Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 62

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Wensveen, W. van; Fuente van Bentem, S. de la - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1160) - 32
  potplanten - sierplanten - impatiens walleriana - ornamentele waarde - bodempathogenen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - peronospora farinosa - vollegrondsteelt - pot plants - ornamental plants - impatiens walleriana - ornamental value - soilborne pathogens - cultural control - peronospora farinosa - outdoor cropping
  Abstract Wageningen UR Greenhouse Horticulture, together with Syngenta Seeds performed field trials with fungicides and fertilizing products to prolong the consumer value of Impatiens walleriana (busy lily). This project was funded by the Dutch Horticultural Board. The plants were situated on two field locations, both in the field and in pots to follow the natural disease development with and without interaction with soil pathogens (e.g. downy mildew). The results of this study show that Ridomil Gold is effective against early infestation from soil propagules of downy mildew, but there is no effectivity against leaf infections. Products based on phoshite (potassium phosphite, product X of Everris) slow down the infection process with a few weeks. Especially, later in the season when the conidia are most dominantly present. It is recommended to screen multiple products which are effective against resting spores of downy mildew. Sensitive Impatiens species should preferably be planted early in the season and not directly in soil with high risk of surviving propagules.
  Aaltjes : eerst diagnose, daarna actie : interview met Leendert Molendijk
  Reindsen, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)5. - ISSN 1871-093X - p. 8 - 9.
  plantenparasitaire nematoden - verspreiding - epidemiologie - bodemonderzoek - akkerbouw - bodempathogenen - plant parasitic nematodes - dispersal - epidemiology - soil testing - arable farming - soilborne pathogens
  "Natte grondontsmetting is een van de grote oorzaken bij aaltjesbesmetting van het ene naar het andere perceel." Deze opmerkelijke uitspraak is van Thomas Been van Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR. Machines zijn door aanklevende grond een belangrijke primaire verspreidingsbron van aaltjes.
  Bodemgezondheid in de sierteelt
  Boer, M. de; Os, G.J. van; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Boer, F.A. de; Runia, W.T. ; Korthals, G.W. - \ 2012
  bodempathogenen - grondbewerking - sierteelt - vollegrondsteelt - biologische grondontsmetting - organische stof - soilborne pathogens - tillage - ornamental horticulture - outdoor cropping - biological soil sterilization - organic matter
  Poster met informatie over onderzoek naar het beheersen van bodemziekten in de vollegronds sierteelt sector.
  Doorontwikkelen biologische grondontsmetting (BGO)
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. ; Ludeking, D.J.W. ; Schomaker, C.H. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 78
  biologische grondontsmetting - organische stof - inundatie - proeven op proefstations - bodempathogenen - fermentatieproducten - werkzaamheid - biological soil sterilization - organic matter - flooding - station tests - soilborne pathogens - fermentation products - efficacy
  Centrale doelstelling van dit project was het verkrijgen van inzicht in het werkingsmechanisme van Biologische Grond Ontsmetting (BGO). Met kennis over het werkingsmechanisme kan de werking van BGO onder verschillende omstandigheden worden verbeterd en kan de tijdsduur voor toepassing van BGO mogelijk worden verkort. Er zijn twee processen onderzocht; anaerobie door het inwerken van organische stof en afdichting met folie (BGO) en anaerobie door met water verzadigde grond maar zonder ingewerkte organische stof (Inundatie). Daarnaast is het effect van afdichting van grond onderzocht zonder extra toegevoegde organische massa.
  Biologische landbouw zet in op weerbare bodems
  Wurff, A.W.G. van der - \ 2011
  In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 54 - 55.
  glastuinbouw - glasgroenten - bodemweerbaarheid - bodempathogenen - plantenparasitaire nematoden - plantenziekteverwekkende schimmels - biologische landbouw - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - soil suppressiveness - soilborne pathogens - plant parasitic nematodes - plant pathogenic fungi - organic farming - cultural control
  Bodemziekten en -plagen kunnen in de biologische glastuinbouw flink lastig zijn. Maar niet altijd. Sommige bodems geven planten van nature een goede bescherming. Bodemweerbaarheid heet dat verschijnsel. In het bioKennis-netwerk wordt gewerkt aan een adviesmodel om de weerbaarheid van bodems te verhogen.
