Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 77

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkelen beweidingsystemen bij hoge veebezetting op kleine huiskavel : beweidingsonderzoek op klei- en veengrond in 2015
  Galama, P.J. ; Holshof, G. ; Reenen, K. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1016) - 51
  melkvee - beweidingssystemen - zware kleigronden - veengronden - bezettingsdichtheid - melkveehouderij - nederland - dairy cattle - grazing systems - clay soils - peat soils - stocking density - dairy farming - netherlands
  McGraze : Concept model for modern continuous stocking
  Klein Koerkamp, Pim ; Li, Peiyun ; Oostdam, Marieke ; El-Din Sherif, Mohie ; Stienezen, M.W.J. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research - 31
  dairy farms - grasslands - grazing - pastures - weather - management - stocking density - tools - dairy farming - melkveebedrijven - graslanden - begrazing - weiden - weer - bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - gereedschappen - melkveehouderij
  This report analysed the modern continuous stocking system for dairy farms in the Netherlands. This system has to deal with a minimum grass height of 8 or 10cm (depending on the season) in order to obtain maximum grass production. A model should predict the available herbage mass under changing weather conditions and therefore the available fresh grass and the related amount of additional feed needed for the cows. A concept model, called McGraze, is developed for farmers in order to manage modern continuous stocking (Figure 1). McGraze consists of a grass production section and a stoking related section. The grass production section is based on an existing grass production model called LINGRA, which resulted from a literature review to be the most accurate model to predict grass production. LINGRA needs some minor changes in order to fit into McGraze. The stocking related section is key to the final hours of stocking and the related additional feeding, which are the outputs of McGraze. All values used to predict the outputs are a result of a literature study on grass height, grass quality, grass intake and the effect of stocking on grass growth.
  Steroids accumulation in recirculating aquaculture systems
  Mota, V.C. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): A.V.M. Cana´rio; C.I.M. Martins. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575554 - 145
  steroïden - recirculatie aquacultuur systemen - prestatieniveau - bezettingsdichtheid - stress - ph - hydrocortison - testosteron - chemische communicatie - visteelt - viskwekerijen - steroids - recirculating aquaculture systems - performance - stocking density - stress - ph - hydrocortisone - testosterone - chemical communication - fish culture - fish farms
  Goed effect, maar...
  Jong, I.C. de; Gunnink, H. ; Emous, R.A. van; Lourens, A. - \ 2011
  De Pluimveehouderij 41 (2011)9. - ISSN 0166-8250 - p. 34 - 35.
  pluimveehouderij - vleeskuikenouderdieren - dierenwelzijn - bezettingsgraad - bezettingsdichtheid - diergedrag - huisvesting van kippen - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - poultry farming - broiler breeders - animal welfare - occupancy rates - stocking density - animal behaviour - chicken housing - poultry - animal production - animal health
  Ingrepen overbodig maken door een lagere dierbezetting bij vleeskuikenouderdieren, kan dat? WUR Livestock Research heeft onderzoek verricht. Deel 2: productieperiode.
  Klein maar echt effect
  Jong, I.C. de; Gunnink, H. ; Emous, R.A. van; Lourens, A. - \ 2011
  De Pluimveehouderij 41 (2011)8. - ISSN 0166-8250 - p. 32 - 33.
  pluimveehouderij - vleeskuikenouderdieren - bezettingsdichtheid - opfoktechnieken - pluimveehokken - dierenwelzijn - diergedrag - poultry farming - broiler breeders - stocking density - rearing techniques - poultry housing - animal welfare - animal behaviour
  Ingrepen overbodig maken door een lagere dierbezetting bij vleeskuikenouderdieren, kan dat? Livestock Reserch deed onderzoek. Deel 1: de opfok.
  Effect van bezettingsdichtheid op (de ontwikkeling van) het paargedrag en de technische resultaten bij vleeskuikenouderdieren = Effect of stocking density on (the development of) sexual behaviour and technical performance in broiler breeds
  Jong, I.C. de; Lourens, A. ; Gunnink, H. ; Workel, L.D. ; Emous, R.A. van - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 457) - 61
  pluimveehouderij - vleeskuikenouderdieren - bezettingsdichtheid - oorzakelijkheid - diergedrag - dierenwelzijn - poultry farming - broiler breeders - stocking density - causality - animal behaviour - animal welfare
  This report describes the effects of a reduced stocking density during rearing and/or production on mating behaviour and technical performance in broiler breeders.
