Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 76

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Luchtcirculatie, kasklimaat en productie: Deel rapportage maart-oktober 2004
  Gelder, A. de; Campen, J.B. ; Stanghellini, C. - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving B.V. Glastuinbouw (PPO 416116052) - 28
  kastechniek - luchttemperatuur - omloop - binnenklimaat - gewasproductie - teelt onder bescherming - greenhouse technology - air temperature - circulation - indoor climate - crop production - protected cultivation
  In kassen treedt veel luchtbeweging op. De invloed van geforceerde luchtbeweging in de kas ten gevolge van verwarming en/of ventilatoren in combinatie met luchtverdeelsystemen op de ruimtelijke klimaatverdeling en de daaraan gekoppelde fysische en fysiologische processen in het gewas zijn vrijwel onbekend. Uit het onderzoek met een gesloten kas (Schoonderbeek et al. 2003) kwam naar voren dat de geforceerde luchtbeweging een belangrijke verandering in het kasklimaat rond de plant tot gevolg had. De veronderstelling is dat deze verandering heeft bijgedragen aan de, in dat onderzoek gevonden, meerproductie en de behaalde energie-efficiëntie. Naar aanleiding van de resultaten van het gesloten kas experiment is door de LTO commissie tomaat gevraagd om nader onderzoek naar de oorzaken van de productieverhoging ten opzichte van de verhoging die op basis van simulatiemodellen werd verwacht. In de huidige gewasgroeimodellen is een vaste waarde aangenomen voor de grenslaagweerstand. Bij teeltsystemen, waarin luchtbeweging door geforceerde ventilatie of door beweging van planten optreedt, zal deze weerstand veranderen. Door verlaging van de weerstand kan als gevolg van een hogere CO2 uitwisseling de maximale fotosynthese toenemen. Een verlaging van de weerstand kan de transpiratie doen toenemen. Verder heeft geforceerde luchtbeweging invloed op de ruimtelijke klimaatverdeling voor temperatuur en vochtigheid. De verschillen in absolute luchtvochtigheid worden onder normale condities gering verondersteld. Een nadere analyse van het microklimaat, voor CO2 en vochtuitwisseling en de ruimtelijke verdeling bij geforceerde luchtbeweging en de daaraan gekoppelde gewasreacties geeft inzicht in de onderliggende mechanismen voor productieverbetering. Het onderzoek richt zich op de korte termijn effecten van luchtcirculatie. Benutting van deze kennis bij de keuze en besturing van de klimaatinstallaties in normale en (semi) gesloten kassen biedt uitstekende mogelijkheden om op energie-efficiënte wijze meerproductie te verkrijgen.
  Energiebesparing door aangepaste vochtregulatie
  Houter, G. ; Gelder, A. de; Rijpsma, E.C. ; Roos, M. ; Paternotte, S.J. ; Zwart, H.F. de - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 416.16017) - 66
  energiebehoud - kassen - vochtigheid - bestrijdingsmethoden - teelt onder bescherming - nederland - binnenklimaat - energy conservation - greenhouses - humidity - control methods - protected cultivation - netherlands - indoor climate
  Het project Energiebesparing door aangepaste vochtregulatie had tot doel de ontwikkeling van een energieefficiënte strategie voor het geïntegreerde gebruik van minimum buis, minimum raam en doekstand. Daarvoor is in het najaar van 2003 een proef bij PPO uitgevoerd met tomaat met 4 verschillende vochtstrategieën bestaande uit de combinatie van 2 vochtgrenzen (vochtregulatie vanaf 85 of 91 % RV) en het al dan niet toepassen van een vochtafhankelijke minimum buis. De gebruikte luchtvochtigheid in de regeling was gebaseerd op de RV bij de berekende vruchttemperatuur. De resultaten lieten zien dat de toegepaste vochtregulatie bestaande uit eerst een vochtafhankelijke vochtkier in het scherm (maximum 4 %), gevolgd door een vochtafhankelijke minimum raamstand en tot slot een vochtafhankelijke minimum buistemperatuur een efficiënte regelstrategie is om te voorkomen dat de luchtvochtigheid in de kas te veel opliep. Hierbij wordt de vochtafvoer door condensatie op een koud kasdek zo veel mogelijk bevorderd. Vaste schermkieren, vaste minimum raamstanden of vaste minimum buistemperaturen zijn niet toegepast. Verder werd de verdamping niet extra gestimuleerd. Bij de toegepaste vochtregulatie werd geregeld op basis van de luchtvochtigheid bij de traag opwarmende vruchten. Dit bleek een energie-efficiënte wijze te zijn. Doordat bij het regelen op de luchtvochtigheid van de vruchten