Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 77

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkelen beweidingsystemen bij hoge veebezetting op kleine huiskavel : beweidingsonderzoek op klei- en veengrond in 2015
  Galama, P.J. ; Holshof, G. ; Reenen, K. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1016) - 51
  melkvee - beweidingssystemen - zware kleigronden - veengronden - bezettingsdichtheid - melkveehouderij - nederland - dairy cattle - grazing systems - clay soils - peat soils - stocking density - dairy farming - netherlands
  McGraze : Concept model for modern continuous stocking
  Klein Koerkamp, Pim ; Li, Peiyun ; Oostdam, Marieke ; El-Din Sherif, Mohie ; Stienezen, M.W.J. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research - 31
  dairy farms - grasslands - grazing - pastures - weather - management - stocking density - tools - dairy farming - melkveebedrijven - graslanden - begrazing - weiden - weer - bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - gereedschappen - melkveehouderij
  This report analysed the modern continuous stocking system for dairy farms in the Netherlands. This system has to deal with a minimum grass height of 8 or 10cm (depending on the season) in order to obtain maximum grass production. A model should predict the available herbage mass under changing weather conditions and therefore the available fresh grass and the related amount of additional feed needed for the cows. A concept model, called McGraze, is developed for farmers in order to manage modern continuous stocking (Figure 1). McGraze consists of a grass production section and a stoking related section. The grass production section is based on an existing grass production model called LINGRA, which resulted from a literature review to be the most accurate model to predict grass production. LINGRA needs some minor changes in order to fit into McGraze. The stocking related section is key to the final hours of stocking and the related additional feeding, which are the outputs of McGraze. All values used to predict the outputs are a result of a literature study on grass height, grass quality, grass intake and the effect of stocking on grass growth.
  Steroids accumulation in recirculating aquaculture systems
  Mota, V.C. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): A.V.M. Cana´rio; C.I.M. Martins. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575554 - 145
  steroïden - recirculatie aquacultuur systemen - prestatieniveau - bezettingsdichtheid - stress - ph - hydrocortison - testosteron - chemische communicatie - visteelt - viskwekerijen - steroids - recirculating aquaculture systems - performance - stocking density - stress - ph - hydrocortisone - testosterone - chemical communication - fish culture - fish farms
  Goed effect, maar...
  Jong, I.C. de; Gunnink, H. ; Emous, R.A. van; Lourens, A. - \ 2011
  De Pluimveehouderij 41 (2011)9. - ISSN 0166-8250 - p. 34 - 35.
  pluimveehouderij - vleeskuikenouderdieren - dierenwelzijn - bezettingsgraad - bezettingsdichtheid - diergedrag - huisvesting van kippen - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - poultry farming - broiler breeders - animal welfare - occupancy rates - stocking density - animal behaviour - chicken housing - poultry - animal production - animal health
  Ingrepen overbodig maken door een lagere dierbezetting bij vleeskuikenouderdieren, kan dat? WUR Livestock Research heeft onderzoek verricht. Deel 2: productieperiode.
  Klein maar echt effect
  Jong, I.C. de; Gunnink, H. ; Emous, R.A. van; Lourens, A. - \ 2011
  De Pluimveehouderij 41 (2011)8. - ISSN 0166-8250 - p. 32 - 33.
  pluimveehouderij - vleeskuikenouderdieren - bezettingsdichtheid - opfoktechnieken - pluimveehokken - dierenwelzijn - diergedrag - poultry farming - broiler breeders - stocking density - rearing techniques - poultry housing - animal welfare - animal behaviour
  Ingrepen overbodig maken door een lagere dierbezetting bij vleeskuikenouderdieren, kan dat? Livestock Reserch deed onderzoek. Deel 1: de opfok.
  Effect van bezettingsdichtheid op (de ontwikkeling van) het paargedrag en de technische resultaten bij vleeskuikenouderdieren = Effect of stocking density on (the development of) sexual behaviour and technical performance in broiler breeds
  Jong, I.C. de; Lourens, A. ; Gunnink, H. ; Workel, L.D. ; Emous, R.A. van - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 457) - 61
  pluimveehouderij - vleeskuikenouderdieren - bezettingsdichtheid - oorzakelijkheid - diergedrag - dierenwelzijn - poultry farming - broiler breeders - stocking density - causality - animal behaviour - animal welfare
  This report describes the effects of a reduced stocking density during rearing and/or production on mating behaviour and technical performance in broiler breeders.
