Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 147

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  IPCC default soil classes derived from the Harmonized World Soil Data Base (Ver. 1.0), Carbon Benefits Project (CBP) and ISRIC - World Soil Information
  Batjes, N.H. - \ 2009
  Wageningen : ISRIC - World Soil Information (Report / ISRIC-World Soil Information 2009/02) - 29
  bodemclassificatie - organisch bodemmateriaal - soil classification - soil organic matter
  Soil in space and time
  Hartemink, A.E. ; McBratney, A.B. ; White, R.E. - \ 2009
  London [etc.] : Earthscan (Earthscan reference collections ) - ISBN 9781844076468 - 428
  bodemkunde - bodemvorming - bodemmorfologie - bodemclassificatie - soil science - soil formation - soil morphology - soil classification
  This four-volume set, edited by leading experts in soil science, brings together in one collection a series of papers that have been fundamental to the development of soil science as a defined discipline. Volume 1 on Soil in Space and Time covers: - Soil morphology and micromorphology - Soil geography - Soil genesis - Soil classification - Pedometrics - Paleopedology
  Digital soil mapping with limited data
  Hartemink, A.E. ; McBratney, A.B. ; Lourdes Mendonça-Santos, M. de - \ 2008
  Dordrecht : Springer - ISBN 9781402085918 - 445
  bodem - cartografie - gegevens verzamelen - bodemclassificatie - geografische informatiesystemen - kaarten - bodemkarteringen - soil - mapping - data collection - soil classification - geographical information systems - maps - soil surveys
  There has been considerable expansion in the use of digital soil mapping technologies and development of methodologies that improve digital soil mapping at all scales and levels of resolution. These developments have occurred in all parts of the world in the past few years and also in countries where it was previously absent. There is almost always a shortage of data in soil research and its applications and this may lead to unsupported statements, poor statistics, misrepresentations and ultimately bad resource management. In digital soil mapping, maximum use is made of sparse data and this book contains useful examples of how this can be done. This book focuses on digital soil mapping methodologies and applications for areas where data are limited, and has the following sections (i) introductory papers, (ii) dealing with limited spatial data infrastructures, (iii) methodology development, and (iv) examples of digital soil mapping in various parts of the globe (including USA, Brazil, UK, France, Czech Republic, Honduras, Kenya, Australia). The final chapter summarises priorities for digital soil mapping.
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
  Kiestra, E. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1594) - 117
  hydrologie - bodemgeschiktheid - bodemclassificatie - ruilverkaveling - lössgronden - kaarten - bodemkarteringen - noord-brabant - hydrology - soil suitability - soil classification - land consolidation - loess soils - maps - soil surveys - noord-brabant
  De gronden in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid (onderdeel van voormalige ruilverkaveling Rijsbergen) bestaan uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, lössleem en fluvioperiglaciaal zand. De zanden en de lössleem worden tot de Formatie van Twente gerekend. Langs de Weerijs of Aa en langs de Hazeldonksche Beek komen aan of nabij het oppervlak afzettingen (zand, klei en veen) voor die voor een belangrijk deel in het Holoceen zijn afgezet. Door een combinatie van kwel en afzetting komen in de beekdalen meest ijzerhoudende gronden voor. Buiten de beekdalen is het veen door afgraving en door een combinatie van grondbewerking, ontwatering en oxidatie nagenoeg verdwenen. In het gebied komen hoofdzakelijk zandgronden voor. Moerige gronden en veengronden komen in geringe oppervlakte voor in het noordwesten, oosten en zuidoosten van het gebied. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). De gronden zijn beoordeeld op hun geschiktheid voor akker- en weidebouw, tuinbouw en boomteelt.
  Natuurpotentie van Zwartebroek en Allemanskamp : ecopedologisch onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling
  Delft, S.P.J. van; Stoffelsen, G.H. ; Brouwer, F. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1550) - 103
  bodemgeschiktheid - bodemclassificatie - bodemwater - landschapsecologie - bodemkarteringen - fosfaten - humus - nederland - bodemchemie - graslanden - kaarten - ecologische beoordeling - natuurontwikkeling - gelderland - gelderse vallei - soil suitability - soil classification - soil water - landscape ecology - soil surveys - phosphates - humus - netherlands - soil chemistry - grasslands - maps - ecological assessment - nature development - gelderland - gelderse vallei
  Voor percelen in de gebieden Zwartebroek en Allemanskamp (42 ha) is door Alterra in opdracht van DLG een onderzoek gedaan naar de potenties voor natuurontwikkeling. Hierbij is zowel aandacht besteed aan de ecopedologische geschiktheid als aan de fosfaattoestand. Van de gebieden is een bodemkaart gemaakt en zijn humus- en pH-profielen beschreven. Tevens is de verwantschap met referentiewatertypen van een aantal monsters watermonsters bepaald. De ecopedologische geschiktheid voor blauwgraslanden is in een aantal natuurontwikkelingspercelen goed, maar de fosfaattoestand is over het algemeen te hoog. Binnen de bestaande natuurterreinen is door te diepe ontwatering en de stagnatie van regenwater de bovengrond verzuurd. Door het treffen van interne hydrologische maatregelen kan dit verbeterd worden
  Towards a soil information system with quantified accuracy : three approaches for stochastic simulation of soil maps
  Brus, D.J. ; Heuvelink, G.B.M. - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 58) - 90
  cartografie - bodemclassificatie - informatiesystemen - kaarten - stochastische modellen - simulatiemodellen - nauwkeurigheid - kriging - bodemkarteringen - geostatistiek - mapping - soil classification - information systems - maps - stochastic models - simulation models - accuracy - kriging - soil surveys - geostatistics
  This WOT report describes (geo)statistical methods for mapping soil type and soil properties from soil observations and explanatory information.
