Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 70 / 70

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beeldanalyse brengt kwaliteit substraten snel en objectief in kaart (interview met Chris Blok)
  Staalduinen, Jan van; Blok, C. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)10. - p. 66 - 67.
  beeldanalyse - substraten - groeimedia - bodemstructuur - micromorfologische bodemkenmerken - bodemmicromorfologie - glastuinbouw - image analysis - substrates - growing media - soil structure - soil micromorphological features - soil micromorphology - greenhouse horticulture
  Het onderzoek naar de kwaliteitsaspecten van substraten wordt steeds verfijnder. Wageningen UR tilt het visuele onderzoek naar een hoger plan met behulp van beeldanalyse, waarvoor fer Weerheijm van Independent Substrate Consulting apparatuur beschikbaar stelde. Volgens onderzoeker Chris Blok zal het tijdrovende voortraject potgrond en substraatleveranciers op termijn veel werk besparen en betere resultaten opleveren
  Strooiselafbraak onder verschillende loofboomsoorten op de stuwwal bij Doorwerth : micromorfologisch onderzoek van de humusprofielen
  Pulleman, M.M. ; Kooistra, M.J. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1052) - 82
  humusvormen - bodemfauna - bodemflora - bossen - bosstrooisel - bodemmicromorfologie - bodemverdichting - nederland - veluwe - humus forms - soil fauna - soil flora - forests - forest litter - soil micromorphology - soil compaction - netherlands - veluwe
  Dit rapport presenteert de resultaten van een micromorfologisch onderzoek van slijpplaten gemaakt in humusprofielen onder verschillende loofboomsoorten op een zwak lemige stuwwalbodem bij Doorwerth (Gelderland). Er werden opstanden vergeleken van linde, esdoorn, haagbeuk, eik en beuk. Het onderzoek was het vervolg van eerder gepubliceerd onderzoek naar de relatie tussen loofboomsoort, humus en ondergroei op dezelfde locaties (Alterra-rapport 920). Hieruit bleek dat onder invloed van het `rijke¿, goed verterende bladstrooisel van linde, esdoorn en haagbeuk een ontwikkeling in de richting van een `rijker¿ bostype op gang te zijn gekomen. Alleen onder linde was echter binnen 40 jaar een goed ontwikkelde, soortenrijke Carpinion-vegetatie met meerdere oud-bossoorten ontstaan. Het micro¬morfologisch onderzoek ondersteunt deze resultaten, geeft inzicht in de onderliggende processen en laat zien welke groepen bodemorganismen bij de vorming van de verschillende humusvormen betrokken zijn. Ook wordt duidelijk dat bodemverdichting ten gevolge van berijding de ontwikkeling naar een `rijker¿ bostype kan vertragen.
  Woodlands of the past: results of the excavation of Zwolle-Stadshagen (The Netherlands) II, Development of the paleo-landscape in its hydrological context
  Kooistra, M.J. - \ 2003
  Wageningen : Alterra - 15
  hydrology - woodlands - soil micromorphology - palaeontology - groundwater level - streams - geomorphology - hydrologie - bosgebieden - bodemmicromorfologie - paleontologie - grondwaterstand - waterlopen - geomorfologie
  Micromorphology was used to reconstruct the paleo-landscape in which a woodland had grown between about 200 BC and 600 AD in Zwolle-Stadshagen. This is the second article of a set of five on the integrated reconstruction of this woodland of the past.
  Increasing feldspar tunneling by fungi across a north Sweden podzol chronosequence
  Hoffland, E. ; Giesler, R. ; Jongmans, A. ; Breemen, N. van - \ 2002
  Ecosystems 5 (2002). - ISSN 1432-9840 - p. 11 - 22.
  podzolgronden - verwering - bodemmicromorfologie - biogeochemie - podzolic soils - weathering - soil micromorphology - biogeochemistry
  Tunnels in feldspar grains, assumed to be created by fungal hyphae, were first discovered in a boreal podzol. In this paper, we further describe the phenomenon of mineral tunneling by determining the rate of feldspar tunneling across a north Sweden podzol chronosequence. The chronosequence is a result of ongoing land uplift, which started after the retreat of glaciers about 9000 years ago. The sequence comprises a series of soils that began developing on glacial tills 190-7800 years ago. Feldspar tunneling was concentrated in the uppermost 2 cm of the E horizon, and its frequency increased significantly with soil age. Although no tunnels were found in feldspar grains from the youngest soil (190 years), they were seen more frequently in soils aged 2000 years and older. This lag phase in tunnel formation of about 2000 years coincided with the disappearance of the easily weatherable potassium-(K) and calcium (Ca)-containing minerals biotite and hornblende and with the appearance of etch pits on feldspar grains. In the oldest soil (7800 y), about 25␘f the feldspar grains in the upper 2 cm of the E horizon were tunneled. Within site variation in tunnel frequency was high, and we were able to exclude spatial variations in mineralogy and texture as a possible explanation. The shape of the tunnels, their depth distribution, and the fungal hyphae found inside them all offer support for the previous assumption that their formation is mediated by biological activity involving fungi. The results of this investigation also indicate that the bioavailability of Ca and K may be a factor in tunnel formation.
  Soil formation in late glacial Meuse sediments related to the Peel boundary fault activity
  Miedema, R. ; Jongmans, A.G. - \ 2002
  Netherlands journal of geosciences 81 (2002)1. - ISSN 0016-7746 - p. 71 - 81.
  bodemvorming - bodemmicromorfologie - sediment - rivieren - tektoniek - noord-brabant - de peel - soil formation - sediment - rivers - soil micromorphology - tectonics - noord-brabant - de peel
  Wonen en werken aan het water door de eeuwen heen : landschapsgenese en bodemontwikkeling van de Schuytgraaf (VINEX locatie Arnhem-Zuid)
  Mulder, J.R. ; Kooistra, M.J. ; Verbauwen, E.C. ; Harig, R.M.K. ; Makaske, B. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 101
  archeologie - bodemkarteringen - bodemmicromorfologie - bodemprofielen - landschap - nederland - geschiedenis - gelderland - betuwe - bodemkunde - cultuurhistorie - geologie - micromorfologie - Arnhem - archaeology - soil surveys - soil micromorphology - soil profiles - landscape - netherlands - history - gelderland - betuwe
  Historisch bodemkundig onderzoek in de buurschap De Laar (vroeger Elst, momenteel Arnhem), in werkputten bij stadsuitbreiding (vinex). Dit als toelichting op de relatie tussen bodemlagen en archeologische vondsten
  Geogenetisch veldonderzoek en antropogene bodemvorming Steen-/Huifakker (BR-69-01) Breda-West, juni/juli 2001
  Kooistra, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 26
  bodemprofielen - pedologie - bodemtypen (antropogeen) - antropogene horizonten - archeologie - bodemmicromorfologie - paleobotanie - nederland - noord-brabant - bodemkunde - geogenese - geologie - micromorfologie - Brabant - Breda - soil profiles - pedology - soil types (anthropogenic) - anthropogenic horizons - archaeology - soil micromorphology - palaeobotany - netherlands - noord-brabant
  Micromorfologisch-geogenetisch onderzoek archeologische opgraving de Grauwe Beer bij Beesel (L)
  Kooistra, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 10
  bodemprofielen - bodemmicromorfologie - archeologie - pedologie - antropogene horizonten - nederland - bodemkarteringen - kaarten - midden-limburg - bodemkunde - geogenese - micromorfologie - Limburg - soil profiles - soil micromorphology - archaeology - pedology - anthropogenic horizons - netherlands - soil surveys - maps - midden-limburg
  Mineralogical and (sub)microscopic aspects of iron oxides in polygenetic oxisols from Minas Gerais, Brazil
