Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 77

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vleesvarkens in scharrel- en conventionele houderijsystemen
  Huiskes, J. ; Altena, H. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)2. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 16.
  varkens - groei - huisvesting, dieren - varkensstallen - stallen - diergezondheid - bezettingsdichtheid - ligstro - dierenwelzijn - bedrijfsvergelijking in de landbouw - productiviteit - rentabiliteit - pigs - growth - animal housing - pig housing - stalls - animal health - stocking density - litter - animal welfare - farm comparisons - productivity - profitability
  Vleesvarkens gehouden in scharrelomstandigheden hebben een vergelijkbare groeisnelheid maar tenderen naar een hogere voeropname en ongunstiger voederconversie dan vleesvarkens met conventionele huisvesting, voeding en verzorging. Vleesvarkens op stro die onbeperkt krachtvoer verstrekt krijgen maken nauwelijks gebruik van ruwvoer.
  Grote koppels gespeende biggen
  Hoofs, A. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)2. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 6.
  biggen - spenen - huisvesting, dieren - varkensstallen - bezettingsdichtheid - varkensmest - groei - stallen - roostervloeren - voerverdelers - drinkbakken - productiviteit - rentabiliteit - groepshuisvesting - piglets - weaning - animal housing - pig housing - stocking density - pig manure - growth - stalls - grid floors - feed dispensers - drinkers - productivity - profitability - group housing
  Het opfokken van gespeende biggen in grote koppels is een praktische invulling van de verplichting in het vernieuwde Varkensbesluit tot het houden van biggen en vleesvarkens in stabiele groepen vanaf één week na het spenen.
  Een hulpmiddel voor beweidingsmogelijkheden en loopafstanden
  Vellinga, T. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)6. - ISSN 1386-8470 - p. 19 - 21.
  melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - melkstandinrichtingen - bezettingsdichtheid - begrazing - afstandsmeting - dairy farming - dairy cattle - machine milking - milking parlours - stocking density - grazing - distance measurement
  De afstand die melkkoeien moeten lopen naar de melkstal gaat een steeds belangrijkere rol spelenbij de beweiding. Op bedrijven met een AMS en op grotere bedrijven is weidegang een lastig vraagstuk. Aantal dieren, huiskavel en de gewenste loopafstand bepalen de beweidingsmogelijkheden.
  Meer oppervlak geeft betere groei bij vleesstieren
  Ruis-Heutinck, L. ; Heeres-van der Tol, J. ; Smits, M. ; Smits, D. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)4. - ISSN 1386-8470 - p. 27 - 29.
  stieren (bulls) - vleesproductie - huisvesting, dieren - bezettingsdichtheid - vloeren - dierenwelzijn - karkassamenstelling - bulls - meat production - animal housing - stocking density - floors - animal welfare - carcass composition
  Hoeveel ruimte hebben de stieren uit welzijnsoogpunt nodig en leidt dat tot betere prestaties? En geeft een zacht ligbed een verbetering van het welzijn?
  Tussentijdse resultaten onderzoek leghennen in batterijen
  Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)3. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 11.
  hennen - batterijhuisvesting - diervoedering - voer - samenstelling - linoleenzuur - eiwitten - ovipositie - snavelkappen - lichtregiem - bezettingsdichtheid - productiviteit - hens - battery husbandry - animal feeding - feeds - composition - linolenic acid - proteins - oviposition - debeaking - light regime - stocking density - productivity
  Eind december 1998 is een nieuw koppel leghennen geplaatst in de batterijstal van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt. Diverse onderwerpen worden onderzocht, waarvan we enkele tussentijdse resultaten in dit artikel bespreken. De eindresultaten zijn in het voorjaar van 2000 bekend.
  Invloed van verrijking leefomgeving op pikkerij bij vleeskalkoenen met onbehandelde snavels
  Veldkamp, T. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)1. - ISSN 0924-9087 - p. 29 - 33.
  kalkoenen - vleesproductie - stallen - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - dierverzorging - turkeys - meat production - stalls - stocking density - animal welfare - social behaviour - communication between animals - care of animals
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) voert onderzoek uit naar de gevolgen van het Ingrepenbesluit. In een reeks proeven zoeken we naar aanpassingen van huisvesting en management die de uitval en beschadigingen door pikkerij bij vleeskalkoenen met onbehandelde snavels kunnen beperken.
  Meer dieren betekent vaak: minder rul en droog, maar... : hoge bezettting en toch goed strooisel kan
  Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van - \ 1998
  De Pluimveehouderij 28 (1998)38. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 24.
  vleeskuikens - bezettingsdichtheid - ligstro - kwaliteit - prestatieniveau - broilers - stocking density - litter - quality - performance
  Resultaten van onderzoek naar de strooiselkwaliteit en bezetting bij vleeskuikens.