  Geringe besmetting goed zelf op te sporen
  Gastel-Topper, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2011
  Boerderij/Akkerbouw 97 (2011)11. - ISSN 0169-0116 - p. E14 - E15.
  meloidogyne chitwoodi - biotesten - plantenparasitaire nematoden - bodempathogenen - bodemonderzoek - akkerbouw - aardappelen - pootaardappelen - meloidogyne chitwoodi - bioassays - plant parasitic nematodes - soilborne pathogens - soil testing - arable farming - potatoes - seed potatoes
  PPO ontwikkelde een biotoets om Meloidogyne chitwoodi op te sporen. Deze toets doer de teler zelf en geeft meer zekerheid dan een laboratoriumtoets.
  Bestrijding van Rhizoctonia solani in zomerbloemen
  Bulle, A.A.E. ; Slootweg, G. - \ 2011
  fungiciden - thanatephorus cucumeris - zomerbloemen - plantenziekteverwekkende schimmels - bodempathogenen - vollegrondsteelt - fungicides - thanatephorus cucumeris - summer flowers - plant pathogenic fungi - soilborne pathogens - outdoor cropping
  Poster met informatie over onderzoek naar alternatieve gewasbeschermingsmiddelen voor Rizolex tegen Rhizoctonia solani in zomerbloemen.
  Factsheet: Zwarte vaten in radijs - symptomen, verspreiding en bestrijding
  Ludeking, D.J.W. ; Janse, J. ; Stijger, I. ; Pham, K.T.K. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2011
  Wageningen UR Glastuinbouw
  plantenziekteverwekkende bacteriën - radijsjes - stenotrophomonas - stenotrophomonas rhizophila - symptomen - ziektepreventie - bodempathogenen - bedrijfshygiëne - glastuinbouw - plant pathogenic bacteria - radishes - stenotrophomonas - stenotrophomonas rhizophila - symptoms - disease prevention - soilborne pathogens - industrial hygiene - greenhouse horticulture
  Sinds 2006 komen bij de teelt van radijs symptomen voor die worden betiteld als “zwarte vaten”. Deze factsheet heeft als doel telers te informeren over de ziektebeelden, de veroorzaker van de ziekte te beschrijven en tips te geven voor de beheersing van het probleem.
  Kennisinventarisatie opbrengstreducties erwten en de mogelijkheden om slechte oogsten tegen te gaan.
  Lamers, J.G. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 26
  akkerbouw - vollegrondsgroenten - erwten - bodempathogenen - voetziekten - opbrengst - oogstverliezen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - toegepast onderzoek - arable farming - field vegetables - peas - soilborne pathogens - foot diseases - outturn - yield losses - cultural control - applied research
  Dit is een inventarisatie van beschikbare kennis over bodemziekten, die een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het achterblijven van de opbrengsten van erwten. Uit dit onderzoek blijkt dat een goed ontwaterd perceel met een goede bodemstructuur, bemesting en verzorging, nog altijd belangrijke voorwaarden voor een goede opbrengst zijn. Verder blijkt dat een belangrijk deel van de opbrengstreducties in erwten samenhangt met het optreden van voetziekten. Voetziekten verklaren 25-40% van de variatie in opbrengst. Overige teeltaspecten kunnen maximaal 12% van de variatie in opbrengst verklaren.