  Muggler, C.C. ; Loef, J.J. van; Buurman, P. ; Doesburg, J.D.J. van - \ 2001
  Geoderma 100 (2001). - ISSN 0016-7061 - p. 147 - 171.
  oxisols - bodemmicromorfologie - brazilië - mineralen - oxisols - soil micromorphology - brazil - minerals
  How liverworts build hanging gardens from volcanic ash in Costa Rica
  Jongmans, A.G. ; Breemen, N. van; Gradstein, S.R. ; Oort, F. van - \ 2001
  Catena 44 (2001). - ISSN 0341-8162 - p. 13 - 22.
  vulkanische gronden - bodemmicromorfologie - levermossen - costa rica - volcanic soils - soil micromorphology - liverworts - costa rica
  Micromorfologisch onderzoek t.b.v. het archeologisch projekt Westland west : Broekpolder : onderzoek aan twee secties in profiel EF ten behoeve van de archeologie
  Kooistra, M.J. - \ 2000
  Wageningen : Alterra - 21
  bodemmicromorfologie - micromorfologische bodemkenmerken - geschiedenis - cultureel onderzoek - archeologie - landschap - analyse - menselijke activiteit - zuid-holland - westland - soil micromorphology - soil micromorphological features - history - cultural research - archaeology - landscape - analysis - human activity - zuid-holland - westland
  Soil organic matter dynamics in density and particle-size fractions as revealed by the 13C/12C isotopic ratio in a cerrado oxisol
  Roscoe, R. ; Buurman, P. ; Velthorst, E. ; Vasconcellos, C.A. - \ 2000
  In: Entering the Third Millenium with a common approach to Humic Substances and Organic Matter in Water, Soil and Sediments : IHSS 10, Toulouse 2000 - p. 237 - 240.
  organisch bodemmateriaal - bodemmicromorfologie - koolstof - soil organic matter - soil micromorphology - carbon
  Induration of C horizons by allophane and imogolite in Costa Rican volcanic soils
  Jongmans, A.G. ; Denaix, L. ; Oort, F. van; Nieuwenhuyse, A. - \ 2000
  Soil Science Society of America Journal 64 (2000). - ISSN 0361-5995 - p. 254 - 262.
  vulkanische gronden - bodemmicromorfologie - costa rica - volcanic soils - soil micromorphology - costa rica
  Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving 'A27-Hoge Vaart'): Een aanvullend bodemkundig en palaeoecologisch onderzoek naar de landschapsvormende processen tijden de laatste fase van de bewoning (Vroeg-Neolithicum)
  Spek, Th. ; Bisdom, E.B.A. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 472.2) - 154
  archeologie - bodemkarteringen - bodemmicromorfologie - paleo-ecologie - nederland - flevoland - archaeology - soil surveys - soil micromorphology - palaeoecology - netherlands - flevoland
  Micromorfologisch onderzoek Woerden AAO "Hoek Molenstraat/Kazernestraat"
  Kooistra, M.J. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum
  bodemmicromorfologie - micromorfologische bodemkenmerken - zware kleigronden - archeologie - nederland - zuid-holland - soil micromorphology - soil micromorphological features - clay soils - archaeology - netherlands - zuid-holland
  Wat de bodem onthulde; bodemkundig en micromorfologisch onderzoek van een mesolithische vindplaats op het rivierduin van Zutphen-Ooyerhoek
  Kooistra, M.J. ; Mulder, J.R. ; Spek, T. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 22
  bodemmicromorfologie - zware kleigronden - geschiedenis - geologie - nederland - achterhoek - soil micromorphology - clay soils - history - geology - netherlands - achterhoek
  Micromorfologisch onderzoek Swalmen; AAO '99SWAN-OUDERHOF
  Kooistra, M.J. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 9
  bodemmicromorfologie - micromorfologische bodemkenmerken - archeologie - nederland - limburg - soil micromorphology - soil micromorphological features - archaeology - netherlands - limburg
  Aggregation, organic matter, and iron oxide morphology in oxisols from Minas Gerais, Brazil
  Muggler, C.C. ; Griethuysen, C. van; Buurman, P. ; Pape, T. - \ 1999
  Soil Science 164 (1999)10. - ISSN 0038-075X - p. 759 - 770.
  oxisols - bodemmicromorfologie - bodemtextuur - brazilië - oxisols - soil micromorphology - soil texture - brazil
  The characteristic strong aggregation observed in Oxisols is usually attributed to the presence of free aluminium or iron compounds. Previous investigation of Oxisols from Minas Gerais, Brazil, suggested that iron oxide minerals do not necessarily play a role in aggregation. Oxisol profiles developed on different parent materials (rock-saprolites and sediments), and with different degrees of polygenesis, were investigated to assess whether the physical makeup, rather than the iron content, determines aggregation. Oxisols were investigated by means of micromorphology and laser diffraction grain-sizing. Grain-size distribution curves were determined after three pre-treatments: shaking with water; removal of organic matter; and removal of organic matter followed by deferration. Micromorphology indicated that soils developed on rock-saprolites have hematite droplets (discrete, red colored, equidimensional concentrations) in the saprolite, whereas droplets are not found in soils on Tertiary sediments. However, secondary iron accumulations related to periodic water saturation are encountered in the soils on sediments and not in the soils on rock-saprolites. Grain-size distribution curves showed that the Oxisols on rock-saprolites do not have strong aggregation because of iron oxides alone. Conversely, aggregation by iron oxides is evident in the Oxisols on sediments. This indicates that remobilization of iron during soil formation is essential for iron forms to play a role in aggregation. These findings suggest that the mode of formation and iron mineralogy affect aggregation.
  Mineral micro- and nano-variability revealed by combined micromorphology and in situ submicroscopy
  Jongmans, A.G. ; Oort, F. van; Denaix, L. ; Jaunet, A.M. - \ 1999
  Catena 35 (1999). - ISSN 0341-8162 - p. 259 - 279.
  bodemmicromorfologie - verwering - soil micromorphology - weathering
  Transmission x-ray diffraction of undisturbed soil microfabrics obtained by microdrilling in thin sections
  Denaix, L. ; Oort, F. van; Pernes, M. ; Jongmans, A.G. - \ 1999
  Clays and Clay Minerals 47 (1999)5. - ISSN 0009-8604 - p. 637 - 646.
  bodemmicromorfologie - kleimineralen - röntgenstraling - grondanalyse - soil micromorphology - clay minerals - x radiation - soil analysis
  Clay mineralogical studies by X-ray diffraction performed on extracted <2-μm fractions do not always represent all clay mineral constituents present in the soil. In this work, transmission X-ray diffraction (TXRD) was applied to undisturbed microsamples of optically homogeneous mineral soil fabrics and features. These microsamples were isolated by microdrilling their periphery in soil thin sections, then removing them, and transferring them to glass capillaries for TXRD analysis. The usefulness of this technique for supplying in situ mineralogical information on identification, structure, and natural orientation of soil constituents was tested on mineral microfabrics and features of primary and secondary phyllosilicates. The study demonstrated that TXRD allowed detailed, representative interpretations of undisturbed mineral features and fabrics. In particular, this technique allowed us (1) to compare mineralogical compositions at selected microlocalities, (2) to study natural preferred orientations, and (3) to detect small amounts of minor mineral interstratification phases. In addition, complementary information on crystallography and crystal chemistry may be obtained by performing analytical transmission electron microscopy on the same microsample. | Clay mineralogical studies by X-ray diffraction performed on extracted <2-μm fractions do