijn in het voorjaar van 2000 bekend.
  Invloed van verrijking leefomgeving op pikkerij bij vleeskalkoenen met onbehandelde snavels
  Veldkamp, T. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)1. - ISSN 0924-9087 - p. 29 - 33.
  kalkoenen - vleesproductie - stallen - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - dierverzorging - turkeys - meat production - stalls - stocking density - animal welfare - social behaviour - communication between animals - care of animals
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) voert onderzoek uit naar de gevolgen van het Ingrepenbesluit. In een reeks proeven zoeken we naar aanpassingen van huisvesting en management die de uitval en beschadigingen door pikkerij bij vleeskalkoenen met onbehandelde snavels kunnen beperken.
  Meer dieren betekent vaak: minder rul en droog, maar... : hoge bezettting en toch goed strooisel kan
  Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van - \ 1998
  De Pluimveehouderij 28 (1998)38. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 24.
  vleeskuikens - bezettingsdichtheid - ligstro - kwaliteit - prestatieniveau - broilers - stocking density - litter - quality - performance
  Resultaten van onderzoek naar de strooiselkwaliteit en bezetting bij vleeskuikens.
  Hoktype en welzijn van K.I.-beren
  Bruininx, E.M.A.M. ; Vermeer, H.M. ; Vereijken, P.F.G. ; Wassenaar, T. ; Swinkels, J.W.G.M. - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.203) - 52
  dierenwelzijn - varkensstallen - beren (varkens) - stallen - roostervloeren - vloeren - bezettingsdichtheid - hokken - animal welfare - pig housing - boars - stalls - grid floors - floors - stocking density - pens
  Studiedagen eendenhouder, kalkoenenhouderij, vleeskuikenhouderij, nertsenhouderij
  Anonymous, - \ 1998
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 75) - 33
  dierhouderij - kwaliteit - huisvesting, dieren - eenden - kalkoenen - vleeskuikens - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - pelsdierhouderij - nerts - animal husbandry - quality - animal housing - ducks - turkeys - broilers - stocking density - animal welfare - fur farming - mink
  Teksten van de inleidingen gehouden op de studiemiddagen van 15 t/m 18 september 1998.
  Aantal zeugen per groep in relatie tot bedrijfsgrootte
  Vermeer, H. ; Roelofs, P. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)5. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 12.
  zeugen - fokkerijmethoden - bezettingsdichtheid - huisvesting, dieren - bedrijfsgrootte in de landbouw - groepsgrootte - groepshuisvesting - sows - animal breeding methods - stocking density - group size - animal housing - farm size - group housing
  Bij groepshuisvesting geven vaste dekgroepen wat extra zekerheid: minder onrust en minder arbeid en daardoor een betere kans op goede technische resultaten. Op grote bedrijven is dit gemakkelijker te realiseren dan op kleinere.
  Hoktype en welzijn van KI-beren
  Bruininx, E. ; Vermeer, H. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)3. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 23.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - beren (varkens) - stallen - roostervloeren - vloeren - bezettingsdichtheid - animal welfare - animal housing - boars - stalls - grid floors - floors - stocking density
  Het Varkensbesluit van 1994 stelt met het oog op het welzijn van beren eisen aan hokuitvoering en hokoppervlak. Vanwege de beperkte informatie over huisvesting en welzijn van beren is op K.I.-stations onderzoek gedaan naar de relaties tussen hoktype en welzijn. Beren in strohokken hadden minder huid- en klauwbeschadigingen dan beren in voerligboxen.
  Veel aandacht voor klimaat en welzijn dier in het high-techbedrijf
  Kant, P. ; Lent, J. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)4. - ISSN 1386-8470 - p. 5 - 6.
  stallen - melkvee - melkveehouderij - ligboxen - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - bezettingsdichtheid - roostervloeren - vloeren - milieubeheersing - gebouwen - regulatie - klimaat - stalls - dairy cattle - dairy farming - cubicles - animal welfare - animal housing - stocking density - grid floors - floors - environmental control - buildings - regulation - climate
  Om problemen met hittestress bij warme zomerdagen in de stal te voorkomen wordt een nieuw dak- en ventilatiesysteem uitgeprobeerd. Ook bij de stalinrichting en de vloer is er extra aandacht voor het welzijn van de dieren.
  Opzet vervolgonderzoek met verrijkte kooien
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)3. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 6.
  stallen - hennen - batterijhuisvesting - pluimveehokken - ligstro - bezettingsdichtheid - eieren - eierproducten - kwaliteit - prestatieniveau - stalls - hens - battery husbandry - poultry housing - litter - stocking density - eggs - egg products - quality - performance
  Loopafstand en groepsgrootte bij vleeseenden
  Buisonjé, F.E. de - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 32 - 35.
  diervoedering - jonge dieren - vleesproductie - voerverdelers - drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - groei - ontwikkeling - bezettingsdichtheid - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - animal feeding - young animals - meat production - feed dispensers - drinkers - bowl drinkers - pumps - growth - development - stocking density - productivity - profitability - animal husbandry
  In een proef met 1680 Peking-eenden is het effect onderzocht van verschil in loopafstand tussen voer en water (3 of 12 meter) en van verschil in groepsgrootte (85 of 340 eenden). Het onderzoek had betrekking op de technische resultaten, de toestand van het verenpak en de mate van botvorming in het scheenbeenbotje.
  Invloed groter leefoppervlak per hen op klimaat bij batterij-huisvesting
  Ellen, H.H. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 12.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - hennen - batterijhuisvesting - bezettingsdichtheid - milieubeheersing - gebouwen - regulatie - klimaat - overheidsbeleid - diergezondheid - landen van de europese unie - veterinaire hygiëne - animal welfare - animal housing - hens - battery husbandry - stocking density - environmental control - buildings - regulation - climate - government policy - animal health - european union countries - veterinary hygiene
  In verband met het welzijn van de dieren, is het huisvesten van leghennen nog steeds in discussie. Een van de onderwerpen daarbij is het aantal cm2 leefoppervlakte. Hiervoor zijn onlangs in Europees verband voorstellen gedaan. In dit artikel gaan we in op de consequenties die deze voorstellen kunnen hebben op de klimaatbeheersing in een stal met batterijhuisvesting.
  Welzijn van vleesstieren kan beter
  Heutinck, L. ; Smits, D. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)6. - ISSN 1386-8470 - p. 33 - 34.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergeneeskunde - vleesvee - stieren (bulls) - bezettingsdichtheid - dieren - territorium - habitats - milieu - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - animal welfare - animal housing - veterinary science - beef cattle - bulls - stocking density - animals - territory - habitats - environment - productivity - profitability - animal husbandry
  In het kader van welzijnsonderzoek bij vleesstieren is in 1996 op het Proefbedrijf Vleesvee van de Waiboerhoeve in Lelystad een project gestart. In drie ronden van 64 Piemontese kruislingstieren wordt gekeken naar het effect van een zacht ligbed en een vergroting van beschikbaar oppervlak per stier op gezondheid, gedrag en technische resultaten. Daarnaast wordt een aantal milieutechnische aspecten van de verschillende huisvestingssystemen onderzocht.