  Welfare of African catfish : effects of stocking density
  Nieuwegiessen, P.G. van de - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Johan Schrama. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049869 - 137
  clarias gariepinus - dierenwelzijn - bezettingsdichtheid - stressreactie - dierfysiologie - diergedrag - leeftijd - visteelt - aquacultuur - clarias gariepinus - animal welfare - stocking density - stress response - animal physiology - animal behaviour - age - fish culture - aquaculture
  The general aim of this thesis was to determine the impact of stocking density on welfare indicators in African catfish, Clarias gariepinus, cultured in a recirculating aquaculture system. The following factors were studied: 1) the effects of stocking density on physical, physiological, and behavioural responses of African catfish, 2) how age mediates the effects of stocking density on physical, physiological, and behavioural responses of African catfish, 3) the potential effects of chemical alarm cues on the welfare of farmed African catfish, and 4) the fitness consequences of different coping strategies in intensive husbandry systems
  Welzijnsonderzoek bij kweekvis is pionieren: "Meerval is een aparte broeder". Samen werken aan dierenwelzijn.
  Schrama, J.W. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
  visteelt - zoetwatermeervallen - dierenwelzijn - bezettingsdichtheid - fish culture - freshwater catfishes - animal welfare - stocking density
  Over het welzijn van kweekvissen bestaat nog amper wetenschappelijke kennis. De leerstoelgroep Aquacultuur en visserij van Wageningen UR doet o.a. experimenteel onderzoek naar meervallen. Hierbij lijkt te gelden dat in hogere dichtheden de vis zich juist prettiger lijkt te voelen dan bij extensieve kweek.
  Methods for the enormous killing of poultry by animal illnesses a challenge: acceptable in certain concerns for nuisance and efficiency = Methoden voor het grootschalig doden van pluimvee voor dierziekte bestrijding: aanvaardbaar wat betreft ongerief en efficiëntie
  Gerritzen, M.A. - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)4. - ISSN 0040-7453 - p. 129 - 131.
  bio-ethiek - vernietiging van dieren - pluimveehouderij - ziektebestrijding - aviaire influenzavirussen - fumigatie - dierenwelzijn - aviaire influenza A-virussen - uitbraken (ziekten) - bezettingsdichtheid - pluimveebedrijf - pluimveeproducten - pluimveeziekten - ziektedistributie - aviciden - dierfysiologie - bioethics - destruction of animals - poultry farming - disease control - avian influenza viruses - fumigation - animal welfare - avian influenza A viruses - outbreaks - stocking density - poultry industry - poultry products - poultry diseases - disease distribution - avicides - animal physiology
  De productie van pluimveeproducten is in Nederland een belangrijke economische activiteit. Allen al in Nederland worden voor de productie van eieren en vlees jaarlijks driehonderd miljoen kippen gefokt en geslacht. De productie van deze pluimveeproducten is voornamelijk geconcentreerd op grote bedrijven die dicht bij elkaar liggen met veel dieren per vierkante meter, met als gevolg gebieden met een hoge pluimveedichtheid. Door deze hoge concentratie dieren in een beperkt gebied hebben uitbraken van besmettelijke dierziekten, zoals hoog pathogene aviaire influenza (HPAI), ernstige consequenties voor pluimvee, de pluimveehouders, en de gemeenschap
  Vol = te vol : inventarisatie reproductieproblematiek VB-sector
  Emous, R.A. van - \ 2007
  De Pluimveehouderij 37 (2007)28. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimvee - voortplanting - voortplantingsstoornissen - bevruchting - ei-uitkomstpercentage - bezettingsdichtheid - groepsgrootte - stallen - hennen - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - poultry - reproduction - reproductive disorders - fertilization - egg hatchability - stocking density - group size - stalls - hens - broiler breeders - hatching eggs
  De Animal Scienses Group (ASG) van Wageningen UR in Lelystad inventariseerde de uitkomstproblematiek in de vermeerderingssector. De belangrijkste factoren die voor problemen zorgen, worden in een serie artikelen uitgediept. Dit vierde artikel in deze serie gaat in op de bezetting. Die heeft veel invloed
  Effect vergelijkbaar met effect lagere bezetting : proef met overdekte uitloop bij kalkoenhanen
  Veldkamp, T. ; Vermeij, I. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)29. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 12.
  kalkoenen - bezettingsdichtheid - pluimveehokken - huisvesting van kippen - pluimveehouderij - pluimvee - rendement - turkeys - stocking density - poultry housing - chicken housing - poultry farming - poultry - returns
  In een proef met kalkoenhanen heeft de Animal Sciences Group van Wageningen UR onderzocht wat het effect is van wel of geen overdekte uitloop en een hogere of lagere bezettingsdichtheid
  Meer dan 90% boven 38 kg/m2: resultaten enquete EU-richtlijn vleeskuikenwelzijn
  Horne, P.L.M. van; Puister-Jansen, L.F. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)9. - ISSN 0166-8250 - p. 7 - 10.