not always represent all clay mineral constituents present in the soil. In this work, transmission X-ray diffraction (TXRD) was applied to undisturbed microsamples of optically homogeneous mineral soil fabrics and features. These microsamples were isolated by microdrilling their periphery in soil thin sections, then removing them, and transferring them to glass capillaries for TXRD analysis. The usefulness of this technique for supplying in situ mineralogical information on identification, structure, and natural orientation of soil constituents was tested on mineral microfabrics and features of primary and secondary phyllosilicates. The study demonstrated that TXRD allowed detailed, representative interpretations of undisturbed mineral features and fabrics. In particular, this technique allowed us (1) to compared mineralogical compositions at selected microlocalities, (2) to study natural preferred orientations, and (3) to detect small amounts of minor mineral interstratification phases. In addition, complementary information on crystallography and crystal chemistry may be obtained by performing analytical transmission electron microscopy on the same microsample.
  Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving 'A27-Hoge Vaart'): interdisciplinaire studie naar de veranderingen van bodem en landschap in het Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum
  Spek, T. ; Bisdom, E.B.A. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 472.1) - 187
  archeologie - bodemkarteringen - kaarten - pedologie - bodemmicromorfologie - geologie - nederland - aardwetenschappen - flevoland - archaeology - soil surveys - maps - pedology - soil micromorphology - geology - netherlands - earth sciences - flevoland
  Soil surface coatings at Costa Rican recently active volcanoes.
  Jongmans, A.G. ; Mulder, J. ; Groenesteijn, K. ; Buurman, P. - \ 1996
  Soil Science Society of America Journal 60 (1996). - ISSN 0361-5995 - p. 1871 - 1880.
  andepts - andosols - costa rica - korsten - pedologie - hellingen - bodem - bodemmicromorfologie - vulkanische gronden - andepts - andosols - costa rica - crusts - pedology - slopes - soil - soil micromorphology - volcanic soils
  A micromorphological study of pedogenic processes in an evolutionary soil sequence formed in late quaternary rhyolitic tephra deposits, North Island, New Zealand.
  Bakker, L. ; Lowe, D.J. ; Jongmans, A.G. - \ 1996
  Quaternary International 34-36 (1996). - ISSN 1040-6182 - p. 249 - 261.
  andepts - andosols - chemische eigenschappen - nieuw-zeeland - pedologie - fysicochemische eigenschappen - bodemvorming - bodemmicromorfologie - vulkanische gronden - andepts - andosols - chemical properties - new zealand - pedology - physicochemical properties - soil formation - soil micromorphology - volcanic soils
  The influence of time as a soil forming factor was studied on an evolutionary sequence of five soils (1850 radiocarbo years BP-ca. 120,000 BP) developed in rhyolitic tephra deposits in New Zealand. New micromorphological observations were combined with existing macromorphological, chemical, textural, and clay mineralogical analyses to assess the extent of polygenesis in the soils. The younger soils (1850 BP to ca. 22,600 BP) are characterised by initial weathering and little secondary mineral formation. This status is expressed by abundant pumice fragments and fresh, easily weatherable minerals, as well as a low clay content with an isotropic character. Comminution and neoformation are the main pedological processes. The older soils (ca. 120,000 BP) are characterised by a high degree of alteration of primary minerals, little or no pumice fragments, clay illuviation, gleying, and a high clay content (>80%) consisting of a range of crystalline clay minerals including halloysite, gibbsite, kaolinite, and vermiculite, plus crystalline iron oxides. Evidence of polygenesis can be observed in the micromorphology of the older soils: (1) the range of secondary minerals is the result of the integration and succession of soil-forming processes through time; (2) the accumulatory character of the tephra deposits has resulted in stronger weathering of the lower horizons than upper horizons because of continuous pedogenesis. Such polygenesis in the older soils supports the view that the older the soil, the more polygenetic it is likely to be. Copyright
  Allophane, imogolite, and gibbsite in coatings in a Costa Rican Andisol.
  Jongmans, A.G. ; Verburg, P. ; Nieuwenhuyse, A. ; Oort, F. van - \ 1995
  Geoderma 64 (1995). - ISSN 0016-7061 - p. 327 - 342.
  kleimineralen - costa rica - pedologie - bodemmicromorfologie - clay minerals - costa rica - pedology - soil micromorphology
  A micromorphological approach to the study of soil structure - soil biota interactions.
  Kooistra, M.J. ; Brussaard, L. - \ 1995
  In: Structure and function of soil communities / Edwards, C.A., Abe, T., Striganova, B.R., - p. 55 - 69.
  pedologie - bodembiologie - bodemmicromorfologie - bodemstructuur - pedology - soil biology - soil micromorphology - soil structure
  The progression from optical light microscopy to transmission electron microscopy in the study of soils.
  Oort, F. van; Jongmans, A.G. ; Jaunet, A.M. - \ 1994
  Clay minerals 29 (1994). - ISSN 0009-8558 - p. 247 - 254.
  pedologie - bodemmicromorfologie - pedology - soil micromorphology
  Morphology, chemistry, and mineralogy of isotropic aluminosilicate coating in a Guadeloupe andisol.
  Jongmans, A.G. ; Oort, F. van; Buurman, P. ; Jaunet, A.M. ; Doesburg, J.D.J. van - \ 1994
  Soil Science Society of America Journal 58 (1994). - ISSN 0361-5995 - p. 501 - 507.
  andepts - andosols - kleimineralen - costa rica - pedologie - bodemmicromorfologie - vulkanische gronden - andepts - andosols - clay minerals - costa rica - pedology - soil micromorphology - volcanic soils
  Micromorphology and submicroscopy of isotropic and anisotropic Al/Si coatings in a Quaternary Allier terrace, (France).
  Jongmans, A.G. ; Oort, F. van; Buurman, P. ; Jaunet, A.M. - \ 1994
  In: Soil micromorphology : studies in management and genesis : proceedings of the 9th international working meeting on soil micromorphology, Townsville, Australia, July 1992 / Ringrose - Voase, A.J., Humphreys, G.S., - p. 285 - 291.
  klimaat - overstromingen - frankrijk - landschap - pedologie - bodemvorming - bodemmicromorfologie - verwering - climate - floods - france - landscape - pedology - soil formation - soil micromorphology - weathering
  Inheritance of 2:1 phyllosilicates in Costa Rican andisols.
  Jongmans, A.G. ; Oort, F. van; Nieuwenhuyse, A. ; Buurman, P. ; Jaunet, A.M. ; Doesburg, J.D.J. van - \ 1994
  Soil Science Society of America Journal 58 (1994). - ISSN 0361-5995 - p. 494 - 501.
  andepts - andosols - kleimineralen - costa rica - pedologie - bodemmicromorfologie - vulkanische gronden - andepts - andosols - clay minerals - costa rica - pedology - soil micromorphology - volcanic soils
  Aspects of mineral transformation during weathering of volcanic materials : the microscopic and submicroscopic level
  Jongmans, A.G. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): N. van Breemen; P. Buurman. - S.l. : Jongmans - ISBN 9789054852797 - 143
  vulkanische gronden - andepts - andosols - bodemvorming - fysische eigenschappen - mechanische eigenschappen - natuurlijke hulpbronnen - vulkanische gesteenten - basalt - vulkanische lava - pedologie - bodemmicromorfologie - volcanic soils - andepts - andosols - soil formation - physical properties - mechanical properties - natural resources - volcanic rocks - basalt - volcanic lava - pedology - soil micromorphology