  Het verband tussen M. chitwoodi-besmetting van de grond en knobbelvorming van aardappelen
  Hoek, H. - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)14 feb.
  meloidogyne chitwoodi - aardappelen - plantenparasitaire nematoden - besmetting - quarantaine organismen - bodempathogenen - akkerbouw - veldproeven - meloidogyne chitwoodi - potatoes - plant parasitic nematodes - contamination - quarantine organisms - soilborne pathogens - arable farming - field tests
  Aardappel is heel schadegevoelig voor het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). Waarschijnlijk is er een verband tussen het niveau van besmetting van grond met dit aaltje en de mate van knolaantasting bij aardappelen, maar tot op heden is dit verband niet vastgesteld. In één van de proefvelden binnen het project Nemadecide is in 2008 M. chitwoodi aangetroffen. Er is in deze proef geen goed verband gevonden tussen de hoogte van de besmetting van de grond met M. chitwoodi en de mate van knolaantasting. Maar als M. chitwoodi in grondmonsters werd gevonden, dan waren in bijna 80 procent van de gevallen ook de aardappelknollen met deze aaltjes besmet. Het PPO is dan ook van mening dat aardappelteelt op grond die besmet is met M. chitwoodi bijna altijd leidt tot knollen die besmet zijn met dit aaltje. Omdat er bij pootgoed een “nultolerantie” voor M. chitwoodi geldt, is de teelt van aardappelpootgoed op percelen die besmet zijn met dit aaltje volgens de huidige inzichten dan ook onmogelijk.
  Herbie-innovatie in biologische grondontsmetting
  Runia, W.T. ; Meints, H. - \ 2011
  Aurora magazine 9 (okt) (2011)4. - p. 21 - 23.
  biologische grondontsmetting - asparagus - vollegrondsgroenten - bodempathogenen - biologische bestrijding - fermentatieproducten - gewasbescherming - biological soil sterilization - asparagus - field vegetables - soilborne pathogens - biological control - fermentation products - plant protection
  Biologische grondontsmetting heeft met name in de aspergeteelt goede resultaten opgeleverd. Proeven met gedefinieerde plantaardige fermentatieproducten, die zijn ontwikkeld door Thatchtec en onderzocht door Wageningen UR/PPO-AGV, beloven nog betere perspectieven.
  Quantification of dynamics of soil-borne pathogens and their consequences for yield in crop rotations
  Berg, W. van den - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Grasman, co-promotor(en): Walter Rossing. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789461730497 - 127
  gewassen - rotaties - bodempathogenen - plantenparasitaire nematoden - populatiedynamica - oogstvoorspelling - proefopzet - modellen - dynamische modellen - statistische analyse - crops - rotations - soilborne pathogens - plant parasitic nematodes - population dynamics - yield forecasting - experimental design - models - dynamic models - statistical analysis

  In The Netherlands crop rotation experiments were performed that required a continuation over many years so that long term effects of treatments and rotations may build up. Usually, analysis of variance is performed on within year data or on data from the final years when treatment/rotation effects are maximal. In this thesis the scope is on rotation experiments in the presence of soil-borne pathogens. Instead of estimating the mean densities of these pathogens and the mean yields of the crops over the whole duration of the experiment, dynamics of the pathogens and yield were registered yearly. Two types of dynamical models were applied. In the first model the dependence of the final  (end of the season) pathogen density upon the initial density was represented by a monotonically rising function. The model was applied to an experiment on the dynamics of Pratylenchus penetrans in vegetable crops. In the second model with a Ricker type of functional relation between initial and final pathogen densities, the dynamics of Globodera pallida on 6 cultivars of potato was studied. In both models the pathogen density tended to a stable steady state in the long term. For this steady state an economic evaluation of crop rotations was made. In a third study potato tuber yield was predicted taking into account the presence of three nematode species and the fungus V. dahliae. Also the effect of abiotic factors such as pH and the P content of the soil were taken in consideration. Based on information theory the results of a large class of feasible models was combined by using a suitable method of averaging values of parameters of the different models. Moreover, this method also ranks the predictors with respect to their predictive power. In a fourth study, optimum designs of experiments on pathogen dynamics and yield loss were derived for one of the cultivars already tested in the second study. Furthermore, a measure for the efficiency of a design was introduced so that designs can be compared. 