  World reference base for soil resources 2006 : a framework for international classification, correlation and communication
  IUSS Working Group WRB, - \ 2006
  Rome : FAO (World soil resources reports 103) - ISBN 9789251055113 - 145
  bruikbare grond - bodem - bodemclassificatie - hulpbronnenbeheer - bodemeigenschappen - horizonten - bodemtypen - soil resources - soil - soil classification - resource management - soil properties - horizons - soil types
  This publication os a revised and updated version of report no. 84, a technical manual for soil scientists and correlators, designed to facilitate the exchange of information and experience related to soil resources, their use and management
  Guidelines for soil description, 4th edition
  Jahn, R. ; Blume, H.P. ; Asio, V.B. ; Spaargaren, O. ; Schad, P. - \ 2006
  Rome : FAO - ISBN 9789251055212 - 97
  bodemclassificatie - bodemeigenschappen - bodemprofielen - bodemvorming - soil classification - soil properties - soil profiles - soil formation
  Soils are affected by human activities, such as industrial, municipal and agriculture, that often result in soil degradation and loss. In order to prevent soil degradation and to rehabilitate the potentials of degraded soils, reliable soil data are the most important prerequisites for the design of appropriate land-use systems and soil management practices as well as for a better understanding of the environment. The availability of reliable information on soil morphology and other characteristics obtained through examination and description of the soil in the field is essential, and the use of a common language is of prime importance. These guidelines, based on the latest internationally accepted systems and classifications, provide a complete procedure for soil description and for collecting field data. To help beginners, some explanatory notes are included as well as keys based on simple test and observations.
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Peize
  Kiestra, E. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1233) - 99
  bodemkarteringen - grondwaterspiegel - plattelandsplanning - bodemclassificatie - nederland - kaarten - drenthe - soil surveys - maps - water table - rural planning - soil classification - netherlands - drenthe
  Het gebied Peize bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, keileem en potklei. Het dekzand wordt tot de Formatie van Twente gerekend; de keileem en potklei tot de Formatie van Drente. Langs het Peizer- en Eelder Diep en in de Peizermaden komen aan het maaiveld kleiige afzettingen voor die voor een belangrijk deel in het Holoceen zijn afgezet. De overige holocene afzettingen bestaan voornamelijk uit veen en rietklei. In de beekdalen is het veen relatief voedselrijk (mesotroof zegge- en broekveen). In het uitgestrekte laagveengebied in het noorden komt veel mesotroof rietveen voor, soms onderbroken door laagjes klei of rietklei. Door een combinatie van kwel en afzetting komen in de beekdalen plaatselijk ijzerhoudende gronden voor. Het Bunnerveen en de directe omgeving zijn in het Holoceen bedekt met een dik pakket oligotroof (arm) veenmosveen (hoogveen). Een deel van dit veen is in de vorige eeuw verdwenen door afgraving. Door een combinatie van grondbewerking en ontwatering is ook veen verdwenen als gevolg van oxidatie. De gronden zijn ingedeeld volgens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. In het gebied komen veengronden, moerige gronden, zandgronden en oude kleigronden voor. De veengronden komen voornamelijk voor in het noorden, in de beekdalen en in de omgeving van het Bunnerveen. De moerige gronden die in het gebied verspreid voorkomen, zijn op basis van het niet of wel voorkomen van een humuspodzol onderverdeeld in broekeerdgronden en moerige podzolgronden. In de beekdalen komen de meeste broekeerdgronden voor. In het noorden van het gebied komen moerige gronden voor waarbij de minerale ondergrond uit ongerijpte klei (rietklei) bestaat. In het zuiden en midden van het gebied komen de meeste zandgronden voor. Binnen de zandgronden zijn podzolgronden en eerdgronden onderscheiden. Bij veel zandgronden komt keile
  Actualisatie en modernisering van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000; een test in de omgeving van Helmond
  Rosing, H. ; Thijssen, G.L. ; Brouwer, F. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1057) - 54
  bodemclassificatie - bodemtypen - kaarten - tests - nederland - bodemkarteringen - noord-brabant - cartografie - soil classification - soil types - soil surveys - maps - tests - netherlands - noord-brabant - mapping