  Mineral transformation at the earth surface is a complex process. In volcanic ejecta, such transformations tend to be fairly rapid. Many weathering studies on volcanic materials have been carried out at different scales of observations, mostly using bulk samples. However, to get a proper understanding of the mechanisms of weathering of primary minerals and formation secondary minerals it is necessary to obtain data of undisturbed material at the scale of observation that micromorphology and submicroscopy deal with. Weathering studies at the micrometre scale with help of micromorphology showed the heterogenous character of mineral weathering and the co- existence of different secondary minerals.

  The main objective of papers in this thesis was to characterize and explain alteration of primary minerals and formation of secondary minerals at the particle level in volcanic soils in relation to (micro) environmental conditions.
  Thin sections of volcanic soils were studied by micromorphology, and relevant features were characterized chemically and mineralogically by submicroscopical methods performed on (un)disturbed samples isolated from thin sections.
  Mineral transformations were studied both on sites in the temperate humid zone and in the humid tropics.

  In a chronosequence of Quaternary terraces of the Allier in France, micromorphological and sub microscopical analyses showed:
  - Alteration of basaltic particles leads to clay formation whereas weathering of granite fragments contributes to the sand fractions.
  - A relative increase in the contents of Ti, Al, and Fe and a decrease of K, Na, Ca, and Si occur in weathering rinds of basalt pebbles. Differences in weathering intensity are predominantly a function of chemical composition of the basalt rather than a function of time.
  - A mass balance calculation carried out on an isovolumetric, altered basalt pebble with a fresh core, and on an enclosed, genetically related neoformed clay coating showed that all elements, except Fe were leached from all weathering rinds. Only Si, Al and some Ca were found in the clay coating, and part of the Al was derived from an external source.
  - Isotropic and anisotropic coatings occur in a Paleosol in an older terrace. Micromorphological observations demonstrated that such coatings are genetically related. The isotropic coating consists of allophanic material with minor amounts of 2:1 phyllosilicates, whereas the anisotropic types consist of 2:1 phyllosilicates only. Both types result from recombination of trachytic weathering products under restricted leaching conditions during coating formation.
  - Micromorphological observation demonstrated three types of coatings in two Planosols in two older terraces. Isotropic and anisotropic, translucent materials occur locally within one coating, suggesting a genetic similarity. These coatings are due to secondary mineral formation, The third type, anisotropic dusty clay coatings clearly resulted from clay illuviation. Cluster analyses reveal that the coatings of the same type were chemically more alike than different coatings in the same profile. About 83% of the grouped samples were classified correctly as either isotropic and anisotropic weathering coatings or anisotropic illuviation coatings.