  pluimveehouderij - vleeskuikens - eu regelingen - richtlijnen (directives) - pluimveehokken - dierenwelzijn - ruimtebehoeften - bezettingsdichtheid - vragenlijsten - inventarisaties - kaderrichtlijn water - poultry farming - broilers - eu regulations - directives - poultry housing - animal welfare - space requirements - stocking density - questionnaires - inventories - water framework directive
  Het LEI hield vorig jaar een enquete onder vleeskuikenhouders om meer inzicht te krijgen in de (mogelijke) gevolgen van de (concept) EU-richtlijn voor het welzijn van vleeskuikens. Ook om te zien hoe vleeskuikenhouders denken te gaan reageren op die richtlijn
  Towards assessment of welfare in Africal catfish, Clarias gariepinus: the first step
  Almazán Rueda, P. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Johan Schrama. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789058089410 - 152
  clarias gariepinus - diergedrag - dierenwelzijn - stress - stressreactie - visvoeding - groei - lichtregiem - bezettingsdichtheid - bloedanalyse - visteelt - aquacultuur - clarias gariepinus - animal behaviour - animal welfare - stress - stress response - fish feeding - growth - light regime - stocking density - blood analysis - fish culture - aquaculture
  Hogere veebezetting, minder steun
  Galama, P.J. ; Wierda, C. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)3. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - aantallen vee - bedrijfsstructuur in de landbouw - agrarische structuur - extensieve veehouderij - intensieve veehouderij - bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwbeleid - milieubeleid - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - veebezetting - mineralenboekhouding - dairy farming - dairy farms - livestock numbers - farm structure - agricultural structure - extensive livestock farming - intensive livestock farming - farm size - agricultural policy - environmental policy - farm development - farm management - stocking density - stocking rate - nutrient accounting system
  De aanpassingen van het EU-landbouwbeleid, de zogenaamde MidTermReview, zijn gericht op verlagen van de prijssteun en het geven van inkomenstoeslagen.
  Klein effect van groter oppervlak
  Vermeij, I. ; Enting, I. ; Hoofs, A. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - varkens - afmesten - huisvesting, dieren - vloerruimte - bezettingsdichtheid - prestatieniveau - mestresultaten - voederconversie - groei - kosten - kosten-batenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - groeisnelheid (slachtvee) - groepsgrootte - pig farming - pigs - finishing - animal housing - floor space - stocking density - performance - fattening performance - feed conversion - growth - costs - cost benefit analysis - farm results - farm management - liveweight gain - group size
  Onderzoek op Praktijkcentrum Sterksel geeft een indicatie dat varkens iets harder groeien en een iets betere voederconversie hebben als ze 1,0 m2 krijgen, maar dit weegt niet op tegen de extra huisvestingskosten.
  Bezettingsdichtheid bij vleeseenden
  Buisonjé, F. de - \ 2001
  Praktijkonderzoek. Pluimvee 15 (2001)1. - ISSN 1570-2537 - p. 36 - 38.
  eenden - pluimvee - eendenvlees - vleesproductie - dierlijke productie - bezettingsdichtheid - verlichting - ducks - poultry - duck meat - meat production - animal production - stocking density - lighting
  In een proef met ruim 4700 vleeseenden is het effect onderzocht van verschillende bezettingsdichtheden (vijf, zes, zeven en acht eenden per m 2 ) bij twee verschillende verlichtingssystemen (dimbare gloeilampen en dimbare hoogfrequente TL) op de technische resultaten, kwaliteit van verenpak, voetzolen en tenen en van de uitwendige slachtkwaliteit op de slachterij.
  Project 1030: zes verschillende systemen in onderzoek
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Emous, R.A. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 8.
  pluimvee - kippen - kooien - bezettingsdichtheid - onderzoek - onderzoeksinstituten - proefstations - dierlijke productie - diergedrag - batterijhuisvesting - batterijkooien - verbetering - opwaarderen - agrarische bedrijfsvoering - dierenwelzijn - groepshuisvesting - poultry - fowls - cages - stocking density - research - research institutes - experimental stations - animal production - animal behaviour - battery husbandry - battery cages - improvement - upgrading - farm management - animal welfare - group housing
  Verrijkte kooisystemen zijn een nieuwe vorm van houden van leghennen. Hoewel dit systeem nog in ontwikkeling is, moet het op korte termijn als vervanger van de batterij dienen. Dit betekent dat systeemfabrikanten en onderzoek haast moeten maken om te zorgen dat er praktijkrijpe varianten op de markt komen. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) onderzoekt daarom momenteel zes verschillende verrijkte kooisystemen. In dit artikel gaan we nader op dit onderzoek in.
