Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 51 - 76 / 76

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Computerprogramma STALKL : stalklimaat en energiebalans van stallen
  Ouwerkerk, E.N.J. van - \ 1996
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 96-11) - 62
  huisvesting, dieren - toepassingen - computer software - efficiëntie - energie - energiegebruik - brandstofverbruik - verwarming - ventilatie - binnenklimaat - animal housing - applications - computer software - efficiency - energy - energy consumption - fuel consumption - heating - ventilation - indoor climate
  BOAB, a new development in automated potato storage (in German)
  Hertog, M.L.A.T.M. ; Ceton, C. - \ 1996
  Der Kartoffelbau 47 (1996)7. - ISSN 0022-9156 - p. 248 - 250.
  automatische regeling - gebouwen - computers - milieubeheersing - verwarming - aardappelen - solanum tuberosum - opslag - systemen - ventilatie - binnenklimaat - automatic control - buildings - computers - environmental control - heating - potatoes - solanum tuberosum - storage - systems - ventilation - indoor climate
  Energiebesparing door een verbeterde klimaatregeling in de varkenshouderij
  Ouwerkerk, E.N.J. van - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek V 95-16) - 26
  energiebehoud - verwarming - stallen - ventilatie - binnenklimaat - energiebesparing - energy conservation - heating - stalls - ventilation - indoor climate - energy saving
  Energieverbruik en mogelijkheden van energiebesparing op verwarming en ventilatie in de intensieve veehouderij = Energy consumption and possibilities of energy saving on heating and ventilation in intensive livestock husbandry
  Ouwerkerk, E.N.J. van; Knies, P. - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-30) - ISBN 9789054061021 - 80
  energiebehoud - verwarming - intensieve landbouw - ventilatie - varkenshouderij - pluimveehouderij - landbouwbedrijfsgebouwen - binnenklimaat - energiebesparing - energy conservation - heating - intensive farming - ventilation - pig farming - poultry farming - farm buildings - indoor climate - energy saving
  Het gebruik van energieschermen bij tomaat
  Sluis, B.J. van der; Rijsdijk, A.A. ; Holsteijn, G.P.A. van - \ 1995
  Den Haag : LEI-DLO (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 4.138) - ISBN 9789052423067 - 86
  klimaat - energiebehoud - kassen - verwarming - solanum lycopersicum - tomaten - ventilatie - binnenklimaat - glastuinbouw - climate - energy conservation - greenhouses - heating - solanum lycopersicum - tomatoes - ventilation - indoor climate - greenhouse horticulture
  Studie naar klimatisering van de dekstal in relatie tot emissie en energie
  Mouwen, I.A.A.C. ; Plagge, J.G. - \ 1995
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.125) - 40
  luchtverontreiniging - ammoniak - gebouwen - economie - emissie - energie - energiebeleid - verwarming - isolatie (insulation) - varkensstallen - probleemanalyse - bescherming - temperatuur - ventilatie - vervluchtiging - binnenklimaat - air pollution - ammonia - buildings - economics - emission - energy - energy policy - heating - insulation - pig housing - problem analysis - protection - temperature - ventilation - volatilization - indoor climate
  Temperatuur- en ventilatiebehoefte van gespeende biggen
  Ouwerkerk, E.N.J. van; Scheepens, C.J.M. - \ 1991
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 91-17) - ISBN 9789054060086 - 16
  dierfysiologie - kraamstallen - verwarming - biggen - varkens - stallen - ventilatie - chemische factoren - binnenklimaat - fysische factoren - animal physiology - farrowing houses - heating - piglets - pigs - stalls - ventilation - chemical factors - indoor climate - physical factors
  Handleiding bij het gebruik van het computerprogramma STALKL : stalklimaat en energiebalans van stallen
  Ouwerkerk, E.N.J. van - \ 1991
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 91-67) - 9