alleen op moment dat het moet ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen, kan het vochtniveau enkele procenten hoger liggen dan als op de luchtvochtigheid van de kaslucht vocht wordt geregeld. Simulatieresultaten gaven aan dat afhankelijk van het toegepaste vochtniveau op jaarbasis 13 tot 35 % energie bespaard kon worden ten opzichte van een praktijkregeling (geschermde teelt met jaarverbruik van 51 m3/m2) en dat bij de toegepaste vochtregulatie minder kans op natslag was. De toegepaste vochtregulatie is eenvoudig van opzet en sluit aan bij de regelingen en instelmogelijkheden van de moderne klimaatcomputers. De toegepaste vochtgrenzen hebben in het najaar niet geleid tot grote problemen met Botrytis, ondanks dat door het inbrengen van Botrytis sporen de infectiedruk in de afdelingen was opgevoerd. Wel nam aan het einde van de teelt bij alle behandelingen de aantasting door Botrytis in dezelfde mate toe. Of de vochtgrenzen ook in de praktijk jaarrond verhoogd kunnen worden zonder grote problemen met Botrytis, hangt af van teelthandelingen, watergeefstrategie, aanwezige infectiedruk en duur tot einde van teelt. In het uitgevoerd onderzoek leidde het moment van blad snijden, vroeg (voor 9:30 uur) of laat (na 15 uur), niet tot duidelijk meer of minder Botrytis. Hierbij moet worden aangetekend dat er een flinke spreiding was in de mate van aantasting tussen de behandelingen en binnen de afdelingen.
  Energiebesparing door verdampingsbeperking via klimaatregeling
  Stanghellini, C. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 309) - ISBN 9789067548724 - 31
  kassen - energiebehoud - vochtigheid - controle - binnenklimaat - greenhouses - energy conservation - humidity - control - indoor climate
  Gewasverdamping in een kas is het verplaatsen van water vanuit het wortelmilieu naar de kasbuitenlucht en/of condensatieoppervlakte. Om dit proces in gang te zetten moeten er water en energie voor het verdampingsproces aan het bladoppervlak beschikbaar zijn (“bron”). Om dit proces in gang te houden moet de waterdamp worden afgevoerd uit de kaslucht, door ventilatie en/ of condensatie (“afvoer”).
  Multifunctioneel gebruik van een tuinbouwkas met kelder : voorstudie naar technisch en economisch perspectief
  Campen, J.B. ; Zwart, H.F. de - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 272) - ISBN 9789067548366 - 19
  kassen - irrigatiewater - kelders - reservoirs - energiebehoud - warmtebehoud - koelsystemen - binnenklimaat - greenhouses - irrigation water - cellars - reservoirs - energy conservation - heat conservation - cooling systems - indoor climate
  Recent is een plan gepresenteerd voor een kas met wateropslag in de kelder waarbij verschillende opties denkbaar zijn om het water onder de vloer voor meerdere doelen in te zetten (regenwateropslag, calamiteitenberging, warmteopslag). Agrotechnology and Food Innovations heeft gekeken of deze kelder ook gebruikt kan worden in het kader van gesloten, energiezuinige kasteelten waarvoor korte termijn buffering en klimatisering van de kas nodig zijn. Een korte termijn warmtebuffer zorgt ervoor dat de benodigde capaciteit van aquifers in termen van het te verpompen debiet per tijdseenheid kleiner kan worden, wat zorgt voor een aanzienlijke kosten reductie. Naast de functie van opslagruimte is ook gekeken naar de mogelijkheid om de waterkelder te gebruiken als koeler voor de kaslucht. Eerst is de koelcapaciteit onderzocht indien de kaslucht over het koude wateroppervlak wordt geblazen. Het bleek dat het niet mogelijk was om én een grote koelcapaciteit te hebben én een efficiënte lang termijn warmte-opslag te kunnen realiseren. Daarom is in een tweede concept gekeken naar de perspectieven van het versproeien van koud water in een luchtstroom die door de kelder onder de vloer wordt getrokken. Deze uitvoeringsvorm voldoet aan de eisen voor wat betreft koelcapaciteit en warmte-opslagefficiëntie en vormt dus een alternatief voor het gebruik van luchtbehandelingskasten voor de koeiling van kassen. Alle mogelijke additionele functies van een waterkelder onder de kasvloer bieden echter geen of nauwelijks meerwaarde ten opzichte van alternatieven (standaard regenwaterbassin, water-opslag tanks en luchtbehandelingskasten). De economische haalbaarheid van een waterkelder onder de kas wordt dus vrijwel geheel bepaald door de waarde die door waterschappen aan een calamiteiten berging wordt toegekend.