  In dit rapport wordt de aanleiding tot en de methode van het actualiseren en moderniseren van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, in een proefgebied ten noorden van Helmond beschreven. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van hulpinformatie, waarvan als belangrijkste de oude bodemkaart en het Actueel Hoogtebestand van Nederland genoemd mogen worden. Daarnaast is nog gebruik gemaakt van resultaten van de veenkartering, de geomorfologische kaart en de historische grondgebruikskaart. Met behulp van de hulpinformatie is gebleken dat de bodemgrenzen nauwkeuriger kunnen worden ingetekend en dat voor aanvang van het veldwerk al locaties kunnen worden gesignaleerd waaraan tijdens de uitvoering extra aandacht moet worden gegeven. De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport beschreven en op een nieuwe bodemkaart vastgelegd. In een tabel zijn de veranderingen in oppervlakte van de onderscheiden bodemeenheden op de oude en nieuwe kaart weergegeven
  Evaluatie van methoden voor het karakteriseren van gronden die in aanmerking komen voor reparatiebemesting
  Schoumans, O.F. ; Ehlert, P.A.I. ; Chardon, W.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 730.3) - 80
  landclassificatie - dosering - mestbehoeftebepaling - bodemtypen - bodemclassificatie - karakterisering - methodologie - evaluatie - bemesting - land classification - dosage - fertilizer requirement determination - soil types - soil classification - characterization - methodology - evaluation - fertilizer application
  In de mestwetgeving zal voor het gebruik van fosfaatkunstmest mogelijk een uitzondering worden gemaakt voor gronden die vanwege hun fosfaattoestand in aanmerking komen voor reparatiebemesting. Het betreft hier gronden met een lage fosfaattoestand en wellicht als verbijzondering daarvan fosfaatfixerende gronden. In dit rapport worden dergelijke gronden gedefinieerd en zijn verschillende analysemethoden voor de karakterisering geëvalueerd. Ongeveer 2-7% van het landbouwareaal heeft een fosfaattoestand die als laag wordt gekarakteriseerd. Slechts een deel hiervan (50%) komt in aanmerking voor reparatiebemesting (20 000-60 000 ha). Het areaal landbouwgronden dat in potentie in staat is om relatief veel fosfaat te binden bedaagt ca. 100.000 ha (geschat op basis van de fosfaatbindingseigenschappen van de bodem). Onduidelijk is welk deel van deze potentieel fosfaatfixerende gronden momenteel nog fosfaatfixerend zijn. Zowel de landbouwkundige als milieukundige implicaties worden beschreven van het al of niet toepassen van reparatiebemesting. De agronomische gevolgen zijn over het algemeen beperkt voor gronden die in aanmerking komen voor reparatiebemesting, terwijl de milieukundige gevolgen groot kunnen zijn indien reparatiebemesting niet aan een maximum wordt gebonden dan wel geen rekening wordt gehouden met de resterende fosfaatbindingscapaciteit van de bodem.
  Veldgids humusvormen; beschrijving en classificatie van humusprofielen voor ecologische toepassingen
  Delft, B. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra - 91
  humusvormen - humeuze horizonten - humus - ecologie - bodemtypen (ecologisch) - bodemclassificatie - pedologie - handleidingen - bodemprofielen - humus forms - humic horizons - humus - ecology - soil types (ecological) - soil classification - pedology - guide books - soil profiles
  Deze veldgids is bedoeld als een hulpmiddel om humusvormen in het veld te kunnen beschrijven en classificeren. Door de verschijningsvormen van het humusprofiel in een ecologische context te plaatsen, wordt duidelijk dat het humusprofiel veel informatie kan verschaffen over standplaatseigenschappen als vocht, zuurgraad en voedselrijkdom. Allereerst wordt de organische stofkringloop en de rol van verschillende bodemorganismen besproken. Vervolgens wordt beschreven hoe een profielbeschrijving gemaakt wordt en hoe relevante gegevens het beste opgenomen kunnen worden. In het laatste hoofdstuk wordt de classificatie van humusvormen behandeld. Begrippen en indelingen worden in een uitgebreide appendix behandeld.
  Handleiding Humusvormen 1; een programma ter classificatie van humusvormen vanuit de ecologische bodemtypering
  Buis, E. ; Delft, S.P.J. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 708) - 86
  humusvormen - humus - classificatie - bodemclassificatie - computer software - humus forms - humus - classification - soil classification - computer software
  In dit rapport wordt het programma Humusvormen 1 gepresenteerd. Het is een programma voor de classificatie van humusvormen op basis van de humusvormtypologie. De classificatie is sterk vereenvoudigd doordat het programma de gebruiker door de vragen heen leidt. Het eindresultaat is de humusvorm die bij de ingevoerde humusprofielbeschrijving hoort. De humusvormtypologie komt voort uit de ecologische bodemtypering. De achtergronden van deze humusvormtypologie worden uitgewerkt, alsmede de achtergronden van het programma Humusvormen 1. Tevens wordt er uitleg gegeven over het gebruik van het programma voor de gebruiker en de programmeur. Als laatste worden nieuwe ideeën en verbeteringen weergegeven.