  huisvesting, dieren - verwarming - ventilatie - energie - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - computer software - toepassingen - handboeken - binnenklimaat - animal housing - heating - ventilation - energy - efficiency - energy consumption - fuel consumption - computer software - applications - handbooks - indoor climate
  Ontwikkeling van een simulatiemodel voor kasklimaatprocessen : verslag van een literatuuronderzoek
  Bokhorst, D. ; Breuer, J.J.G. ; Braak, N.J. van de - \ 1990
  Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-555) - 80
  kassen - klimaat - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - verwarming - ventilatie - overzichten - samenvatten - literatuur - documentatie - wiskundige modellen - onderzoek - binnenklimaat - greenhouses - climate - computer simulation - simulation - simulation models - heating - ventilation - reviews - abstracting - literature - documentation - mathematical models - research - indoor climate
  Klimaatsnormen voor varkens
  Klooster, C.E. van 't - \ 1989
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.43) - 56
  klimaatregeling - woningen - verwarming - huizen - varkensstallen - ventilatie - binnenklimaat - air conditioning - dwellings - heating - homes - pig housing - ventilation - indoor climate
  In verband met ontwikkelingen in de Nederlandse varkenshouderij die een bijstelling van de klimaatseisen nodig maakten is een werkgroep in het leven geroepen om de bestaande normen betreffende thermisch klimaat, luchtkwaliteit, ventilatie hoeveelheden, licht en geluid te herzien en uit te breiden. Naast nieuwe normen heeft de werkgroep een lijst met aanbevelingen voor nader onderzoek opgesteld
  Ziektekiemen hebben meer kans in een slecht stalklimaat.
  Verhagen, J.M.F. ; Verstegen, M.W.A. ; Hel, W. van der - \ 1989
  Boerderij 74 (1989)3. - ISSN 0006-5617 - p. 34 - 36.
  diergezondheid - verwarming - hygiëne - varkensstallen - ventilatie - binnenklimaat - animal health - heating - hygiene - pig housing - ventilation - indoor climate
  Jaarbelastingsduurkromme en energiebesparing voor de Nederlandse glastuinbouw : een studie naar relevante invloeden
  Breuer, J.J.G. - \ 1987
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 90) - 67
  bedrijven - energie - energiebehoud - ondernemingen - verwarmingsapparatuur - verwarming - nederland - kracht - aanbod - ventilatie - ventilatoren - binnenklimaat - energiebesparing - glastuinbouw - businesses - energy - energy conservation - enterprises - heaters - heating - netherlands - power - supply - ventilation - ventilators - indoor climate - energy saving - greenhouse horticulture
  Voor 3 verschillende teelten van groenten en snijbloemen is de invloed van een aantal factoren op de jaarbelastingsduurkromme onderzocht. De onderzochte factoren zijn de warmtedoorgangscoefficient van een kas (k-waarde), de minimumbuisteperatuur, het droogstoken, het lichtafhankelijk verhogen van de stooktemperatuur en het wijzigen van de binnentemperatuur . Bij het onderzoek is gekeken naar de energiebesparing en de verandering van het verloop van de jaarbelastingsduurkromme, t.g.v. variaties in de 5 genoemde factoren. I.v.m. de keuze van de k-waarde bij de uitgangspunten is in een vooronderzoek gekeken naar de invloed van een aantal factoren op de warmtedoorgangscoefficient van een kas
  Air pollution in Dutch homes : an exploratory study in environmental epidemiology
  Lebret, E. - \ 1985
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): E.H. Adema; K. Biersteker. - Wageningen : Lebret - 142
  lucht - hygiëne - luchtverontreiniging - microklimaat - gebouwen - klimaatregeling - ventilatie - koelen - verwarming - onderzoek - nederland - binnenklimaat - air - hygiene - air pollution - microclimate - buildings - air conditioning - ventilation - cooling - heating - research - netherlands - indoor climate