  Welfare of African catfish : effects of stocking density
  Nieuwegiessen, P.G. van de - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Johan Schrama. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049869 - 137
  clarias gariepinus - dierenwelzijn - bezettingsdichtheid - stressreactie - dierfysiologie - diergedrag - leeftijd - visteelt - aquacultuur - clarias gariepinus - animal welfare - stocking density - stress response - animal physiology - animal behaviour - age - fish culture - aquaculture
  The general aim of this thesis was to determine the impact of stocking density on welfare indicators in African catfish, Clarias gariepinus, cultured in a recirculating aquaculture system. The following factors were studied: 1) the effects of stocking density on physical, physiological, and behavioural responses of African catfish, 2) how age mediates the effects of stocking density on physical, physiological, and behavioural responses of African catfish, 3) the potential effects of chemical alarm cues on the welfare of farmed African catfish, and 4) the fitness consequences of different coping strategies in intensive husbandry systems
  Welzijnsonderzoek bij kweekvis is pionieren: "Meerval is een aparte broeder". Samen werken aan dierenwelzijn.
  Schrama, J.W. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
  visteelt - zoetwatermeervallen - dierenwelzijn - bezettingsdichtheid - fish culture - freshwater catfishes - animal welfare - stocking density
  Over het welzijn van kweekvissen bestaat nog amper wetenschappelijke kennis. De leerstoelgroep Aquacultuur en visserij van Wageningen UR doet o.a. experimenteel onderzoek naar meervallen. Hierbij lijkt te gelden dat in hogere dichtheden de vis zich juist prettiger lijkt te voelen dan bij extensieve kweek.
  Methods for the enormous killing of poultry by animal illnesses a challenge: acceptable in certain concerns for nuisance and efficiency = Methoden voor het grootschalig doden van pluimvee voor dierziekte bestrijding: aanvaardbaar wat betreft ongerief en efficiëntie
  Gerritzen, M.A. - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)4. - ISSN 0040-7453 - p. 129 - 131.
  bio-ethiek - vernietiging van dieren - pluimveehouderij - ziektebestrijding - aviaire influenzavirussen - fumigatie - dierenwelzijn - aviaire influenza A-virussen - uitbraken (ziekten) - bezettingsdichtheid - pluimveebedrijf - pluimveeproducten - pluimveeziekten - ziektedistributie - aviciden - dierfysiologie - bioethics - destruction of animals - poultry farming - disease control - avian influenza viruses - fumigation - animal welfare - avian influenza A viruses - outbreaks - stocking density - poultry industry - poultry products - poultry diseases - disease distribution - avicides - animal physiology
  De productie van pluimveeproducten is in Nederland een belangrijke economische activiteit. Allen al in Nederland worden voor de productie van eieren en vlees jaarlijks driehonderd miljoen kippen gefokt en geslacht. De productie van deze pluimveeproducten is voornamelijk geconcentreerd op grote bedrijven die dicht bij elkaar liggen met veel dieren per vierkante meter, met als gevolg gebieden met een hoge pluimveedichtheid. Door deze hoge concentratie dieren in een beperkt gebied hebben uitbraken van besmettelijke dierziekten, zoals hoog pathogene aviaire influenza (HPAI), ernstige consequenties voor pluimvee, de pluimveehouders, en de gemeenschap
  Vol = te vol : inventarisatie reproductieproblematiek VB-sector
  Emous, R.A. van - \ 2007
  De Pluimveehouderij 37 (2007)28. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimvee - voortplanting - voortplantingsstoornissen - bevruchting - ei-uitkomstpercentage - bezettingsdichtheid - groepsgrootte - stallen - hennen - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - poultry - reproduction - reproductive disorders - fertilization - egg hatchability - stocking density - group size - stalls - hens - broiler breeders - hatching eggs
  De Animal Scienses Group (ASG) van Wageningen UR in Lelystad inventariseerde de uitkomstproblematiek in de vermeerderingssector. De belangrijkste factoren die voor problemen zorgen, worden in een serie artikelen uitgediept. Dit vierde artikel in deze serie gaat in op de bezetting. Die heeft veel invloed
  Effect vergelijkbaar met effect lagere bezetting : proef met overdekte uitloop bij kalkoenhanen
  Veldkamp, T. ; Vermeij, I. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)29. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 12.