  Ondanks verrijking leefomgeving: veel uitval bij ongekapte kalkoenhanen
  Veldkamp, T. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1999
  De Pluimveehouderij 29 (1999)19. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 22.
  kalkoenen - snavelkappen - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - turkeys - debeaking - stocking density - animal welfare - social behaviour - communication between animals
  Eerste resultaten van onderzoek naar het effect van de leefomgeving op de pikkerij
  Scharrelvleesvarkens bij verschillende houderijsystemen, hokuitvoeringen en koppelgroottes
  Huiskes, J.H. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Altena, H. ; Plagge, J.G. ; Scholten, R.H.J. - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.223) - 32
  varkenshouderij - varkensstallen - hokken - loopstallen - bezettingsdichtheid - vloerruimte - groepshuisvesting - pig farming - pig housing - pens - loose housing - stocking density - floor space - group housing
  In essentie is de scharrelvarkensvleesproductie gericht op een deelmarkt waar met name extra aandacht wordt geschonken aan het op diervriendelijke wijze huisvesten en verzorgen van varkens. Belangrijkste knelpunten in de varkenshouderijfase zijn het bedrijfsrendement (technische resultaten en productiekosten), de arbeidsomstandigheden en de haalbaarheid van varkenshouderijen milieueisen/wensen. Om het effect van managementmaatregelen op de technische resultaten, de arbeidsbehoefte c.q. - omstandigheden en de hokhygiëne te onderzoeken, is op het Varkensproefbedrijf te Raalte onderzoek naar de mogelijkheden van scharrelvleesvarkens uitgevoerd. Fase II van het onderzoek richtte zich volledig op scharrelvleesvarkens waarbij drie hokuitvoeringen en drie koppelgroottes werden vergeleken. Een belangrijk aspect van het onderzoek was het vergelijken van technische resultaten. Daarnaast werd aandacht aan het hokgebruik geschonken. De veronderstelling was dat bij grotere groepen of hokken (met een gelijke oppervlakte per varken) een betere scheiding tussen lig- en mestruimte wordt gemaakt. Het uiteindelijke resultaat is dan een vermindering van de hokbevuiling en daarmee van de benodigde arbeidsbehoefte (uitmesten) en de hoeveelheid stro
  Gedrag vleeskuikenouderdieren bij verschillende bezettingsdichtheden en voerschema's
  Kiezebrink, M.C. ; Haar, J.W. van der - \ 1999
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 80) - 24
  vleeskuikens - kippen - diergedrag - dierenwelzijn - bezettingsdichtheid - vloerruimte - voedingsrantsoenen - prestatieniveau - huisvesting, dieren - vleeskuikenouderdieren - broilers - fowls - animal behaviour - animal welfare - stocking density - floor space - feed rations - performance - animal housing - broiler breeders
  In de discussie rondom het vaststellen van huisvestingsnormen voor vleeskuikenouderdieren was een van de grootste knelpunten de beschikbare vloeroppervlakte per dier. Daarbij bleek een gebrek te zijn aan informatie over de relatie tussen vloeroppervlakte en welzijn. Voor het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) was dit aanleiding om een oriënterend onderzoek uit te voeren met verschil in vloeroppervlakte per dier.
  Vleesvarkens in scharrel- en conventionele houderijsystemen
  Huiskes, J. ; Altena, H. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)2. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 16.
  varkens - groei - huisvesting, dieren - varkensstallen - stallen - diergezondheid - bezettingsdichtheid - ligstro - dierenwelzijn - bedrijfsvergelijking in de landbouw - productiviteit - rentabiliteit - pigs - growth - animal housing - pig housing - stalls - animal health - stocking density - litter - animal welfare - farm comparisons - productivity - profitability
  Vleesvarkens gehouden in scharrelomstandigheden hebben een vergelijkbare groeisnelheid maar tenderen naar een hogere voeropname en ongunstiger voederconversie dan vleesvarkens met conventionele huisvesting, voeding en verzorging. Vleesvarkens op stro die onbeperkt krachtvoer verstrekt krijgen maken nauwelijks gebruik van ruwvoer.
  Grote koppels gespeende biggen
  Hoofs, A. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)2. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 6.
  biggen - spenen - huisvesting, dieren - varkensstallen - bezettingsdichtheid - varkensmest - groei - stallen - roostervloeren - voerverdelers - drinkbakken - productiviteit - rentabiliteit - groepshuisvesting - piglets - weaning - animal housing - pig housing - stocking density - pig manure - growth - stalls - grid floors - feed dispensers - drinkers - productivity - profitability - group housing
  Het opfokken van gespeende biggen in grote koppels is een praktische invulling van de verplichting in het vernieuwde Varkensbesluit tot het houden van biggen en vleesvarkens in stabiele groepen vanaf één week na het spenen.