  The subject of air pollution in homes is of interest for people from various backgrounds. Medical doctors, environmentalists, building engineers, public health officers, gas industry and consumer organisations all have to deal with indoor air quality problems in one way or the other. It is therefore necessary to introduce briefly several issues of indoor air pollution, which may be commom knowledge for some readers but not for others.

  The report is devided in two parts; one which describes the study and one which contains the results. The figures and tables are separated from the text.

  In part 1, the subject of air pollution in homes and the background of the study are introduced in chapter 1. Chapter 2 gives an overview of indoor air pollution research methodology and sketches the current state of knowledge. In chapter 3, the study design is presented; this chaper is arranged according to the three main measurement programs which form the body of the study. The statistical techniques, which were used for the data analysis in part 2, are briefly introduced in the final part of chapter 3.

  Part 2 presents the results of the study. First, a description is given of some general characteristics of the homes which were studied. In chapters 3 to 6, the measurement results for the pollutants under study are treated separately. In these chapters, the associations between indoor pollutant levels and characteristics of the homes are described and each chapter ends with a summary and discussion. In the final chapter, a general discussion on air pollution in Dutch homes is given from the perspective of public health.

  Indoor air '84: veel aandacht voor 'sick buildings'
  Brunekreef, B. - \ 1985
  Bouw : vakblad voor het bouwmanagement 40 (1985)1. - ISSN 0366-2330 - p. 40 - 41.
  klimaatregeling - gebouwen - woningen - verwarming - huizen - microklimaat - ventilatie - binnenklimaat - air conditioning - buildings - dwellings - heating - homes - microclimate - ventilation - indoor climate
  Een schets van de onderzoeksresultaten op het gebied van binnenlucht en binnenmilieu, m.n. de effecten van materialen en organismen op de gezondheid van de mens
  Mutagene activiteit van het binnenluchtaerosol
  Boleij, J.S.M. ; Houdt, J.J. van; Alink, G.M. ; Jongen, W.M.F. - \ 1984
  Lucht en Omgeving 1 (1984)2. - ISSN 0168-8138 - p. 49 - 52.
  atmosfeer - aërosolen - samenstelling - stof - luchtverontreiniging - luchtkwaliteit - mutagenen - chemicaliën - schade - verwarming - ventilatie - binnenklimaat - atmosphere - aerosols - composition - dust - air pollution - air quality - mutagens - chemicals - damage - heating - ventilation - indoor climate
  De technische vernieuwing van huishoudelijke apparaten met het oog op de energie- en waterbesparing
  Logman, H.W. - \ 1984
  In: NITHOO : nieuwe inventarisatie toegepaste huishoudwetenschappen, onderzoek en onderwijs / van Leeuwen, H., Ruiter, C., Guenther, H., Den Haag : NITHOO-VUGA - p. B81 - 7.
  toestellen - woningen - energiebehoud - gezondheid - verwarming - huizen - huishoudelijke uitrusting - huishoudens - ventilatie - uitrusting - binnenklimaat - appliances - dwellings - energy conservation - health - heating - homes - household equipment - households - ventilation - equipment - indoor climate
  Stikstofdioxide in Nederlandse woningen
  Noy, D. ; Lebret, E. - \ 1983
  's-Gravenhage : Staatsdrukkerij - ISBN 9789034601643 - 16
  lucht - luchtverontreiniging - verwarming - hygiëne - nederland - stikstofdioxide - ventilatie - binnenklimaat - air - air pollution - heating - hygiene - netherlands - nitrogen dioxide - ventilation - indoor climate
  Rapportage U.S.A.-reis, 2 t/m 24 oktober 1981
  Mulder, W.P. ; Post, C.J. v.d. - \ 1981
  Wageningen : IMAG - 30
  gebouwen - klimaat - beschrijvingen - milieubeheersing - geografie - kassen - verwarmingsapparatuur - verwarming - microklimaat - regio's - regulatie - reizen - vs - ventilatie - ventilatoren - binnenklimaat - buildings - climate - descriptions - environmental control - geography - greenhouses - heaters - heating - microclimate - regions - regulation - travel - usa - ventilation - ventilators - indoor climate
  Verwarmingssystemen in varkensstallen
  Anonymous, - \ 1979
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublicaties en landbouwdocumentatie no. 4224)
  bibliografieën - verwarming - varkensstallen - ventilatie - binnenklimaat - bibliographies - heating - pig housing - ventilation - indoor climate
  Leidraad bij het aanschaffen van klimaatregelaars voor kassen
  Gieling, T.H. ; Meurs, W.T.M. van - \ 1977
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 78) - 39
  kassen - forceren van planten - verwarming - ventilatie - verwarmingsapparatuur - ventilatoren - nederland - binnenklimaat - greenhouses - forcing - heating - ventilation - heaters - ventilators - netherlands - indoor climate
  Introduktie van een digitale computer bij de regeling van het kasklimaat
  Valentin, J. - \ 1976
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij - 8
  kastechniek - computers - binnenklimaat - regeltechniek - greenhouse technology - computers - indoor climate - control engineering
  Invloed van het buitenklimaat op het ventileren van varkensstallen
  Brandsma, C. - \ 1976
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 74) - 37
  verwarming - nederland - varkensstallen - ventilatie - binnenklimaat - heating - netherlands - pig housing - ventilation - indoor climate
  Energiebesparing in de glastuinbouw
  Meijndert, J. ; Verveer, J.B. ; Meer, T.J.M. van der - \ 1976
  Naaldwijk : [s.n.] (Informatiereeks / Proefstation voor de groenten- en fruitteelt onder glas no. 33) - 28
  teelt onder bescherming - tuinbouw - kassen - forceren van planten - verwarming - ventilatie - milieubeheersing - gebouwen - regulatie - klimaat - binnenklimaat - protected cultivation - horticulture - greenhouses - forcing - heating - ventilation - environmental control - buildings - regulation - climate - indoor climate
  Beter overweg met de klimaatregeling
  Strijbosch, T. - \ 1975
  Naaldwijk : [s.n.] (Informatiereeks / Proefstation voor de groenten- en fruitteelt onder glas no. 25) - 16
  teelt onder bescherming - tuinbouw - kassen - verwarming - forceren van planten - milieubeheersing - gebouwen - regulatie - klimaat - ventilatie - binnenklimaat - protected cultivation - horticulture - greenhouses - heating - forcing - environmental control - buildings - regulation - climate - ventilation - indoor climate
  Perspectieven voor total energy en warmtepompen in de glastuinbouw
  Huijs, J.P.G. - \ 1975
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 14) - 16
  teelt onder bescherming - tuinbouw - kassen - forceren van planten - verwarming - ventilatie - energiebeleid - energie - economie - probleemanalyse - binnenklimaat - protected cultivation - horticulture - greenhouses - forcing - heating - ventilation - energy policy - energy - economics - problem analysis - indoor climate
  Verwarmingssystemen voor varkensstallen
  Glerum, J.C. - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Insituut voor landbouwbedrijfsgebouwen no. 55) - 34
  varkensstallen - gebouwen - verwarmingssystemen - varkens - verwarming - ventilatie - bescherming - warmte - zonnestraling - binnenklimaat - pig housing - buildings - heating systems - pigs - heating - ventilation - protection - heat - solar radiation - indoor climate
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.