Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 283

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  BOFEK2012 versie 2 : Status A
  Wösten, J.H.M. ; Vries, F. de; Wesseling, J.G. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 86) - 93
  bodemfysica - bodemwaterretentie - bodemtypen - classificatiesystemen - soil physics - soil water retention - soil types - classification systems
  Water retention and hydraulic conductivity properties from the Staring series have been attributed to the315 soil typological units of the Soil Map of the Netherlands, scale 1: 50,000, and functional characteristicsfor these units were calculated using a model. Based on commonalities between these functionalcharacteristics, the 315 soil typological units have been clustered to form 72 soil physics units, which makeup the new soil physics units map ‘BOdemFysische EenhedenKaart’ (BOFEK2012). To make these dataavailable for use in models to calculate water and nutrient transport in soils, a dataset has been compiledcontaining information on (i) the GIS database, with the geographical distribution of the BOFEK units in theNetherlands, and (ii) profile diagrams showing the soil layers to a depth of 1.2 metres below ground level,together with the relevant soil physical properties. For the award of A Status to the BOFEK database anumber of aspects of the mapping methodology were reviewed, including the clustering method used, thevalidation and verification of the calculations made, the verification of the conversion from the soil map tothe soil physics units map, and the addition of meta information.
  De waarde van een gedetailleerde bodemkaart van een waterwingebied
  Knotters, M. - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 21 (2015)2. - ISSN 1382-6069 - p. 29 - 41.
  water catchment - groundwater level - yields - damage - soil surveys - soil types - calculation - estimates - noord-brabant - waterwinning - grondwaterstand - opbrengsten - schade - bodemkarteringen - bodemtypen - berekening - schattingen - noord-brabant
  Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van schade veroorzaakt door daling van de grondwaterstand als gevolg van waterwinning. Bij de berekening van de schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. De vraag die in dit artikel centraal staat is of gedetailleerde kaarten (schaal 1:25.000) opweegt tegen de baten, of dta met toepassing van de landelijke bodemkaart (schaal 1: 50.000) kan worden volstaan. Een validatiestudie is verricht voor het gebied Vierlingsbeek.
  Praktijkproef Regelbare Drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland
  Schipper, P.N.M. ; Heinen, M. ; Jansen, P.C. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Dik, P.E. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2639) - 113
  landbouwgronden - bodemwater - drainage - grondwaterstand - uitspoelen - nitraten - veldproeven - bodemtypen - zeeuwse eilanden - agricultural soils - soil water - drainage - groundwater level - leaching - nitrates - field tests - soil types - zeeuwse eilanden
  Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Modelstudies en praktijkproeven tonen dat peilgestuurde drainage in beginsel voordelen biedt voor de waterkwaliteit en bovendien de vochthuishouding in het perceel verbetert voor de agrariër. Echter, de werking is vooral op zandgronden onderzocht en niet op zavel en kleigronden met zoute kwel die kenmerkend zijn voor Zeeland. Daarom is op een perceel van proefboerderij de Rusthoeve in Zeeland een praktijkproef voor peilgestuurde diepdrainage uitgevoerd.
  Nitraat en N- en P-uitspoeling bij de gebruiksnormen van het 5de NAP : modelberekeningen met MAMBO en STONE
  Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Salm, C. van der; Luesink, H.H. ; Blokland, P.W. ; Koeijer, T.J. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2647) - 54
  waterkwaliteit - nitraten - fosfaten - bodemtypen - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - berekening - modellen - milieubeleid - water quality - nitrates - phosphates - soil types - phosphate leaching - nitrate leaching - calculation - models - environmental policy
  De aanscherping van de mestnormen leidt tot een geringe verandering van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de Nederlandse landbouw. De grootste verandering wordt berekend voor landbouw op zand- en lössgronden in de zuidelijke provincies, waar het gebruik van stikstof met dierlijke mestgiften gemiddeld 12 kg stikstof ha-1 jr-1 afneemt. In de komende 15 jaar zullen de nitraatconcentraties in geringe mate dalen, gedeeltelijk veroorzaakt door de aanscherping van de mestnormen in het 5de Actieprogramma. Op termijn wordt op de zanden lössgronden gemiddeld aan de nitraatnorm van 50 mg L-1 voldaan, maar in de zuidelijke provincies zal de nitraatnorm nog ruim worden overschreden. Het effect op de stikstofvracht naar het oppervlaktewater is beperkt. De grootste effecten treden op in de zuidelijke provincies. Voor de fosfaatvracht naar het oppervlaktewater worden geen of slechts geringe effecten berekend.
  Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn?
