Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 70

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beeldanalyse brengt kwaliteit substraten snel en objectief in kaart (interview met Chris Blok)
  Staalduinen, Jan van; Blok, C. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)10. - p. 66 - 67.
  beeldanalyse - substraten - groeimedia - bodemstructuur - micromorfologische bodemkenmerken - bodemmicromorfologie - glastuinbouw - image analysis - substrates - growing media - soil structure - soil micromorphological features - soil micromorphology - greenhouse horticulture
  Het onderzoek naar de kwaliteitsaspecten van substraten wordt steeds verfijnder. Wageningen UR tilt het visuele onderzoek naar een hoger plan met behulp van beeldanalyse, waarvoor fer Weerheijm van Independent Substrate Consulting apparatuur beschikbaar stelde. Volgens onderzoeker Chris Blok zal het tijdrovende voortraject potgrond en substraatleveranciers op termijn veel werk besparen en betere resultaten opleveren
  Strooiselafbraak onder verschillende loofboomsoorten op de stuwwal bij Doorwerth : micromorfologisch onderzoek van de humusprofielen
  Pulleman, M.M. ; Kooistra, M.J. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1052) - 82
  humusvormen - bodemfauna - bodemflora - bossen - bosstrooisel - bodemmicromorfologie - bodemverdichting - nederland - veluwe - humus forms - soil fauna - soil flora - forests - forest litter - soil micromorphology - soil compaction - netherlands - veluwe
  Dit rapport presenteert de resultaten van een micromorfologisch onderzoek van slijpplaten gemaakt in humusprofielen onder verschillende loofboomsoorten op een zwak lemige stuwwalbodem bij Doorwerth (Gelderland). Er werden opstanden vergeleken van linde, esdoorn, haagbeuk, eik en beuk. Het onderzoek was het vervolg van eerder gepubliceerd onderzoek naar de relatie tussen loofboomsoort, humus en ondergroei op dezelfde locaties (Alterra-rapport 920). Hieruit bleek dat onder invloed van het `rijke¿, goed verterende bladstrooisel van linde, esdoorn en haagbeuk een ontwikkeling in de richting van een `rijker¿ bostype op gang te zijn gekomen. Alleen onder linde was echter binnen 40 jaar een goed ontwikkelde, soortenrijke Carpinion-vegetatie met meerdere oud-bossoorten ontstaan. Het micro¬morfologisch onderzoek ondersteunt deze resultaten, geeft inzicht in de onderliggende processen en laat zien welke groepen bodemorganismen bij de vorming van de verschillende humusvormen betrokken zijn. Ook wordt duidelijk dat bodemverdichting ten gevolge van berijding de ontwikkeling naar een `rijker¿ bostype kan vertragen.
  Woodlands of the past: results of the excavation of Zwolle-Stadshagen (The Netherlands) II, Development of the paleo-landscape in its hydrological context
  Kooistra, M.J. - \ 2003
  Wageningen : Alterra - 15
  hydrology - woodlands - soil micromorphology - palaeontology - groundwater level - streams - geomorphology - hydrologie - bosgebieden - bodemmicromorfologie - paleontologie - grondwaterstand - waterlopen - geomorfologie
  Micromorphology was used to reconstruct the paleo-landscape in which a woodland had grown between about 200 BC and 600 AD in Zwolle-Stadshagen. This is the second article of a set of five on the integrated reconstruction of this woodland of the past.
  Increasing feldspar tunneling by fungi across a north Sweden podzol chronosequence
  Hoffland, E. ; Giesler, R. ; Jongmans, A. ; Breemen, N. van - \ 2002
  Ecosystems 5 (2002). - ISSN 1432-9840 - p. 11 - 22.