  kalkoenen - bezettingsdichtheid - pluimveehokken - huisvesting van kippen - pluimveehouderij - pluimvee - rendement - turkeys - stocking density - poultry housing - chicken housing - poultry farming - poultry - returns
  In een proef met kalkoenhanen heeft de Animal Sciences Group van Wageningen UR onderzocht wat het effect is van wel of geen overdekte uitloop en een hogere of lagere bezettingsdichtheid
  Meer dan 90% boven 38 kg/m2: resultaten enquete EU-richtlijn vleeskuikenwelzijn
  Horne, P.L.M. van; Puister-Jansen, L.F. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)9. - ISSN 0166-8250 - p. 7 - 10.
  pluimveehouderij - vleeskuikens - eu regelingen - richtlijnen (directives) - pluimveehokken - dierenwelzijn - ruimtebehoeften - bezettingsdichtheid - vragenlijsten - inventarisaties - kaderrichtlijn water - poultry farming - broilers - eu regulations - directives - poultry housing - animal welfare - space requirements - stocking density - questionnaires - inventories - water framework directive
  Het LEI hield vorig jaar een enquete onder vleeskuikenhouders om meer inzicht te krijgen in de (mogelijke) gevolgen van de (concept) EU-richtlijn voor het welzijn van vleeskuikens. Ook om te zien hoe vleeskuikenhouders denken te gaan reageren op die richtlijn
  Towards assessment of welfare in Africal catfish, Clarias gariepinus: the first step
  Almazán Rueda, P. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Johan Schrama. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789058089410 - 152
  clarias gariepinus - diergedrag - dierenwelzijn - stress - stressreactie - visvoeding - groei - lichtregiem - bezettingsdichtheid - bloedanalyse - visteelt - aquacultuur - clarias gariepinus - animal behaviour - animal welfare - stress - stress response - fish feeding - growth - light regime - stocking density - blood analysis - fish culture - aquaculture
  Hogere veebezetting, minder steun
  Galama, P.J. ; Wierda, C. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)3. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - aantallen vee - bedrijfsstructuur in de landbouw - agrarische structuur - extensieve veehouderij - intensieve veehouderij - bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwbeleid - milieubeleid - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - veebezetting - mineralenboekhouding - dairy farming - dairy farms - livestock numbers - farm structure - agricultural structure - extensive livestock farming - intensive livestock farming - farm size - agricultural policy - environmental policy - farm development - farm management - stocking density - stocking rate - nutrient accounting system
  De aanpassingen van het EU-landbouwbeleid, de zogenaamde MidTermReview, zijn gericht op verlagen van de prijssteun en het geven van inkomenstoeslagen.
  Klein effect van groter oppervlak
  Vermeij, I. ; Enting, I. ; Hoofs, A. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - varkens - afmesten - huisvesting, dieren - vloerruimte - bezettingsdichtheid - prestatieniveau - mestresultaten - voederconversie - groei - kosten - kosten-batenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - groeisnelheid (slachtvee) - groepsgrootte - pig farming - pigs - finishing - animal housing - floor space - stocking density - performance - fattening performance - feed conversion - growth - costs - cost benefit analysis - farm results - farm management - liveweight gain - group size
  Onderzoek op Praktijkcentrum Sterksel geeft een indicatie dat varkens iets harder groeien en een iets betere voederconversie hebben als ze 1,0 m2 krijgen, maar dit weegt niet op tegen de extra huisvestingskosten.
  Bezettingsdichtheid bij vleeseenden
  Buisonjé, F. de - \ 2001
  Praktijkonderzoek. Pluimvee 15 (2001)1. - ISSN 1570-2537 - p. 36 - 38.
  eenden - pluimvee - eendenvlees - vleesproductie - dierlijke productie - bezettingsdichtheid - verlichting - ducks - poultry - duck meat - meat production - animal production - stocking density - lighting
  In een proef met ruim 4700 vleeseenden is het effect onderzocht van verschillende bezettingsdichtheden (vijf, zes, zeven en acht eenden per m 2 ) bij twee verschillende verlichtingssystemen (dimbare gloeilampen en dimbare hoogfrequente TL) op de technische resultaten, kwaliteit van verenpak, voetzolen en tenen en van de uitwendige slachtkwaliteit op de slachterij.