  Invloed bezettingsdichtheid op strooiselkwaliteit bij traditionele huisvesting en bij strooiselbeluchting
  Middelkoop, J.H. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 25.
  bezettingsdichtheid - vleeskuikens - ligstro - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - wetgeving - nederland - dierenbescherming - stocking density - broilers - litter - animal welfare - animal housing - legislation - netherlands - animal protection
  In het kader van de Gezondheid+ en Welzijnswet voor Dieren worden eisen gesteld aan de huisvesting en verzorging van onze dieren.
  Eetgedrag en activiteit bij verschillende bezetting per vierkante meter en per pan
  Kroon, J.M.M. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 20.
  bezettingsdichtheid - vleeskuikens - voerverdelers - drinkbakken - foerageren - voedingsgedrag - instinct - stocking density - broilers - feed dispensers - drinkers - foraging - feeding behaviour - instinct
  Het PP doet onderzoek naar de effecten van verschillende bezettingsdichtheden per vierkante meter op technische resultaten. Een eerdere proef wees uit dat een hogere bezetting per vierkante meter een slechter technisch resultaat gaf, maar een beter saldo per vierkante meter. In deze oriënterende proef is onderzocht wat het effect is van een hogere bezetting per vierkante meter en per pan op het eetgedrag en de activiteit van vleeskuikens.
  Effect bezettingsdichtheid op gedrag van vleeskuikenouderdieren
  Haar, J.W. van der; Weidgraaf, K. ; Wijbenga, T. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)3. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 20.
  bezettingsdichtheid - vleeskuikens - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergedrag - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - vleeskuikenouderdieren - stocking density - broilers - animal welfare - animal housing - animal behaviour - social behaviour - communication between animals - broiler breeders
  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) heeft onderzoek verricht naar de invloed van de bezettingsdichtheid op het gedrag van vleeskuikenouderdieren. Dit onderzoek is uitgevoerd bij een grondhuisvestingssysteem en bij groepskooien (Commune-systeem). In dit artikel worden de resultaten van dit onderzoek besproken.
  Welzijnsvriendelijke volierehuisvesting voor leghennen: managementondersteuning bij controle op gezondheid en productie
  Lokhorst, C. - \ 1997
  Agro Informatica 4 (1997). - ISSN 0925-4455 - p. 13 - 15.
  mechanisatie - automatisering - hennen - landbouwbedrijven - pluimveehokken - bezettingsdichtheid - computer software - toepassingen - bedrijfsinformatiesystemen - mechanization - automation - hens - farms - poultry housing - stocking density - computer software - applications - management information systems
  Het IMAG-DLO heeft een computerprogramma ontwikkeld dat legpluimveehouders kan ondersteunen bij de dagelijkse productiebewaking. Dit expertsysteem vergelijkt kengetallen met normwaarden en signaleert productie- en gezondheidsstoornissen. Het systeem is zover gereed dat een praktijktest kan worden uitgevoerd
  Meer speelruimte met grote groepen
  Vermeer, H. ; Hoofs, A. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)5. - ISSN 1382-0346 - p. 23 - 25.
  huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - ontwikkeling - groei - vleesproductie - biggen - productiviteit - rentabiliteit - bezettingsdichtheid - animal housing - animal husbandry - animal welfare - development - growth - meat production - piglets - productivity - profitability - stocking density
  Het houden van biggen in grote groepen levert voordelen op. Dat blijkt met name in de vleesvarkensfase.
  Moederzorg verdient aandacht in geïntegreerde groepshuisvesting
  Houwers, H.W.J. ; Buré, R.G. ; Lokhorst, C. - \ 1996
  Varkens 1996 (1996)9. - ISSN 0166-5952 - p. 40 - 43.
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - embryotransplantatie - kraamstallen - eiceltransplantatie - biggen - varkens - zwangerschap - bezettingsdichtheid - zogen - groepshuisvesting - animal housing - animal welfare - embryo transfer - farrowing houses - ova transfer - piglets - pigs - pregnancy - stocking density - suckling - group housing
  Studiemiddagen vermeerdering en broederij, pelsdierenhouderij, vleeskuikenhouderij en konijnenhouderij
  Anonymous, - \ 1995
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 36) - 54
  dierhouderij - pelsdieren - nerts - vleeskuikens - bezettingsdichtheid - broedmachines - salmonella - konijnen - dierenwelzijn - diergezondheid - konijnenziekten - pluimveehokken - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - animal husbandry - furbearing animals - mink - broilers - stocking density - brooders - salmonella - rabbits - animal welfare - animal health - rabbit diseases - poultry housing - broiler breeders - hatching eggs
  Teksten inleidingen studiemiddagen gehouden in 1995.
  Smal hok met dichte vloer voorin houdt gespeende biggen schoon
  Vermeer, H. ; Vrielink, M. ; Altena, H. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)5. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 23.
  huisvesting, dieren - dierlijke meststoffen - vloeren - roostervloeren - hygiëne - biggen - drijfmest - stallen - bezettingsdichtheid - spenen - animal housing - animal manures - floors - grid floors - hygiene - piglets - slurries - stalls - stocking density - weaning
  Op het Varkensproefbedrijf in Raalte is een vergelijking uitgevoerd om te komen tot schone halfroostervloeren in hokken voor gespeende biggen. Halfroostervloeren bij gespeende biggen geven relatief weinig problemen met bevuiling. Een hokbreedte van 1,20 m is beter dan 1,50 m en het is beter de dichte vloer voorin het hok te hebben dan achterin. Op deze manier kunnen zorg voor het milieu en halfroostervloeren gecombineerd worden.
  Omvang van een varkensbedrijf
  Bens, P. ; Roelofs, P. ; Hoste, R. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)3. - ISSN 1382-0346 - p. 11 - 13.
  automatisering - familiebedrijven, landbouw - bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwbedrijven - mechanisatie - varkens - bezettingsdichtheid - bedrijfsinformatiesystemen - automation - family farms - farm size - farms - mechanization - pigs - stocking density - management information systems
  Het aantal varkens dat per bedrijf gehouden kan worden is afhankelijk van het arbeidsaanbod en van de automatiseringsgraad.
  Belang melkproduktieniveau voor saldo en N-overschot
  Rougoor, C.W. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)5. - ISSN 0921-8874 - p. 22 - 24.
  melkvee - melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - melkproductie - melken - melkmachines - stikstof - rentabiliteit - bezettingsdichtheid - mestoverschotten - dairy cattle - dairy farming - farm results - milk production - milking - milking machines - nitrogen - profitability - stocking density - manure surpluses
  Op basis van modellen is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar relaties tussen bedrijfsintensiteit, melkproduktieniveau, bedrijfsresultaat en N-overschot.
  Eendenhouderij in beweging
  Buisonjé, F.E. de - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)4. - ISSN 0924-9087 - p. 33 - 36.
  eenden - innovaties - modernisering - bezettingsdichtheid - ducks - innovations - modernization - stocking density
  Deze relatief kleine sector is onderhavig aan grote veranderingen. Vooral deovergang van de traditionele buitenhouderij van eenden naar stalhuisvestingheeft ingrijpende gevolgen.
