Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 73

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Identification of unknown residues : using bioassay directed fractionation, UPLC/TOFMS analysis and database searching
  Peters, R.J.B. ; Rijk, J.C.W. ; Oosterink, J.E. ; Nijrolder, A.W.J.M. ; Nielen, M.W.F. - \ 2009
  Wageningen : Rikilt - Institute of Food Safety (Report / RIKILT 2009.013) - 47
  residuen - analytische methoden - biotesten - vloeistofchromatografie - massaspectrometrie - residues - analytical methods - bioassays - liquid chromatography - mass spectrometry
  Nowadays a large number of compounds are determined in environmental and food samples. Biological tests are used to screen samples for large groups of compounds having a particular effect, but it is often difficult to identify a specific compound when a positive effect is observed. The identification of an unknown compound is a challenge for analytical chemistry in environmental analysis, food analysis, as well as in clinical and forensic toxicology. This study reports on the development of a procedure for the identification of unknown residues in samples suspected of containing illegal substances and samples showing bioactivity in bioassay - or microbiological screening assays. For testing purposes several samples were selected; a number of so-called "cold cases", historical samples that were suspected of containing illegal growth promoting substances, herbal mixtures and sport supplements.
  KNPV-werkgroep Phytophthora & Pythium : Uitbreiding van een biotoets voor Phytophthora cactorum in aanrdbei naar een toets voor ziektewering
  Lamers, J.G. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)5. - ISSN 0166-6495 - p. 254 - 254.
  proeven op proefstations - biotesten - fruitteelt - aardbeien - phytophthora cactorum - ziektepreventie - gewasbescherming - station tests - bioassays - fruit growing - strawberries - phytophthora cactorum - disease prevention - plant protection
  Uitbreiding van een biotoets voor Phytophthora cactorum in aardbei naar een toets voor ziektewering
  Optimaliseren van biotoetsen voor het meten van bodemweerbaarheid van Verticillium dahliae en Pythium spp.
  Schreuders, H. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)5. - ISSN 0166-6495 - p. 256 - 256.
  plagenbestrijding - pesticiden - biotesten - milieubescherming - verticillium dahliae - peronosporales - plantenziekteverwekkers - gewasbescherming - bodemweerbaarheid - pest control - pesticides - bioassays - environmental protection - verticillium dahliae - peronosporales - plant pathogens - plant protection - soil suppressiveness
  In de grondgebonden teelten is de bestrijding van ziektes een lastig probleem doordat steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen niet meer gebruikt mogen worden. Daarnaast zijn milieuvriendelijke oplossingen belangrijk. De competentie van de bodem om ziekten en plagen te onderdrukken wordt hierdoor steeds interessanter. De biotoets is op dit moment de enige manier om bodemweerbaarheid te meten
  Biotoets voor chitwoodi
  Gastel, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2009
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)12. - ISSN 1871-093X - p. 7 - 7.
  akkerbouw - meloidogyne chitwoodi - biotesten - biologische technieken - bemonsteren - nematodenbestrijding - arable farming - meloidogyne chitwoodi - bioassays - biological techniques - sampling - nematode control
  In het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing van het Productschap Akkerbouw werkt Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) aan de ontwikkeling van een biotoets waarmee telers zelf kunnen nagaan of een perceel besmet is met het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). De biotoets blijkt gevoeliger te zijn dan de gebruikelijke onderzoeksmethoden. Zeer lage besmettingen van het maïswortelknobbelaaltje, die via een grondmonster vaak niet worden gevonden, kunnen daardoor met de biotoets wel worden aangetoond
  Comparing the sensitivity of four bioassays for acrolein
  Sneekes, A.C. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2009
  Den Helder : IMARES (Report / Wageningen IMARES no. C026.09) - 14
  schepen - waterballast - waterzuivering - acroleïne - biotesten - ecotoxicologie - ships - water ballasting - water treatment - acrolein - bioassays - ecotoxicology
  Introduction of non-indigenous species is a risk associated with discharge of ballast water from ships transporting cargo between regions. The IMO has set out a mandatory framework for ballast water management on board ships. EnvioMar GmbH has developed a Ballast Water Treatment System (BWTS) using acrolein as active substance. The toxicity of the active substance, as well as the residual toxicity of the treated ballast water has to be assessed, according to IMO regulations on BWTS using active ingredients (G9). EnvioMar asked IMARES to conduct bioassays in order to assess the toxicity of the treated ballast water and the active ingredient, acrolein.