  Bakel, J. van; Kielen, N. ; Clevering, O.A. ; Roest, C.W.J. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2015)5. - ISSN 0166-8439 - p. 56 - 59.
  bodemwater - zoutgehalte - normen - beschadigingen door droogte - gewassen - gewasverliezen - akkerbouw - agrohydrologie - bodemtypen - soil water - salinity - standards - drought injury - crops - crop losses - arable farming - agrohydrology - soil types
  Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewater en de hantering van normen voor toelaatbare chlorideconcentraties in het oppervlaktewater belangrijke onderdelen. In 2009 is het hierop betrekking hebbende deel van het huidige Droogte-instrumentarium geëvalueerd, gebruik makend van het agrohydrologisch SWAP model. In het aandachtsgebied zijn vier gewassen (gras, aardappelen, suikerbieten en tulpen) op drie grondsoorten (zavel, zand en klei) het meest relevant. Als belangrijkste bevindingen dat de berekening van de zoutschade niet onjuist is, maar dat de gehanteerde normen voor toelaatbare chlorideconcentraties in het oppervlaktewater leiden tot te veel droogteschade en herziening behoeven
  De invloed van vegetatie op de verdroging van kleikades
  Zee, F.F. van der; Frissel, J.Y. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2590) - 51
  dammen - bodemtypen - bodem-plant relaties - bodemwater - verdroging - dams - soil types - soil plant relationships - soil water - desiccation
  In 2003 braken bij Wilnis en Terbregge de (veen)dijken door als gevolg van extreme droogte. Sinds die tijd is veel zorg en aandacht besteed aan deze nieuwe vorm van bezwijkende dijken. Naast de grondsoort (klei, veen) als belangrijkste factor is ook de vegetatie mogelijk van invloed op het ontstaan van scheuren in de kade.
  Plassen op het land : een landsdekkende kaart van potentiële risicolocaties voor oppervlakkige afspoeling
  Massop, H.T.L. ; Clement, J. ; Schuiling, C. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2546) - 85
  landbouwgrond - bodemtypen - oppervlakkige afvoer - bodemwater - infiltratie - perceelsvorm (landbouwkundig) - monitoring - agricultural land - soil types - runoff - soil water - infiltration - field shape - monitoring
  Oppervlakkige afstroming over maaiveld draagt bij aan de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De beschikbaarheid van een hoogtekaart met een hoge resolutie geeft de mogelijkheid potentiele risicolocaties op landbouwpercelen in kaart te brengen. Gebieden met het hoogste risico voor oppervlakkige afspoeling zijn de kleigebieden van Friesland en Groningen, het rivierengebied en de veengebieden, zoals het Utrechts-Hollands en het Friese veengebied.
  Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid op Koeien & Kansen-bedrijven : fosfaat en organische stof
  Verloop, J. ; Oenema, J. - \ 2014
  Lelystad : Koeien & Kansen (Rapport / Koeien & Kansen nr. 73) - 42
  melkveehouderij - bodemvruchtbaarheid - graslandbeheer - zea mays - fosfaten - fosformeststoffen - organische stof - bodemchemie - duurzaam bodemgebruik - teeltsystemen - bodemtypen - dairy farming - soil fertility - grassland management - zea mays - phosphates - phosphorus fertilizers - organic matter - soil chemistry - sustainable land use - cropping systems - soil types
  Op de melkveebedrijven die deelnemen aan het project ‘Koeien & Kansen’ werd onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid. Er was behoefte aan dit onderzoek om in beeld te krijgen of de maatregelen, die worden genomen op de bedrijven om de nutriënten (N en P) op efficiënte wijze te benutten, niet strijdig zijn met het behouden of verhogen van de bodemvruchtbaarheid. Een ander motief voor dit onderzoek is dat een goede bodemvruchtbaarheid van belang is als basis voor een efficiënt gebruik van nutriënten. In dit onderzoek is uitsluitend gekeken naar de ontwikkeling van het organisch stofgehalte van de bodem en van de fosfaattoestand, zoals aangegeven door het P-Al getal. Er is een analyse uitgevoerd van de ontwikkeling in de tijd. Dit werd gedaan voor ‘permanente’ graslandpercelen per bodemtype (zand, klei, veen en löss) en voor percelen waar gras en maïs worden afgewisseld.
  Fosfaattoestand en fosfaatgebruiksnorm : betekenis van het fosfaat-bufferend vermogen van de bodem: ontwerp van een protocol
  Ehlert, P.A.I. ; Chardon, W.J. ; Burgers, S.L.G.E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2500) - 104
  bodemchemie - fosfaten - bodemtypen - bemesting - zea mays - maïs - buffercapaciteit - bodemonderzoek - wetgeving - Nederland - soil chemistry - phosphates - soil types - fertilizer application - zea mays - maize - buffering capacity - soil testing - legislation - Netherlands
  Bodems verschillen in de mate waarin fosfaat wordt vastgelegd en beschikbaar is voor gewas en de mate waarin fosfaat weglekt en daardoor in fosfaatbufferend vermogen. Dit rapport onderzoekt de betekenis van het fosfaatbufferend vermogen van de bodem voor het stelsel van fosfaattoestand-afhankelijke fosfaatgebruiksnormen. Daartoe zijn veldproeven met snijmaïs uitgevoerd op landbouwpercelen op zand- en kleigrond die zich onderscheiden in fosfaatbufferend vermogen.