  Ecologische bodemtypering; op weg naar een bodemkaart voor de toekomst
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van; Waal, R.W. de - \ 2003
  Bodem (2003)2. - ISSN 0925-1650 - p. 73 - 74.
  bodem - bodemkarteringen - bodemclassificatie - ecosystemen - ecologie - soil - soil surveys - soil classification - ecosystems - ecology
  De bestaande bodemkundige informatie is onvoldoende toegesneden op ecologische vraagstellingen. Daarom is een methode ontwikkeld waarmee actuele informatie over de vocht-, zuur- en nutrientenhuishouding wordt geïntegreerd met bestaande bodemkundige informatie
  Beoordeling vermeende onjuistheden bij de aanwijzing van uitspoelingsgevoelige zand- en lössgronden : eindrapportage en advies
  Kekem, A.J. van; Pleijter, M. ; Vries, F. de - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport ) - 32
  zandgronden - lössgronden - uitspoelen - bodemclassificatie - sandy soils - loess soils - leaching - soil classification
  Sinds 1 januari 2001 worden in het kader van het stelsel van regulerende mineralenheffing (MINAS) verschillende stikstofverliesnormen voor veen- en kleigronden enerzijds en zand- en lössgronden anderzijds onderscheiden. Per 1 januari 2002 gelden er voor zand- en lössgronden met een gemiddelde hoogste grondwaterstand van ten minste 40 centimeter onder het maaiveld en een gemiddeld laagste grondwaterstand van meer dan 120 centimeter onder het maaiveld scherpere verliesnormen dan voor de overige zand- en lössgronden. De aanwijzing van die uitspoelingsgevoelige gronden vindt vanaf 1 januari 2002 plaats in het Besluit zanden lössgronden (BZL). De publicatie van de kaarten behorende bij dit BZL besluit heeft veel reacties teweeggebracht van grondgebruikers.
  Soil Science and Society in the Dutch context
  Bouma, J. ; Hartemink, A.E. - \ 2002
  Netherlands Journal of Agricultural Science 50 (2002)2. - ISSN 0028-2928 - p. 133 - 140.
  bodemkunde - landgebruik - bodemclassificatie - plantenvoeding - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbeheer - nederland - bodemkwaliteit - soil science - land use - soil classification - plant nutrition - natural resources - resource management - netherlands - soil quality - future - management - world
  This paper aims to contribute to an analysis of the historical developments in soil science, confined to the broad relations between soil science and developments in society in the Dutch or Western European context. It summarizes the major developments during the past 50 years and provides some notes on the future of soil science.
  Soil Formation
  Breemen, N. van; Buurman, P. - \ 2002
  Dordrecht : Kluwer Academic Publishers - ISBN 9781402007187 - 404
  bodemvorming - bodem - bodemfysica - bodemchemie - bodembiologie - bodemprofielen - bodemclassificatie - soil formation - soil - soil physics - soil chemistry - soil biology - soil profiles - soil classification
  Alfisols
  Miedema, R. - \ 2002
  In: Encyclopedia of soil science / Lal, R., - p. 45 - 49.
  bodemclassificatie - bodemtypen - alfisols - alfisols - soil classification - soil types
  Lecture notes on the major soils of the world
  Driessen, P. ; Deckers, J. ; Spaargaren, O. ; Nachtergaele, F. - \ 2001
  Rome : Food and Agricultural Organization of the United Nations (World Soil Resources Report 94) - 334
  bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - wereld - soil taxonomy - soil classification - soil types - world
  Ecologische typering van bodems : deel 3 : van typering naar kartering
  Kemmers, R.H. ; Waal, R.W. de; Delft, S.P.J. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 352) - 55
  bodem - bodemclassificatie - bodemtypen (ecologisch) - ecologie - kaarten - bodemkarteringen - landgebruik - humusvormen - methodologie - nederland - landevaluatie - bodemkartering - bodemkunde - bodemtypologie - fysiografie - humus - soil - soil classification - soil types (ecological) - ecology - maps - soil surveys - land use - humus forms - methodology - netherlands - land evaluation
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van inventarisatiemethoden om gronden ecologisch te kunnen typeren en karteren. Aangegeven wordt welke inventarisatiemethoden moeten worden ingezet om de huidige milieuomstandigheden in natuurgebieden vast testellen of om potenties voor natuurontwikkeling in landbouwgebieden in te schatten. De methodiek is geordend binnen een raamwerk. Het raamwerk wordt ontsloten afhankelijk van toekomstige functie, huidig landgebruik en fysiografische setting van het studiegebied. Via een getrapt systeem worden op drie steeds gedetailleerder niveaus fysiografische eenheden, fysiotopen en humusvormen onderscheiden, die informatie verstrekken over abiotische randvoorwaarden. Er worden acht fysiografische eenheden onderscheiden. Fysiotopen en humusvormen zijn geordend in een typologie. Op elk van de onderscheiden niveaus zijn methoden beschikbaar of in ontwikkeling waarmee ecologische bodemtypen vlakdekkend kunnen worden geonventariseerd. De belangrijkste hiaten in onze kennis worden vermeld.
  New developments in soil classification World Reference Base for Soil Resources
  Nachtergaele, F.O. ; Spaargaren, O. ; Deckers, J.A. ; Ahrens, B. - \ 2000
  Geoderma 96 (2000)4. - ISSN 0016-7061 - p. 345 - 357.
  bodemclassificatie - bodemkarteringen - cartografie - methodologie - ontwikkeling - bodemtypen - wereld - soil classification - soil surveys - mapping - methodology - development - soil types - world
  It has been a matter of great concern that after hundred years of modern soil science a generally accepted system of soil classification has not yet been universally adopted [Dudal, R., 1990. Progress in IRB preparation. In: Rozanov, B.G. (Ed.), Soil Classification. Reports of the International Conference on Soil Classification, 12–16 September 1988, Alma-Ata, USSR. Centre for International Projects, USSR State Committee for Environmental Protection, Moscow. pp. 69–70]. This situation arises partly from the fact that soils constitute a continuum, which unlike easily identifiable plants and animals, needs to be placed into classes by convention. In order to remedy this the International Union of Soil Science has been working for the last 20 years with a working group RB, to develop a common language for naming the soils of the world: the World Reference Base for Soil Resources (WRB), which was endorsed by the IUSS World Congress at Montpellier in 1998. This paper reflects on the WRB, its objectives, its principles, goals as well as its implementation. Last but not least, projections are made on implications of WRB for soil inventories and small-scale land surveys.