  Bodemweerbaarheidstoets voor Rhizoctonia solani
  Postma, J. ; Schilder, M.T. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)2. - ISSN 0166-6495 - p. 81 - 82.
  proeven op proefstations - biotesten - biologische technieken - thanatephorus cucumeris - ziektedistributie - akkerbouw - bodemweerbaarheid - vollegrondsteelt - station tests - bioassays - biological techniques - thanatephorus cucumeris - disease distribution - arable farming - soil suppressiveness - outdoor cropping
  Reeds vele jaren wordt de bodemweerbaarheidstoets die door Pedro Oyarzun werd ontwikkeld met succes toegepast om de ziektewering van verschillende bodems tegen Rhizoctonia solani met elkaar te vergelijken. Deze toets wordt onder gestandaardiseerde condities uitgevoerd in een klimaatcel. Alle gronden worden bij een gelijke vochtspanning (pF 1,7 = -50 mbar) getoetst
  Effects of chronic exposure to low-level herbicide concentrations in mesocosms
  Arts, G.H.P. ; Belgers, D. ; Buijse-Bogdan, L.L. ; Boonstra, J. ; Rhenen-Kersten, C.H. van; Sinkeldam, J.A. - \ 2009
  herbiciden - biotesten - milieueffect - effecten - risicoschatting - mesocosmossen - herbicides - bioassays - environmental impact - effects - risk assessment - mesocosms
  Poster met informatie uit onderzoek naar de effecten op lange termijn van lage concentraties herbiciden op mesocosmossen
  Discussie over het thema - biotoetsen voor het meten van ziekteonderdrukking in grond
  Postma, J. ; Os, G.J. van - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)2. - ISSN 0166-6495 - p. 85 - 85.
  proeven op proefstations - biotesten - biologische technieken - genetische parameters - ziekteresistentie - vollegrondsteelt - station tests - bioassays - biological techniques - genetic parameters - disease resistance - outdoor cropping
  Dit thema biotoetsen voor het bepalen van ziekteonderdrukking leverde een veelheid aan verschillende voordrachten op, waarbij de inzichten en aanpak sterk werden bepaald door het doel waarvoor de biotoets gebruikt wordt. Combinatie van biotoetsen die door verschillende onderzoekers gebruikt worden, zou uiteindelijk kunnen leiden tot een soort 'modelset' voor de bepaling van bodemgezondheid
  Extrapolatie van resultaten uit biotoetsen
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)2. - ISSN 0166-6495 - p. 79 - 80.
  proeven op proefstations - bloembollen - biotesten - biologische technieken - ziekteresistentie - extrapolatie - bodemweerbaarheid - station tests - ornamental bulbs - bioassays - biological techniques - disease resistance - extrapolation - soil suppressiveness
  Bij PPO bloembollen zijn biotoetsen gebruikt om ziektewering vast te stellen in grond met drie organische-stofniveaus. Deze zijn aangelegd in een veldexperiment, uitgevoerd in het project TopSoil+ waarin onder andere gekeken wordt naar de effecten van organische stof op de bodemkwaliteit van duinzandgrond. In 2005 zijn proefvelden aangelegd met drie organische-stofniveaus: 0,7% (oorspronkelijk gehalte), 1,4% en 4,0%
  Biotoetsen als een van de mogelijkheden om bodemgezondheid te meten en te begrijpen
  Korthals, G.W. ; Visser, J.H.M. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)2. - ISSN 0166-6495 - p. 78 - 79.
  biotesten - biologische technieken - experimenteel veldonderzoek - compost - groenbemesters - bodembiologie - grondbewerking - organische stof - thanatephorus cucumeris - akkerbouw - bodempathogenen - biologische grondontsmetting - vollegrondsteelt - bioassays - biological techniques - field experimentation - composts - green manures - soil biology - tillage - organic matter - thanatephorus cucumeris - arable farming - soilborne pathogens - biological soil sterilization - outdoor cropping
  In het onderzoek komt steeds meer aandacht voor aspecten die te maken hebben met algehele bodemgezondheid. Er zijn verschillende grote projecten, zoals de Bodemgezondheidsproef te Vredepeel, waarbij geprobeerd wordt om de Bodemgezondheid te verbeteren. Binnen WUR zijn inmiddels verschillende biotoetsen ontwikkeld. In ons veldonderzoek zijn verschillende biotoetsen gebruikt om in het veld extra waarnemingen te kunnen doen aan de effectiviteit van verschillende maatregelen
  Organische stof en ziektewering in de sierteelt
  Os, G.J. van; Bent, J. van der; Conijn, C.G.M. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)1. - ISSN 0166-6495 - p. 22 - 22.