  Toepassing van grasstroken in laanbomen : optimaliseren van de groei laanbomen bij toepassing van grasstroken
  Sluis, B.J. van der - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 42
  boomteelt - straatbomen - teeltsystemen - grasbanen - bodemtypen - onkruidbestrijding - bemesting - milieubeheer - effecten - experimenteel veldonderzoek - arboriculture - street trees - cropping systems - grass strips - soil types - weed control - fertilizer application - environmental management - effects - field experimentation
  In de teelt van laanbomen worden, met name op de zandgronden, op grote schaal grasstroken toegepast. In de teelt van laanbomen op kleigronden is dit nog zeer beperkt. Onder de kwekers neemt de belangstelling voor deze toepassing steeds meer toe, maar de voor- en nadelen van grasstroken zijn steeds onderwerp van discussie. Aan grasstroken worden meerdere voordelen toegeschreven: • 50%-60% reductie van het herbicidengebruik (besparing) • een positieve presentatie van de kwekerij (imago) • een betere berijdbaarheid bij teeltwerkzaamheden (voorkomen structuurbederf) • een bron van organische stof (langere termijn effect) • bevorderen van het bodemleven (langere termijn effect), • mogelijke schuilplaats voor nuttige organismen (minder insecticidenverbruik) • vermindering van uit- en afspoeling van meststoffen (vanggewas) Aan de andere kant is er steeds onduidelijkheid over de bedrijfseconomische consequenties van deze toepassing. In een eerdere studie door PPO blijkt dat grasstroken vanwege hogere teeltkosten en groeiremming bedrijfseconomisch niet interessant zijn.
  Gedrag van verdroogde kades : fase B, C, D: onstaan en gevaar van krimpscheuren in klei- en veenkades
  Akker, J.J.H. van den; Hendriks, R.F.A. ; Frissel, J.Y. ; Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. - \ 2014
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2473) - 87
  bodemtypen - scheurvorming - dijken - bodemfysica - preferente stroming - bodemwater - stabiliteit - soil types - cracking - dykes - soil physics - preferential flow - soil water - stability
  Het beschreven onderzoek in dit rapport is onderdeel van het onderzoeksproject ‘gedrag van verdroogde kades’ van het Hoogheemraadschap Delfland. Het onderzoek van Alterra is een bureau- en modelonderzoek en is gericht op scheuren door krimp, die ontstaan in lange perioden met droogte. Onderzocht zijn veenkaden en kleikaden op veen, met een accent op kleikaden omdat deze in Delfland het meeste voorkomen. Bij kleikaden lijkt het grootste risico preferente stroming via de scheuren te zijn. Bomen kunnen door hun diepe beworteling en grote verdamping een extra risico vormen. Langsscheuren in de kruin kunnen met water gevuld worden en dit kan resulteren in een bezwijkmechanisme. Dit is door Deltares nader onderzocht in een parallel rapport.
  Procedure afleiden regionale uit- en afspoelingcijfers voor stikstof en fosfor (herschikkingsprocedure)
  Boekel, E.M.P.M. van; Smit, A.A.M.F.R. ; Mulder, H.M. ; Groenendijk, P. - \ 2013
  bodemtypen - bodemchemie - landgebruik - stikstof - fosfor - uitspoelen - kaderrichtlijn water - soil types - soil chemistry - land use - nitrogen - phosphorus - leaching - water framework directive
  De KRW-verkenner, KRW-ECHO zijn voorbeelden van modellen die worden ingezet voor scenariostudies om effecten van bestaand en voorgenomen beleid op de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater in beeld te brengen. Het is gewenst om de diffuse uit- en afspoeling bij regionale toepassingen van de KRW-verkenner en KRW-ECHO te verbeteren.
  Invloed bedrijfsvoering akkerbouwers op financieel resultaat en stikstofhuishouding
  Prins, H. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2013
  Wageningen : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-065) - ISBN 9789086156603 - 78
  akkerbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - stikstofkringloop - waterkwaliteit - monitoring - bodemtypen - zandgronden - zware kleigronden - arable farming - farm results - nitrogen cycle - water quality - monitoring - soil types - sandy soils - clay soils
  Onder de vlag van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) heeft het LEI de invloed onderzocht van de bedrijfsstructuur en de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven op het stikstofoverschot, de waterkwaliteit en de financiële bedrijfsresultaten. Met behulp van regressieanalyse met paneldata is nagegaan hoe groot de invloed is van de bedrijfsstructuur en die van de bedrijfsvoering. Het onderzoek betrof de periode 1991-2009, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de grondsoorten zand, klei en löss.
  Herkenningskaart Meetset Bodembiodiversiteit
  Hanegraaf, M. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2013
  bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - grondanalyse - akkerbouw - bodemtypen - soil biology - soil fertility - soil analysis - arable farming - soil types
  Uitleg over het bodem-voedselweb, de voorwaarden voor bodemvruchtbaatheid. De bodembiodiversiteit, en waar het om gaat: aantallen, soorten, activiteit, genetische samenstelling.