  Praktijkexperiment duurzame energieverzameling door middel van daksproeiers
  Zwart, H.F. de - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 233) - ISBN 9789067548083 - 49
  energiegebruik - duurzaamheid (sustainability) - zonne-energie - warmteopslag - watervoerende lagen - koelsystemen - warmteoverdracht - meting - binnenklimaat - glastuinbouw - energy consumption - sustainability - solar energy - heat retention - aquifers - cooling systems - heat transfer - measurement - indoor climate - greenhouse horticulture
  Kassen hebben in de zomer veel warmte over en komen in de winter warmte tekort. Wanneer de overtollige warmte in de zomer verzameld en opgeslagen kan worden zou de kas in de winter met duurzame energie verwarmd kunnen worden. Omdat het om grote hoeveelheden warmte gaat kunnen de zomerse overschotten niet in bovengrondse buffers worden opgeslagen, maar moeten hier ondergrondse watervoerende lagen worden gebruikt (aquifers, zie KADER 3). Warmteopslag in aquifers kan door water tussen twee putten heen en weer te pompen, waarbij de ene put zo’n 5 °C kouder dan de gemiddelde bodemteperatuur is en de andere zo’n 5 °C warmer. De warmte en koudeverliezen blijven hierdoor beperkt. Het zal duidelijk zijn dat voor de toepassing van warmte met een temperatuur van rond de 15 °C een warmtepomp gebruikt moet worden (Zie KADER 1). Deze warmtepomp koelt het water uit de warme put af naar zo’n 5 °C en maakt hiermee een bron met koud water. Om in de winter van het volgende jaar opnieuw van de warmtepomp gebruik te kunnen maken moet dit koude water weer worden opgewarmd. A&F in Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om deze opwarming te realiseren met standaard dekbesproeiingssystemen. Dit zijn relatief goedkope systemen die ook nu al op veel kassen gebruikt worden. Het belangrijkste verschil tussen het nu onderzochte systeem in de bestaande systemen is dat bij gangbare sproeiers kaskoeling plaatsvindt door verdamping van water, en in het voorgestelde nieuwe systeem de lage temperatuur van het opgespoten water koeling aan de kas geeft. Zo worden drie vliegen in één klap geslagen namelijk: 1. de sproeiers geven een groter koelvermogen 2. er wordt duurzame energie verzameld, waarmee in de winter gas kan worden bespaard 3. het verdampingsverlies wordt beperkt.
  Test of the Boreal Gasfinder 2.0 for methane measurements and Vaisala AMT-100 sensor for ammonia measurements in animal houses
  Hofschreuder, P. ; Ploegaert, J.P.M. ; Starmans, D.A.J. ; Top, S.G. van den - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations, WUR (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 295) - ISBN 9789067548557 - 48
  meteorologische instrumenten - ammoniak - methaan - emissie - huisvesting, dieren - kalibratie - binnenklimaat - meteorological instruments - ammonia - methane - emission - animal housing - calibration - indoor climate
  Stalklimaat en hokgebruik bij gespeende biggen in de biologische varkenshouderij
  Aarnink, A.J.A. ; Wagemans, M.J.M. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 202) - ISBN 9789067547994 - 97
  biologische landbouw - varkenshouderij - biggen - huisvesting, dieren - ventilatie - klimaatregeling - binnenklimaat - organic farming - pig farming - piglets - animal housing - ventilation - air conditioning - indoor climate
  A good indoor climate in houses for weaned piglets is essential for their health and well-being. Little is known about optimal climate systems in organic pig farming. Within this study measurements and observations have been done on 5 organic pig farms and on one experimental farm to advise on optimal climate systems for weaned piglets. Furthermore, model calculations have been done to determine set points for the climate control system. On all farms the climate system could be improved. Problems were mainly related to the effect of the opening to the outside yard on the ventilation pattern inside the room. It is advised to create variation in climate conditions at different locations inside the pen. Offering a nest or a thick layer of straw can increase this variation. This also gives the opportunity for lower room temperatures when compared to regular housed piglets. Healthy, well eating piglets can cope with low temperatures when they have the opportunity to lie at a draught free and warm location.