  Lachgasemissie uit intensief beheerd grasland
  Velthof, G.L. ; Beusichem, M.L. van; Oenema, O. - \ 1998
  Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization 98 (1998). - ISSN 0169-2267 - p. 5 - 12.
  melkveehouderij - distikstofmonoxide - modellen - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - dairy farming - nitrous oxide - models - soil taxonomy - soil classification - soil types
  The N2O emission from intensively managed grasslands in the Netherlands, and possible options to mitigate N2O emission, were studied. The study consisted of field studies in which the N2O emission from grassland under different managements was quanti
  Globale statistiek van landhoedanigheden in Nederland
  Vries, F. de - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 504) - 29
  databanken - cartografie - nederland - stikstof - bodem - bodemclassificatie - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - grondwaterspiegel - thematische cartografie - databases - mapping - netherlands - nitrogen - soil - soil classification - soil surveys - soil taxonomy - soil types - water table - thematic mapping
  Voor geheel Nederland is een bestand aangemaakt met per rastercel van 500 x 500 mr belangrijke gegevens over de grondsoort, het grondwaterstandsverloop, het vochtleverend vermogen voor diep en voor ondiep wortelende gewassen, en het stikstofleverend vermogen van de bodem. De opdrachtgevers gaan deze gegevens gebruiken in het stofstromenproject, dat bestaat uit een onderzoek naar de nutriëntenverliezen vanuit de Nederlandse landbouw naar het milieu.
  Continuous soil maps - a fuzzy set approach to bridge the gap between aggregation levels of process and distribution models
  Gruijter, J.J. de; Walvoort, D.J.J. ; Gaans, P.F.M. van - \ 1997
  Geoderma 77 (1997)2/4. - ISSN 0016-7061 - p. 169 - 195.
  bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - theorie - controle - systemen - systeemanalyse - geostatistiek - regeltheorie - soil taxonomy - soil classification - soil types - theory - control - systems - systems analysis - geostatistics - control theory
  Soil maps as multi-purpose models of spatial soil distribution have a much higher level of aggregation (map units) than the models of soil processes and land-use effects that need input from soil maps. This mismatch between aggregation levels is particularly detrimental in the context of precision agriculture. It is argued that, in order to bridge the gap, soil distribution modelling should be based on a new classification paradigm: that of fuzzy set theory. In geographic space, this enables representation of gradual as well as abrupt transitions, i.e., soil distribution models that can predict variables at pedon level. In a case study we used fuzzy k-means with extragrades to derive a continuous classification from data on thicknesses of 25 layers measured in 552 soil profiles. For interpolation of the class memberships we developed a new method, Compositional Kriging, which takes into account that the memberships have the structure of compositional data: they must be positive and add up to a constant (1) for each individual. These conditions were added to the regular Kriging equations. For cartographic representation of the continuous soil distribution models we developed a new technique, the Pixel Mixture technique, by which we generated a large number of small coloured pixels in each raster cell of the map. The colours of the pixels symbolize the classes, and the proportions of iso-coloured pixels in a cell symbolize the grades of the class memberships as predicted for that cell. The combination of continuous classification and Compositional Kriging convincingly bridged the gap between aggregation levels, and with the aid of the Pixel Mixture technique the resulting soil distribution model could also be visualized at the appropriate level of aggregation. The continuous soil map showed both the general landscape structure, as well as the varying degree of variability within the study area. Based on this multi-purpose continuous soil model, functional models of soil processes and land-use effects can be developed.
  Datering van essen en plaggenbodems; een archeologische onderzoeksmethode getest
  Dirkx, G.H.P. ; Oude Voshaar, J.H. ; Spek, T. - \ 1995
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 12 (1995)1. - ISSN 0169-6300 - p. 15 - 29.
  bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - landbouwgrond - landschap - nederland - plaggenbodems - cultuurlandschap - historische geografie - soil taxonomy - soil classification - soil types - agricultural land - landscape - netherlands - plaggen soils - cultural landscape - historical geography
  De bescherming van essen krijgt steeds meer belangstelling. Voor een goede afweging bij beleidsvraagstukken is inzicht in hun ouderdom gewenst. In het artikel wordt ingegaan op de methodische problemen die aan verschillende dateringsmethoden kleven. Een van de archeologische dateringsmethoden, die van de chronostratigrafische analyse van aardewerk, lijkt het meest bruikbaar. De bruikbaarheid van deze methode is getoetst aan de hand van de resultaten van een proefonderzoek. Hieruit bleek dat, om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, veel meer monsters genomen moeten worden dan men gewoonlijk aanneemt.