  Het berekenen van de optimale bezetting voor vleeskuikens. Een voorbeeld
  Harn, J. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)4. - ISSN 0924-9087 - p. 19 - 23.
  vleeskuikens - bezettingsdichtheid - broilers - stocking density
  De proeven van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij zijn een goed hulpmiddel bij het bepalen van de optimale bezetting voor uw bedrijf. In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld aangegeven hoe men dit kan doen.
  Kan een lagere bezetting bij vleeskuikens uit?
  Harn, J. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)1. - ISSN 0924-9087 - p. 13 - 16.
  vleeskuikens - karkaskwaliteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - slacht - bezettingsdichtheid - broilers - carcass quality - farm results - profitability - slaughter - stocking density
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft inmiddels 2 ronden onderzoek afgesloten, waarbij het effect van de bezettingsdichtheid op de technische resultaten en slachtrendementen bij vleeskuikens werd onderzocht.
  Ammoniakuitstoot voliOresysteem kan omlaag
  Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 1995
  De Pluimveehouderij 25 (1995)8. - ISSN 0166-8250 - p. 24 - 25.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - drogen - emissie - kippen - mest - pluimvee - pluimveehokken - drijfmest - bezettingsdichtheid - vervluchtiging - groepshuisvesting - air pollution - ammonia - animal manures - drying - emission - fowls - manures - poultry - poultry housing - slurries - stocking density - volatilization - group housing
  Strooisel in een pluimveestal belemmert in de meeste gevallen een snelle reductie van de ammoniakuitstoot. Als dit strooisel snel gedroogd kan worden, heeft dat een gunstige invloed op de ammoniakontwikkeling. IMAG-DLO ontwikkelde daarvoor een perfectievolle methode
  Het effect van de groepsgrootte bij gespeende biggen op technische en economische resultaten
  Vermeer, H.M. ; Hoofs, A.I.J. - \ 1994
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.118) - 28
  kostenanalyse - biggen - bezettingsdichtheid - cost analysis - piglets - stocking density
  Praktische oplossingen om de 30% kortingsregeling te realiseren
  Brakel, C. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)6. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 10.
  dierlijke meststoffen - drijfmest - varkens - mest - vloeibare meststoffen - rundveedrijfmest - bezettingsdichtheid - voer - eiwitten - mineralen - boekhouding - overheidsbeleid - milieubeleid - milieuwetgeving - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - nederland - mestoverschotten - mestverwerking - animal manures - slurries - pigs - manures - liquid manures - cattle slurry - stocking density - feeds - proteins - minerals - accounting - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - water pollution - netherlands - manure surpluses - manure treatment
  Met ingang van 1 januari 1995 wordt de 30% kortingsregeling op de niet-grondgebonden mestproductierechten toegepast. Met behulp van de kwartaaloverzichten die de mengvoederfabrikanten sturen en het gemiddeld aantal aanwezige dieren op het bedrijf, kansnel en eenvoudig berekend worden of een varkenshouder maatregelen zal moeten treffen.
  Grotere koppels biggen afleveren met het twee- of drieweekse productiesysteem?
  Roelofs, P. ; Hoof, A. van; Verbaarschot, P. - \ 1994
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)5. - ISSN 1382-0346 - p. 20 - 21.
  diervoedering - dierhouderij - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - massa - biggen - productiviteit - rentabiliteit - bezettingsdichtheid - gewicht - jonge dieren - animal feeding - animal husbandry - farm management - farm planning - mass - piglets - productivity - profitability - stocking density - weight - young animals
  Als vermeerderaars grotere koppels biggen afleveren door minder vaak te leveren neemt de spreiding van de gewichten in een koppel toe. De toename is kleiner bij een twee- of drieweeks productiesysteem en wordt verder beperkt door de gespeende biggen bij opleg te sorteren naar gewicht
  Gespeende biggen in kleine of grote groepen
  Vermeer, H. ; Hoofs, A. - \ 1994
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)5. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 13.
  huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - biggen - productiviteit - rentabiliteit - bezettingsdichtheid - spenen - groepshuisvesting - animal housing - animal husbandry - animal welfare - piglets - productivity - profitability - stocking density - weaning - group housing
  Op het Varkensproefbedrijf in Sterksel is de opfok van gespeende biggen in groepenvan 10, 45 of 90 dieren vergeleken.
  Voorlopig niet minder jongvee op MDM-bedrijf Brandsma
  Beltman, A.C.G. - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)4. - ISSN 0921-8874 - p. 21 - 24.
  jonge dieren - duurzaamheid (sustainability) - bezettingsdichtheid - mineralen - boekhouding - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - young animals - sustainability - stocking density - minerals - accounting - productivity - profitability - animal husbandry
  Dit komt voor een deel door het lagere saldo. Een minstens zo belangrijk argument is de grote flexibiliteit in de bedrijfsvoering bij een ruime jongveebezetting.
  Minder jongvee goed voor milieu
  Haan, M.H.A. de; Hemmer, J.G.A. - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)4. - ISSN 0921-8874 - p. 16 - 20.
  jonge dieren - duurzaamheid (sustainability) - bezettingsdichtheid - mineralen - boekhouding - young animals - sustainability - stocking density - minerals - accounting
  Uit eerdere berekeningen is gebleken dat een lage jongveebezetting zowel milieutechnisch als economisch gunstig is. Om na te gaan of dit ook in specifieke situaties geldt, zijn voor 2 MDM-bedrijven situaties begroot, waarin minder jongvee aangehouden wordt dan in de huidige situatie.
  Stofbaden in welzijnskooien
  Rooijen, J. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)3. - ISSN 0924-9087 - p. 12 - 15.
  diergedrag - kooien - veren (vogel) - hennen - ligstro - pluimveehokken - bezettingsdichtheid - animal behaviour - cages - feathers - hens - litter - poultry housing - stocking density
  In het onderzoek naar alternatieve huisvesting voor leghennen (project 1030) worden o.a. welzijnskooien met strooiselbak onderzocht. Doel van het gedragsonderzoek binnen dit project is om te vast te stellen in hoeverre deze strooiselbakken voldoen.
  Gezondheidsaspecten van volierehennen
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Bosch, J.G.M.J. - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)1. - ISSN 0924-9087 - p. 13 - 16.
  hennen - bezettingsdichtheid - diergeneeskunde - groepshuisvesting - hens - stocking density - veterinary science - group housing
  Over het onderzoek naar voliOrehuisvesting voor leghennen is reeds zeer veel gepubliceerd. Deze publikaties hadden voornamelijk betrekking op de produktieresultaten en economie. Met betrekking tot gezondheidsaspecten waren nog te weinig gegevens bekend om zinnige uitspraken te kunnen doen
  Chronic stress and pituitary-adrenal function in female pigs
  Janssens, C.J.J.G. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): V.M. Wiegant; F.A. Helmond; W.G.P. Schouten. - S.l. : Janssens - ISBN 9789054853275 - 149
  hypofyse - diergeneeskunde - zenuwstelsel - stress - zeugen - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - pituitary - veterinary science - nervous system - stress - sows - stocking density - animal welfare
  Introduction