  Well being in Hospitals. Design-aids for Functionally sound Therapeutic Buildings
  Sicco, S. Di - \ 2004
  Eindhoven University of Technology. Promotor(en): P. Schmid, co-promotor(en): A.F. van Wagenberg. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789068145786 - 314
  ziekenhuizen - kantoorziekte - milieubeheersing - duurzaamheid (sustainability) - architectuur - ontwerp - klimaat - regulatie - arbeidsplaatsen - arbeidsomstandigheden - gezondheidszorg - efficiëntie - gezondheid op het werk - welzijn - binnenklimaat - hospitals - architecture - design - efficiency - climate - regulation - work places - working conditions - occupational health - health care - sick building syndrome - environmental control - sustainability - well-being - indoor climate
  Energiezuinig verwarmen, koelen en ontvochtigen van een potplantengewas met Fiwihex warmtewisselaars
  Zwart, H.F. de - \ 2003
  Wageningen : IMAG (Rapport / InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster : Serie achtergrondrapporten nr. 03.2.060) - ISBN 9789050592109
  potplanten - energie-uitwisseling - warmteuitwisseling - binnenklimaat - glastuinbouw - pot plants - energy exchange - heat exchange - indoor climate - greenhouse horticulture
  Verwarmings-, koel- en ontvochtigingscapaciteit van Fiwihex warmtewisselaars
  Zwart, H.F. de - \ 2003
  Wageningen : IMAG (Rapport / InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster : Serie achtergrondrapporten nr. 03.2.017)
  energie-uitwisseling - warmteuitwisseling - binnenklimaat - glastuinbouw - energy exchange - heat exchange - indoor climate - greenhouse horticulture
  Voorkomen van voortakken bij Phalaenopsis: Invloed kastemperatuur op voortakken Phalaenopsis (Project 42-5207)
  Kromwijk, J.A.M. - \ 2003
  Naaldwijk : PPO Sector Glastuinbouw (Rapporten PPO Sector Glastuinbouw ) - 48
  sierplanten - orchideeën als sierplanten - phalaenopsis - geconditioneerde teelt - binnenklimaat - nederland - ornamental plants - ornamental orchids - phalaenopsis - conditioned cultivation - indoor climate - netherlands
  In 2001/2002 heeft het PPO een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de temperatuur op het voorkomen van voortakken in de teelt van Phalaenopsis. Doel van dit onderzoek was het verminderen van voortakken. Voortakken zijn bloemtakken die tijdens de vegetatieve fase al uit gaan groeien. Deze voortakken worden over het algemeen weggebroken, wat productie en arbeid kost. Een weggebroken voortak betekent bovendien een bloemtak minder bij aflevering van de bloeiende plant. Allereerst is nagegaan wat in de literatuur al bekend was over de invloed van de temperatuur op de bloei bij Phalaenopsis. Daarna is een teeltproef opgezet waarbij zes meer of minder gevoelige cultivars geteeld zijn bij zes kastemperaturen: 22, 24, 26, 28, 30 en 32C. De proef is uitgevoerd in geconditioneerde kassen waar zowel verwarmd als gekoeld kon worden. Daardoor zijn de ingestelde kastemperaturen goed gerealiseerd.
