Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 97

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect : internationaal onderkend
  Dekker, L.W. ; Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. - \ 2016
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 26 (2016)2. - ISSN 1382-6069 - p. 23 - 38.
  fluctuaties - neerslag - ingesloten lucht - bodemprofielen - hydrologische gegevens - monitoring - grondwaterstand - fluctuations - precipitation - entrapped air - soil profiles - hydrological data - monitoring - groundwater level
  Het Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect zijn de oorzaak van onverwacht snelle en grote grondwaterstandsschommelingen. Het Lisse effect is het gevolg van luchtinsluiting tussen het infiltratiefront en het freatisch vlak. Het Wieringermeer en omgekeerd Wieringermeer effect zijn het gevolg van wederzijdse conversie van de volcapillaire zone in de grondwaterzone, na respectievelijk geringe verdamping en geringe neerslaghoeveelheden. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van deze verschijnselen, die als eerste in Nederland zijn ontdekt en daarna wereldwijd zijn onderkend. Deze hydrologische fenomenen kunnen leiden tot problemen bij het correct modelleren van grondwaterstanden.
  Mechanistic modelling of the vertical soil organic matter profile
  Braakhekke, M.C. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Pavel Kabat, co-promotor(en): C. Beer; M. Reichstein; Marcel Hoosbeek. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738288 - 190
  organisch bodemmateriaal - bodemprofielen - modelleren - modellen - bayesiaanse theorie - soil organic matter - soil profiles - modeling - models - bayesian theory

  Soil organic matter (SOM) constitutes a large global pool of carbon that may play a considerable role for future climate. The vertical distribution of SOM in the profile may be important due to depth-dependence of physical, chemical, and biological conditions, and links to physical processes such as heat and moisture transport. The aim of this thesis is to develop a dynamic and mechanistic representation of the vertical SOM profile that can be applied for large scale simulations as a part of global ecosystem and earth system models.

  A model structure called SOMPROF was developed that dynamically simulates the SOM profile based on above and below ground litter input, decomposition, bioturbation, and liquid phase transport. Furthermore, three organic surface horizons are explicitly represented.

  Since the organic matter transport processes have been poorly quantified in the past and are difficult to observe directly, the model was calibrated with a Bayesian approach for two contrasting temperate forest sites in Europe. Different types of data were included in the parameter estimation, including: organic carbon stocks and concentrations, respiration rates, and excess lead-210 activity.

  The calibrations yielded good fits to the observations, and showed that the two sites differ considerably with respect to the relevance of the different processes. These differences agree well with expectations based on local conditions. However, the results also demonstrate the difficulties arising from convolution of the processes. Several parameters are poorly constrained and for one of the sites, several distinct regions in parameter space exist that yield acceptable fit.

  In a subsequent study it was found that radiocarbon observations can offer much additional constraint on several parameters, most importantly on the turnover rate of the slowest SOM fraction. Additionally, for one site, a prognostic simulation until 2100 was performed using the resulting a posterioriparameter distribution, This showed that different parts of the SOM profile can respond differently to increasing temperatures and litter input.

  In conclusion, the SOMPROF model, combined with the Bayesian calibration scheme, offers valuable insights into the relevance of the different mechanisms to the SOM profile. However, equifinality remains a challenge, particularly for distinguishing different SOM transport processes. Improved representation of liquid phase transport and incorporation of additional observations may reduce these problems. In the future, SOMPROF can be incorporated into a terrestrial ecosystem model and calibration results can be used when deriving parameter sets for large scale application.

  Africa Soil Profiles Database, Version 1.1. A compilation of georeferenced and standardised legacy soil profile data for Sub-Saharan Africa (with dataset). Africa Soil Information Service (AfSIS) project.
  Leenaars, J.G.B. - \ 2013
  Wageningen : ISRIC - World Soil Information (ISRIC report 2013/03) - 160
  bodemprofielen - databanken - bodem - bodemkarteringen - cartografie - georeferentie - afrika ten zuiden van de sahara - soil profiles - databases - soil - soil surveys - mapping - georeference - africa south of sahara
  Effecten van beheersmaatregelen op vochtgehaltes bij uitdrogende veendijken
  Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. ; Hendriks, R.F.A. ; Ritsema, C.J. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport ) - 25
  dijken - bodemprofielen - veengronden - stabiliteit - grondwaterstand - begrazing - graslanden - modellen - dykes - soil profiles - peat soils - stability - groundwater level - grazing - grasslands - models
  Beheersmaatregelen op veendijken kunnen invloed hebben op bodem- en gewasverdamping. In deze studie zijn met behulp van het SWAP-model een vijftal maatregelen doorgerekend voor een veendijkprofiel zonder kleidek en een zelfde profiel welk met een kleilaag is afgedekt. De berekeningen zijn uitgevoerd voor 4 worteldiepten en bij drie verschillende grondwaterstanden. Er is gebruik gemaakt van een pseudo meteofile waarbij geen neerslag valt en de potentiele verdamping voor elke dag constant wordt gehouden en van een meteofile met gegevens over het droge jaar van 1976 van het KNMI station De Bilt. In deze studie is de verzadigingsgraad berekend voor de bovenste meter van het bodemprofiel.
