Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 97

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  A homogenized soil profile data set for global and regional environmental research
  Batjes, N.H. - \ 2002
  Wageningen : ISRIC - World Soil Information (ISRIC report 2002/01)
  bodemprofielen - bodem - informatiesystemen - databanken - soil profiles - soil - mapping - databases
  Een verkenning van begraven dekzandbodems in een bodembeschermingsgebied ten zuidoosten van Almere; een interdisciplinair onderzoek naar de kwaliteit van het bodemarchief, met implicaties voor archeologische waarden
  Makaske, B. ; Smeerdijk, D.G. van; Kooistra, M.J. ; Haring, R.M.K. ; Verbauwen, E.C. ; Smit, S. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 486) - 147
  bodemmorfologische kenmerken - bodemprofielen - archeologisch materiaal - archeologie - ouderdom van de bodem - micromorfologische bodemkenmerken - verstoorde bodems - bodemdegradatie - nederland - flevoland - zuidelijk flevoland - bodemkunde - geochemie - geologie - micromorfologie - paleo-ecologie - Almere - soil morphological features - soil profiles - archaeological material - archaeology - age of soil - soil micromorphological features - disturbed soils - soil degradation - netherlands - flevoland - zuidelijk flevoland
  In het bodembeschermingsgebied aan het Eemmeer ten zuidoosten van Almere is een geologisch-bodemkundig, micromorfologisch, paleo-ecologisch en geochemisch onderzoek uitgevoerd van begraven dekzandgronden en het hierop liggende basisveen. Hierbij zijn vier bodemprofielen uit het gebied in detail onderzocht. Daarnaast is er een gebiedsdekkende inventarisatie van recente verstorende bodemingrepen uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was een kwaliteitsbepaling van het bodemarchief rond de overgang van dekzand naar basisveen en de hiermee geassocieerde archeologische waarden. De onderzoeksresultaten geven een overzicht van de complexe ontstaanswijze van de dekzandgronden en van de degradatieprocessen die sinds de vorming de kwaliteit van de dekzandgrond en het basisveen hebben beonvloed. Tevens worden de implicaties hiervan voor archeologische waarden belicht.
  In de ban van de Betuwse dijken; deel 3 Doornenburg (Roswaard); een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Doornenburg (Over-Betuwe)
  Mulder, J.R. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 403) - 61
  dijken - leeftijd - archeologie - geschiedenis - bodemprofielen - nederland - bodemkarteringen - kaarten - historische geografie - gelderland - betuwe - bedijking - bodemkunde - cultuurhistorie - geologie - Rijn - dykes - age - archaeology - history - soil profiles - netherlands - soil surveys - maps - historical geography - gelderland - betuwe
  In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe langs de Roswaard te Doornenburg op twee plekken de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Het onderzochte dijkvak is om een middeleeuwse meanderlus van de Rijn gelegd. We hebben vrijwel zeker te maken met het oorspronkelijke dijklichaam, dat in de loop der eeuwen talloze malen aan herstel- en onderhoudswerkzaamheden onderhevig is geweest. Tot 1805 was het dijkvak circa 3,50 m hoog. In dat jaar werd de dijk met circa 90 cm verhoogd tot 4, 40 m. Bij de Kerkstraat was slechts het zuidelijke deel van de dijk verhoogd. Als een soort kade op de dijk. Waarschijnlijk had dit te maken met een afrit naar de Roswaard. Omstreeks 1880 werd de dijk nogmaals met 75 tot 90 cm klei opgehoogd en bereikte het dijklichaam een hoogte van circa 5, 20 m. Het dijklichaam is voornamelijk opgebouwd uit kalkrijke zavel en klei. De helling van binnentalud bedroeg circa 2 : 1. In 1799 brak het dijkvak op twee plaatsen door zonder de vorming van kolken. Met de aanleg van het Pannerdens Kanaal (1701-1707) kwam de leidijk tot stand en werd de bandijk om de Roswaard een slaperdijk, de Luiendijk genaamd.