  Introduction to the Field Training Project "Sustainable Land Use" Alora Spain : Veldpracticum Duurzaam Landgebruik
  Buurman, P. - \ 1994
  Wageningen : Wageningen Agricultural University (WAU) - 156
  horizonten - landevaluatie - bodemclassificatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - spanje - horizons - land evaluation - soil classification - soil suitability - soil surveys - soil taxonomy - soil types - spain
  Zoutgehalte in potgrond varieert.
  Baas, R. ; Otten, W. ; Straver, N. - \ 1992
  Vakblad voor de Bloemisterij 47 (1992)30. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  strooksgewijze bevloeiing - elektrische geleiding - elektrische eigenschappen - bevloeiing door onderwaterzetting - irrigatiewater - magnetische eigenschappen - potplanten - zout water - bodemzouten - bodem - bodemclassificatie - bodemzoutgehalte - bodemtaxonomie - bodemtypen - waterkwaliteit - binnen kweken (van planten) - border irrigation - electrical conductance - electrical properties - flood irrigation - irrigation water - magnetic properties - pot plants - saline water - salts in soil - soil - soil classification - soil salinity - soil taxonomy - soil types - water quality - indoor culture
  Het verloop van het wegrotten van moederknollen bij pootaardappelenRapidity of decay of mother tubers in seed potatoes in the field
  Ridder, J.K. ; Bus, C.B. - \ 1991
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 18 - 20.
  plantenziekteverwekkende schimmels - pootaardappelen - veroudering - abcissie - degeneratie - necrose - verouderen - gewassen - rassen (planten) - taxonomie - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - plant pathogenic fungi - seed potatoes - senescence - abscission - degeneration - necrosis - aging - crops - varieties - taxonomy - soil taxonomy - soil classification - soil types
  Onderzoek naar de invloed van veroudering, ras, schimmelbestrijdingsmiddelen en grondsoort op het wegrotten van moederknollen
  Toward sustainability : soil and water research priorities for developing countries
  Anonymous, - \ 1991
  Washington : National Academy Press - ISBN 9780309046411 - 65
  alternatieve landbouw - ontwikkelingslanden - afvoer - hydrologie - biologische landbouw - oppervlakkige afvoer - bodemclassificatie - bodemtaxonomie - bodemtypen - alternative farming - developing countries - discharge - hydrology - organic farming - runoff - soil classification - soil taxonomy - soil types
  Methodiek voor de chemische bodemschematisatie van PAWN-districten op basis van de bodemkaart, schaal 1:250.000
  Schoumans, O.F. ; Breeuwsma, A. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 45) - 38
  bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - bodem - fosfor - kationenuitwisselingcapaciteit - bodemkunde - fysicochemische eigenschappen - bodemeigenschappen - bodemchemie - absorptie - adsorptie - natrium - verbetering - verzilting - bodemkarteringen - nederland - soil taxonomy - soil classification - soil types - soil - phosphorus - cation exchange capacity - soil science - physicochemical properties - soil properties - soil chemistry - absorption - adsorption - sodium - improvement - salinization - soil surveys - netherlands
  Competition pour des ressources limitees : le cas de la Cinquieme Region du Mali
  Cisse, S. ; Gosseye, P.A. ; v␁an Duivenbooden, N. ; Veeneklaas, F.R. - \ 1990
  Wageningen etc. : CABO [etc.] - ISBN 9789073384071
  duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnengebruik - bescherming - herstel - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - landevaluatie - grondvermogen - bodemgeschiktheid - samenleving - gemeenschappen - agronomie - dierlijke productie - vis vangen - visserij - landbouw - mali - modellen - onderzoek - sustainability - natural resources - resource utilization - protection - rehabilitation - soil taxonomy - soil classification - soil types - land evaluation - land capability - soil suitability - society - communities - agronomy - animal production - fishing - fisheries - agriculture - mali - models - research
  Overleving van ziektekiemen en de persistentie van bestrijdingsmiddelen tijdens compostering van pelafval uit de bloembollenteelt op bedrijfsschaal.