  Bodemonderzoek 8 percelen in Landgoed Oldenaller
  Delft, S.P.J. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 17
  bodemkarteringen - grondwaterstand - bodemprofielen - fosfaten - landgoederen - veluwe - soil surveys - groundwater level - soil profiles - phosphates - estates - veluwe
  Een aantal percelen binnen Landgoed Oldenaller en in de invloedsfeer van de Veldbeek zijn bij Waterschap Veluwe in beeld voor waterretentie. Alvorens hierover besloten kan worden wil Natuurmonumenten meer inzicht hebben in de potentie van de percelen op basis van fosfaatbelasting en grondwaterregime. Daarom is aan Alterra gevraagd deze factoren in acht percelen te onderzoeken. Door middel van profielbeschrijvingen is de bodemopbouw en het grondwaterstandsverloop (GHG en GLG) beschreven.
  Bodemkundig vooronderzoek Mantingerbos en -weide
  Waal, R.W. de; Brouwer, F. ; Delft, S.P.J. van; Hommel, P.W.F.M. ; Jansen, P.C. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2265) - 72
  bodemkarteringen - bossen - graslanden - bodem ph - bodemprofielen - fosfaat - hydrologie - natuurgebieden - drenthe - soil surveys - forests - grasslands - soil ph - soil profiles - phosphate - hydrology - natural areas - drenthe
  Dit rapport beschrijft de huidige landschappelijke en bodemkundige toestand van het gebied Mantingerbos en Mantingerweide. Aan de hand van bodemprofielbeschrijvingen, fosfaatanalyses en pH-profielen van het onderzoeksgebied is een fysiotypenkaart gemaakt en is de potentie op enkele kaarten aangegeven voor de ontwikkeling van zowel bos als schraalgrasland.
  Inventory of P-Olsen data in the ISRIC-WISE soil database for use with QUEFTS
  Batjes, N.H. - \ 2010
  Wageningen : ISRIC - World Soil Information (Report / ISRIC-World Soil Information 2010/06) - 25
  bodemchemie - fosfor - bodem ph - organische koolstof - organische stikstof - bodemprofielen - databanken - tropen - soil chemistry - phosphorus - soil ph - organic carbon - organic nitrogen - soil profiles - databases - tropics
  De meest kenmerkende bodem van Nederland: de Enkeerdgrond
  Sonneveld, M.P.W. ; Jongmans, A.G. ; Peek, G.J.W.C. - \ 2010
  Bodem 20 (2010)2. - ISSN 0925-1650 - p. 31 - 32.
  bodemtypen (antropogeen) - bodemprofielen - soil types (anthropogenic) - soil profiles
  Op maandag 8 maart 2010 heeft prof. dr. E.F. Smets, directeur van Naturalis in Leiden de 'Meest kenmerkende Bodem van Nederland' in ontvangst genomen. Deze bodem is gekozen uit twaalf nominaties door de leden van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan. De bodem is een Enkeerdgrond met een donkere bovengrond die is gevormd door eeuwenlange landbouw. Deze bodem staat daarmee symbool voor de invloed van de mens op zijn omgeving en voor de bodem als drager van het menselijk bestaan.