  "Effecten bodem- en structuurverbeteraars, Onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2012, Resultaten na drie jaar onderzoek
  Paauw, J.G.M. ; Balen, D.J.M. van; Haan, J.J. de - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie ) - 108
  bodemtypen - bodemverbeteraars - veldproeven - zandgronden - zware kleigronden - effecten - bemesting - uitspoelen - gewassen - de peel - veenkolonien - oostelijk flevoland - friesland - zuidhollandse eilanden - soil types - soil conditioners - field tests - sandy soils - clay soils - effects - fertilizer application - leaching - crops - de peel - veenkolonien - oostelijk flevoland - friesland - zuidhollandse eilanden
  Om het effect van bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties (Westmaas, Kollumerwaard en Lelystad), één dalgrond (Valthermond) en één zandlocatie (Vredepeel). In deze proeven worden de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar, bij toepassing van de bodemverbeteraars. Deze wordt vergeleken met 3 referenties: alleen kunstmest, drijfmest met kunstmest en groencompost met kunstmest.
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : secundaire hoofdelementen
  Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
  akkerbouw - gewassen - mest - magnesiummeststoffen - calciummeststoffen - toepassing - dosering - bodemtypen - bemesting - arable farming - crops - manures - magnesium fertilizers - calcium fertilizers - application - dosage - soil types - fertilizer application
  Tot de zogenoemde secundaire hoofdelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren magnesium, zwavel en calcium. In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met magnesium en calcium.
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : kalk
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
  akkerbouw - gewassen - mest - kalkmeststoffen - toepassing - dosering - bodemtypen - bemesting - arable farming - crops - manures - liming materials - application - dosage - soil types - fertilizer application
  In dit artikel worden adviezen gegeven voor bemesting van akkerbouwgewassen met kalk. De kalktoestand wordt uitgedrukt met de pH-KCl. Waardering van de pH-KCl en advies-pH's voor verschillende bodemtypen en bouwplannen zijn in tabellen weergegeven.
  BOFEK2012. de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland
  Wösten, J.H.M. - \ 2013
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2012 (2013)april. - ISSN 0166-8439 - p. 1 - 3.
  bodemfysica - bodemwaterretentie - bodemtypen - modellen - soil physics - soil water retention - soil types - models
  Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alterra Wageningen UR hebben samen een nieuwe bodemfysische schematisatie voor Nederland ontwikkeld. Deze schematisatie geeft een gedetailleerd beeld van de bodemfysische eigenschappen van de afzonderlijke horizonten waaruit de bodem is opgebouwd, en verschaft daarmee belangrijke invoergegevens in modelstudies naar het transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone. Deze nieuwe schematisatie vervangt de veelgebruikte PAWN-schematisatie uit 1988.
  BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland
  Wosten, J.H.M. ; Vries, F. de; Hoogland, T. ; Massop, H.T.L. ; Veldhuizen, A.A. ; Vroon, H.R.J. ; Wesseling, J.G. ; Heijkers, J. ; Bolman, A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2387) - 46
  bodemfysica - bodemwaterretentie - bodemtypen - classificatiesystemen - soil physics - soil water retention - soil types - classification systems
  Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijn waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voor deze eenheden functionele kenmerken berekend. Op grond van verwantschap in functionele kenmerken zijn de 315 bodemeenheden geclusterd in 72 bodemfysische eenheden en afgebeeld in de nieuwe BOdemFysische EenhedenKaart (BOFEK2012). Om bij modelberekeningen van bodemwatertransport en stoffentransport in de bodem deze gegevens te kunnen gebruiken is een dataset samengesteld met informatie over: - GIS-bestand, met de geografische verbreiding van de BOFEK-eenheden in Nederland. - Profielschetsen met de laagopbouw van het bodemprofiel tot 1.20 m-mv. en de daaraan gerelateerde bodemfysische kenmerken.
  Mogelijkheden voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw en natuur
  Lesschen, J.P. ; Heesmans, H.I.M. ; Mol-Dijkstra, J.P. ; Doorn, A.M. van; Verkaik, E. ; Wyngaert, I.J.J. van den; Kuikman, P.J. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2396) - 61
  bodemchemie - kooldioxide - bodemtypen - landbouwgrond - natuurgebieden - koolstofvastlegging in de bodem - koolstofvastlegging - soil chemistry - carbon dioxide - soil types - agricultural land - natural areas - soil carbon sequestration - carbon sequestration
  Het doel van dit rapport is om meer inzicht en kwantificering te krijgen van potentiële veranderingen in koolstofvoorraden in Nederlandse bodems. Gebaseerd op een nieuwe stratificatie van de Landelijke Steekproef Kartering (LSK) data zijn bodemkoolstofvoorraden voor de voornaamste landgebruikstypen en bodemtypen bepaald. Het resultaat voor de belangrijkste landgebruikveranderingen laat zien dat bodem C emissies elkaar veelal compenseren. Met het MITERRA-model is de potentie voor koolstofvastlegging berekend. Niet-kerende grondbewerking en verbeterde gewasrotaties hebben de grootste potentie voor koolstofvastlegging. De totale realistische koolstofvastlegging in de landbouw wordt geschat op maximaal 1 Mton CO2 per jaar. De voorgestelde verplichte maatregelen voor het vergroenen van de landbouwsubsidies kunnen zorgen voor additionele koolstofvastlegging. Daarnaast laat deze studie zien dat ook andere natuurtypen dan bos grote koolstofvoorraden kunnen vastleggen.