  The main purpose of the studies described in this thesis was to gain more insight in the regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenocorticaI (HPA) system and the mechanisms underlying adaptation to chronic stress in female pigs. The function of the HPA axis, which coordinates multiple neuroendocrine and metabolic responses to stressors, has been subject of extensive basic and clinical research. HPA-activation by stressful stimuli results in an increase in circulating adrenocorticotropic hormone (ACTH) and consequently of glucocorticoid hormones. A brief review of stress and HPA functions is given in Chapter 1.

  It has been demonstrated in a variety of species that exposure to chronic or repeated stress may induce long-term changes in the regulation of the HPA axis. These changes may occur at the following levels: 1) extrahypothalarnic centers modulating the activity of neurons in the paraventricular nucleus of the hypothalamus that secrete corticotropin-releasing hormone (CRH) and/or other ACTH secretagogues; 2) hypothalamic sites releasing ACTH secretagogues; 3) ACTH-secreting cells in the anterior lobe of the pituitary; 4) glucocorticoid secreting cells in the adrenal cortex.

  This project was mainly focussed on the regulation of pituitary-adrenocortical function during chronic stress. Long-term restraint of female pigs by a neck-tether was used as a chronic stress paradigm. Previous studies have demonstrated that tethered pigs may develop behavioural, hormonal, and cardiovascular disturbances characteristic for chronic stress. In Chapters 2 and 3 of this thesis we showed that prolonged tethered housing leads to a sustained elevation of basal plasma cortisol concentrations. Chapters 4, 5 and 6 provide evidence that chronic stress may induce long-term changes at the level of the adrenal cortex, resulting in increased steroidogenic capacity and sensitivity for ACTH. No change was found in the sensitivity of the pituitary for CRH or vasopressin. There was no indication for an increase in basal ACTH levels, but the ACTH response to a superimposed acute stress appeared to be reduced during chronic stress. The hypersecretion of cortisol may therefore well be a consequence of stress- induced changes in adrenocortical function. Moreover, chronic stress leads to an increase in the activity of- opioid systems that inhibit pituitary-adrenal responses to additional acute stressors. These alterations in opioid systems may be of adaptive value in that they prevent excessive reactions of the pituitary-adrenal system during chronic stress. This may also underlie the transient nature of the hypercortisolaemia.

  Pituitary-Adrenocortical Function after Chronic Stress

  Hypercortisolaemia

  There is ample evidence, particularly from studies in the rat, that repeated exposure to stressors may produce an increase in the activity of the adrenocortical system, as evidenced by increased circulating corticosteroid concentrations andlor adrenocortical hypertrophy and increased adrenal weight Indeed, in female pigs we found that chronic stress induces long-term elevated basal cortisol levels (Chapters 2 and 3). This hypercortisolaemia, which develops within the first weeks of tethered housing, is evident in every phase of the oestrous cycle of the pigs. It is particularly obvious during the luteal phase of the oestrous cycle when cortisol levels remain rather stable (Chapter 2). In addition, our data reveal circadian differences in the effect of chronic stress on HPA- regulation. Elevated cortisol concentrations are most pronounced in the evening, i.e. during the nadir of cortisol secretion, and lead to a flattened diurnal rhythm of cortisol secretion during chronic restraint stress (Chapter 3). These findings correspond with observations in rats and in man, that chronic stressinduced corticosteroid levels are increased during the trough of circadian adrenocortical activity Determination of cortisol over a 24-hour period demonstrated that elevated evening cortisol concentrations during chronic stress are not the result of a stress-induced shift in the phase of the cortisol rhythm (Chapter 3).

  Chronic stress may conceivably cause "facilitation" of the HPA system, either by increasing its sensitivity to stimulus input or by decreasing its sensitivity to negative glucocorticoid feedback, or both, so that elevated corticosteroid concentrations are maintained throughout the period of stress. It is well-known that ACTH has a trophic effect on the adrenal cortex. Prolonged ACTH stimulation (e.g., during chronic stress) may therefore lead to hypertrophic enlargement of the adrenal gland, resulting in increased output of glucocorticoids in response to this peptide with time. Furthermore, in rats it has been reported that chronic stress may result in a persistent decrease in feedback sensitivity to corticosteroids. Akana and co-workers have suggested that there is a high sensitivity to glucocorticoid feedback during the trough of the circadian corticosteroid rhythm, accompanied by a diminished (or absent) circadian-dependent drive to CRH secretion in rats. Moreover, they suggested that the circadian rise in plasma corticocosteroid levels is a result of stimulated CRH secretion as a consequence of diminished sensitivity to steroid feedback. One may speculate that the increase in evening, but not in morning plasma cortisol levels during chronic stress, described in Chapter 3, is in part the result of stress-induced changes in feedback sensitivity to circulating cortisol. In other words, the hypothalamus remains insensitive to cortisol, resulting in increased cortisol levels throughout the day.

  Increased Sensitivity and Capacity of the Adrenal Cortex

  We found that the chronic hypersecretion of cortisol in tethered pigs does not coincide with an increase in plasma levels of β-endorphin (Chapter 2), a peptide co-secreted with ACTH from the pituitary corticotroph cell. It may therefore be inferred that the hypercortisolaemia is not a reflection of a sustained increase in ACTH release from the pituitary, although basal plasma ACTH levels were not measured in those experiments. Several reports in rats, showing that elevated glucocorticoid levels during exposure to chronic stress are not necessarily associated with significant increases in plasma ACTH, support this contention.