  Bollen, G.J. ; Volker, D. - \ 1990
  Wageningen : LUW - 23
  compost - groeimedia - nederland - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektekunde - gewasbescherming - plantenvirussen - bodemclassificatie - bodemtaxonomie - bodemtypen - composts - growing media - netherlands - persistence - pesticide residues - pesticides - plant diseases - plant pathogenic bacteria - plant pathogenic fungi - plant pathology - plant protection - plant viruses - soil classification - soil taxonomy - soil types
  Systeem van bodemclassificatie voor Nederland : de hogere niveaus
  Bakker, H. de; Schelling, J. ; Brus, D.J. ; Wallenburg, C. van - \ 1989
  Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022009970 - 209
  horizonten - landevaluatie - nederland - bodemclassificatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - kaarten - horizons - land evaluation - netherlands - soil classification - soil suitability - soil surveys - maps - soil taxonomy - soil types
  Bodemclassificatie Stiboka. Bevat bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 1.000.000
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Ulvenhout - Galder
  Bles, B.J. ; Nijf, A. van - \ 1989
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1981) - 169
  geomorfologie - grondwater - hydrologie - kaarten - ruimtelijke ordening - bodemclassificatie - bodemvorming - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - nederland - geohydrologie - hydrogeologie - noord-brabant - reconstructie - geomorphology - groundwater - hydrology - maps - physical planning - soil classification - soil formation - soil surveys - soil taxonomy - soil types - netherlands - geohydrology - hydrogeology - noord-brabant - reconstruction
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied "Ooypolder" : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt
  Mulder, J.R. - \ 1989
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1914) - 229
  grondvermogen - landevaluatie - kaarten - ruimtelijke ordening - bodemclassificatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - nederland - gelderland - reconstructie - gelderse poort - land capability - land evaluation - maps - physical planning - soil classification - soil suitability - soil surveys - soil taxonomy - soil types - netherlands - gelderland - reconstruction - gelderse poort
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied "Haren" : een bodemgeografisch onderzoek
  Dodewaard, E. van; Kiestra, E. - \ 1989
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1991) - 213
  geomorfologie - grondwater - horizonten - hydrologie - landevaluatie - kaarten - bodemclassificatie - bodemvorming - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - nederland - geohydrologie - groningen - hydrogeologie - geomorphology - groundwater - horizons - hydrology - land evaluation - maps - soil classification - soil formation - soil suitability - soil surveys - soil taxonomy - soil types - netherlands - geohydrology - groningen - hydrogeology
  Variability of parameters for modelling soil moisture conditions : studies on loamy to silty soils on marly bedrock in the Ardeche drainage basin (France)
  Berg, J.A. van den - \ 1989
  Agricultural University. Promotor(en): W.H. van der Molen, co-promotor(en): J.H.J. Terwindt. - S.l. : Van den Berg - ISBN 9789062660711 - 208
  bodemfysica - grondmechanica - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - bodemwatergehalte - bodemwater - grondanalyse - fysische bodemeigenschappen - modellen - onderzoek - frankrijk - geostatistiek - soil physics - soil mechanics - soil taxonomy - soil classification - soil types - soil water content - soil water - soil analysis - soil physical properties - models - research - france - geostatistics

  Field experiments and additional measurements on undisturbed soil samples in the laboratory were done to investigate the variability of the parameters used in modelling soil moisture conditions.

  The conditions of soil water control the amount of moisture available for the plant cover, crop production, transport of contamination in the unsaturated zone, and are thus of interest for the study of processes of soil erosion and mass movement and for land evaluation.

  Attention was paid to hydraulic soil characteristics as well as to plant-soil parameters for determining actual evapotranspiration.

  The research mainly concerned loamy and silty soils in the Ardèche drainage basin.

  The results demonstrate the need for models in which the variability of the hydraulic characteristics can be reduced to basic parameters. For land evaluation it is important for such parameters to be related to physiographic properties that can be mapped easily.

  Genesis, classification and mapping of alluvial soils.
  Pons, L.J. - \ 1989
  In: Soils and their management : a Sino - European perspective : [Sino - European soil science workshop, 1988, Canton, China] / Maltby, E., Wollersen, T., - p. 109 - 127.
  bodemclassificatie - bodem - cartografie - alluviale gronden - soil classification - soil - mapping - alluvial soils
  Ecologische typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna.
  Bongers, A.M.T. ; Goede, R.G.M. de; Kappers, F.I. ; Manger, R. - \ 1989
  Wageningen [etc.] : Landbouwuniversiteit [etc.] - 109
  nematoda - nederland - bodem - bodemclassificatie - bodemtaxonomie - bodemtypen - netherlands - soil - soil classification - soil taxonomy - soil types
  De bodemgesteldheid, vegetatie en bodemgeschiktheid van boswachterij Leende en Baronie Cranendonck : een onderzoek naar de invloed van de bodemgesteldheid en vegetatie op aantal en groei van boomsoorten
  Dirkx, G.H.P. ; Kleijer, H. - \ 1988
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1904) - 157
  bosbouw - bodemkarteringen - landevaluatie - grondvermogen - bodemgeschiktheid - kaarten - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - bossen - bosbestanden - rekeningen - nederland - noord-brabant - forestry - soil surveys - land evaluation - land capability - soil suitability - maps - soil taxonomy - soil classification - soil types - forests - forest resources - accounts - netherlands - noord-brabant
  De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Mergelland-Oost : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw, weidebouw en bosbouw
  Leenders, W.H. ; Brouwer, F. ; Groot, W.J.M. de - \ 1988
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1889) - 301
  horizonten - grondvermogen - ruilverkaveling - landevaluatie - landgebruik - kaarten - ruimtelijke ordening - bodemclassificatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - nederland - zuid-limburg - horizons - land capability - land consolidation - land evaluation - land use - maps - physical planning - soil classification - soil suitability - soil surveys - soil taxonomy - soil types - netherlands - zuid-limburg
  De bodemgesteldheid van tien stikstofproefbedrijven : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
  Visschers, R. - \ 1988
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting ovor Bodemkartering nr. 1966) - 188
  demonstratiebedrijven, landbouw - horizonten - landevaluatie - nederland - stikstof - stikstofmeststoffen - proefbedrijven - grondanalyse - bodemclassificatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - demonstration farms - horizons - land evaluation - netherlands - nitrogen - nitrogen fertilizers - pilot farms - soil analysis - soil classification - soil suitability - soil surveys - soil taxonomy - soil types
  roceedings of the first regional workshop on a global soils and terrain digital database and global assessment of soil degradation = Memoria del primero taller de trabajo regional sobre una base digitalizada de datos de suelos y terrenos y la evaluacion de la degradacion de suelos a nivel mundial
  Peters, W.L. - \ 1988
  Wageningen : ISSS (SOTER report 3) - 167
  computers - gegevensverwerking - databanken - erosie - geografische informatiesystemen - cartografie - microcomputers - minicomputers - bodem - bodemclassificatie - bodemkunde - bodemtaxonomie - bodemtypen - wereld - thematische cartografie - machines - computers - data processing - databases - erosion - geographical information systems - mapping - microcomputers - minicomputers - soil - soil classification - soil science - soil taxonomy - soil types - world - thematic mapping - machines
  ISSS ISRIC workshop
  Beregening van grasland op zandgrond en rivierklei
  Krist, G. ; Snijders, P.J.M. - \ 1987
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 47) - 40
  graslanden - nederland - bodemclassificatie - bodemtaxonomie - bodemtypen - beregening met sproeiers - grasslands - netherlands - soil classification - soil taxonomy - soil types - sprinkler irrigation
  Als gevolg van de aanschaf van grotere en duurdere regeninstallaties en de toename van de beregende oppervlakte steeg in de zeventiger jaren de behoefte aan meer inzicht in het effect van beregenen op grasland. Daarom werd een onderzoek opgezet met proefvelden op zandgrond en komklei.