  Een hulpmiddel voor beweidingsmogelijkheden en loopafstanden
  Vellinga, T. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)6. - ISSN 1386-8470 - p. 19 - 21.
  melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - melkstandinrichtingen - bezettingsdichtheid - begrazing - afstandsmeting - dairy farming - dairy cattle - machine milking - milking parlours - stocking density - grazing - distance measurement
  De afstand die melkkoeien moeten lopen naar de melkstal gaat een steeds belangrijkere rol spelenbij de beweiding. Op bedrijven met een AMS en op grotere bedrijven is weidegang een lastig vraagstuk. Aantal dieren, huiskavel en de gewenste loopafstand bepalen de beweidingsmogelijkheden.
  Meer oppervlak geeft betere groei bij vleesstieren
  Ruis-Heutinck, L. ; Heeres-van der Tol, J. ; Smits, M. ; Smits, D. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)4. - ISSN 1386-8470 - p. 27 - 29.
  stieren (bulls) - vleesproductie - huisvesting, dieren - bezettingsdichtheid - vloeren - dierenwelzijn - karkassamenstelling - bulls - meat production - animal housing - stocking density - floors - animal welfare - carcass composition
  Hoeveel ruimte hebben de stieren uit welzijnsoogpunt nodig en leidt dat tot betere prestaties? En geeft een zacht ligbed een verbetering van het welzijn?
  Tussentijdse resultaten onderzoek leghennen in batterijen
  Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)3. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 11.
  hennen - batterijhuisvesting - diervoedering - voer - samenstelling - linoleenzuur - eiwitten - ovipositie - snavelkappen - lichtregiem - bezettingsdichtheid - productiviteit - hens - battery husbandry - animal feeding - feeds - composition - linolenic acid - proteins - oviposition - debeaking - light regime - stocking density - productivity
  Eind december 1998 is een nieuw koppel leghennen geplaatst in de batterijstal van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt. Diverse onderwerpen worden onderzocht, waarvan we enkele tussentijdse resultaten in dit artikel bespreken. De eindresultaten zijn in het voorjaar van 2000 bekend.
  Invloed van verrijking leefomgeving op pikkerij bij vleeskalkoenen met onbehandelde snavels
  Veldkamp, T. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)1. - ISSN 0924-9087 - p. 29 - 33.
  kalkoenen - vleesproductie - stallen - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - dierverzorging - turkeys - meat production - stalls - stocking density - animal welfare - social behaviour - communication between animals - care of animals
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) voert onderzoek uit naar de gevolgen van het Ingrepenbesluit. In een reeks proeven zoeken we naar aanpassingen van huisvesting en management die de uitval en beschadigingen door pikkerij bij vleeskalkoenen met onbehandelde snavels kunnen beperken.
  Meer dieren betekent vaak: minder rul en droog, maar... : hoge bezettting en toch goed strooisel kan
  Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van - \ 1998
  De Pluimveehouderij 28 (1998)38. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 24.
  vleeskuikens - bezettingsdichtheid - ligstro - kwaliteit - prestatieniveau - broilers - stocking density - litter - quality - performance
  Resultaten van onderzoek naar de strooiselkwaliteit en bezetting bij vleeskuikens.
  Hoktype en welzijn van K.I.-beren
  Bruininx, E.M.A.M. ; Vermeer, H.M. ; Vereijken, P.F.G. ; Wassenaar, T. ; Swinkels, J.W.G.M. - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.203) - 52
  dierenwelzijn - varkensstallen - beren (varkens) - stallen - roostervloeren - vloeren - bezettingsdichtheid - hokken - animal welfare - pig housing - boars - stalls - grid floors - floors - stocking density - pens
  Studiedagen eendenhouder, kalkoenenhouderij, vleeskuikenhouderij, nertsenhouderij
  Anonymous, - \ 1998
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 75) - 33
  dierhouderij - kwaliteit - huisvesting, dieren - eenden - kalkoenen - vleeskuikens - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - pelsdierhouderij - nerts - animal husbandry - quality - animal housing - ducks - turkeys - broilers - stocking density - animal welfare - fur farming - mink
  Teksten van de inleidingen gehouden op de studiemiddagen van 15 t/m 18 september 1998.