  podzolgronden - verwering - bodemmicromorfologie - biogeochemie - podzolic soils - weathering - soil micromorphology - biogeochemistry
  Tunnels in feldspar grains, assumed to be created by fungal hyphae, were first discovered in a boreal podzol. In this paper, we further describe the phenomenon of mineral tunneling by determining the rate of feldspar tunneling across a north Sweden podzol chronosequence. The chronosequence is a result of ongoing land uplift, which started after the retreat of glaciers about 9000 years ago. The sequence comprises a series of soils that began developing on glacial tills 190-7800 years ago. Feldspar tunneling was concentrated in the uppermost 2 cm of the E horizon, and its frequency increased significantly with soil age. Although no tunnels were found in feldspar grains from the youngest soil (190 years), they were seen more frequently in soils aged 2000 years and older. This lag phase in tunnel formation of about 2000 years coincided with the disappearance of the easily weatherable potassium-(K) and calcium (Ca)-containing minerals biotite and hornblende and with the appearance of etch pits on feldspar grains. In the oldest soil (7800 y), about 25␘f the feldspar grains in the upper 2 cm of the E horizon were tunneled. Within site variation in tunnel frequency was high, and we were able to exclude spatial variations in mineralogy and texture as a possible explanation. The shape of the tunnels, their depth distribution, and the fungal hyphae found inside them all offer support for the previous assumption that their formation is mediated by biological activity involving fungi. The results of this investigation also indicate that the bioavailability of Ca and K may be a factor in tunnel formation.
  Soil formation in late glacial Meuse sediments related to the Peel boundary fault activity
  Miedema, R. ; Jongmans, A.G. - \ 2002
  Netherlands journal of geosciences 81 (2002)1. - ISSN 0016-7746 - p. 71 - 81.
  bodemvorming - bodemmicromorfologie - sediment - rivieren - tektoniek - noord-brabant - de peel - soil formation - sediment - rivers - soil micromorphology - tectonics - noord-brabant - de peel
  Wonen en werken aan het water door de eeuwen heen : landschapsgenese en bodemontwikkeling van de Schuytgraaf (VINEX locatie Arnhem-Zuid)
  Mulder, J.R. ; Kooistra, M.J. ; Verbauwen, E.C. ; Harig, R.M.K. ; Makaske, B. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 101
  archeologie - bodemkarteringen - bodemmicromorfologie - bodemprofielen - landschap - nederland - geschiedenis - gelderland - betuwe - bodemkunde - cultuurhistorie - geologie - micromorfologie - Arnhem - archaeology - soil surveys - soil micromorphology - soil profiles - landscape - netherlands - history - gelderland - betuwe
  Historisch bodemkundig onderzoek in de buurschap De Laar (vroeger Elst, momenteel Arnhem), in werkputten bij stadsuitbreiding (vinex). Dit als toelichting op de relatie tussen bodemlagen en archeologische vondsten
  Geogenetisch veldonderzoek en antropogene bodemvorming Steen-/Huifakker (BR-69-01) Breda-West, juni/juli 2001
  Kooistra, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 26
  bodemprofielen - pedologie - bodemtypen (antropogeen) - antropogene horizonten - archeologie - bodemmicromorfologie - paleobotanie - nederland - noord-brabant - bodemkunde - geogenese - geologie - micromorfologie - Brabant - Breda - soil profiles - pedology - soil types (anthropogenic) - anthropogenic horizons - archaeology - soil micromorphology - palaeobotany - netherlands - noord-brabant
  Micromorfologisch-geogenetisch onderzoek archeologische opgraving de Grauwe Beer bij Beesel (L)
  Kooistra, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 10
  bodemprofielen - bodemmicromorfologie - archeologie - pedologie - antropogene horizonten - nederland - bodemkarteringen - kaarten - midden-limburg - bodemkunde - geogenese - micromorfologie - Limburg - soil profiles - soil micromorphology - archaeology - pedology - anthropogenic horizons - netherlands - soil surveys - maps - midden-limburg
  Mineralogical and (sub)microscopic aspects of iron oxides in polygenetic oxisols from Minas Gerais, Brazil
  Muggler, C.C. ; Loef, J.J. van; Buurman, P. ; Doesburg, J.D.J. van - \ 2001
  Geoderma 100 (2001). - ISSN 0016-7061 - p. 147 - 171.