  Soil Formation
  Breemen, N. van; Buurman, P. - \ 2002
  Dordrecht : Kluwer Academic Publishers - ISBN 9781402007187 - 404
  bodemvorming - bodem - bodemfysica - bodemchemie - bodembiologie - bodemprofielen - bodemclassificatie - soil formation - soil - soil physics - soil chemistry - soil biology - soil profiles - soil classification
  De natuur lijdt aan bloedarmoede
  Kemmers, R.H. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2001
  bodemprofielen - humus - regionale ontwikkeling - natuurontwikkeling - natuurbeheer - soil profiles - humus - regional development - nature development - nature management
  In het programma Regionale Identiteit wordt kennis ontwikkeld voor versterking van de regionale identiteit van natuur en landschap. In dit artikel aandacht voor het belang van ijzer in de bodem en het humusprofiel
  Wonen en werken aan het water door de eeuwen heen : landschapsgenese en bodemontwikkeling van de Schuytgraaf (VINEX locatie Arnhem-Zuid)
  Mulder, J.R. ; Kooistra, M.J. ; Verbauwen, E.C. ; Harig, R.M.K. ; Makaske, B. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 101
  archeologie - bodemkarteringen - bodemmicromorfologie - bodemprofielen - landschap - nederland - geschiedenis - gelderland - betuwe - bodemkunde - cultuurhistorie - geologie - micromorfologie - Arnhem - archaeology - soil surveys - soil micromorphology - soil profiles - landscape - netherlands - history - gelderland - betuwe
  Historisch bodemkundig onderzoek in de buurschap De Laar (vroeger Elst, momenteel Arnhem), in werkputten bij stadsuitbreiding (vinex). Dit als toelichting op de relatie tussen bodemlagen en archeologische vondsten
  Geogenetisch veldonderzoek en antropogene bodemvorming De Heuvel (BR-70-01) Princenhage, Breda; november 2001
  Kooistra, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 11
  bodemprofielen - pedologie - bodemtypen (antropogeen) - archeologie - nederland - antropogene horizonten - noord-brabant - bodemkunde - geogenese - geologie - micromorfologie - Brabant - Breda - soil profiles - pedology - soil types (anthropogenic) - archaeology - netherlands - anthropogenic horizons - noord-brabant
  Geogenetisch veldonderzoek en antropogene bodemvorming Steen-/Huifakker (BR-69-01) Breda-West; november 2001
  Kooistra, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 11
  bodemprofielen - pedologie - bodemtypen (antropogeen) - antropogene horizonten - archeologie - nederland - noord-brabant - bodemkunde - geogenese - geologie - micromorfologie - Brabant - Breda - soil profiles - pedology - soil types (anthropogenic) - anthropogenic horizons - archaeology - netherlands - noord-brabant
  Geogenetisch veldonderzoek en antropogene bodemvorming Steen-/Huifakker (BR-69-01) Breda-West, juni/juli 2001
  Kooistra, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 26
  bodemprofielen - pedologie - bodemtypen (antropogeen) - antropogene horizonten - archeologie - bodemmicromorfologie - paleobotanie - nederland - noord-brabant - bodemkunde - geogenese - geologie - micromorfologie - Brabant - Breda - soil profiles - pedology - soil types (anthropogenic) - anthropogenic horizons - archaeology - soil micromorphology - palaeobotany - netherlands - noord-brabant
  Micromorfologisch-geogenetisch onderzoek archeologische opgraving de Grauwe Beer bij Beesel (L)
  Kooistra, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 10
  bodemprofielen - bodemmicromorfologie - archeologie - pedologie - antropogene horizonten - nederland - bodemkarteringen - kaarten - midden-limburg - bodemkunde - geogenese - micromorfologie - Limburg - soil profiles - soil micromorphology - archaeology - pedology - anthropogenic horizons - netherlands - soil surveys - maps - midden-limburg
  Stekelvarendominantie in bossen op arme bodems
  Waal, R.W. de; Bijlsma, R.J. ; Dijkman, E.M. ; Werff, M.M. van der - \ 2001
  De Levende Natuur 102 (2001)3. - ISSN 0024-1520 - p. 118 - 122.