  Our data (Chapters 4, 5 and 6) provide evidence for stress-induced changes in HPA- regulation. In pigs tethered for a period of 10-11 weeks, the ACTH response to a superimposed stressor (acute nose-sling stress) appears to be reduced as compared with loose housing, whereas the cortisol response remains unaltered (Chapter 5). These data indicate that the sensitivity of the adrenal cortex to circulating ACTH increases as a result of chronic stress. This finding is supported by the study described in Chapter 6, in which the cortisol/ACTH ratio after CRH treatment in tethered pigs shows a two-fold increase when compared with loose housed pigs. Moreover, challenge with exogenous ACTH(1-24) reveals that the capacity of the adrenal cortex to secrete cortisol increases during chronic stress (Chapter 4), which is in line with findings of other studies in pigs1 and other species. This increase in adrenocortical capacity may result from a hypertrophic enlargement of the adrenal gland. All in all, our observations point to the adrenal cortex as one of the dominant sites where functional changes occur during chronic stress.

  We speculate that these changes in adrenocortical function may well underlie the hypercortisolaemia in tethered pigs (Chapters 2 and 3). Although ACTH is generally considered to be the most important factor in the control of glucocorticoid secretion from the adrenal cortex, there is increasing evidence that steroidogenesis is also under control of neural inputs at the level of the adrenal gland, which can modulate adrenocortical sensitivity to ACTH and thereby control the secretory activity of the adrenal cortex. In rats it has been reported that locally secreted CRH is likely to mediate such an increase in adrenal sensitivity to ACTH by stimulating the blood flow through the adrenal gland, although, to our knowledge, no such mechanism has (yet) been demonstrated in the pig. In this context, it is interesting to note that a challenge with vasopressin in our study produced an approximately five-fold greater cortisol/ACTH ratio than a challenge with CRH (Chapter 6). This implies that in the pig, vasopressin can stimulate corticosteroidogenesis beyond that induced by vasopressin-stimulated ACTH release, possibly by a direct effect on the adrenal gland. In addition, our data indicate a synergism between vasopressin and CRH in their cortisol releasing effects. which may also result from a vasopressin-induced increase in the responsiveness of the adrenal cortex to ACTH.

  Effects of Housing Conditions on Adrenocortical Capacity

  It was interesting to find in our study that housing factors different from the physical restraint of tethered housing per se play a role in the development of adaptive changes in the steroidogenic capacity of the adrenal cortex during chronic stress. We showed that the increase in the cortisol response to challenge with exogenous ACTH(1-24) is considerably more pronounced and persistent in tethered pigs deprived of visual and tactile contacts with conspecifics and with very limited visual control over the environment, than in tethered pigs that have such possibilities, albeit to a limited degree (Chapter 4). The least restricted pigs were separated by horizontal bars, thus allowing social contacts with neighbouring pigs and visual control over the environment. In the most restricted pigs, closed partitions between the pens precluded social interactions and severely limited their visual range. It seems likely that the relative lack of visual information from the environment reduces the predictability of environmental changes and increases uncertainty for those animals, thereby contributing to the stress experienced by the animals. As has been discussed in Chapter 1, low predictability or uncertainty is generally recognized as a characteristic of stressful situations. Furthermore, it has been demonstrated that lack of social interactions with conspecifics may affect stress responses, especially with respect to the HPA axis. Thus, both reduced visual control and social restriction are likely to be important factors contributing to the changes in adrenocortical function observed earlier. These findings underscore the notion that psychological factors are important activators of the HPA axis.

  Sensitivity of the Pituitary

  So far, effects of chronic stress on adrenocortical function have been emphasized. Studies in rats have provided evidence that chronic stress may also lead to changes in the sensitivity of the pituitary for hypothalamic peptides regulating ACTH secretion, possibly as a consequence of changes in expression and secretion of these secretagogues. Repeated activation of the HPA system may lead to plastic changes in hypothalamic CRH neurons, resulting in increased expression of vasopressin in CRH- containing neurons and increased vasopressinergic stores in vesicles in the median eminence, leading to an increased ratio of vasopressin/CRH that is secreted.

  Hashimoto et al. found that the pituitary-adrenocortical response to vasopressin was enhanced in rats that were chronically immobilized as compared with unstressed controls, whereas responses to exogenous CRH remained unaltered in these animals. They suggested that chronic stress caused a hypersensitivity of the pituitary to vasopressin. In pigs tethered for a 10 to 13week period, the absolute ACTH and cortisol responses to exogenous CRH, vasopressin, or a combination of these two peptides (Chapter 6) are not significantly altered, as compared with loose housed control animals. The cortisol/ACTH ratio after CRH treatment, however, is significantly higher in tethered than in loose pigs.

  In summary, chronic stress leads to an increase in the sensitivity and capacity of the adrenal cortex to circulating ACTH, whereas the sensitivity of the pituitary to stimulation with CRH and/or vasopressin in pigs remains unaltered. These findings again point to adaptive changes in adrenocortical function as a consequence of stress, possibly mediated by mechanisms modulating adrenocortical sensitivity to ACTH.

  Adaptation to Chronic Stress

  Activation of stress systems results in behavioural and physiological changes which allow the organism to adapt. In general, adaptive responses to stress involve a redirection of both behaviour and energy. Simultaneously, digestion and anabolic processes, such as growth, reproduction and immune function are suppressed. It appears that the ability to regulate the stress response appropriately may be as important as the ability to initiate it. Containment of the stress response is crucial to avoid detrimental consequences of excessive mobilization of resources and behavioural responses.

  As stated earlier, chronically stressed pigs develop changes in adrenocortical function so that further responsiveness of the adrenal system is maintained, despite elevated glucocorticoid levels. The hypersecretion of cortisol -is maintained for at least three complete oestrous cycles after tethering (approximately 9 weeks) and thereafter it gradually disappears (Chapter 3). This suggests that adaptive changes occur during chronic stress affecting HPA-activity and leading to normalization of adrenocortical output. Nevertheless, the fact that both the sensitivity and the capacity of the adrenal cortex are increased during the same period (Chapters 4, 5, and 6), suggests that adrenocortical function has chronically changed. Moreover, the apparent adaptation of cortisol levels during chronic stress does not imply normalization of brain mechanisms controlling cortisol concentrations in response to challenges or stressors (Chapter 5). Presumably, adaptation consists in changing certain "set-points" in order to meet the new demands.