  oxisols - bodemmicromorfologie - brazilië - mineralen - oxisols - soil micromorphology - brazil - minerals
  How liverworts build hanging gardens from volcanic ash in Costa Rica
  Jongmans, A.G. ; Breemen, N. van; Gradstein, S.R. ; Oort, F. van - \ 2001
  Catena 44 (2001). - ISSN 0341-8162 - p. 13 - 22.
  vulkanische gronden - bodemmicromorfologie - levermossen - costa rica - volcanic soils - soil micromorphology - liverworts - costa rica
  Micromorfologisch onderzoek t.b.v. het archeologisch projekt Westland west : Broekpolder : onderzoek aan twee secties in profiel EF ten behoeve van de archeologie
  Kooistra, M.J. - \ 2000
  Wageningen : Alterra - 21
  bodemmicromorfologie - micromorfologische bodemkenmerken - geschiedenis - cultureel onderzoek - archeologie - landschap - analyse - menselijke activiteit - zuid-holland - westland - soil micromorphology - soil micromorphological features - history - cultural research - archaeology - landscape - analysis - human activity - zuid-holland - westland
  Soil organic matter dynamics in density and particle-size fractions as revealed by the 13C/12C isotopic ratio in a cerrado oxisol
  Roscoe, R. ; Buurman, P. ; Velthorst, E. ; Vasconcellos, C.A. - \ 2000
  In: Entering the Third Millenium with a common approach to Humic Substances and Organic Matter in Water, Soil and Sediments : IHSS 10, Toulouse 2000 - p. 237 - 240.
  organisch bodemmateriaal - bodemmicromorfologie - koolstof - soil organic matter - soil micromorphology - carbon
  Induration of C horizons by allophane and imogolite in Costa Rican volcanic soils
  Jongmans, A.G. ; Denaix, L. ; Oort, F. van; Nieuwenhuyse, A. - \ 2000
  Soil Science Society of America Journal 64 (2000). - ISSN 0361-5995 - p. 254 - 262.
  vulkanische gronden - bodemmicromorfologie - costa rica - volcanic soils - soil micromorphology - costa rica
  Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving 'A27-Hoge Vaart'): Een aanvullend bodemkundig en palaeoecologisch onderzoek naar de landschapsvormende processen tijden de laatste fase van de bewoning (Vroeg-Neolithicum)
  Spek, Th. ; Bisdom, E.B.A. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 472.2) - 154
  archeologie - bodemkarteringen - bodemmicromorfologie - paleo-ecologie - nederland - flevoland - archaeology - soil surveys - soil micromorphology - palaeoecology - netherlands - flevoland
  Micromorfologisch onderzoek Woerden AAO "Hoek Molenstraat/Kazernestraat"
  Kooistra, M.J. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum
  bodemmicromorfologie - micromorfologische bodemkenmerken - zware kleigronden - archeologie - nederland - zuid-holland - soil micromorphology - soil micromorphological features - clay soils - archaeology - netherlands - zuid-holland
  Wat de bodem onthulde; bodemkundig en micromorfologisch onderzoek van een mesolithische vindplaats op het rivierduin van Zutphen-Ooyerhoek
  Kooistra, M.J. ; Mulder, J.R. ; Spek, T. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 22
  bodemmicromorfologie - zware kleigronden - geschiedenis - geologie - nederland - achterhoek - soil micromorphology - clay soils - history - geology - netherlands - achterhoek
  Micromorfologisch onderzoek Swalmen; AAO '99SWAN-OUDERHOF
  Kooistra, M.J. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 9
  bodemmicromorfologie - micromorfologische bodemkenmerken - archeologie - nederland - limburg - soil micromorphology - soil micromorphological features - archaeology - netherlands - limburg
  Aggregation, organic matter, and iron oxide morphology in oxisols from Minas Gerais, Brazil
  Muggler, C.C. ; Griethuysen, C. van; Buurman, P. ; Pape, T. - \ 1999
  Soil Science 164 (1999)10. - ISSN 0038-075X - p. 759 - 770.