  Hoktype en welzijn van K.I.-beren
  Bruininx, E.M.A.M. ; Vermeer, H.M. ; Vereijken, P.F.G. ; Wassenaar, T. ; Swinkels, J.W.G.M. - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.203) - 52
  dierenwelzijn - varkensstallen - beren (varkens) - stallen - roostervloeren - vloeren - bezettingsdichtheid - hokken - animal welfare - pig housing - boars - stalls - grid floors - floors - stocking density - pens
  Studiedagen eendenhouder, kalkoenenhouderij, vleeskuikenhouderij, nertsenhouderij
  Anonymous, - \ 1998
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 75) - 33
  dierhouderij - kwaliteit - huisvesting, dieren - eenden - kalkoenen - vleeskuikens - bezettingsdichtheid - dierenwelzijn - pelsdierhouderij - nerts - animal husbandry - quality - animal housing - ducks - turkeys - broilers - stocking density - animal welfare - fur farming - mink
  Teksten van de inleidingen gehouden op de studiemiddagen van 15 t/m 18 september 1998.
  Aantal zeugen per groep in relatie tot bedrijfsgrootte
  Vermeer, H. ; Roelofs, P. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)5. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 12.
  zeugen - fokkerijmethoden - bezettingsdichtheid - huisvesting, dieren - bedrijfsgrootte in de landbouw - groepsgrootte - groepshuisvesting - sows - animal breeding methods - stocking density - group size - animal housing - farm size - group housing
  Bij groepshuisvesting geven vaste dekgroepen wat extra zekerheid: minder onrust en minder arbeid en daardoor een betere kans op goede technische resultaten. Op grote bedrijven is dit gemakkelijker te realiseren dan op kleinere.
  Hoktype en welzijn van KI-beren
  Bruininx, E. ; Vermeer, H. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)3. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 23.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - beren (varkens) - stallen - roostervloeren - vloeren - bezettingsdichtheid - animal welfare - animal housing - boars - stalls - grid floors - floors - stocking density
  Het Varkensbesluit van 1994 stelt met het oog op het welzijn van beren eisen aan hokuitvoering en hokoppervlak. Vanwege de beperkte informatie over huisvesting en welzijn van beren is op K.I.-stations onderzoek gedaan naar de relaties tussen hoktype en welzijn. Beren in strohokken hadden minder huid- en klauwbeschadigingen dan beren in voerligboxen.
  Veel aandacht voor klimaat en welzijn dier in het high-techbedrijf
  Kant, P. ; Lent, J. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)4. - ISSN 1386-8470 - p. 5 - 6.
  stallen - melkvee - melkveehouderij - ligboxen - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - bezettingsdichtheid - roostervloeren - vloeren - milieubeheersing - gebouwen - regulatie - klimaat - stalls - dairy cattle - dairy farming - cubicles - animal welfare - animal housing - stocking density - grid floors - floors - environmental control - buildings - regulation - climate
  Om problemen met hittestress bij warme zomerdagen in de stal te voorkomen wordt een nieuw dak- en ventilatiesysteem uitgeprobeerd. Ook bij de stalinrichting en de vloer is er extra aandacht voor het welzijn van de dieren.
  Opzet vervolgonderzoek met verrijkte kooien
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)3. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 6.
  stallen - hennen - batterijhuisvesting - pluimveehokken - ligstro - bezettingsdichtheid - eieren - eierproducten - kwaliteit - prestatieniveau - stalls - hens - battery husbandry - poultry housing - litter - stocking density - eggs - egg products - quality - performance
  Loopafstand en groepsgrootte bij vleeseenden
  Buisonjé, F.E. de - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 32 - 35.
  diervoedering - jonge dieren - vleesproductie - voerverdelers - drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - groei - ontwikkeling - bezettingsdichtheid - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - animal feeding - young animals - meat production - feed dispensers - drinkers - bowl drinkers - pumps - growth - development - stocking density - productivity - profitability - animal husbandry
  In een proef met 1680 Peking-eenden is het effect onderzocht van verschil in loopafstand tussen voer en water (3 of 12 meter) en van verschil in groepsgrootte (85 of 340 eenden). Het onderzoek had betrekking op de technische resultaten, de toestand van het verenpak en de mate van botvorming in het scheenbeenbotje.