  A technique is described to isolate undisturbed microparts of pedofeatures from thin sections. Such microparts can subsequently be analysed by Transmission Electron Microscopy. This technique allows performance of micromorphological, mineralogical and chemical analyses on one undisturbed micro sample at micrometre to nanometre scales.

  Isotropic coatings in the C horizon of a young Hapludand in Guadeloupe and in the C and R horizons of an old Hapludand in Costa Rica, both developed on andesitic volcanic materials were allophanic. Isotropic coatings present in the Bw horizons of both soils contain allophane and imogolite. The Al/Si molar ratios in the coatings in the Bw horizons are higher than those in the coatings of the C and R horizons. Anisotropic coatings are wholly gibbsitic and occur only in the Bw horizon of the older Costa Rican Hapludand. The gibbsitic coatings show a gradual transition to isotropic coatings and both types looks alike in plane polarized light suggesting a genetic relationship. The allophane coatings resulted from initial weathering of the parent materials, whereas the gibbsite coatings represent the ultimate stage of secondary mineral formation. The differences in chemical and mineralogical composition of the coatings are thought to be the result of different leaching conditions at the macro and micro scale.

  2:1 Phyllosilicates in Hapludands on Holocene andesitic beach ridges in Costa Rica occur as clay pseudomorphs after primary minerals. They are inherited from hydrothermally altered parent material from which the beach ridges were derived, and are not due to post depositional soil formation. Weathering and biological activity affect the clay pseudomorphs which leads to clay- sized particles consisting of 2:1 phyllosilicates. They are incorporated in the allophanic groundmass that results from actual soil formation in the Hapludands.

  Isotropic coatings also found in a West Java (Indonesia) Oxisol on andesitic volcanic parent materials are probably due to weathering of airborne ash additions. The coatings recrystallize to anisotropic coatings suggesting a neoformed genesis. Both types of coatings appear to be common in three andesitic catenas in Indonesia. The amount of coatings and the crystallinity tend to increase as the dry season become more pronounced. The anisotropic coatings can easily be confused with illuviation coatings.