  IMBOD : synchronisatie van de gegevens over bodem en ondergrond
  Vries, F. de; Boorder, N.J. de; Brouwer, F. ; Groot, J.J. ; Kiden, P. ; Leeters, E.E.J.M. ; Maring, L. ; Mol, G. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1960) - 53
  bodemkarteringen - bodemmorfologische kenmerken - bodemsamenstelling - bodemprofielen - ondergrond - geologie - databanken - informatiesystemen - vergelijkingen - kaarten - bodemkwaliteit - soil surveys - soil morphological features - soil composition - soil profiles - subsoil - geology - databases - information systems - comparisons - maps - soil quality
  In de BIS-database van Alterra en de DINO-database van TNO is veel informatie opgeslagen over de bodem en de ondergrond van Nederland. Deze databases zijn jaren geleden ontstaan vanuit verschillende achtergronden. Daardoor komen er verschillen voor bij de indelingen en terminologie voor de gegevens. Dit rapport bevat concrete voorstellen om de gegevens in beide databestanden beter op elkaar af te stemmen
  Guidelines for soil description, 4th edition
  Jahn, R. ; Blume, H.P. ; Asio, V.B. ; Spaargaren, O. ; Schad, P. - \ 2006
  Rome : FAO - ISBN 9789251055212 - 97
  bodemclassificatie - bodemeigenschappen - bodemprofielen - bodemvorming - soil classification - soil properties - soil profiles - soil formation
  Soils are affected by human activities, such as industrial, municipal and agriculture, that often result in soil degradation and loss. In order to prevent soil degradation and to rehabilitate the potentials of degraded soils, reliable soil data are the most important prerequisites for the design of appropriate land-use systems and soil management practices as well as for a better understanding of the environment. The availability of reliable information on soil morphology and other characteristics obtained through examination and description of the soil in the field is essential, and the use of a common language is of prime importance. These guidelines, based on the latest internationally accepted systems and classifications, provide a complete procedure for soil description and for collecting field data. To help beginners, some explanatory notes are included as well as keys based on simple test and observations.
  Herstel van bosecosystemen via nutriënten-giften en ingrepen in het bomenbestand: een succes? Effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen geëvalueerd
  Wolf, R.J.A.M. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2006
  Vakblad Natuur Bos Landschap 3 (2006)6. - ISSN 1572-7610 - p. 2 - 7.
  bosecologie - bodemchemie - bodemprofielen - humus - vegetatie - bossen - ecosystemen - forest ecology - soil chemistry - soil profiles - humus - vegetation - forests - ecosystems
  Sinds 1995 worden er in het kader van het overlevingsplan bos en natuur (obn) met subsidie effectgerichte maatregelen (EGM) uitgevoerd in Nederlandse multifunctionele bossen. Deze maatregelen dienen als overbrugging naar een periode met minder verzuring, vermesting en verdroging. Alterra en Eelerwoude voerden in opdracht van LNV Directie Kennis een uitgebreid evaluatieonderzoek uit naar de effecten van deze maatregel. In dit artikel de opmerkelijkste resultaten plus het beleidsadvies aan LNV dat het OBN Deskundigenteam Bossen gaf (het belangrijkste daaruit: bemesten en bekalken van bos is niet effectief). Zie ook de 9 deelrapporten van Alterra (no. 1337)
  In de ban van de Betuwse dijken: deel 6 Opheusden; een bodemkundig, archeologisch en historisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Opheusden
  Mulder, J.R. ; Franzen, P.F.J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 900) - 59
  dijken - archeologie - bodemkarteringen - nederland - leeftijd - bodemprofielen - nederzetting - geschiedenis - kaarten - rijn - betuwe - dykes - age - settlement - history - archaeology - soil profiles - soil surveys - netherlands - maps - river rhine - betuwe
  In het kader van de dijkverzwaring heeft Alterra in opdracht van het Waterschap Rivierenland de bandijk van Opheusden in 2003 op drie plaatsen archeologisch en bodemkundig onderzocht
  De bodemgesteldheid van de referentiepercelen : resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek
  Assinck, F.B.T. ; Steenbergen, T.C. van; Brouwer, F. ; Velthof, G.L. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Koeien & kansen 31) - 72
  bodemgeschiktheid - bodemchemie - nitrificatie - bodemprofielen - landgebruik - graslanden - referentienormen - bodemkarteringen - kaarten - soil suitability - soil chemistry - nitrification - soil profiles - soil surveys - land use - grasslands - reference standards - maps
  Bodemgeografische en bodemchemische informatie van percelen met graslandscheuring. Het betreft zandgronden. Het betreft bedrijven waar de gevolgen van gebruiksnormen mineralengiften worden onderzocht (in het kader van evaluatie meststoffenwet)