  gewasbescherming - organische stof - zandgronden - biotesten - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - pythium - thanatephorus cucumeris - narcissus - tulipa - hyacinthus - sierteelt - bodemkwaliteit - plant protection - organic matter - sandy soils - bioassays - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - pythium - thanatephorus cucumeris - narcissus - tulipa - hyacinthus - ornamental horticulture - soil quality
  Resultaten uit lopend onderzoek naar de effecten van organische stof op de bodemkwaliteit van duinzandgrond en de haalbaarheid van geïntegreerde en biologische teelten met een gewasrotatie van 1:7 met bolgewassen, heesters en vaste planten
  Toxiciteit van oliefracties in sediment voor Corophium volutor
  Kaag, N.H.B.M. ; Sneekes, A.C. ; Koelmans, A.A. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 2009
  Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C008/09) - 19
  aquatische toxicologie - mineraaloliën - sedimenttest - milieueffect - corophium - biotesten - chemische analyse - verontreinigende stoffen - experimenteel veldonderzoek - olieverontreinigingen - aquatic toxicology - mineral oils - sediment test - environmental impact - corophium - bioassays - chemical analysis - pollutants - field experimentation - oil spills
  Naar aanleiding van toxiciteitexperimenten zijn milieu risicogrenzen voor minerale olie afgeleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar fracties op basis van kookpunt (lengte van de koolstofketens). In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de voorgestelde risicogrenzen overeenkomen met waargenomen toxiciteit in veldsedimenten. Het oliegehalte werd in deze sedimenten bepaald door middel van XAD-extracties, waarmee het snel desorberend gehalte werd bepaald. Toxiciteit werd bepaald met een 10-daagse test met de slijkgarnaal Corophium volutator.
  Groeiresponstest voor recirculatiewater - Stap 1: Opzet van een Biotoets
  Blok, C. - \ 2008
  irrigatie - irrigatiewater - irrigatieuitrusting - zuiveren - reinigers - scheiding - wassen (activiteit) - biotesten - voedingsstoffen - voedingsoplossingen - groeivertragers - plantengroeiregulatoren - hergebruik van water - irrigation - irrigation water - irrigation equipment - purification - scrubbers - separation - washing - bioassays - nutrients - nutrient solutions - growth retardants - plant growth regulators - water reuse
  De methoden worden gecombineerd toegepast, waarbij methode A als voorselectie wordt gebruikt. Hiermee worden voedingsoplossingen getest bij binnenkomst. Als er een verdachte voedingsoplossing gevonden wordt, starten de testen B en C. Tegen het einde van de testen B en C wordt test A herhaald om na te gaan of de groeiremming op het zelfde niveau aanwezig blijft, of dat de groeiremming afneemt in de tijd (en dus de metingen met methode B en C anders beoordeeld moeten worden
  Assessment of the toxicity of the solid coating PV1 in a marine invironment, using biotests with algae, a rotifer and a bacteria
  Foekema, E.M. ; Sneekes, A.C. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES Texel (Rapport / Wageningen IMARES nr. C059/07) - 19
  afdeklagen - marien milieu - toxische stoffen - biotesten - uitspoelen - bacteriën - algen - rotifera - aquatische toxicologie - coatings - marine environment - toxic substances - bioassays - leaching - bacteria - algae - rotifera - aquatic toxicology
  The toxic potential of substances that may leach from the solid coating PV1 was tested using • the marine bacteria Vibrio fisheri in the Microtox® Basic test • the marine algae Skeletonema costatum in a 72h algal growth inhibition test • the marine rotifer Brachionus plicatilis in the 24 h ROTOX® test The tests were performed with the water accommodated fraction (WAF) of the coating in natural seawater. This WAF was produced following a method that is commonly applied for the production of WAFs in toxicity testing with oil. Solid coating material that was scrapped of a metal plate was mixed for 24 hours in filtered natural seawater in a ratio of 1 mg coating per 1 ml seawater. For a normal coated surface this is the equivalent of 4 ml seawater per 1 cm2 coated surface. The coating material was removed from the solution before exposure in the ecotoxicity tests. A control sample was prepared by collecting the material that was scrapped of a 20 cm2 area of a metal plate that was not coated with PV1, but underwent the same pre-treatment (phosphated) as the plate that was actually coated for the production of the test sample. This control sample was tested in the bacteria test and in the rotifer test. The algal growth test required more test material, that was therefore scraped from a metal plate with a relatively thick layer of coating. The scraping was performed in such a way that not the whole coating was removed and thus no control sample was necessary in this test.