  Phaeozem and luvisol development in relation to relief and climate in southwest Rheinhessen, Germany.
  Rogaar, H. ; Lothhammer, H. ; Plas, L. van der; Jongmans, A.G. ; Bor, J. - \ 1993
  Mainzer geowissenschaftlichen Mitteilungen 22 (1993). - p. 227 - 246.
  chernozems - duitsland - pedologie - bodemmicromorfologie - phaeozems - chernozems - germany - pedology - soil micromorphology - phaeozems
  Micromorphological characterization and microchemical quantification of weathering in an alkali basalt pebble.
  Jongmans, A.G. ; Veldkamp, E. ; Breemen, N. van; Staritsky, I. - \ 1993
  Soil Science Society of America Journal 57 (1993). - ISSN 0361-5995 - p. 128 - 134.
  chemische eigenschappen - pedologie - fysicochemische eigenschappen - bodemvorming - bodemmicromorfologie - chemical properties - pedology - physicochemical properties - soil formation - soil micromorphology
  Microscopisch onderzoek van glauconiethoudende zanden bij Ellewoutsdijk - Borssele in de provincie Zeeland
  Schoute, J.F.T. ; Bisdom, E.B.A. ; Schoonderbeek, D. - \ 1992
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 233) - 41
  constructie - funderingen - pedologie - grondmechanica - bodemmicromorfologie - tunnels - nederland - zeeland - zeeuwse eilanden - construction - foundations - pedology - soil mechanics - soil micromorphology - tunnels - netherlands - zeeland - zeeuwse eilanden
  Surface sealing and hydraulic conductances under varying-intensity rains
  Giménez, D. ; Dirksen, C. ; Miedema, R. ; Eppink, L.A.A.J. ; Schoonderbeek, D. - \ 1992
  Soil Science Society of America Journal 56 (1992)1. - ISSN 0361-5995 - p. 234 - 242.
  crusts - hydraulic conductivity - infiltration - pedology - rain - relationships - runoff - seepage - simulation - soil - soil micromorphology - korsten - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - pedologie - regen - relaties - oppervlakkige afvoer - kwel - simulatie - bodem - bodemmicromorfologie
  In the past, investigations on surface seals developing under simulated rains usually were performed with uniform rainfall intensities. Recent studies, however, showed that varying-intensity rains affect erosion and volumes of runoff. We conducted a study on surface sealing under varying-intensity rains using physical and morphological methods. Four 1-h-duration rainfall patterns were used: S1, S2, S3 and S4, with mean rainfall intensities of 83, 69, 65, and 51 mm h-1, respectively, and highest intensities of 148, 120, 111, and 100 mm h-1, respectively. Two experiments were performed in triplicate: (i) in packed soil columns, pressure heads at 1-cm depth were measured, and runoff (Rt) and wash sediment (St) collected at short time intervals during S1, S3, and S4 patterns; and (ii) packed shallow soil flumes were successively exposed to 10, 15, 30, 40, and 60 min of S2 and S4 patterns, and the surface was then characterized by micromorphological analysis of thin sections (S2) and top-view photographs (S2 and S4). The largest differences between rainfall patterns occurred during the intensity peaks (10–30 min): at the end of these periods, measured surface seal hydraulic conductances (β) attained values of 0.80, 0.25, and 0.51 h-1 for S1, S3, and S4, respectively. These relative β values are thought to be due to partially open surfaces as a result of microrill erosion (S1), complete sealing without erosion (S3), and incomplete sealing (S4). Presented Rt, St, and morphological data support these conclusions. After 5 min of the intensity peaks of S2, surface seals attained maximum observed thickness and minimum macroporosity (>30 µm). Planar voids (>500 µm) were eliminated at this point. Under continuing rain, erosion reduced the seal thickness and increased macroporosity, mainly as planar voids
  A method to construct artificial soil cores from field soil with a reproducible structure.
  Didden, W.A.M. ; Marinissen, J.C.Y. ; Kroesbergen, B. - \ 1991
  Agriculture, Ecosystems and Environment 34 (1991). - ISSN 0167-8809 - p. 329 - 333.
  pedologie - poriënvolume - porositeit - bodembiologie - bodemdichtheid - bodemmicromorfologie - pedology - pore volume - porosity - soil biology - soil density - soil micromorphology
  Soil formation in a Quaternary terrace sequence of the Allier, Limange, France. Macro- and micromorphology, particle size distribution, chemistry.
  Jongmans, A.G. ; Feijtel, T.C.J. ; Miedema, R. ; Breemen, N. van; Veldkamp, A. - \ 1991
  Geoderma 49 (1991). - ISSN 0016-7061 - p. 215 - 239.
  frankrijk - pedologie - bodemvorming - bodemmicromorfologie - france - pedology - soil formation - soil micromorphology
  Structuurveranderingen door toevoeging van kleimineralen aan lemig zand
  Schoonderbeek, D. ; Schoute, J.F.T. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 120) - 23
  keileemgronden - kleimineralen - verbetering - leemgronden - pedologie - zand - bodembacteriën - bodemverbeteraars - bodemmicromorfologie - bodemstructuur - boulder clay soils - clay minerals - improvement - loam soils - pedology - sand - soil bacteria - soil conditioners - soil micromorphology - soil structure
  Trachytic pumice weathering, Massif Central, France: geochemistry and micromorphology.
  Veldkamp, A. ; Jongmans, A.G. - \ 1990
  Chemical Geology 84 (1990)1/4. - ISSN 0009-2541 - p. 145 - 147.
  andepts - andosols - basalt - klimaat - overstromingen - frankrijk - landschap - natuurlijke hulpbronnen - pedologie - bodemvorming - bodemmicromorfologie - vulkanische lava - vulkanische gesteenten - vulkanische gronden - verwering - andepts - andosols - basalt - climate - floods - france - landscape - natural resources - pedology - soil formation - soil micromorphology - volcanic lava - volcanic rocks - volcanic soils - weathering
  Micromorphology and mineralogy of weathering and neoformation phenomena in a quaternary terrace sequence of the Allier, Limagne, France.
  Jongmans, A.G. ; Doesburg, J.D.J. van; Breemen, N. van - \ 1990
  Chemical Geology 84 (1990)1/4. - ISSN 0009-2541 - p. 83 - 85.
  andepts - andosols - frankrijk - pedologie - bodemmicromorfologie - vulkanische gronden - andepts - andosols - france - pedology - soil micromorphology - volcanic soils
  Geochemical and mineralogical discontinuities in a stone-line containing soil profile in Araracuara, Colomian amazones.
  Moura, M.L. ; Kroonenberg, S.B. - \ 1989
  In: Stone - lines : journee d'etude, Bruxelles, 24 mars 1987 = Stone - lines : studiedag, Brussel, 24 maart 1987 / Alexandre, J., Symoens, J.J., - p. 93 - 95.
  colombia - erosie - geologie - pedologie - bodemmicromorfologie - verwering - colombia - erosion - geology - pedology - soil micromorphology - weathering
  Identification of clay coatings in an older Quaternary Terrace of the Allier, Limagne, France.
  Feijtel, T.C.J. ; Jongmans, A.G. ; Doesburg, J.D.J. van - \ 1989
  Soil Science Society of America Journal 53 (1989). - ISSN 0361-5995 - p. 876 - 882.
  andepts - andosols - frankrijk - pedologie - bodemmicromorfologie - vulkanische gronden - andepts - andosols - france - pedology - soil micromorphology - volcanic soils
  Micromorfologisch en bodemfysisch onderzoek in het kader van de vergelijkende analyse van het functioneren van ecosystemen bij een vorm van "gangbare" en "geintegreerde" akkerbouw op de Dr. H.J. Lovink-hoeve (N.O.P.) : een tussentijds verslag
  Vos, E.C. ; Kooistra, M.J. - \ 1988
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 2054) - 55
  alternatieve landbouw - horizonten - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - landevaluatie - biologische landbouw - pedologie - zaaibedbereiding - kwel - bodemdegradatie - bodemmicromorfologie - bodemstructuur - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - grondbewerking - nederland - flevoland - noordoostpolder - alternative farming - horizons - hydraulic conductivity - infiltration - land evaluation - organic farming - pedology - seedbed preparation - seepage - soil degradation - soil micromorphology - soil structure - soil suitability - soil surveys - tillage - netherlands - flevoland - noordoostpolder
  Toepassing van een internationaal micromorfologisch beschrijvingssysteem op tien grote slijpplaten van kleimonsters uit Nederland en Belgie
  Bisdom, E.B.A. - \ 1987
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1850) - 56
  zware kleigronden - monolietpreparatie - pedologie - bodemmicromorfologie - slijpplaatje preparatie - clay soils - monolith preparation - pedology - soil micromorphology - thin section preparation
  Kleimineralogisch onderzoek van enkele kwartaire en tertiaire afzettingen
  Breeuwsma, A. ; Balkema, W. ; Zwijnen, R. - \ 1987
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1980) - 21
  zware kleigronden - monolietpreparatie - pedologie - bodemmicromorfologie - slijpplaatje preparatie - clay soils - monolith preparation - pedology - soil micromorphology - thin section preparation
  Micromorfologische publikaties verzameld door Dr. Ir. A. Jongerius = Micromorphological publications collected by Dr. Ir. A. Jongerius
  Yegeren, J.G.C. van; Schoonderbeek, D. ; Naber, G. ; Jongerius, A. - \ 1987
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1982) - ISBN 9789032702250
  bibliografieën - nederland - pedologie - bodemmicromorfologie - bibliographies - netherlands - pedology - soil micromorphology
  Micromorphology, pedogenesis and soil classification in a catena of soils in Chuka, Kenya
  Manzanares, P. - \ 1987
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 92
  kenya - pedologie - bodemmicromorfologie - bodemkarteringen - kenya - pedology - soil micromorphology - soil surveys
  Soil morphology and soil water movement.
  Bouma, J. ; Kooistra, M.J. - \ 1987
  In: Soil Micromorphology: Proceedings of the Seventh International Working-Meeting on Soil Micromorphology, Paris, 1985 - p. 507 - 511.
  pedologie - bodemmicromorfologie - infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - bodem - scheurvorming - opzwellen - krimp - pedology - soil micromorphology - infiltration - hydraulic conductivity - seepage - soil - cracking - swelling - shrinkage
  Soil formation, microstructure and physical behaviour of Late Weichselian and Holocene Rhine deposits in the Netherlands
  Miedema, R. - \ 1987
  Agricultural University. Promotor(en): L.J. Pons, co-promotor(en): F.F.R. Koenigs. - S.l. : S.n. - 339
  kleimineralen - zware kleigronden - klimaat - overstromingen - geologie - landschap - nederland - pedologie - rivieren - sediment - bodemvorming - bodemmicromorfologie - verwering - glaciale perioden - holoceen - postglaciale perioden - kwartair - rijn - clay minerals - clay soils - climate - floods - geology - landscape - netherlands - pedology - rivers - sediment - soil formation - soil micromorphology - weathering - glacial periods - holocene - postglacial periods - quaternary - river rhine

  Dutch Late Weichselian braided river deposits and Holocene meandering river deposits of the Rhine have been studied and compared. Cross sections demonstrate the lateral and vertical variations of the Late Weichselian sediments. Soil mapping of these deposits, even on a very detailed scale, proves very difficult. Best results have been obtained with a legend based on hydrology enabling the distinction of topo-hydrosequences of well drained brown soils, imperfectly drained mottled soils and poorly drained grey soils.