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 9 bosreservaat Leyduin-Vinkenduin (NH), bosreservaat Bunderbos (L), bosreservaat Ossenbos (G), bosreservaat Heloma- en Bleekerspolder(Fr), bosreservaat Achter de Voort (Ov), bosreservaat De Slikken van Flakkee (Z)
  Mekkink, P. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.9) - 88
  beschermde bossen - bossen - bosgronden - bodemkarteringen - geologie - humus - bodemwater - nederland - bodemprofielen - kaarten - reserved forests - forests - forest soils - soil profiles - soil surveys - geology - humus - soil water - maps - netherlands
  In de bosreservaten Leyduin-Vinkenduin, Bunderbos, Ossenbos, Heloma- en Bleekerspolder, Achter de Voort en Slikken van Flakkee komen Tertiaire, Pleistocene en Holocene afzettingen voor. Het zijn veengronden, moerige gronden, zandgronden, rivierkleigronden en lössgronden met daarin vlietveengronden, vlierveengronden, broekeerdgronden, veldpodzolgronden, haarpodzolgronden, vorstvaaggronden, duinvaaggronden, vlakvaaggronden, leekeerdgronden, ooivaaggronden en poldervaaggronden. De gronden komen voor met grondwatertrap Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVu, Vao, Vbd, VIo en VId, VIId en VIIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is bij de bosreservaten Leyduin-Vinkenduin, Bunderbos, Ossenbos en Achter de Voort weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype en hebben zich terrestrische en semiterrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en in een database vastgelegd
  Veldgids humusvormen; beschrijving en classificatie van humusprofielen voor ecologische toepassingen
  Delft, B. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra - 91
  humusvormen - humeuze horizonten - humus - ecologie - bodemtypen (ecologisch) - bodemclassificatie - pedologie - handleidingen - bodemprofielen - humus forms - humic horizons - humus - ecology - soil types (ecological) - soil classification - pedology - guide books - soil profiles
  Deze veldgids is bedoeld als een hulpmiddel om humusvormen in het veld te kunnen beschrijven en classificeren. Door de verschijningsvormen van het humusprofiel in een ecologische context te plaatsen, wordt duidelijk dat het humusprofiel veel informatie kan verschaffen over standplaatseigenschappen als vocht, zuurgraad en voedselrijkdom. Allereerst wordt de organische stofkringloop en de rol van verschillende bodemorganismen besproken. Vervolgens wordt beschreven hoe een profielbeschrijving gemaakt wordt en hoe relevante gegevens het beste opgenomen kunnen worden. In het laatste hoofdstuk wordt de classificatie van humusvormen behandeld. Begrippen en indelingen worden in een uitgebreide appendix behandeld.
  Ecopedological explorations of three calcareous rich fens in the Slovak Republic
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van; Madaras, M. ; Hoosbeek, M.R. ; Vos, J. ; Breemen, N. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 887) - 57
  laagveengebieden - bodemchemie - humusvormen - veengronden - slowakije - vegetatie - bodemprofielen - bodemkarteringen - productiviteit - fens - soil chemistry - humus forms - peat soils - slovakia - vegetation - soil profiles - soil surveys - productivity
  This report presents the findings of quick surveys in three declining calcareous rich fens in the Slovak Republic to understand their origin and present state. Hypotheses were generated for further elaborated research as a base for restoration measures. Distinct sites along cross-sections were investigated by augering, soil sampling, making vegetation relevées and measuring temperatures and electric conductivities in peat profiles. Soil samples were collected for chemical analyses. Comparable processes and patterns were observed in the fens. The distribution patterns of the plant communities were strictly related to hydrological and pedological factors. The fens developed as flow-through-systems, with alternating cold discharge and warm recharge zones. Clear layers of calcite, pyrite and iron oxides alternated with organic layers in the discharge zones. Trophic levels of plant communities increased from the discharge to the recharge zones and were distinguished by distinct humus forms. Hardly any evidence was got for Fe- or Ca-bound inorganic P to explain low productivity at calcareous discharge sites, compared to recharge sites. Extremely low C/N and C/P ratio's suggested P and N immobilization by humification in these environments.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 8 bosreservaat Liefstinghsbroek
  Mekkink, P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.8) - 50
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemprofielen - nederland - kaarten - groningen - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil profiles - netherlands - groningen