  Natuurlijke ziekteonderdrukking in grondteelten : model, weerbaar telen en nieuwe substraten
  Wurff, A.W.G. van der - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)4. - ISSN 0166-6495 - p. 164 - 168.
  glastuinbouw - bodemweerbaarheid - pythium - bodempathogenen - verticillium - plantenparasitaire nematoden - bodemonderzoek - substraten - meloidogyne - greenhouse horticulture - soil suppressiveness - pythium - soilborne pathogens - verticillium - plant parasitic nematodes - soil testing - substrates - meloidogyne
  Wageningen UR Glasuinbouw toont aan dat bodemweerbaarheid in de glastuinbouw bestaat. In een onderzoek onder veertien glastuinbouwbedrijven en een proefveld werden, met behulp van biotoetsen, verschillen zichtbaar gemaakt in de mate van bodemweerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje en de bodemschimmels Pythium en Verticillium. De resultaten van een vervolgproef laten zien dat er gestuurd kan worden op weerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje. Analyse van de databank van Wageningen UR Glastuinbouw van meer dan zestig metingen aan diverse kastuinbouwgronden leidde tot een model dat de bodemweerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje en Pythium voorspelt. De waarde van het model moet in vervolgonderzoek beproefd worden.
  Verslagen van de werkgroepen over 2010
  Postma, J. ; Os, G.J. van - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)3. - ISSN 0166-6495 - p. 139 - 143.
  gewasbescherming - werkgroepen - bodempathogenen - phytophthora - pythium - onkruidkunde - botrytis - plantenparasitaire nematoden - plantenziekteverwekkende bacteriën - plant protection - working groups - soilborne pathogens - phytophthora - pythium - weed science - botrytis - plant parasitic nematodes - plant pathogenic bacteria
  Verslagen van de KNPV-werkgroepen: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie, Phytophthora en Pythium, Onkruidkunde, Botrytis, Nematoden, Graanziekten, en Fytobacteriologie.
  Behalve in grondgebonden glasgroenten ook opkomend probleem in gerbera: Sclerotinia vormt rattenkeutels op en in rottend weefsel
  Paternotte, S.J. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)5. - p. 33 - 33.
  glastuinbouw - plantenziekteverwekkende schimmels - sclerotinia sclerotiorum - ziektepreventie - aantasting - glasgroenten - gerbera - bodempathogenen - groenten - snijbloemen - greenhouse horticulture - plant pathogenic fungi - sclerotinia sclerotiorum - disease prevention - infestation - greenhouse vegetables - gerbera - soilborne pathogens - vegetables - cut flowers
  Sclerotinia sclerotiorum of ‘rattenkeutelziekte’ komt bij behoorlijk wat grondgebonden gewassen voor, zoals sla en diverse andere groenten. In de substraatteelt is deze ziekte geen probleem. Uitzondering is gerbera, waar deze schimmel de laatste jaren in toenemende mate optreedt.
  Gewasbescherming in goede aarde : Terugblik op de KNPV-najaarsbijeenkomst, 8 december 2010, Wageningen
  Postma, J. ; Os, G.J. van; Molendijk, L.P.G. ; Westerdijk, C.E. ; Boer, M. de; Goud, J.C. - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)1. - ISSN 0166-6495 - p. 9 - 10.
  conferenties - gewasbescherming - bodem - kennisoverdracht - bodempathogenen - bodemmicrobiologie - conferences - plant protection - soil - knowledge transfer - soilborne pathogens - soil microbiology
  De KNPV-najaarsbijeenkomst op 8 december, had dit jaar als onderwerp ‘De Bodem’. Het programma is samengesteld in samenwerking met de Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie. De dag was tevens ook de najaarbijeenkomst van deze KNPV-werkgroep. Een recordaantal van 125 deelnemers, enthousiast publiek, gezelligheid, netwerken, een afwisselend programma, en inspirerende sprekers, maakten de dag tot een overdonderend succes.