  The mechanisms responsible for these adaptive changes during chronic stress likely include an increase in the activity of endogenous opioid systems. It has been demonstrated that tethered sows may develop stereotypies associated with and dependent on the activation of opioid systems. Administration of naloxone, a specific opiate receptor antagonist, has shown to block or reduce the occurrence of this invariant behaviour. Although we did not quantify behaviour in our experiments, we also observed performance of stereotypies such as bar or chain biting and sham chewing in tethered gilts. Brain opioid systems, however, are not only involved in the neurochemical control of behaviour, e.g., of stereotypies, but have also been implicated in the regulation of the activity of several hormonal systems, including the HPA axis. Thus, chronic stress of tethered housing leads to increased activity of endogenous opioid systems and may therefore affect the HPA axis by means of opioids. In view of this hypothesis, we subjected both tethered and loose housed female pigs to an acute nose-sling challenge. The enhanced and prolonged ACTH and cortisol responses to nose-sling challenge after pretreatment with naloxone (Chapter 5) point to an activation of both the HPA system and the endogenous opioid systems. This naloxone-dependent increment in ACTH and the cortisol responses are significantly greater in animals tethered for a 10 to 11-week period than in loose animals, indicating that the opioidmediated suppression of the pituitary-adrenocortical response is increased during chronic stress (Chapter 5). It may be speculated that the gradual reduction of the hypercortisolaemia, observed during the same period of tethered housing is also a consequence of an increase in the impact of endogenous opioid systems. Based on our findings and on literature data, we postulate the hypothalamus to be a key central site for the mediation of this effect of opioids (Chapter 5). All in all, these data indicate that chronic stress of tethered housing leads to adaptive changes in opioid systems modifying behavioural as well as endocrine reactions.

  Individual Differences in Pituitary-Adrenocortical Responses

  A major focus of the stress and coping literature has been on individual differences in reactivity to stressors under challenging conditions. There is ample evidence that not all individuals of the same species experience the same situation as stressful, and, vice versa, that the same stressors do not necessarily result in identical behavioural and peripheral responses. As mentioned in the general introduction, differences between individuals in coping with stressful situations appear to be related to genetic constitution, as well as to prior (particularly: early life) experiences, and the actual physiological and psychological state of the organism. Important in this respect is the way in which an individual estimates the situation and its possibilities to cope with the situation.

  In the present project, we obtained evidence that pigs express individual variability in the (re)activity of the pituitary-adrenocortical system in adapting to the chronic stress of tethered housing. There are, for example, great differences in. basal cortisol levels between individual pigs during tethered housing (Chapter 3), particularly with respect to the moment of disappearance of the stress-induced hypercortisolaemia. In addition, as described in the experiment in Chapter 4, considerable differences are found between individual animals in their cortisol responses to challenge with exogenous ACTH. Within the same pigs, however, the cortisol response to repeated challenge with ACTH (measured in the loose housed control groups) is consistent during an 18-week period of loose housing. This is in good agreement with findings of others in pigs, indicating that the adrenocortical reactivity is an individual characteristic that remains stable in time. The interanimal differences in the adrenocortical reactivity pattern are particularly evident during exposure to chronic stress (Chapter 4). It is noteworthy, that the greatest individual differences are observed in animals that are tethered housed under the most restricted conditions (i.e. lacking possibilities for visual and tactile contacts with conspecifics and with very limited visual control over the environment).

  It may be argued that variability among individuals in their ability to adapt to conditions inducing stress responses reflects differences in neuroendocrine susceptibility to the stressful situation and the degree of control sensed by the individuals. Hessing demonstrated that types of pigs can be identified based on individual behavioural characteristics and that those characteristics are related to different physiological strategies displayed in response to stressors. In addition, Schouten and collaborators not only showed individual differences in performance of stress-induced stereotypies between tethered pigs, but also in feeding- induced cardiovascular responses during prolonged tethered housing. It has been suggested that these differences in behavioural and physiological reactions may represent individual coping characteristics of the animals involved.

  Practical Implications

  Consequences of Chronic Stress and Hypercortisolaemia

  In the present study, prolonged tethered housing of female pigs was used as a chronic stress paradigm. Although this husbandry system, which is used in intensive pig farming, may be advantageous from an economical point of view, the well-being of the animals is lost sight of. Tethered pigs are housed in a barren environment with physical restraint and social restriction, which may have consequences for the animal's behavioural and physiological performance.

  We showed that tethered pigs develop a hypercortisolaemia. Chronic elevation of cortisol levels may have profound physiological consequences. As has been discussed in Chapter 1, chronic activation of the catabolic stress response may ultimately lead to various pathophysiological states. The systems responsible for reproduction, growth and immunity are directly linked to the stress system, and each is profoundly influenced by the effectors of the stress response. It has been reported that tethered housing of pigs may induce reproductive disorders, such as a reduced rate of oestrous detection (e.g., occurrence of silent oestrus) and a reduced pregnancy rate. The present findings show that 3-6 weeks of tethered housing results in significantly decreased levels of plasma progesterone throughout the oestrous cycle (Chapter 2). No effects of 3-6 weeks of chronic stress were found on plasma LH concentrations, oestrous behaviour or on the length of the oestrous cycle. Nonetheless, it is well possible that more prolonged tethered housing may disrupt LH secretion or ovarian function and thereby adversely affect reproductive performance in the pig. Indeed, Helmond, Soede and Kemp recently showed that in tethered sows the duration of oestrous behaviour was significantly shorter as compared with loose housed sows (to be published). Moreover, the pulsatile LH release in that study seemed to be more "chaotic" in the tethered animals.

  Besides suppression of reproductive performance, long-term activation of the HPA axis and consequently elevated cortisol levels may have metabolic (myopathy, fatigue, changes in glycemia) and cardiovascular consequences (hypertension). Furthermore, compromised growth and tissue repair, and peptic ulceration may occur, as well as immunosuppression. In this respect, parallels have been drawn between the chronically stressed animal model and several human diseases. It has been demonstrated in clinical studies that some common psychiatric disorders, such as depression, panic disorder, anxiety and anorexia nervosa, may represent disorders occurring in response to stress. Hypersecretion of glucocorticoids and resistance to glucocorticoid negative feedback have been shown to occur in people with anorexia nervosa and major depression.

  In addition to changes in HPA regulation, long-term exposure of pigs to tethered housing may lead to development of stereotypies and persisting disturbances in the hormonal, cardiovascular, and immune systems. Von Borell and Ladewig showed that growth rate was reduced in tethered sows as compared with loose housed sows, despite the fact that both groups had similar food intake. This reduction in growth rate indicates disturbed body function, possibly caused by stress related catabolic processes.