  Testing Toxicity of Ballast Water treated by the Greenship Ballast Water Treatment System
  Kaag, N.H.B.M. ; Sneekes, A.C. - \ 2007
  Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C091/07) - 33
  schepen - transport over water - waterballast - chemische behandeling - geïntroduceerde soorten - waterverontreiniging - biotesten - algen - artemia - solea - aquatische ecosystemen - ships - water transport - water ballasting - chemical treatment - introduced species - water pollution - bioassays - algae - artemia - solea - aquatic ecosystems
  Stenotrophomonas maltophilia: a new potential biocontrol agent of Ralstonia solanacearum, causal agent of potato brown rot
  Messiha, N.A.S. ; Diepeningen, A.D. van; Farag, N.S. ; Abdallah, S.A. ; Janse, J.D. ; Bruggen, A.H.C. van - \ 2007
  European Journal of Plant Pathology 118 (2007)3. - ISSN 0929-1873 - p. 211 - 225.
  geneesmiddelresistentie - antibiotica - biologische bestrijding - zware kleigronden - bedrijfsvoering - stenotrophomonas maltophilia - ralstonia solanacearum - aardappelen - biotesten - antagonisten - drug resistance - antibiotics - biological control - clay soils - management - stenotrophomonas maltophilia - ralstonia solanacearum - potatoes - bioassays - antagonists - biological-control - pseudomonas-solanacearum - bacterial wilt - fluorescent pseudomonads - eucalyptus-urophylla - erwinia-carotovora - pythium-ultimum - rhizosphere - soils - survival
  Stenotrophomonas maltophilia was isolated from the rhizosphere of eggplant in the Nile Delta of Egypt, and its antagonistic potential against Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2, the causal agent of potato brown rot, was in vitro evaluated on KB agar medium and in vivo on potato plants. In vitro, four isolates of S. maltophilia (PD3531, PD3532, PD3533, and PD3534) appeared antagonistic. The isolate (PD3533) was screened as the most promising antagonist for the in vivo tests. In the greenhouse, the antagonist was applied directly to soil or by bacterization of potato eyepieces. Stenotrophomonas maltophilia significantly suppressed potato brown rot in Egyptian clay soil but not in Dutch clay soil. Survival of a rifampicin and chloramphenicol-resistant S. maltophilia strain PD4560 was investigated in two pairs of clay soils, conventionally and organically managed, from Egypt and the Netherlands. The survival of S. maltophilia was significantly less in Dutch than in Egyptian soils, while the converse occurred for R. solanacearum. These results are in agreement with those obtained in the in vivo biocontrol tests. In conclusion, S. maltophilia may be useful for control of brown rot in the area where it was originally isolated, the Nile Delta in Egypt.
  Simulation of potato late blight in the Netherlands: validation of the blightspace model reveals dichotomy in the epidemiological effects of resistance components
  Skelsey, P. ; Werf, W. van der; Rossing, W.A.H. ; Holtslag, A.A.M. - \ 2007
  In: Proceedings of the Tenth Workshop of an European Network for Development of an Integrated Strategy of Potato Late Blight, Bologna (Italy), special report no. 12. - Lelystad : Applied Plant Research - p. 161 - 164.
  phytophthora infestans - aardappelen - solanum tuberosum - resistentiemechanismen - biotesten - modellen - phytophthora infestans - potatoes - solanum tuberosum - resistance mechanisms - bioassays - models
  Contribution to Proceedings
  The use of green waste compost in peat-based potting mixtures: Fertilization and suppressiveness against soilborne diseases
  Gaag, D.J. van der; Noort, F.R. van; Stapel-Cuijpers, L.H.M. ; Kreij, C. de; Termorshuizen, A.J. ; Rijn, E. van; Zmora-Nahum, S. ; Chen, Y. - \ 2007
  Scientia Horticulturae 114 (2007)4. - ISSN 0304-4238 - p. 289 - 297.