  Invloed groter leefoppervlak per hen op klimaat bij batterij-huisvesting
  Ellen, H.H. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 12.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - hennen - batterijhuisvesting - bezettingsdichtheid - milieubeheersing - gebouwen - regulatie - klimaat - overheidsbeleid - diergezondheid - landen van de europese unie - veterinaire hygiëne - animal welfare - animal housing - hens - battery husbandry - stocking density - environmental control - buildings - regulation - climate - government policy - animal health - european union countries - veterinary hygiene
  In verband met het welzijn van de dieren, is het huisvesten van leghennen nog steeds in discussie. Een van de onderwerpen daarbij is het aantal cm2 leefoppervlakte. Hiervoor zijn onlangs in Europees verband voorstellen gedaan. In dit artikel gaan we in op de consequenties die deze voorstellen kunnen hebben op de klimaatbeheersing in een stal met batterijhuisvesting.
  Welzijn van vleesstieren kan beter
  Heutinck, L. ; Smits, D. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)6. - ISSN 1386-8470 - p. 33 - 34.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergeneeskunde - vleesvee - stieren (bulls) - bezettingsdichtheid - dieren - territorium - habitats - milieu - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - animal welfare - animal housing - veterinary science - beef cattle - bulls - stocking density - animals - territory - habitats - environment - productivity - profitability - animal husbandry
  In het kader van welzijnsonderzoek bij vleesstieren is in 1996 op het Proefbedrijf Vleesvee van de Waiboerhoeve in Lelystad een project gestart. In drie ronden van 64 Piemontese kruislingstieren wordt gekeken naar het effect van een zacht ligbed en een vergroting van beschikbaar oppervlak per stier op gezondheid, gedrag en technische resultaten. Daarnaast wordt een aantal milieutechnische aspecten van de verschillende huisvestingssystemen onderzocht.
  Invloed bezettingsdichtheid op strooiselkwaliteit bij traditionele huisvesting en bij strooiselbeluchting
  Middelkoop, J.H. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 25.
  bezettingsdichtheid - vleeskuikens - ligstro - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - wetgeving - nederland - dierenbescherming - stocking density - broilers - litter - animal welfare - animal housing - legislation - netherlands - animal protection
  In het kader van de Gezondheid+ en Welzijnswet voor Dieren worden eisen gesteld aan de huisvesting en verzorging van onze dieren.
  Eetgedrag en activiteit bij verschillende bezetting per vierkante meter en per pan
  Kroon, J.M.M. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 20.
  bezettingsdichtheid - vleeskuikens - voerverdelers - drinkbakken - foerageren - voedingsgedrag - instinct - stocking density - broilers - feed dispensers - drinkers - foraging - feeding behaviour - instinct
  Het PP doet onderzoek naar de effecten van verschillende bezettingsdichtheden per vierkante meter op technische resultaten. Een eerdere proef wees uit dat een hogere bezetting per vierkante meter een slechter technisch resultaat gaf, maar een beter saldo per vierkante meter. In deze oriënterende proef is onderzocht wat het effect is van een hogere bezetting per vierkante meter en per pan op het eetgedrag en de activiteit van vleeskuikens.
  Effect bezettingsdichtheid op gedrag van vleeskuikenouderdieren
  Haar, J.W. van der; Weidgraaf, K. ; Wijbenga, T. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)3. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 20.
  bezettingsdichtheid - vleeskuikens - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergedrag - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - vleeskuikenouderdieren - stocking density - broilers - animal welfare - animal housing - animal behaviour - social behaviour - communication between animals - broiler breeders
  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) heeft onderzoek verricht naar de invloed van de bezettingsdichtheid op het gedrag van vleeskuikenouderdieren. Dit onderzoek is uitgevoerd bij een grondhuisvestingssysteem en bij groepskooien (Commune-systeem). In dit artikel worden de resultaten van dit onderzoek besproken.
  Welzijnsvriendelijke volierehuisvesting voor leghennen: managementondersteuning bij controle op gezondheid en productie
  Lokhorst, C. - \ 1997
  Agro Informatica 4 (1997). - ISSN 0925-4455 - p. 13 - 15.
  mechanisatie - automatisering - hennen - landbouwbedrijven - pluimveehokken - bezettingsdichtheid - computer software - toepassingen - bedrijfsinformatiesystemen - mechanization - automation - hens - farms - poultry housing - stocking density - computer software - applications - management information systems
  Het IMAG-DLO heeft een computerprogramma ontwikkeld dat legpluimveehouders kan ondersteunen bij de dagelijkse productiebewaking. Dit expertsysteem vergelijkt kengetallen met normwaarden en signaleert productie- en gezondheidsstoornissen. Het systeem is zover gereed dat een praktijktest kan worden uitgevoerd
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.