  As described previously, we also found that chronic stress leads to an increase in the impact of endogenous opioid systems that mitigate HPA responses to additional acute stressors. Besides analgesic effects, activation of endogenous opioid systems may have a broader adaptive function. It has been demonstrated that rats which can turn off shock stimulation show no opioid activation, whereas yoked animals, which experience the same electric shock without being able to control its offset, give evidence of stress-activated opioids. These data indicate that not the physically painful stimulation per se, but rather the psychological stress of its uncontrollability seems to be the key factor in opioid activation. By blunting the aversive impact of stressors, endogenous opioids enable the individual to deal more effectively with distressing environmental events. This contention is in line with the idea that stereotypies, displayed when loss of control is experienced and associated with activation of opioid systems, may serve a de-arousal purpose. Schouten et al, showed that the feeding-induced cardiovascular response is decreased and shortened in tethered pigs performing stereotypies, and that this effect is opioid-dependent. The adaptive alterations in opioid systems in tethered pigs may thus be a means of coping with the chronic stress conditions, thereby preventing excessive stress responses (e.g., of the hormonal and cardiovascular systems). However, all of the above mentioned adaptations in behavioural and physiological performance have to be recognized as symptoms of chronic stress. Therefore, they indicate that welfare and health of tethered pigs are compromised.

  Concluding Remarks

  The experiments described in this thesis provide evidence that long-term tethered housing of female pigs induces adaptive changes in adrenocortical function and in activity of endogenous opioid systems. Important in this respect is the finding that loss of control and predictability by factors, such as lack of (visual) information and restriction of social contact, play an important role in the development of these changes. It should be kept in mind, that the adaptive behavioural and physiological changes, observed in tethered pigs, are in fact the symptoms of their "struggle" in order to withstand the environmental demands, and thus indicate compromised welfare. Some of these changes may lead to increased vulnerability of the animals for diseases. Therefore, it is likely that the stress of tethered housing contributes to the high incidence of health problems observed in tethered sows.