  Project 1030: zes verschillende systemen in onderzoek
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Emous, R.A. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 8.
  pluimvee - kippen - kooien - bezettingsdichtheid - onderzoek - onderzoeksinstituten - proefstations - dierlijke productie - diergedrag - batterijhuisvesting - batterijkooien - verbetering - opwaarderen - agrarische bedrijfsvoering - dierenwelzijn - groepshuisvesting - poultry - fowls - cages - stocking density - research - research institutes - experimental stations - animal production - animal behaviour - battery husbandry - battery cages - improvement - upgrading - farm management - animal welfare - group housing
  Verrijkte kooisystemen zijn een nieuwe vorm van houden van leghennen. Hoewel dit systeem nog in ontwikkeling is, moet het op korte termijn als vervanger van de batterij dienen. Dit betekent dat systeemfabrikanten en onderzoek haast moeten maken om te zorgen dat er praktijkrijpe varianten op de markt komen. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) onderzoekt daarom momenteel zes verschillende verrijkte kooisystemen. In dit artikel gaan we nader op dit onderzoek in.
  Ondanks verrijking leefomgeving: veel uitval bij ongekapte kalkoenhanen
  Veldkamp, T. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1999
  De Pluimveehouderij 29 (1999)19. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 22.
  kalkoenen - snavelkappen - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - turkeys - debeaking - stocking density - animal welfare - social behaviour - communication between animals
  Eerste resultaten van onderzoek naar het effect van de leefomgeving op de pikkerij
  Scharrelvleesvarkens bij verschillende houderijsystemen, hokuitvoeringen en koppelgroottes
  Huiskes, J.H. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Altena, H. ; Plagge, J.G. ; Scholten, R.H.J. - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.223) - 32
  varkenshouderij - varkensstallen - hokken - loopstallen - bezettingsdichtheid - vloerruimte - groepshuisvesting - pig farming - pig housing - pens - loose housing - stocking density - floor space - group housing
  In essentie is de scharrelvarkensvleesproductie gericht op een deelmarkt waar met name extra aandacht wordt geschonken aan het op diervriendelijke wijze huisvesten en verzorgen van varkens. Belangrijkste knelpunten in de varkenshouderijfase zijn het bedrijfsrendement (technische resultaten en productiekosten), de arbeidsomstandigheden en de haalbaarheid van varkenshouderijen milieueisen/wensen. Om het effect van managementmaatregelen op de technische resultaten, de arbeidsbehoefte c.q. - omstandigheden en de hokhygiëne te onderzoeken, is op het Varkensproefbedrijf te Raalte onderzoek naar de mogelijkheden van scharrelvleesvarkens uitgevoerd. Fase II van het onderzoek richtte zich volledig op scharrelvleesvarkens waarbij drie hokuitvoeringen en drie koppelgroottes werden vergeleken. Een belangrijk aspect van het onderzoek was het vergelijken van technische resultaten. Daarnaast werd aandacht aan het hokgebruik geschonken. De veronderstelling was dat bij grotere groepen of hokken (met een gelijke oppervlakte per varken) een betere scheiding tussen lig- en mestruimte wordt gemaakt. Het uiteindelijke resultaat is dan een vermindering van de hokbevuiling en daarmee van de benodigde arbeidsbehoefte (uitmesten) en de hoeveelheid stro
  Gedrag vleeskuikenouderdieren bij verschillende bezettingsdichtheden en voerschema's
  Kiezebrink, M.C. ; Haar, J.W. van der - \ 1999
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 80) - 24
  vleeskuikens - kippen - diergedrag - dierenwelzijn - bezettingsdichtheid - vloerruimte - voedingsrantsoenen - prestatieniveau - huisvesting, dieren - vleeskuikenouderdieren - broilers - fowls - animal behaviour - animal welfare - stocking density - floor space - feed rations - performance - animal housing - broiler breeders
  In de discussie rondom het vaststellen van huisvestingsnormen voor vleeskuikenouderdieren was een van de grootste knelpunten de beschikbare vloeroppervlakte per dier. Daarbij bleek een gebrek te zijn aan informatie over de relatie tussen vloeroppervlakte en welzijn. Voor het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) was dit aanleiding om een oriënterend onderzoek uit te voeren met verschil in vloeroppervlakte per dier.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.