  Biochemisch onderzoek SKNL project Familie Roelofs
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Adviezen ) - 20
  bodemkarteringen - bodemchemie - fosfor - bodemtypen - natuurontwikkeling - overijssel - soil surveys - soil chemistry - phosphorus - soil types - nature development - overijssel
  Deze notitie van Alterra maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt.
  Biochemisch onderzoek SKNL project Eeftink
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Adviezen ) - 12
  bodemkarteringen - bodemchemie - fosfor - bodemtypen - natuurontwikkeling - overijssel - soil surveys - soil chemistry - phosphorus - soil types - nature development - overijssel
  Deze notitie van Alterra maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt.
  Biochemisch onderzoek SKNL project Familie Roossink
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Adviezen ) - 14
  bodemkarteringen - bodemchemie - fosfor - bodemtypen - natuurontwikkeling - overijssel - soil surveys - soil chemistry - phosphorus - soil types - nature development - overijssel
  Deze notitie van Alterra maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt.
  Biochemisch onderzoek SKNL project Lobke Welhuis
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Adviezen ) - 11
  bodemkarteringen - bodemchemie - fosfor - bodemtypen - natuurontwikkeling - overijssel - soil surveys - soil chemistry - phosphorus - soil types - nature development - overijssel
  Deze notitie van Alterra maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt.
  Biochemisch onderzoek SKNL project Aarnink
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Adviezen ) - 12
  bodemkarteringen - bodemchemie - fosfor - bodemtypen - natuurontwikkeling - overijssel - soil surveys - soil chemistry - phosphorus - soil types - nature development - overijssel
  Deze notitie van Alterra maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt.
  De bodemkwaliteit in Nederland in 2006-2010 en de verandering ten opzichte van 1993-1997 : resultaten van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit
  Wattel-Koekoek, E.J.W. ; Vliet, M.E. van; Boumans, L.J.M. ; Spijker, J. ; Leeuwen, T.C. van - \ 2012
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 680718003/2012) - 418
  bodemverontreiniging - bodemtypen - bodemkwaliteit - pesticiden - inventarisaties - grondwaterverontreiniging - akkerbouw - soil pollution - soil types - soil quality - pesticides - inventories - groundwater pollution - arable farming
  Conform de eerste doelstelling is de bodemkwaliteit van de tien categorieën geïnventariseerd en zijn die met elkaar vergeleken. De zandgronden onder bos hebben de laagste zuurgraad en hoogste aluminiumconcentratie van alle categorieën. De zandgronden onder landbouw hebben een hogere zuurgraad, waarschijnlijk door bekalking. Zoals verwacht bevatten kleigronden een groter aandeel van deeltjes die kleiner zijn dan twee micrometer, en hebben veengronden een hoger organisch stofgehalte dan zandgronden. Klei- en veengronden hebben significant hogere gehalten ijzer, mangaan en zware metalen dan zandgronden. Insecticiden als lindaan en dieldrin zijn vooral aangetroffen in gronden onder akkerbouw. Hoewel deze gewasbeschermingsmiddelen uit de handel zijn, kunnen er nog steeds resten van worden aangetroffen.
  Bodemkundige informatie proeflocaties project effectiviteit bufferstroken : effectiveness of buffer strips publication series 8
  Heinen, M. ; Kekem, A.J. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2230)
  bodemkarteringen - hydrologie - bodemwater - bodemtypen - bodemgeschiktheid - landgebruik - akkerranden - waterkwaliteit - bufferzones - begroeide stroken - soil surveys - hydrology - soil water - soil types - soil suitability - land use - field margins - water quality - buffer zones - vegetated strips
  Voor het onderzoek naar het effect van bemestingsvrije perceelranden op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater worden op vijf locaties in Nederland metingen uitgevoerd. De bodems op de vijf locaties zijn in detail gekarteerd (beschrijving bodemprofiel, meting maaiveldhoogte, geofysische metingen) en bemonsterd (bodemchemische en bodemfysische analyses). Van de grondmonsters zijn diverse bodemfysische en bodemchemische eigenschappen bepaald.