  dryopteris - dryopteris carthusiana - varens - indicatorplanten - bossen - bosecologie - plantenecologie - bosgronden - bodemprofielen - humusvormen - bodemchemie - standplaatsfactoren - dood hout - dode bomen - verval - bodemvruchtbaarheid - bos - vegetatie - voedselrijkdom - ferns - indicator plants - forests - forest ecology - plant ecology - forest soils - soil profiles - humus forms - soil chemistry - site factors - dead wood - dead trees - decay
  In het bosreservaat Galgenberg bij Amerongen is de relatie onderzocht tussen het aanwezige dode hout, het humusprofiel in de bodem en het voorkomen van Brede en Smalle stekelvaren (Dryopteris dilatata en D. carthusiana). Stekelvaren is een waardevolle indicator voor bosontwikkeling, wijzend in de richting van meer zwaar dood hout, een koeler en luchtvochtiger bosklimaat en van meer kleine open plekken in opgaand (multifunctioneel) bos
  Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het Reestdal en de Westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 196) - 61
  bodemprofielen - landevaluatie - bodemchemie - oppervlakte-irrigatie - weiden - ecohydrologie - beekdalen - overijssel - beekdal - bodemkunde - grasland - natuur - verzuring - Utrecht - Reest - Westbroek - soil profiles - land evaluation - soil chemistry - surface irrigation - pastures - ecohydrology - brook valleys - overijssel
  In het Reestdal en de Westbroekse zodde worden vloeivelden ingericht ter bestrijding van verzuring van schraalgraslanden. Via een monitoringprogramma zullen de effecten van bevloeiing worden geregistreerd. De bodemkundige uitgangstoestand is vastgelegd door beschrijvingen en chemische analyses van het humusprofiel. De onderzochte profielen hebben een zuur karakter en bevatten pyriet. Met het chemische evenwichtsmodel ECOSAT is beoordeeld of de bodem voldoende ijzeroxiden en zwavelcomponenten bevat omvia reducerende processen de basenverzadiging in de profielen te kunnen laten stijgen. Alleen de veraarde kleiige horizonten in het Reestdal blijken vooral dankzij de accumulatie van pyriet een hoge basenverzadiging te kunnen realiseren. De profielen in Westbroek bevatten te weinig ijzeroxiden om een hoge basenverzadiging te kunnen genereren.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 4 bosreservaat Bekendelle
  Mekkink, P. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.4) - 48
  bossen - bosgronden - humus - bodemkarteringen - bodemprofielen - natuurreservaten - grondwater - kaarten - nederland - gelderland - achterhoek - bodemkunde - bosreservaat - geologie - humusprofiel - Winterswijk - forests - forest soils - humus - soil surveys - soil profiles - nature reserves - groundwater - maps - netherlands - gelderland - achterhoek
  In bosreservaat Bekendelle komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden en kleigronden met daarin holtpodzolgronden, veldpodzolgronden, beekeerdgronden, vorstvaaggronden, duin- en vlakvaaggronden, en leekeerdgronden. De gronden hebben grondwatertrap IIa, IIIa, VIo, VId en VIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 2 bosreservaat Imboschberg
  Mekkink, P. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.2) - 46
  bossen - bosgronden - humus - bodemkarteringen - bodemprofielen - natuurreservaten - grondwater - kaarten - nederland - gelderland - bodemkunde - bosreservaat - geologie - humusprofiel - Rheden - Rozendaal - forests - forest soils - humus - soil surveys - soil profiles - nature reserves - groundwater - maps - netherlands - gelderland
  In bosreservaat Imboschberg komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden met daarin enkeerdgronden, loopodzolgronden, holtpodzolgronden, haarpodzolgronden en vorstvaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap VIIId. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  Archeologische verwachtingen in Westerwolde; een archeologische, bodemkundige en landschappelijke verkenning binnen de ecologische hoofdstructuur
  Haring, R.M.K. ; Maas, G.J. ; Molema, J. ; Spek, T. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 255) - 106
  landschap - archeologie - bodemprofielen - kaarten - inventarisaties - natuurbescherming - nederland - bodemkarteringen - natuurtechniek - cultuurgeschiedenis - ecologische hoofdstructuur - groningen - oost-groningen - bodemkunde - geomorfologie - historische geografie - landscape - archaeology - soil profiles - maps - inventories - nature conservation - netherlands - soil surveys - ecological engineering - cultural history - ecological network - groningen - oost-groningen
  Dit rapport beschrijft de landschappen binnen de ecologische hoofdstructuur van Westerwolde en de hieraan te koppelen verwachting betreffende de archeologie. Het resultaat bestaat uit een landschappenkaart en een archeologische verwachtingskaart. Tevens is een brug geslagen naar de voorgenomen natuurtechnische inrichtingsmaatregelen door middel van de zogenaamde kansen- en risicokaarten.