  Aantal zeugen per groep in relatie tot bedrijfsgrootte
  Vermeer, H. ; Roelofs, P. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)5. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 12.
  zeugen - fokkerijmethoden - bezettingsdichtheid - huisvesting, dieren - bedrijfsgrootte in de landbouw - groepsgrootte - groepshuisvesting - sows - animal breeding methods - stocking density - group size - animal housing - farm size - group housing
  Bij groepshuisvesting geven vaste dekgroepen wat extra zekerheid: minder onrust en minder arbeid en daardoor een betere kans op goede technische resultaten. Op grote bedrijven is dit gemakkelijker te realiseren dan op kleinere.
  Hoktype en welzijn van KI-beren
  Bruininx, E. ; Vermeer, H. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)3. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 23.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - beren (varkens) - stallen - roostervloeren - vloeren - bezettingsdichtheid - animal welfare - animal housing - boars - stalls - grid floors - floors - stocking density
  Het Varkensbesluit van 1994 stelt met het oog op het welzijn van beren eisen aan hokuitvoering en hokoppervlak. Vanwege de beperkte informatie over huisvesting en welzijn van beren is op K.I.-stations onderzoek gedaan naar de relaties tussen hoktype en welzijn. Beren in strohokken hadden minder huid- en klauwbeschadigingen dan beren in voerligboxen.
  Veel aandacht voor klimaat en welzijn dier in het high-techbedrijf
  Kant, P. ; Lent, J. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)4. - ISSN 1386-8470 - p. 5 - 6.
  stallen - melkvee - melkveehouderij - ligboxen - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - bezettingsdichtheid - roostervloeren - vloeren - milieubeheersing - gebouwen - regulatie - klimaat - stalls - dairy cattle - dairy farming - cubicles - animal welfare - animal housing - stocking density - grid floors - floors - environmental control - buildings - regulation - climate
  Om problemen met hittestress bij warme zomerdagen in de stal te voorkomen wordt een nieuw dak- en ventilatiesysteem uitgeprobeerd. Ook bij de stalinrichting en de vloer is er extra aandacht voor het welzijn van de dieren.
  Opzet vervolgonderzoek met verrijkte kooien
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)3. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 6.
  stallen - hennen - batterijhuisvesting - pluimveehokken - ligstro - bezettingsdichtheid - eieren - eierproducten - kwaliteit - prestatieniveau - stalls - hens - battery husbandry - poultry housing - litter - stocking density - eggs - egg products - quality - performance
  Loopafstand en groepsgrootte bij vleeseenden
  Buisonjé, F.E. de - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 32 - 35.
  diervoedering - jonge dieren - vleesproductie - voerverdelers - drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - groei - ontwikkeling - bezettingsdichtheid - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - animal feeding - young animals - meat production - feed dispensers - drinkers - bowl drinkers - pumps - growth - development - stocking density - productivity - profitability - animal husbandry
  In een proef met 1680 Peking-eenden is het effect onderzocht van verschil in loopafstand tussen voer en water (3 of 12 meter) en van verschil in groepsgrootte (85 of 340 eenden). Het onderzoek had betrekking op de technische resultaten, de toestand van het verenpak en de mate van botvorming in het scheenbeenbotje.
  Invloed groter leefoppervlak per hen op klimaat bij batterij-huisvesting
  Ellen, H.H. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 12.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - hennen - batterijhuisvesting - bezettingsdichtheid - milieubeheersing - gebouwen - regulatie - klimaat - overheidsbeleid - diergezondheid - landen van de europese unie - veterinaire hygiëne - animal welfare - animal housing - hens - battery husbandry - stocking density - environmental control - buildings - regulation - climate - government policy - animal health - european union countries - veterinary hygiene
  In verband met het welzijn van de dieren, is het huisvesten van leghennen nog steeds in discussie. Een van de onderwerpen daarbij is het aantal cm2 leefoppervlakte. Hiervoor zijn onlangs in Europees verband voorstellen gedaan. In dit artikel gaan we in op de consequenties die deze voorstellen kunnen hebben op de klimaatbeheersing in een stal met batterijhuisvesting.
  Welzijn van vleesstieren kan beter
  Heutinck, L. ; Smits, D. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)6. - ISSN 1386-8470 - p. 33 - 34.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergeneeskunde - vleesvee - stieren (bulls) - bezettingsdichtheid - dieren - territorium - habitats - milieu - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - animal welfare - animal housing - veterinary science - beef cattle - bulls - stocking density - animals - territory - habitats - environment - productivity - profitability - animal husbandry
  In het kader van welzijnsonderzoek bij vleesstieren is in 1996 op het Proefbedrijf Vleesvee van de Waiboerhoeve in Lelystad een project gestart. In drie ronden van 64 Piemontese kruislingstieren wordt gekeken naar het effect van een zacht ligbed en een vergroting van beschikbaar oppervlak per stier op gezondheid, gedrag en technische resultaten. Daarnaast wordt een aantal milieutechnische aspecten van de verschillende huisvestingssystemen onderzocht.