  De invloed van opfokomstandigheden op het sociale gedrag van zeugen in groepen = The influence of rearing conditions on social behaviour of sows in groups
  Dingemans, E.C.F.M. ; Bure, R.G. ; Putten, G. van - \ 1993
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 93-21) - 81
  zeugen - diervoedering - jonge dieren - diergedrag - agressie - agressief gedrag - ondeugden - bezettingsdichtheid - zonden - groepshuisvesting - sows - animal feeding - young animals - animal behaviour - aggression - aggressive behaviour - vices - stocking density - sins - group housing
  Het effect van extra ligruimte bij zelfsluitende voerligboxen met uitloop
  Vermeer, H. ; Plagge, G. - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)6. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 13.
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - zeugen - stallen - bezettingsdichtheid - groepshuisvesting - animal housing - animal welfare - sows - stalls - stocking density - group housing
  Zeugen in groepshuisvesting met zelfsluitende voerligboxen liggen het grootste deel van de dag in de box. Wanneer een stuk gezamenlijke ligruimte wordt aangeboden wordt hiervan beperkt gebruik gemaakt.
  Kostprijs voliere-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger
  Horne, P. van - \ 1993
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 4 (1993)3. - ISSN 0924-9087 - p. 14 - 18.
  kostenanalyse - eierproducten - eieren - hennen - bezettingsdichtheid - groepshuisvesting - cost analysis - egg products - eggs - hens - stocking density - group housing
  Op semi-praktijkschaal is gedurende meerdere ronden het etagesysteem vergeleken met de batterij. In dit artikel wordt dit onderzoek economisch geëvalueerd.
  Invloed van lichtschema, frequentie van bijstrooien en bezetting op de uitwendige kwaliteit van kalkoenen
  Veldkamp, T. - \ 1992
  Beekbergen : COVP-DLO (Onderzoekverslag / Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 1992, no. 3) - 23
  karkassamenstelling - lichtregiem - ligstro - bezettingsdichtheid - kalkoenen - uitwendige kenmerken - carcass composition - light regime - litter - stocking density - turkeys - external traits
  Vergelijking van 4 drinkwatersystemen voor slachteenden bij 2 bezettingen
  Buisonjé, F.E. de - \ 1992
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)3. - ISSN 0924-9087 - p. 22 - 26.
  dierhouderij - drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - eenden - productiviteit - rentabiliteit - pompen - bezettingsdichtheid - animal husbandry - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - ducks - productivity - profitability - pumps - stocking density
  In twee proeven is het effect van drinknippels, drinkcups, ronddrinkers en open water (vlotterbakken) op de technische resultaten en bevedering van Pekingeenden onderzocht bij een bezetting van resp. 5 eenden/m2 en van 7 eenden/m2.
  Effect van bezetting en bijstrooien op resultaten bij kalkoenen
  Veldkamp, T. - \ 1992
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)2. - ISSN 0924-9087 - p. 26 - 28.
  lucht - luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - emissie - hygiëne - ligstro - drijfmest - bezettingsdichtheid - kalkoenen - vervluchtiging - air - air pollution - ammonia - animal manures - emission - hygiene - litter - slurries - stocking density - turkeys - volatilization
  Op 'Het Spelderholt' zijn twee proefronden afgesloten waarin is nagegaan wat het effect van bezettingsdichtheid en bijstrooien is op de strooiselkwaliteit. Zowel een lage bezetting als veel bijstrooien had een positief effect op de strooiselkwaliteit
  Vergelijking van 4 drinkwatersystemen voor slachteenden bij 2 bezettingen
  Buisonjé, F.E. de - \ 1992
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)1. - ISSN 0924-9087 - p. 26 - 28.
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - eenden - vleesproductie - pompen - bezettingsdichtheid - bowl drinkers - drinkers - ducks - meat production - pumps - stocking density
  In deze proef is het effect van drinknippels, drinkcups, ronddrinkers en open water (vlotterbakken) op de technische resultaten en bevedering van Pekingeenden onderzocht bij een bezetting van resp. 5 eenden/m2 en van 7 eenden/m2.
  Effect van droog en rul strooisel: betere technische resultaten en meer ammoniakuitstoot
  Veldkamp, T. ; Ingelaat, F. ; Buisonjé, F.E. de - \ 1991
  De Pluimveehouderij 21 (1991)45. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  lucht - luchtverontreiniging - ammoniak - dierhouderij - dierlijke meststoffen - hygiëne - ligstro - productiviteit - rentabiliteit - drijfmest - bezettingsdichtheid - kalkoenen - air - air pollution - ammonia - animal husbandry - animal manures - hygiene - litter - productivity - profitability - slurries - stocking density - turkeys
  Uit de resultaten van de eerste proefronde bij kalkoenen bleek dat een lage bezetting en per keer veel bijstrooien de strooiselkwaliteit en de technische resultaten verbeteren. Nadeel van het drogere en rullere strooisel is de hogere ammoniakontwikkeling
  Simulatiemodel verplaatsingsstrategieen
  Verstegen, J. ; Huirne, R. ; Beek, S. van der; Dijkhuizen, A. - \ 1991
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 5 (1991)4. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 20.
  diergedrag - computersimulatie - kraamstallen - varkens - simulatie - simulatiemodellen - zeugen - bezettingsdichtheid - animal behaviour - computer simulation - farrowing houses - pigs - simulation - simulation models - sows - stocking density
  Om huisvestingskosten per dier op een vermeerderingsbedrijf zo laag mogelijk te houden is het zaak de aanwezige stallen zo efficiënt mogelijk te benutten. Dit geldt met name voor de kraamstal, omdat deze de meest kostbare zeugenplaatsen bevat. Een goede planning van de 'zeugenstroom' door de stallen heen is zeer belangrijk.
  Groepshuisvesting in kleine groepen: het loopstalsysteem
  Vermeer, H. ; Roelofs, P. - \ 1991
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 5 (1991)1. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 4.
  varkensstallen - zeugen - bezettingsdichtheid - loopstallen - voedersystemen - groepshuisvesting - pig housing - sows - stocking density - loose housing - feeding systems - group housing
  Groepshuisvesting van zeugen in kleine groepen met individuele en gelijktijdige voedering heeft een aantal voordelen ten opzichte van grotere groepen met voerstations: betere controlemogelijkheden en meer rust in de groep.
  Invloed strooiselkwaliteit op technische resultaten en ammoniakuitstoot is groot bij kalkoenen
  Veldkamp, T. - \ 1991
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 2 (1991)4. - ISSN 0924-9087 - p. 23 - 24.
  luchtverontreiniging - ammoniak - huisvesting, dieren - dierhouderij - dierlijke meststoffen - dierenwelzijn - emissie - ligstro - productiviteit - rentabiliteit - drijfmest - bezettingsdichtheid - kalkoenen - vervluchtiging - milieuhygiëne - air pollution - ammonia - animal housing - animal husbandry - animal manures - animal welfare - emission - litter - productivity - profitability - slurries - stocking density - turkeys - volatilization - environmental hygiene
  Op Het Spelderholt is een praktijkproef bij kalkoenen uitgevoerd waarin twee bezettingen en 3 niveau's van bijstrooien zijn beproefd
  Invloed van lichtschema, mate van bijstrooien en bezetting op de uitwendige kwaliteit van kalkoenen
  Veldkamp, T. - \ 1991
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 2 (1991)3. - ISSN 0924-9087 - p. 20 - 22.
  karkassamenstelling - huisvesting op dik strooisel - lichtregiem - bezettingsdichtheid - kalkoenen - uitwendige kenmerken - carcass composition - deep litter housing - light regime - stocking density - turkeys - external traits
  In Maarheeze is in het kader van het kwaliteitsonderzoek een proef uitgevoerd waarin is gekeken naar het effect van lichtschema, bezetting en de mate van bijstrooien op de uitwendige kwaliteit.
  Onderzoek naar de uit ethologisch oogpunt minimaal gewenste boxmaten voor vleeskalveren met een gewicht van 175 tot 300 kg : de hoeveelheid ingenomen ruimte en gedragsaspecten
  Ketelaar-de Lauwere, C.C. ; Smits, A.C. - \ 1989
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 110)
  kalveren - stallen - huisvesting van kalveren - afmesten - vleesproductie - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - uitrusting - calves - stalls - calf housing - finishing - meat production - stocking density - animal welfare - animal housing - equipment
  Naast het bepalen van de hoeveelheid ruimte, die de kalveren innemen bij verschillende lichaamshoudingen en/of bij het uitvoeren van verschillende gedragingen, is de frequentie van voorkomen van verschillende lighoudingen bij kalveren in zeer grote boxen aan de orde geweest. Tevens is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van kalveren in boxen van verschillende afmetingen
  Onderzoek naar de uit ethologisch oogpunt minimaal gewenste boxmaten voor vleeskalveren met een gewicht van 175 tot 300 kg
  Ketelaar - de Lauwere, C.C. ; Smits, A.C. - \ 1988
  Wageningen : IMAG
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - huisvesting van kalveren - kalveren - afmesten - vleesproductie - stallen - bezettingsdichtheid - animal behaviour - animal housing - animal welfare - calf housing - finishing - meat production - stalls - stocking density
  M.b.v. computer- en video-apparatuur werd de exacte hoeveelheid ruimte bepaald die kalveren innemen bij bepaalde lichaamshoudingen en bij het uitvoeren van verschillende gedragingen. Daarnaast is een vergelijkend gedragsonderzoek verricht bij kalveren, gehouden in boxen van verschillende afmetingen
  De invloed van overbezetting op de individuele ruwvoeropname van melkkoeien = The influence of overcrowding on the individual roughage intake of dairy cows
  Hopster, H. ; Wierenga, H.K. - \ 1986
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" no. B-267) - 62
  melkvee - melkveehouderij - voedingsrantsoenen - bezettingsdichtheid - dairy cattle - dairy farming - feed rations - stocking density
  In dit onderzoek ging het om de vraag of in een situatie met te weinig vreetplaatsen en een beperkte verstrekking van ruwvoer de verdeling over de individuen niet sterk afwijkt van de individuele verdeling in een stal waarin iedere koe over een eigen vreetplaats beschikt. Om te onderzoeken of de verdeling van ruwvoer over de dieren aan het voerhek in een dergelijke situatie wordt beinvloed door de plaats in de sociale rangorde, is het noodzakelijk dat de individuele ruwvoeropname gemeten kan worden aan een voerhek, waar iedere koe op elke vreetplaats kan eten. Voor het meten van de inividuele ruwvoeropname is hiertoe een systeem ontwikkeld, waarbij voor iedere vreetplaats een voerbak met weegschaal is geplaatst, waaruit de koeien kunnen eten
  De lichaamsmaten van vleeskalveren en hun statische oppervlakte-behoefte
  Senden, L. - \ 1985
  Wageningen : LH - 26
  vleesvee - lichaamsgewicht - huisvesting van kalveren - kalveren - ligboxen - haalbaarheidsstudies - afmesten - grootte - stallen - bezettingsdichtheid - beef cattle - body weight - calf housing - calves - cubicles - feasibility studies - finishing - size - stalls - stocking density
  De ligbreedte van vleeskalveren in afhankelijkheid van gewicht, borstomvang en staltemperatuur
  Elshof, W.J. ; Putten, G. van - \ 1980
  Zeist : Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" no. B-158) - 30
  rundvee - vleesproductie - bezettingsdichtheid - jonge dieren - cattle - meat production - stocking density - young animals
  De invloed van boxafmetingen op de produktiekenmerken en het gedrag van vleeskalveren
  Jongebreur, A.A. ; Enneman, G. - \ 1974
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 8) - 20
  dierhouderij - vleesvee - rassen (dieren) - huisvesting van kalveren - kalveren - rundvee - kruising - ligboxen - afmesten - productiviteit - rentabiliteit - stallen - bezettingsdichtheid - animal husbandry - beef cattle - breeds - calf housing - calves - cattle - crossbreds - cubicles - finishing - productivity - profitability - stalls - stocking density
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.