  Advanced soil formation and notably the dramatic processes in the Late Weichselian period (decalcification, clay illuviation, pseudogleying, periglacial formation of a highly reoriented, very dense microstructure) have caused clay mineralogical, chemical and physical changes in the Late Weichselian soils.

  The well drained and imperfectly drained Late Weichselian soils have an argillic horizon (Alfisols, Luvisols), occasionally with very low base saturation (Ultisols, Acrisols) and with strong subsequent pseudogleying in the imperfectly drained soils. The Holocene soils demonstrate decalcification and biogenic homogenization as well as some gleying according to their drainage position. These soils are classified as Inceptisols (Cambisols), occasionally as Mollisols (Phaeozems).

  Less favourable physical characteristics and behaviour (soil strength, structure stability and tillage behaviour) of the Late Weichselian soils and soil material is quantitatively documented. Differences with the Holocene soils and soil material are statistically highly significant and are caused by differences in texture, content, quality and distribution of organic matter and the highly reoriented, very dense microstructure.

  Use as permanent grassland or ley in the crop rotation is recommended to increase levels of biological activity. This seems the only remedy for the imperfectly and poorly drained Late Weichselian soils that are compacted by natural soil forming processes not counteracted by biological activity. Very recently improved drainage of large areas of Late Weichselian imperfectly drained soils has increased the saturated hydraulic conductivity to noncritical levels through increased earthworm activity to some metres depth.