  Invloed bezettingsdichtheid op strooiselkwaliteit bij traditionele huisvesting en bij strooiselbeluchting
  Middelkoop, J.H. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 25.
  bezettingsdichtheid - vleeskuikens - ligstro - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - wetgeving - nederland - dierenbescherming - stocking density - broilers - litter - animal welfare - animal housing - legislation - netherlands - animal protection
  In het kader van de Gezondheid+ en Welzijnswet voor Dieren worden eisen gesteld aan de huisvesting en verzorging van onze dieren.
  Eetgedrag en activiteit bij verschillende bezetting per vierkante meter en per pan
  Kroon, J.M.M. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 20.
  bezettingsdichtheid - vleeskuikens - voerverdelers - drinkbakken - foerageren - voedingsgedrag - instinct - stocking density - broilers - feed dispensers - drinkers - foraging - feeding behaviour - instinct
  Het PP doet onderzoek naar de effecten van verschillende bezettingsdichtheden per vierkante meter op technische resultaten. Een eerdere proef wees uit dat een hogere bezetting per vierkante meter een slechter technisch resultaat gaf, maar een beter saldo per vierkante meter. In deze oriënterende proef is onderzocht wat het effect is van een hogere bezetting per vierkante meter en per pan op het eetgedrag en de activiteit van vleeskuikens.
  Effect bezettingsdichtheid op gedrag van vleeskuikenouderdieren
  Haar, J.W. van der; Weidgraaf, K. ; Wijbenga, T. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)3. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 20.
  bezettingsdichtheid - vleeskuikens - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergedrag - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - vleeskuikenouderdieren - stocking density - broilers - animal welfare - animal housing - animal behaviour - social behaviour - communication between animals - broiler breeders
  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) heeft onderzoek verricht naar de invloed van de bezettingsdichtheid op het gedrag van vleeskuikenouderdieren. Dit onderzoek is uitgevoerd bij een grondhuisvestingssysteem en bij groepskooien (Commune-systeem). In dit artikel worden de resultaten van dit onderzoek besproken.
  Welzijnsvriendelijke volierehuisvesting voor leghennen: managementondersteuning bij controle op gezondheid en productie
  Lokhorst, C. - \ 1997
  Agro Informatica 4 (1997). - ISSN 0925-4455 - p. 13 - 15.
  mechanisatie - automatisering - hennen - landbouwbedrijven - pluimveehokken - bezettingsdichtheid - computer software - toepassingen - bedrijfsinformatiesystemen - mechanization - automation - hens - farms - poultry housing - stocking density - computer software - applications - management information systems
  Het IMAG-DLO heeft een computerprogramma ontwikkeld dat legpluimveehouders kan ondersteunen bij de dagelijkse productiebewaking. Dit expertsysteem vergelijkt kengetallen met normwaarden en signaleert productie- en gezondheidsstoornissen. Het systeem is zover gereed dat een praktijktest kan worden uitgevoerd
  Meer speelruimte met grote groepen
  Vermeer, H. ; Hoofs, A. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)5. - ISSN 1382-0346 - p. 23 - 25.
  huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - ontwikkeling - groei - vleesproductie - biggen - productiviteit - rentabiliteit - bezettingsdichtheid - animal housing - animal husbandry - animal welfare - development - growth - meat production - piglets - productivity - profitability - stocking density
  Het houden van biggen in grote groepen levert voordelen op. Dat blijkt met name in de vleesvarkensfase.
  Moederzorg verdient aandacht in geïntegreerde groepshuisvesting
  Houwers, H.W.J. ; Buré, R.G. ; Lokhorst, C. - \ 1996
  Varkens 1996 (1996)9. - ISSN 0166-5952 - p. 40 - 43.
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - embryotransplantatie - kraamstallen - eiceltransplantatie - biggen - varkens - zwangerschap - bezettingsdichtheid - zogen - groepshuisvesting - animal housing - animal welfare - embryo transfer - farrowing houses - ova transfer - piglets - pigs - pregnancy - stocking density - suckling - group housing
  Studiemiddagen vermeerdering en broederij, pelsdierenhouderij, vleeskuikenhouderij en konijnenhouderij
  Anonymous, - \ 1995
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 36) - 54
  dierhouderij - pelsdieren - nerts - vleeskuikens - bezettingsdichtheid - broedmachines - salmonella - konijnen - dierenwelzijn - diergezondheid - konijnenziekten - pluimveehokken - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - animal husbandry - furbearing animals - mink - broilers - stocking density - brooders - salmonella - rabbits - animal welfare - animal health - rabbit diseases - poultry housing - broiler breeders - hatching eggs
  Teksten inleidingen studiemiddagen gehouden in 1995.