  Benadering van temperatuur grenzen bij temperatuurintegratie
  Gelder, A. de - \ 2003
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 18
  temperatuur - integratie - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - energie - beperkende factoren - snijbloemen - binnenklimaat - temperature - integration - protected cultivation - cultural methods - energy - limiting factors - cut flowers - indoor climate
  Het project Inventarisatie grenzen temperatuurintegratie voor meerdere gewassen is in 2002 uitgevoerd. Gitta Scholte-Wassink en Karst Weening hebben met de leveranciers van kasklimaatregelingen gesproken en hebben interviews gehouden met gewasonderzoekers en een aantal telers. Zij hebben via literatuuronderzoek gezocht naar het antwoord op de vraag welke grenzen moet een teler in acht nemen bij toepassing van temperatuurintegratie. De zoektocht daarnaar leverde feitelijk weinig op. De leveranciers hebben geen harde cijfers en in het onderzoek is nooit naar een grens voor temperatuur gezocht maar altijd naar een optimale constante temperatuur. De literatuur geeft op de vragen naar grenswaarden feitelijk weinig of geen antwoorden. In de loopt van dit project en door andere projecten die gericht zijn op temperatuurintegratie is het besef gegroeid dat temperatuurintegratie niet los gezien kan worden van andere factoren. Plantontwikkeling, lichtintensiteit, CO2 beschikbaarheid, gewenste sturing van het gewas zijn allemaal factoren die mede het toepassen van temperatuurintegratie bepalen. Bovengenoemde samenspel van elementen heeft er in geresulteerd dat dit project niet de vooraf gewenste producten oplevert. Het rapport geeft een beschouwing waarom het resultaat niet bereikt kon worden. Achteraf gezien was de doelstelling te ambitieus en is onvoldoende nagedacht over de vraag of grenswaarden wel zo simpel zijn op te schrijven. Dat temperatuurintegratie een instrument is dat telers kunnen inzetten om minder energie te gebruiken staat niet ter discussie. Door het ontbreken van harde grenzen wordt niet het maximale rendement. Dit onderzoek brengt daarin geen duidelijke verbetering.
  Planttemperatuur in relatie tot omgevingsfactoren: metingen voor mogelijke toepasseing in klimaatregeling
  Baas, R. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2003
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 28
  potplanten - temperatuur - milieufactoren - meting - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - binnenklimaat - pot plants - temperature - environmental factors - measurement - protected cultivation - cultural methods - indoor climate
  Onderzocht is in hoeverre het gebruik van planttemperatuur relevante informatie kan leveren die uiteindelijk in een kasklimaatregeling gebruikt zou kunnen worden. Hiertoe zijn temperatuurmetingen uitgevoerd om de optredende plaatselijke en tijdelijke variatie binnen een kas te bepalen. Naast metingen met thermokoppels en infraroodsensoren, zijn met een infraroodscanner thermografische beelden gemaakt. De plaatselijke variatie was met name gering onder omstandigheden waarbij directe zonneinstraling afwezig was. Meting onder omstandigheden zonder directe instraling komt de representativiteit van planttemperatuurmetingen daarom ten goede. De bladtemperatuur was lager dan de bloemtemperatuur bij gerbera en Anthurium, en was in het algemeen ook lager dan de kasluchttemperatuur. Naast invloed van de verdamping speelde de nabijheid van assimilatielampen hierbij een rol: een verhoging van de lichtintensiteit met 50 μmol/m2.s (ca. 4500 lux) verhoogde bij gerbera de blad- of bloemtemperatuur met ca. 1.5 0C.
  Mechanische ventilatie in varkensstallen met uitloop biedt perspectief
  Leeuw, M. de; Wagenberg, V. van - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)3. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  varkensstallen - varkens - ventilatie - kunstmatige ventilatie - klimaatregeling - mechanische methoden - luchtstroming - druk - scharrelhouderij - huisvesting, dieren - varkenshouderij - biologische landbouw - binnenklimaat - pig housing - pigs - ventilation - artificial ventilation - air conditioning - mechanical methods - air flow - pressure - free range husbandry - animal housing - pig farming - organic farming - indoor climate
  De biologische en scharrelvarkenshouderij past veelal natuurlijke ventilatie toe. Deze manier van ventileren is echter minder beheersbaar dan mechanische ventilatie.