  oxisols - bodemmicromorfologie - bodemtextuur - brazilië - oxisols - soil micromorphology - soil texture - brazil
  The characteristic strong aggregation observed in Oxisols is usually attributed to the presence of free aluminium or iron compounds. Previous investigation of Oxisols from Minas Gerais, Brazil, suggested that iron oxide minerals do not necessarily play a role in aggregation. Oxisol profiles developed on different parent materials (rock-saprolites and sediments), and with different degrees of polygenesis, were investigated to assess whether the physical makeup, rather than the iron content, determines aggregation. Oxisols were investigated by means of micromorphology and laser diffraction grain-sizing. Grain-size distribution curves were determined after three pre-treatments: shaking with water; removal of organic matter; and removal of organic matter followed by deferration. Micromorphology indicated that soils developed on rock-saprolites have hematite droplets (discrete, red colored, equidimensional concentrations) in the saprolite, whereas droplets are not found in soils on Tertiary sediments. However, secondary iron accumulations related to periodic water saturation are encountered in the soils on sediments and not in the soils on rock-saprolites. Grain-size distribution curves showed that the Oxisols on rock-saprolites do not have strong aggregation because of iron oxides alone. Conversely, aggregation by iron oxides is evident in the Oxisols on sediments. This indicates that remobilization of iron during soil formation is essential for iron forms to play a role in aggregation. These findings suggest that the mode of formation and iron mineralogy affect aggregation.
  Mineral micro- and nano-variability revealed by combined micromorphology and in situ submicroscopy
  Jongmans, A.G. ; Oort, F. van; Denaix, L. ; Jaunet, A.M. - \ 1999
  Catena 35 (1999). - ISSN 0341-8162 - p. 259 - 279.
  bodemmicromorfologie - verwering - soil micromorphology - weathering
  Transmission x-ray diffraction of undisturbed soil microfabrics obtained by microdrilling in thin sections
  Denaix, L. ; Oort, F. van; Pernes, M. ; Jongmans, A.G. - \ 1999
  Clays and Clay Minerals 47 (1999)5. - ISSN 0009-8604 - p. 637 - 646.
  bodemmicromorfologie - kleimineralen - röntgenstraling - grondanalyse - soil micromorphology - clay minerals - x radiation - soil analysis
  Clay mineralogical studies by X-ray diffraction performed on extracted <2-μm fractions do not always represent all clay mineral constituents present in the soil. In this work, transmission X-ray diffraction (TXRD) was applied to undisturbed microsamples of optically homogeneous mineral soil fabrics and features. These microsamples were isolated by microdrilling their periphery in soil thin sections, then removing them, and transferring them to glass capillaries for TXRD analysis. The usefulness of this technique for supplying in situ mineralogical information on identification, structure, and natural orientation of soil constituents was tested on mineral microfabrics and features of primary and secondary phyllosilicates. The study demonstrated that TXRD allowed detailed, representative interpretations of undisturbed mineral features and fabrics. In particular, this technique allowed us (1) to compare mineralogical compositions at selected microlocalities, (2) to study natural preferred orientations, and (3) to detect small amounts of minor mineral interstratification phases. In addition, complementary information on crystallography and crystal chemistry may be obtained by performing analytical transmission electron microscopy on the same microsample. | Clay mineralogical studies by X-ray diffraction performed on extracted <2-μm fractions do not always represent all clay mineral constituents present in the soil. In this work, transmission X-ray diffraction (TXRD) was applied to undisturbed microsamples of optically homogeneous mineral soil fabrics and features. These microsamples were isolated by microdrilling their periphery in soil thin sections, then removing them, and transferring them to glass capillaries for TXRD analysis. The usefulness of this technique for supplying in situ mineralogical information on identification, structure, and natural orientation of soil constituents was tested on mineral microfabrics and features of primary and secondary phyllosilicates. The study demonstrated that TXRD allowed detailed, representative interpretations of undisturbed mineral features and fabrics. In particular, this technique allowed us (1) to compared mineralogical compositions at selected microlocalities, (2) to study natural preferred orientations, and (3) to detect small amounts of minor mineral interstratification phases. In addition, complementary information on crystallography and crystal chemistry may be obtained by performing analytical transmission electron microscopy on the same microsample.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.