  Smal hok met dichte vloer voorin houdt gespeende biggen schoon
  Vermeer, H. ; Vrielink, M. ; Altena, H. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)5. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 23.
  huisvesting, dieren - dierlijke meststoffen - vloeren - roostervloeren - hygiëne - biggen - drijfmest - stallen - bezettingsdichtheid - spenen - animal housing - animal manures - floors - grid floors - hygiene - piglets - slurries - stalls - stocking density - weaning
  Op het Varkensproefbedrijf in Raalte is een vergelijking uitgevoerd om te komen tot schone halfroostervloeren in hokken voor gespeende biggen. Halfroostervloeren bij gespeende biggen geven relatief weinig problemen met bevuiling. Een hokbreedte van 1,20 m is beter dan 1,50 m en het is beter de dichte vloer voorin het hok te hebben dan achterin. Op deze manier kunnen zorg voor het milieu en halfroostervloeren gecombineerd worden.
  Omvang van een varkensbedrijf
  Bens, P. ; Roelofs, P. ; Hoste, R. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)3. - ISSN 1382-0346 - p. 11 - 13.
  automatisering - familiebedrijven, landbouw - bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwbedrijven - mechanisatie - varkens - bezettingsdichtheid - bedrijfsinformatiesystemen - automation - family farms - farm size - farms - mechanization - pigs - stocking density - management information systems
  Het aantal varkens dat per bedrijf gehouden kan worden is afhankelijk van het arbeidsaanbod en van de automatiseringsgraad.
  Belang melkproduktieniveau voor saldo en N-overschot
  Rougoor, C.W. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)5. - ISSN 0921-8874 - p. 22 - 24.
  melkvee - melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - melkproductie - melken - melkmachines - stikstof - rentabiliteit - bezettingsdichtheid - mestoverschotten - dairy cattle - dairy farming - farm results - milk production - milking - milking machines - nitrogen - profitability - stocking density - manure surpluses
  Op basis van modellen is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar relaties tussen bedrijfsintensiteit, melkproduktieniveau, bedrijfsresultaat en N-overschot.
  Eendenhouderij in beweging
  Buisonjé, F.E. de - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)4. - ISSN 0924-9087 - p. 33 - 36.
  eenden - innovaties - modernisering - bezettingsdichtheid - ducks - innovations - modernization - stocking density
  Deze relatief kleine sector is onderhavig aan grote veranderingen. Vooral deovergang van de traditionele buitenhouderij van eenden naar stalhuisvestingheeft ingrijpende gevolgen.
  Het berekenen van de optimale bezetting voor vleeskuikens. Een voorbeeld
  Harn, J. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)4. - ISSN 0924-9087 - p. 19 - 23.
  vleeskuikens - bezettingsdichtheid - broilers - stocking density
  De proeven van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij zijn een goed hulpmiddel bij het bepalen van de optimale bezetting voor uw bedrijf. In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld aangegeven hoe men dit kan doen.
  Kan een lagere bezetting bij vleeskuikens uit?
  Harn, J. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)1. - ISSN 0924-9087 - p. 13 - 16.
  vleeskuikens - karkaskwaliteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - slacht - bezettingsdichtheid - broilers - carcass quality - farm results - profitability - slaughter - stocking density
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft inmiddels 2 ronden onderzoek afgesloten, waarbij het effect van de bezettingsdichtheid op de technische resultaten en slachtrendementen bij vleeskuikens werd onderzocht.
  Ammoniakuitstoot voliOresysteem kan omlaag
  Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 1995
  De Pluimveehouderij 25 (1995)8. - ISSN 0166-8250 - p. 24 - 25.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - drogen - emissie - kippen - mest - pluimvee - pluimveehokken - drijfmest - bezettingsdichtheid - vervluchtiging - groepshuisvesting - air pollution - ammonia - animal manures - drying - emission - fowls - manures - poultry - poultry housing - slurries - stocking density - volatilization - group housing
  Strooisel in een pluimveestal belemmert in de meeste gevallen een snelle reductie van de ammoniakuitstoot. Als dit strooisel snel gedroogd kan worden, heeft dat een gunstige invloed op de ammoniakontwikkeling. IMAG-DLO ontwikkelde daarvoor een perfectievolle methode
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.