  PLEASE: een instrument om de fosfaatlekkage van een perceel naar het oppervlaktewater vast te stellen
  Salm, C. van der; Schoumans, O.F. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Informatieblad Mineralen en Milieukwaliteit 31) - 2
  bodemchemie - uitspoelen - bodemtypen - fosfor - emissie - modellen - waterkwaliteit - nederland - denemarken - soil chemistry - leaching - soil types - phosphorus - emission - models - water quality - netherlands - denmark
  PLEASE (Phosphorus LEAching from Soils to the Environment) berekent de fosfaatvracht van een perceel naar de perceelsloot op basis van het verloop van de fosfaatconcentratie in de bodem en de waterafvoer over het perceel en uit de verschillende bodemlagen van het perceel naar het oppervlaktewater. PLEASE is het afgelopen jaar getoetst op 14 Nederlandse en 17 Deense locaties (Dupas en van der Salm, 2010; van der Salm et al.,2011). Op deze 31 locaties waren metingen beschikbaar van de fosforfluxen naar het oppervlaktewater of van concentraties in het grondwater, de drains of het bodemvocht voor een periode van enkele jaren. De Deense locaties zijn goed vergelijkbaar met de Nederlandse percelen, maar hebben gemiddeld genomen een iets lagere fosfaattoestand in de ondergrond en zijn wat dieper gedraineerd
  Proefbedrijf faciliteiten
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  proefbedrijven - landbouwkundig onderzoek - bodemtypen - faciliteiten en installaties - professionele dienstverlening - uitrusting - pilot farms - agricultural research - soil types - facilities and structures - professional services - equipment
  De business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV) is dé partner als het gaat om praktijkgericht onderzoek en innovaties. Resultaten uit strategisch en fundamenteel onderzoek worden door ons praktijk- en toepassingsrijp gemaakt. Daarmee positioneren wij ons als brug tussen wetenschap en praktijk. Wij ontwikkelen en leveren nieuwe, direct toepasbare kennis en passen deze toe in samenwerking met onze partners. Dit zijn ondernemers of instituten die werkzaam zijn in de agrarische sector. Het werkveld is de akkerbouw, vollegrondsgroenten en multifunctionele landbouw.
  Boeren voor Natuur, waar kan dit concept met succes worden ingevoerd?
  Stortelder, A.H.F. ; Kiers, M.A. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2145) - 50
  agrarisch natuurbeheer - natuur - landbouw bedrijven - bodemtypen - voedingsstoffen - kringlopen - nederland - agri-environment schemes - nature - farming - soil types - nutrients - cycling - netherlands
  In welke gebieden en onder welke omstandigheden kan in ons land het bedrijfssysteem Boeren voor Natuur met succes worden ingevoerd? Het ministerie van EL&I heeft gevraagd kaartmateriaal te ontwikkelen waarop aangegeven wordt waar het bedrijfssysteem Boeren voor Natuur mogelijk (d.w.z. fysisch-geografische en historische omstandigheden geschikt) en gewenst (d.w.z. maatschappelijk waardevolle gebieden) is. Dit rapport doet verslag van de werkwijze, de selectiecriteria en de resultaten van deze zoektocht. De kaart die hiervan het resultaat is kan worden gebruikt om het concept Boeren voor Natuur verder uit te rollen.
  Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken
  Gaast, J.W.J. van der; Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2010
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA nr. 2010-41) - ISBN 9789057735011 - 74
  grondwaterspiegel - drainage - bodemtypen - bodemkarteringen - cartografie - water table - drainage - soil types - soil surveys - mapping
  Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige eeuw het systeem van grondwatertrappen (Gt) ontwikkeld. De Grondwatertrapinformatie staat vanouds op de bodem- en Gt-kaart 1:50 000 (opnames tussen de jaren 1960 tot 1989). Deze kaarten kunnen echter zijn verouderd, omdat er sinds deze karteringen ingrepen in de waterhuishouding kunnen zijn geweest. Een aantal kaartbladen is in de jaren 90 geactualiseerd. STOWA heeft Alterra de opdracht gegeven een actuele landsdekkende grondwatertrappenkaart op te stellen. Alterra heeft hiervoor een methode ontwikkeld die landsdekkende resultaten genereert en die direct gekoppeld is met bodemkundige informatie. De uitkomsten zijn vergeleken met boorpuntinformatie uit detailkarteringen.
  De Enkeerdgrond: de meest kenmerkende bodem van Nederland
  Sonneveld, M.P.W. ; Jongmans, A.G. - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2010 (2010)nov.. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 25.
  bodemtypen - zandgronden - erfgoed - archeologie - soil types - sandy soils - heritage areas - archaeology
  De Nederlandse Bodemkundige Vereniging hield dit jaar in het kader van haar 75-jarig jubileum een verkiezing binnen haar ledenbestand voor de meest kenmerkende bodem van Nederland. De enkeerdgrond eindigde daarbij met 25% van de stemmen op de eerste plaats. Tweede en derde werden respectievelijk de koopveengrond en de poldervaaggrond.
  Validation of the model PLEASE at site scale
  Dupas, R. ; Salm, C. van der - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1968.2) - 54
  bodemchemie - uitspoelen - bodemtypen - emissie - modellen - fosfor - soil chemistry - leaching - soil types - emission - models - phosphorus
  To test the suitability of the model PLEASE for prediction of P losses at site scale the model has been applied to a number of intensive and more extensive monitoring sites. The results of the model application to the individual sites showed that the model is able to show relative differences in leaching fluxes between sites i.e. to distinguish low leaching sites from sites with intermediate and high leaching fluxes. Poor results are obtained for peat soils and heavy clay soils due to the fact that processes like release of P from eutrophic peat layers and preferential flow through shrinkage cracks in clay soils are not accounted for in the model. In other soils major deviations between measured and simulated fluxes are often due to differences in measured and simulated concentration profiles.