  biologische landbouw - sierplanten - gewasbescherming - fusarium - turf - compost - afvalcompost - phytophthora cinnamomi - cylindrocladium - rhizoctonia - lupinus - spathiphyllum - begonia - biotesten - organic farming - ornamental plants - plant protection - fusarium - peat - composts - refuse compost - phytophthora cinnamomi - cylindrocladium - rhizoctonia - lupinus - spathiphyllum - begonia - bioassays - pathogens - media
  Twelve commercially produced Dutch green waste composts were evaluated for their suitability to replace 20% (v/v) peat substrate in the cultivation of ornamentals. Salt concentrations were determined in water extracts of the composts and disease suppressive effects were assessed against various soilborne diseases. The Cl-concentration of the compost extract appeared to be the limiting factor for use of the composts in potting mixtures. The Cl-concentrations in 7 and 1 composts, respectively, were too high to replace 20% of peat for growing salt sensitive and moderately salt sensitive plants, according to guidelines set for these groups of plants. The suppressive effects of the composts were tested in peat-based potting mixtures using three bioassays: Phytophthora cinnamomi¿lupin, Cylindrocladium spathiphylli¿Spathiphyllum and Rhizoctonia solani AG2-1¿cauliflower. Disease levels in compost-amended mixtures were compared with the non-amended controls. None of the composts induced suppressiveness against P. cinnamomi; 3 and 9 composts significantly induced suppressiveness against C. spathiphylli and R. solani, respectively. No significant disease enhancement was observed in any of the bioassays. The pH of the potting mixture showed a negative correlation with suppression of the Rhizoctonia disease (R2 = 0.56). The effect of pH (pH 4¿6) on suppression of R. solani and P. cinnamomi was further studied in non-amended peat. Disease suppression of R. solani in cauliflower decreased with increasing pH in two different kinds of peat, while there was no effect on P. cinnamomi. The suppressive effect of 3 composts was assessed in two experiments against Fusarium wilt in Cyclamen persicum (caused by F. oxysporum f. sp. cyclamini) and Begonia eliator (caused by F. foetens) under near-commercial conditions. None of the composts had a significant effect on Fusarium wilt in Cyclamen. Two and 3 composts significantly induced suppressiveness against Fusarium wilt in Begonia in the first and second experiments, respectively. No significant differences were observed in growth characteristics between Begonia plants grown in compost-amended and non-amended potting mixture in both experiments. In the second experiment, Cyclamen plants grown in compost-amended potting mixture had significant lower number of flowers than plants grown in non-amended potting mixture, which may have been due to lower concentrations of N in the compost-amended potting mixtures. In conclusion, most composts of the origin and composition tested can replace 20% peat in potting mixtures for moderately salt sensitive and salt tolerant plants. Amendment of these composts can contribute to control of Fusarium wilt in Begonia plants.
  Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos; rapportage fase 1
  Groenenberg, J.E. ; Bouwman, L.A. ; Kools, S.A.E. ; Bloem, J. ; Hendriks, W. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1413) - 45
  bossen - bodemverontreiniging - zware metalen - chroom - verzuring - ecologie - risico - biotesten - noord-brabant - forests - soil pollution - heavy metals - chromium - acidification - ecology - risk - bioassays - noord-brabant
  Om inzicht te krijgen in de gevolgen van verzuring op de mobiliteit en toxiciteit van de met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde bodem is een deel van de in eerder onderzoek aangelegde veldplots in het Noorderbos te Tilburg kunstmatig verzuurd.
  A practical and low cost microbiotest to assess the phytotoxic potential of growing media and soil
  Blok, C. ; Persoone, G. ; Wever, G. - \ 2006
  fytotoxiciteit - biotesten - biologische technieken - groeimedia - microbiologie - phytotoxicity - bioassays - biological techniques - growing media - microbiology
  A good biotest should provide the possibility to grow plants in close contact with the material to test but without interference of the physical characteristics of the latter. To achieve optimal implementation the biotest should be simple and cheap. A new microbiotest (called Phytotoxkit) has been developed to meet these demands and has been compared with a more traditional biotest
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.