  Nieuwe meettechniek toont grote variatie in luchtsnelheid
  Wagenberg, V. van; Leeuw, M. de - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)3. - ISSN 1570-8578 - p. 7 - 9.
  varkens - varkensstallen - ventilatie - luchtstroming - snelheid - lucht - sensors - instrumenten (meters) - meetapparatuur - binnenklimaat - pigs - pig housing - ventilation - air flow - velocity - air - sensors - instruments - meters - indoor climate
  Na een ontwikkelingsfase is een nieuwe meetmethode beschikbaar om luchtsnelheid in een hok te meten. De eerste resultaten geven aan dat de luchtsnelheid in verschillende hokken binnen één afdeling voor gespeende biggen enorm kunnen verschillen.
  Energiebesparing en duurzame energie
  Wagenberg, V. van - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)1. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - varkensstallen - energie - energiegebruik - energiebehoud - energiebronnen - klimaatregeling - ventilatie - verwarming - duurzaamheid (sustainability) - energieterugwinning - binnenklimaat - pig farming - pig housing - energy - energy consumption - energy conservation - energy sources - air conditioning - ventilation - heating - sustainability - energy recovery - indoor climate
  Energie is onmisbaar op het varkensbedrijf en istegelijk een belangrijke kostenpost. Uit oogpunt vankostenbeheersing, duurzaamheid en imago is hetbelangrijk aandacht te besteden aan besparing vanenergie en aan duurzame energie.
  Stalklimaat op Lagekostenbedrijf is goed
  Blanken, K. ; Biewenga, G. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  stallen - huisvesting, dieren - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - klimaatregeling - temperatuur - luchttemperatuur - ventilatie - luchtstroming - natuurlijke ventilatie - ligboxen - loopstallen - binnenklimaat - stalls - animal housing - cattle housing - cow housing - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - pilot farms - demonstration farms - air conditioning - temperature - air temperature - ventilation - air flow - natural ventilation - cubicles - loose housing - indoor climate
  De open stalconstructie van het Lagekostenbedrijf biedt tijdens warme dagen een prima omgeving voor de melkkoeien, mits de windsnelheid buiten hoog genoeg is.
  Analyse energiebesparing door temperatuurintegratie
  Braak, N.J. van de; Zwart, H.F. de - \ 2001
  Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 2001-98) - 15
  kassen - luchttemperatuur - temperatuur - integratie - simulatiemodellen - energiegebruik - besparingen - reductie - binnenklimaat - greenhouses - air temperature - temperature - integration - simulation models - energy consumption - savings - reduction - indoor climate
  De effectiviteit van ventilatie bij drie ventilatiesystemen in afdelingen voor gespeende biggen
  Wagenberg, A.V. van; Smolders, M.A.H.H. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 199) - 31
  ventilatie - varkensstallen - luchtkwaliteit - biggen - klimaatregeling - luchttemperatuur - ammoniak - prestatie van apparatuur - binnenklimaat - ventilation - pig housing - air quality - piglets - air conditioning - air temperature - ammonia - equipment performance - indoor climate
  De luchtverdeling in de stal wordt in belangrijke mate beonvloed door het soort luchtaanvoersysteem. In de varkenshouderij zijn verschillende ventilatiesystemen gebruikelijk. Doel van dit onderzoek is het testen van een meetopstelling om de ventilatieeffectiviteit te bepalen. De verwachting is inzicht te krijgen in de effectiviteit van de ventilatie bij verschillende systemen.
  Feuchteres Klima kann Schaden begrenzen : Tomatenanbau mit start salzhaltigem Wasser
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2001
  TASPO Gartenbaumagazin 9 (2001). - p. 48 - 49.
  tomaten - solanum lycopersicum - plantenvoeding - kwaliteit - watervoorziening - hydrocultuur - zoutgehalte - cultuur zonder grond - klimaat - vochtigheid - binnenklimaat - glastuinbouw - tomatoes - plant nutrition - quality - water supply - hydroponics - salinity - soilless culture - climate - humidity - indoor climate - greenhouse horticulture
  Tomatenteelt op substraat met sterk zouthoudend water veroorzaakt productieverlies. Drie jarig onderzoek van IMAG toont aan dat een vochtig klimaat in de kas de schade kan verminderen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.