  Schadelijke aaltjes liggen op de loer : Interview met Leendert Molendijk
  Meijering, Luuk ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
  Boerderij/Akkerbouw 96 (2011)19. - ISSN 0169-0116 - p. E12 - E114.
  nematiciden - gewasbescherming - akkerbouw - bodemkwaliteit - nematodenbestrijding - bodemfactoren - bodempathogenen - grondsterilisatie - nematicides - plant protection - arable farming - soil quality - nematode control - edaphic factors - soilborne pathogens - soil sterilization
  Het aantal percelen waarin schadelijke aaltjes voorkomen neemt langzaam toe. met voldoende kennis en de juiste maatregelen zijn ze goed te beheersen
  Checklist stomen
  Lukassen, I. ; Boertjes, B.C. - \ 2010
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  glastuinbouw - gewasbescherming - grondsterilisatie - grondbehandeling - stoomsterilisatie - stoom - bodempathogenen - teeltsystemen - greenhouse horticulture - plant protection - soil sterilization - soil treatment - steam sterilization - steam - soilborne pathogens - cropping systems
  In de praktijk wordt er om de grond te ontsmetten op twee verschillende manieren gestoomd. Dat zijn stomen zonder en stomen met onderdruk, de laatste methode wordt ook wel afzuigstomen genoemd. Om voor een bepaalde manier van stomen te kiezen moet eerst duidelijk zijn wat de verschillen van de beide methoden zijn. In het kort is een en ander over beide methoden van stomen beschreven. Daarna worden aandachtspunten voor het uitvoeren van het stomen behandeld.
  Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)17 mei.
  fabrieksaardappelen - aardappelen - rhizoctonia - bodempathogenen - bactericiden - pesticiden - chemische bestrijding - dosering - toedieningswijzen - akkerbouw - veldproeven - rijenbespuiting - plantenziektebestrijding - starch potatoes - potatoes - rhizoctonia - soilborne pathogens - bactericides - pesticides - chemical control - dosage - application methods - arable farming - field tests - band spraying - plant disease control
  Bij de teelt van zetmeelaardappelen krijgt de praktijk de laatste jaren steeds meer te maken met een zwaardere aantasting door Rhizoctonia vanuit de grond. Om deze aantasting te bestrijden, zijn er verschillende middelen beschikbaar. Een volveldsbehandeling met een grondbehandelingsmiddel tegen Rhizoctonia is veelal te duur, het saldo van zetmeelaardappelen laat dit niet toe. Daarom is in opdracht van het Productschap Akkerbouw (PA) met cofinanciering van Bayer Cropscience en Syngenta Crop Protection onderzoek gedaan of een rijenbehandeling met lagere dosering voldoende perspectief biedt Uit dit onderzoek is gebleken dat met behulp van een grondbehandeling een positief resultaat kan worden bereikt, met name als gevolg van een hogere prijs bij een hoger OWG. Op beide locaties gaf de kwart dosering van Amistar het hoogste rendement. Het nieuwe middel AC2522 heeft het ook goed gedaan, maar heeft echter nog geen toelating in zetmeelaardappelen.
  Beheersing van Sclerotinia
  Janmaat, L. ; Hamont, J. van; Lamers, J.G. - \ 2010
  BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2010)32. - 4
  akkerbouw - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektepreventie - sclerotinia - biologische bestrijding - vollegrondsgroenten - bodempathogenen - arable farming - plant pathogenic fungi - disease prevention - sclerotinia - biological control - field vegetables - soilborne pathogens
  Sclerotinia (rattenkeutelziekte) wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum. Deze komt voor op zeer veel gewassen en overleeft lang in de bodem. Onder veelal vochtige omstandigheden na droogte ontstaan vruchtlichamen (paddestoelen) van waaruit sporen zich verspreiden. Ze infecteren de plant via beschadigd weefsel. Als natuurlijke bestrijder is er de schimmel Coniothyrium minitans beschikbaar, deze parasiteert op de sclerotiën. Maar om Sclerotinia goed te beheersen is vooral preventie een must.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.