  Biologische consumptie-aardappelrassen : smaaktoetsing van gekookt product : meerjarige toetsing op smaakeigenschappen
  Wijk, C.A.P. van - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 76
  aardappelen - akkerbouw - rassen (planten) - rasverschillen - smaak - proeven - kwaliteit - droge stof - bodemtypen - kookkwaliteit - biologische voedingsmiddelen - smaakonderzoek - potatoes - arable farming - varieties - breed differences - taste - trials - quality - dry matter - soil types - cooking quality - organic foods - taste research
  In 2007 is daarom vanuit Bioconnect Innovatiegroep Productkwaliteit een project gestart ter verbetering van de productkwaliteit bij een aantal grotere biologische gewassen. Het doel van het project was: 1. Verhoging van de productkwaliteit van het biologische product door ontwikkeling van nieuwe kennis en synthese van bestaande kennis tot toepasbare teelt- en ketenstrategieën. 2. Verhogen van betrokkenheid voor kwaliteit biologisch product bij biologische telers en ketenpartijen. De mogelijkheden van de technische verbeteringen van smaak en productkwaliteit bij biologische geteelde aardappel zijn getoetst binnen dit project. Daarvoor is nauw samengewerkt met aardappel ketenpartijen binnen de biologische sector.
  Model PLEASE en het nationale nutriënten-emissiemodel STONE : een vergelijking van berekende fluzen en concentraties
  Salm, C. van der; Schoumans, O.F. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1968.1) - 33
  bodemchemie - uitspoelen - voedingsstoffen - emissie - modellen - bodemtypen - oppervlakkige afvoer - fosfaatuitspoeling - soil chemistry - leaching - nutrients - emission - models - soil types - runoff - phosphate leaching
  Het model PLEASE is een eenvoudig model vor het voorspellen van fosfaatverliezen op lokale schaal. De procesformulering voor de binding van fosfaat is volledig gebaseerd op de formulering zoals deze ook in het nationale nutriënten-emissiemodel STONE wordt gebruikt. Het model kan ook als een vereenvoudiging gezien worden van het model STONE. Om de effecten van deze vereenvoudiging in beeld te brengen zijn de door het model berekende uitspoelingsfluxen vergeleken met de uitkomsten van het (moeder)model STONE. De resultaten geven aan dat de uitkomsten van PLEASE, op het niveau van bodem-Gt clusters, goed overeenkomen maar dat op het niveau van individuele plots de verschillen aanzienlijk zijn
  Chrysantentelers uit Limburg en Bommelerwaard wisselen gegevens uit: 'Praktijknetwerk maakt telers meer bewust van nutriënten en water' (interview met o.a. Wim Voogt)
  Seggelen, M. van; Voogt, W. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)1. - p. 48 - 49.
  tuinbouw - chrysanten - gegevens verzamelen - grondwaterstand - bodemtypen - voedingsstoffen - kennisoverdracht - glastuinbouw - limburg - bommelerwaard - bemesting - snijbloemen - horticulture - chrysanthemums - data collection - groundwater level - soil types - nutrients - knowledge transfer - greenhouse horticulture - limburg - bommelerwaard - fertilizer application - cut flowers
  Vijf chrysantentelers in Limburg en de Bommelerwaard leveren aan onderzoeker Wim Voogt gegevens over het klimaat, de watergift en het gebruik van stikstof, kalium en fosfaat. De bodemsoort en de grondwaterstand zijn van grote invloed op het gietgedrag en de bemesting. De telers hebben de frequentie van het gieten aangepast. De stikstofconcentratie blijft echter een aandachtspunt. Er is een overschot van stikstof tussen gift en opname
  Klimaatverandering, klimaatadaptatie en bodem: maakbaarheid, planvorming en realiteitsdenken
  Verzandvoort-van Dijck, S.J.E. ; Kuikman, P.J. - \ 2009
  Wageningen : Programmabureau Kennis voor Klimaat (KvK rappport KvK 014/09) - ISBN 9789490070113 - 48
  bodemtypen - landgebruik - klimaatverandering - soil types - land use - climatic change
  Dit rapport presenteert een beknopt overzicht van de stand van zaken (state-of-the-art) in het nationale en internationale onderzoek naar de relatie van klimaatverandering en bodem en van de mogelijkheden om de bodem te gebruiken voor slimme en effectieve adaptatie aan klimaatverandering in Nederland. De analyse is gericht op alle typen bodems die in Nederland voorkomen en omvat zowel natuurlijke en kunstmatig gevormde bodems, bodems in en onder bebouwd gebied en (onder)waterbodems
  Bodemtype bepaalt effectiviteit plagbeheer in droge heidegebieden
  Hommel, P.W.F.M. ; Diemont, W.H. ; Waal, R.W. de - \ 2009
  Stratiotes 2009 (2009)38. - ISSN 0928-2297 - p. 5 - 17.