  In het Groningse bosreservaat Liefstinghsbroek komen pleistocene fluvioperiglaciale afzettingen en dekzanden uit de Formatie van Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Singraven voor. Het zijn zandgronden en kleigronden met daarin veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, gooreerdgronden, beekeerdgronden, broekeerdgronden en leekeerdgronden. De gronden komen voor met grondwatertrap Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb, Vao en Vbo,VIo en VId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype hebben zich terrestrische en semi-terrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 7 bosreservaat Grootvenbos
  Mekkink, P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.7) - 50
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemprofielen - nederland - kaarten - noord-brabant - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil profiles - netherlands - noord-brabant
  In het Brabantse bosreservaat Grootvenbos komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Griendtsveen voor. Het zijn gedeeltelijk afgegraven hoogvenen met daarin vlietveengronden en vlierveengronden. De gronden komen voor met grondwatertrap wIa, wIIa, IIb, IIIb, Vao en Vbo. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. De dikte van het veen is, evenals de aard van de ondergrond, weergegeven op de veendiktekaart. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype hebben zich semi-terrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. Er komen boseerdmoders, veeneerdmodersmoerhydromullmoders, bosmesimors en gliedemesimors voor. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  Bodemontwikkeling en nutriënten in het Smoddebos
  Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 739) - 37
  bossen - beschermde bossen - bosgronden - bodemprofielen - humus - bodemchemie - voedingsstoffen - nederland - overijssel - twente - forests - reserved forests - forest soils - soil profiles - humus - soil chemistry - nutrients - netherlands - overijssel - twente
  Het Smoddebos (Ov) is een rijk bossysteem op keileemgrond met Gt V. In een transsect door een vochtig en een droog bosgedeelte is het humusprofiel beschreven en bodemchemisch onderzocht. De zuur/basen- en de voedingstoestand van de bodem zijn bepalend voor het humusvormtype en kunnen worden verklaard uit een lokaal infiltratie-kwelsysteem. Middenop de rabatten komen matig zure, ijzerarme en matig voedelrijke standplaatsen voor. Langs de greppels zijn basen- en ijzerrijkere condities aanwezig met een goede vertering van organische stof en voedselrijkere omstandigheden. In het droge transsect II is het effect van begreppeling vrijwel afwezig, is de bodem zeer zuur en voedselarmer. In transsect I is een natuurlijk proces van verzuring gaande, terwijl in transsect II de zure omstandigheden zijn ontstaan door grondbewerking. De koolstof-, stikstof- en fosforvoorraad in de transsecten bedraagt gemiddeld resp. 9,8-14,2 kg, 0,91-1,02 kg en 87-110 g per m2. Door bevloeiing in het verleden is de koolstof- en fosforvoorraad in de bodem van transsect II significant groter dan in die van transsect I. Binnen de transsecten varieert de voorraad sterk.
  In de ban van de Betuwse dijken; deel 4 Angeren; een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Angeren (Over-Betuwe)
  Mulder, J.R. ; Franzen, P.F.J. ; Keunen, L.J. ; Zwart, A.J.M. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 404) - 111
  dijken - leeftijd - archeologie - geschiedenis - bodemprofielen - bodemkarteringen - kaarten - betuwe - gelderland - dykes - age - archaeology - history - soil profiles - soil surveys - maps - betuwe - gelderland
  In het kader van de dijkverzwaring heeft Alterra in opdracht van het Polderdistrict Betuwe bij de Nederlands-hervormde kerk te Angeren op twee plaatsen de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Tot 1803 was het dijkvak circa 3,50 m hoog. In dat jaar werd de dijk waarschijnlijk met circa 90 cm verhoogd tot 4,40 m. In 1881/1883 vond een kleine dijkcorrectie plaats. Bij de Molenstraat werd de dijk niet meer dan 10 m naar buiten verplaatst. Daar moest de herberg van Jacobus Lange voor wijken. De funderingsresten van de herberg vonden we terug onder het dijklichaam. Het pand is eind zeventiende of begin achttiende eeuw gebouwd op een huisterp. De oudste vermelding van de herberg stamt uit 1790. Toen was Herman Hasenakker herbergier. Daarna runde Jacobus Lange de herberg tot zijn dood. Zijn stiefzoon Hendrik erfde de herberg. Na zijn dood in 1851 huurde Hendrik Sanders het pand. Circa 50 m oostwaarts tegenover de Hervormde kerk werd de dijk een paar meter naar binnen gelegd en verdween het noordelijke deel van de zeventiende-eeuwse muur om het kerkhof onder het talud van de dijk. Bij de opgraving kwam een restant van de muur tevoorschijn. De dijk is daar gedeeltelijk over de voet van een terp gelegd. De terp is waarschijnlijk een zeventiende-eeuwse uitbreiding van de oude terp, waarop de negende-eeuwse kerk is gebouwd. Het dijklichaam is voornamelijk opgebouwd uit kalkrijke zavel en klei. De Angerense dijk is tussen Angeren en Huissen bij de Waaij vermoedelijk in de zestiende eeuw twee maal doorgebroken. In 1769 brak de dijk daar nogmaals door.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.