  List of publications of the Kenya Soil Survey from 1972 onwards
  Anonymous, - \ 1986
  Nairobi : Ministry of Agriculture - 37
  bibliografieën - kenya - kaarten - bodemclassificatie - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtypen - bibliographies - kenya - maps - soil classification - soil surveys - soil taxonomy - soil types
  Bodem in beeld
  Anonymous, - \ 1986
  Haarlem etc. : Rijks Geologische Dienst [etc.]
  geografie - geologie - geomorfologie - grondwater - hydrologie - grondvermogen - landevaluatie - kaarten - nederland - bodemclassificatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtypen - aardwetenschappen - geohydrologie - hydrogeologie - geography - geology - geomorphology - groundwater - hydrology - land capability - land evaluation - maps - netherlands - soil classification - soil suitability - soil surveys - soil types - earth sciences - geohydrology - hydrogeology
  In deze brochure worden via voorbeelden van thematische kaarten presentatiemogelijkheden getoond van aardkundige gegevens voor uiteenlopende vormen van grondgebruik, hier voor een gebied in de Betuwe. De voorbeelden hebben betrekking op het gebruik van het grondoppervlak, de bodem, de ondiepe en diepe ondergrond. Het betreft een samenwerkingsproject van de Rijks Geologische Dienst, de Dienst Grondwaterverkenning TNO en Stiboka
  Veldmethodiek tropische bodemkunde
  Andriesse, W. - \ 1986
  Wageningen : STIBOKA (Interne mededeling / Stichting voor Bodemkartering no. 76)
  bemonsteren - grondanalyse - bodemclassificatie - bodemtaxonomie - bodemtypen - subtropen - tropen - sampling - soil analysis - soil classification - soil taxonomy - soil types - subtropics - tropics
  Subsoil uncovered
  Anonymous, - \ 1986
  Haarlem etc. : Rijksgeologische Dienst [etc.] - 35
  structuur - bodemkarteringen - landevaluatie - horizonten - bodemgeschiktheid - kaarten - geologie - geomorfologie - grondwater - hydrologie - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - grondvermogen - nederland - geografie - illustraties - aarde - aardwetenschappen - geohydrologie - hydrogeologie - grafische documenten - structure - soil surveys - land evaluation - horizons - soil suitability - maps - geology - geomorphology - groundwater - hydrology - soil taxonomy - soil classification - soil types - land capability - netherlands - geography - illustrations - earth - earth sciences - geohydrology - hydrogeology - graphic documents
  Brochure expertise Stiboka, Rijks Geologische Dienst en TNO Grondwaterverkenning
  Distribution, mapping, classification and use of acid sulphate soils in the tropics : a literature study
  Langenhoff, R. - \ 1986
  Wageningen : Soil Survey Institute (Interne mededeling / Soil Survey Institute nr. 74) - 133
  zure gronden - kattekleigronden - bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - bibliografieën - tropen - subtropen - acid soils - acid sulfate soils - soil taxonomy - soil classification - soil types - bibliographies - tropics - subtropics
  Bodemkundige informatie zure gronden Stiboka
  Proceedings of an international workshop on the structure of a digital international soil resources map anex data base, 20 - 24 January 1986 at the International Soil Reference and Information Centre, Wageningen, the Netherlands
  Baumgardner, M.F. ; Oldeman, L.R. - \ 1986
  Wageningen : ISRIC (SOTER report 1) - 138
  computers - gegevensverwerking - microcomputers - minicomputers - bodemclassificatie - bodemtaxonomie - bodemtypen - wereld - machines - computers - data processing - microcomputers - minicomputers - soil classification - soil taxonomy - soil types - world - machines
  ISSS ISRIC workshop
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.