  In de ban van de Betuwse dijken; deel 1 Loenen; een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Waaldijk te Loenen (Over-Betuwe)
  Mulder, J.R. ; Gazenbeek, A.E. ; Linden, E. van der - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 183) - 45
  dijken - leeftijd - geschiedenis - bodemeigenschappen - bodemprofielen - nederland - archeologie - bodemkarteringen - kaarten - waal - betuwe - dykes - age - archaeology - history - soil properties - soil profiles - netherlands - soil surveys - maps - river waal - betuwe
  In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe bij Loenen de ouderdom en de opbouw van een oud dijkvak onderzocht, voordat het werd afgegraven en vervangen door een nieuw dijkvak. Het onderzochte dijkvak is aangelegd over een voormalige huisplaats, die vanaf de vijftiende of zestiende eeuw tot de negentiende eeuw bewoond is geweest. Het dijkvak dateert uit 1809. De kern bestaat uit een ringkade, die kort na de dijkdoorbraak van 1809 is aangelegd en die in de zomer daarop verhoogd is tot bandijk. In 1830 en omstreeks 1870 hebben nog twee verhogingen plaatsgevonden. De ringkade bestaat overwegend uit overslagzand, het dijklichaam uit compacte zavel en klei.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat De Horsten
  Mekkink, P. - \ 2000
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 98.37) - 50
  bossen - beschermde bossen - humus - bodemprofielen - bodemkarteringen - bosgronden - grondwater - kaarten - natuurreservaten - nederland - zuid-holland - forests - reserved forests - humus - soil profiles - soil surveys - forest soils - groundwater - maps - nature reserves - netherlands - zuid-holland
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat Smoddebos/Duivelshof
  Mekkink, P. - \ 2000
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 98.36) - 50
  bossen - bosgronden - humus - bodemkarteringen - bodemprofielen - beschermde bossen - natuurreservaten - grondwater - kaarten - nederland - overijssel - twente - forests - forest soils - humus - soil surveys - soil profiles - reserved forests - nature reserves - groundwater - maps - netherlands - overijssel - twente
  Humus als 'early warning' voor verdroging en verzuring
  Waal, R.W. de; Kemmers, R.H. - \ 2000
  Vakblad Natuurbeheer 39 (2000)5. - ISSN 1388-4875 - p. 78 - 80.
  humus - verdroging - drogen - verzuring - bodemeigenschappen - natuurbescherming - bodem - ecosystemen - bodemtestwaarden - bodemprofielen - humus - desiccation - drying - acidification - soil properties - nature conservation - soil - ecosystems - soil test values - soil profiles
  Zonder het uitvoeren van dure en tijdrovende bodemanalyses kunnen in het veld waarneembare humuskenmerken in een vroeg stadium de beheerder een indicatie geven over het verloop van processen zoals verzuring en verdroging in natuurgebieden
  Humusprofielen van het bosreservaat Galgenberg; basisprogramma bosreservaten
  Kemmers, R.H. ; Werff, M.M. van der; Waal, R.W. de - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 116) - 33
  bossen - natuurreservaten - bodemprofielen - humushorizonten - monitoring - bosgronden - bodemvariabiliteit - ruimtelijke variatie - voedingsstoffen - nederland - utrecht - forests - nature reserves - soil profiles - humus horizons - monitoring - forest soils - soil variability - spatial variation - nutrients - netherlands - utrecht
  In bosreservaat Galgenberg (Amerongen) is langs een dwarsdoorsnede in de kernvlakte het humusprofiel beschreven en kwantitatief bemonsterd. Naast gemiddelde waarden en standaardafwijkingen van horizontdikten, nutriëntengehalten, -voorraden en pH werd in het kader van langjarige monitoring ook de ruimtelijke variabiliteit geanalyseerd. De dominante humusvorm is typerend voor wat oudere fasen in de bossuccessie op relatief rijk moedermateriaal. De voorraad koolstof en fosfor in het humusprofiel is groot. De stikstofvoorraad is normaal, terwijl de C-N-verhouding hoog is. Diktes van horizonten en elementvoorraden vertonen een ruimtelijk herhaald patroon van de variantie met een herhalingslengte van 5 tot 20 m.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.