  Lichtmicroscopie, beeldanalyse en elektronenmicroscopie van met zware metalen verontreinigde grondmonsters uit kolomproeven
  Bisdom, E.B.A. - \ 1986
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1959) - 46
  zware metalen - uitspoelen - pedologie - bodem - bodemmicromorfologie - heavy metals - leaching - pedology - soil - soil micromorphology
  Handbook for soil thin section description
  Bullock, P. ; Fedoroff, N. ; Jongerius, A. - \ 1985
  Albrighton : Waine - ISBN 9780905184098 - 152
  pedologie - bodemmicromorfologie - slijpplaatje preparatie - monolietpreparatie - handboeken - pedology - soil micromorphology - thin section preparation - monolith preparation - handbooks
  Aeric ochraqualf
  Miedema, R. - \ 1985
  In: Handbook for soil thin section description / Bullock, P., Fedoroff, N., Jongerius, A., Waine - ISBN 9780905184098 - p. 143 - 144.
  kleimineralen - pedologie - bodemmicromorfologie - clay minerals - pedology - soil micromorphology
  Soil formation on mafic rocks of north Galicia, Spain 2. Soil micromorphology
  Kok, H. ; Buurman, P. - \ 1985
  Netherlands Journal of Agricultural Science 33 (1985)1. - ISSN 0028-2928 - p. 64 - 66.
  chloriet - pedologie - serpentijn - bodemvorming - bodemmicromorfologie - spanje - chlorite - pedology - serpentine - soil formation - soil micromorphology - spain
  Werkwijze en gebruik van beeldanalyse apparatuur (Quantimet 720) bij de Stichting voor Bodemkartering
  Schoonderbeek, D. ; Kooistra, M.J. - \ 1984
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1794) - ISBN 9789032701918 - 42
  pedologie - bodemmicromorfologie - pedology - soil micromorphology
  Submicroscopic studies of soils
  Bisdom, E.B.A. ; Ducloux, J. - \ 1983
  Amsterdam etc. : Elsevier (Geoderma vol. 30, no. 1/4) - 356
  deeltjesgrootteverdeling - pedologie - grondmechanica - bodemmicromorfologie - bodemstructuur - bodemtextuur - particle size distribution - pedology - soil mechanics - soil micromorphology - soil structure - soil texture
  Amount, characteristics and significance of clay illuviation features in Late-Weichselian Meuse terraces
  Miedema, R. ; Slager, S. ; Jongmans, A.G. ; Pape, Th. - \ 1983
  In: Unknown - p. 519 - 530.
  pedologie - bodemmicromorfologie - zware kleigronden - pedology - soil micromorphology - clay soils
  Micromorphological analysis and characterization of 70 benchmark soils of India : a basic reference set
  Kooistra, M.J. - \ 1982
  Wageningen : N.S.S.I. - ISBN 9789032701642
  horizonten - india - landevaluatie - deeltjesgrootteverdeling - pedologie - bodemclassificatie - grondmechanica - bodemmicromorfologie - bodemstructuur - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemtaxonomie - bodemtextuur - bodemtypen - horizons - india - land evaluation - particle size distribution - pedology - soil classification - soil mechanics - soil micromorphology - soil structure - soil suitability - soil surveys - soil taxonomy - soil texture - soil types
  Soil survey India Stiboka ICAR
  Glossary of soil micromorphology
  Jongerius, A. ; Rutherford, G.K. - \ 1979
  Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022006375
  woordenboeken - bodemstructuur - bodemtextuur - grondmechanica - deeltjesgrootteverdeling - pedologie - bodemmicromorfologie - nomenclatuur - terminologie - dictionaries - soil structure - soil texture - soil mechanics - particle size distribution - pedology - soil micromorphology - nomenclature - terminology
  Published by ISSS and Stiboka
  Olivines, their pseudomorphs and secondary products
  Delvigne, J. ; Bisdom, E.B.A. ; Sleeman, J. - \ 1979
  Wageningen : STIBOKA (Reprint / Stichting voor Bodemkartering no. 151) - 63
  chemische eigenschappen - pedologie - fysicochemische eigenschappen - bodemvorming - bodemmicromorfologie - chemical properties - pedology - physicochemical properties - soil formation - soil micromorphology
  Onderzoek naar verstoppend materiaal in een waterleidingbuis m.b.v. lichtmicroscopie, REM-EDAX en roentgendiffractie
  Bisdom, E.B.A. ; Jongerius, A. - \ 1979
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1471) - 15
  stroming - stromingsweerstand - vloeistoffen (fluids) - hydrodynamica - beweging - pedologie - druk - weerstand - bodemmicromorfologie - flow - flow resistance - fluids - hydrodynamics - movement - pedology - pressure - resistance - soil micromorphology
  Toelichting bij het eerste ontwerp van de structuurprofielclassificatie (jan. 1978)
  Jager, A. ; Boersma, O.H. - \ 1978
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1415) - 6
  pedologie - bodemmicromorfologie - bodemstructuur - pedology - soil micromorphology - soil structure
  Soil development in recent marine sediments of the intertidal zone in the Oosterschelde, the Netherlands : a soil micromorphological approach
  Kooistra, M.J. - \ 1978
  Wageningen : Stichting voor Bodemkartering Wageningen (Soil survey papers / Soil Survey Institute 14) - ISBN 9789032700027 - 183
  stranden - brakwater - kustgebieden - kusten - kaarten - mechanische eigenschappen - pedologie - fysische eigenschappen - zoutmoerassen - sediment - bodemvorming - bodemmicromorfologie - bodemkarteringen - vegetatie - oosterschelde - beaches - brackish water - coastal areas - coasts - maps - mechanical properties - pedology - physical properties - salt marshes - sediment - soil formation - soil micromorphology - soil surveys - vegetation - eastern scheldt
  Stiboka onderzoek
  Toelichting bij het structuurclassificatieschema t.b.v. de structuurprofielbeschrijving in klei- en leemgronden
  Jager, A. ; Boersma, O.H. - \ 1978
  Wageningen : Stichting voor Bodemkartering Wageningen (Rapport / Stichting voor Bodemkartering 1414) - 7
  pedologie - bodemmicromorfologie - bodemstructuur - pedology - soil micromorphology - soil structure
  Micromorphometric soil-porosity characterization by means of electro-optical image analysis (Quantimet 720)
  Ismail, S.N.A. - \ 1975
  Wageningen : STIBOKA (Soil survey papers / Soil Survey Institute no. 9) - 104
  pedologie - bodemmicromorfologie - bodemstructuur - bodemdeeltjes - grondanalyse - porositeit - bodemdichtheid - poriënvolume - pedology - soil micromorphology - soil structure - aggregates - soil analysis - porosity - soil density - pore volume
  Stiboka onderzoek
  Een micromorfologisch onderzoek naar de oorzaak van het niet of onvoldoende functioneren van een infiltratieproef op de Veluwe te Epe
  Reijmerink, A. ; Bisdom, E.B.A. - \ 1975
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1267) - 8
  grondwateraanvulling - infiltratie - bodem - bodemmicromorfologie - gelderland - veluwe - waterwinning - groundwater recharge - infiltration - soil - soil micromorphology - gelderland - veluwe - water catchment
  Methods in soil micromorphology : a technique for the preparation of large thin sections
  Jongerius, A. ; Heintzberger, G. - \ 1975
  Wageningen : Stichting voor Bodemkartering Wageningen (Soil survey papers / Soil Survey Institute 10) - 48
  pedologie - bodemmicromorfologie - pedology - soil micromorphology
  Stiboka onderzoek
  Micromorphological analysis of soils : lower levels in the organization of organic soil materials
  Bal, L. - \ 1973
  Wageningen : Stichting voor Bodemkartering Wageningen (Soil survey papers / Soil Survey Institute 6) - 174
  organische verbindingen - pedologie - bodem - bodemchemie - bodemmicromorfologie - organic compounds - pedology - soil - soil chemistry - soil micromorphology
  Stiboka onderzoek
  Micromorphology of soils
  Jongerius, A. - \ 1967
  Amsterdam : [s.n.] (Geoderma. An international journal of soil science. Special issue vol. 1, no. 3-4) - 233
  pedologie - bodemmicromorfologie - pedology - soil micromorphology
  Morphological studies of some cultivated soils
  Slager, S. - \ 1966
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): P. Buringh. - Wageningen : Pudoc - 111
  grondbewerking - zaaibedbereiding - bodemstructuur - veldgewassen - akkerbouw - pedologie - bodemmicromorfologie - tillage - seedbed preparation - soil structure - field crops - arable farming - pedology - soil micromorphology
  A study was made of those morphological and physical soil properties considered to govern root development.

  A deep and wide-branched root system was shown only to develop in a soil containing a permanent heterogeneous pore system, formed by biological activity in the profile. Therefore a distinction was made between biogenic structures having a relatively heterogeneous pore-size distribution and physicogenic and geogenic structures with a more homogeneous one.

  To demonstrate the effect of differences in management on soil structure in originally similar profiles, three types of land use were compared. Use as arable land proved to give rise to the formation of compacted surface soils with physicogenic structures. Here, mechanical forces leading to degeneration of structure were not compensated by biological regeneration. The same soil under horticulture was, however, shown to have a high biological activity, through added organic manure, and to yield very porous surface soils.

  Land, used as pasture, proved to have intermediate properties in this regard. Only with sufficient drainage this favourable biological effect was found. Methods, developed to study the occurrence of biopores, were applied in some small soil surveys. It was suggested to include the biopore concept in both soil suitability and classification studies.

  Soil micromorphology : proceedings of the second international working-meeting on soil micromorphology, Arnhem, The Netherlands, September 22-25, 1964
  Jongerius, A. - \ 1964
  Amsterdam [etc.] : Elsevier - 540
  pedology - soil micromorphology - soil formation - soil biology - soil structure - soil texture - soil mechanics - particle size distribution - pedologie - bodemmicromorfologie - bodemvorming - bodembiologie - bodemstructuur - bodemtextuur - grondmechanica - deeltjesgrootteverdeling
  The preparation of mammoth-sized thin sections
  Jongerius, A. ; Heintzberger, G. - \ 1963
  Wageningen : Stichting voor Bodemkartering Wageningen (Soil survey papers / Soil Survey Institute 1) - 37
  pedologie - bodemmicromorfologie - pedology - soil micromorphology
  Stiboka onderzoek
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.