  heidegebieden - grassen - bodemtypen - evaluatie - plaggen steken - ecologisch herstel - natuurbeheer - heathlands - grasses - soil types - evaluation - sod cutting - ecological restoration - nature management
  Uitkomsten van ons onderzoek tonen aan dat behoud van 'paarse heide' op de relatief voedselrijke moderpodzolen (merendeel van de glaciale gronden van pleistoceen Nederland) alleen bij zeer intensief beheer mogelijk is. Plaggen van vergraste heiden blijkt hier maar korte tijd effect te hebben en kan op langere termijn bezien zelfs averechts uitwerken, doordat bij het plaggen steeds rijkere bodemlagen worden aangesneden. Dit onderzoek heeft dankbaar gebruik gemaakt van het dertig jaar lang in stand houden van de onderzoekslocaties
  Eerste resultaten onderzoek naar meest geschikte ras-onderstamcombinaties
  Maas, F.M. ; Beurskens, Stan - \ 2009
  De Wijngaard 17 (2009)2. - p. 29 - 30.
  druiven - rassen (planten) - relaties - onderstammen - stamverschillen - wijndruivenrassen - bodemtypen - landbouwkundig onderzoek - nederland - grapes - varieties - relationships - rootstocks - strain differences - wine cultivars - soil types - agricultural research - netherlands
  In 2008 is in samenspraak met het Wijngaardiersgilde en met subsidie van het ministerie van LNV een onderzoek gestart om verspreid over Nederland en voor verschillende bodemtypen te onderzoeken hoe de verschillende druiven ras-onderstamcombinaties zich ontwikkelen. 14 Rode en 14 witte druivenrassen staan op 9 verschillende bedrijven op 9 verschillende onderstammen. Dit eerste jaar zijn al grote verschillen per regio en per bedrijf gemeten, volgende 2 jaren zal het onderzoek zich toespitsen op de verschillen in groei, loofwandstructuur, gewasgezondheidsaspecten, oogsttijdstippen en de oogstgegevens.
  Geochemische schematisering van de ondergrond in het STONE model : organisch stofgehalte in de ondergrond
  Boekel, E.M.P.M. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1830) - 61
  bodemchemie - geochemie - organische stof - bodemtypen - karakterisering - uitspoelen - stikstof - fosfor - modellen - soil chemistry - geochemistry - organic matter - soil types - characterization - leaching - nitrogen - phosphorus - models
  De geochemische parametrisering en schematisering van de ondergrond in het STONE-model speelt een belangrijke rol bij het inzichtelijk maken van haalbare nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater op de lange termijn. Op basis van geochemische analyses is het organisch stofgehalte voor de ondiepe ondergrond (> 1m-mv) opnieuw bepaald waarbij twee varianten onderscheiden worden. Het organisch stofgehalte voor beide varianten zijn significant verschillend t.o.v. het organisch stofgehalte in de huidige schematisatie. Het organisch stofgehalte in klei- en veengronden zijn over het algemeen lager, voor zandgronden worden hogere gehalten bepaald. Door veranderingen in organisch stofgehalten kunnen processen in de bodem zodanig worden beïnvloed dat er grote verschillen kunnen ontstaan in de nutriëntenvoorraad in de bodem en de uiteindelijke nutriëntenbelasting naar grond- en oppervlaktewater.
  Rapportage bemesting 2007 : deelrapport sector bloembollen : telen met toekomst
  Dam, A.M. van - \ 2008
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 12
  bemesting - teeltsystemen - bloembollen - bodemtypen - klei - zand - fertilizer application - cropping systems - ornamental bulbs - soil types - clay - sand
  Voor u ligt de rapportage bemesting van het praktijknetwerk Telen met toekomst voor de open teelten voor het jaar 2007. Het is het laatste jaarverslag van dit vierjarige onderzoeksproject. In 2008 wordt Telen met toekomst op een andere wijze voortgezet. Dit rapport geeft het resultaat van de analyse van de bemesting van het vierde jaar van de kernbedrijven in Telen met toekomst, waarbij de resultaten getoetst worden tegen de gebruiksnormen 2008. Tevens wordt een beoordeling gegeven van ontwikkelingen in de toepassing van de Best Practices Bemesting
  Conceptualisatie en parameterisatie van landgebruik, bodem, beregening en buisdrainage in het NHI
  Veldhuizen, A.A. ; Bakel, P.J.T. van; Kroon, T. ; Vries, F. de; Massop, H.T.L. - \ 2008
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 14 (2008)4. - ISSN 1382-6069 - p. 47 - 62.
  veldgewassen - ondergrondse drainage - bodemtypen - modellen - agrohydrologie - field crops - subsurface drainage - soil types - models - agrohydrology
  Bij de modellering van de hydrologie van de bodem en het landgebruik in het NHI (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium) is voortgebouwd op de hydrologie voor STONE 2.3. Bij STONE is Nederland landsdekkend gemodelleerd met behulp van een beperkt aantal (6405) plots. Een plot is een unieke combinatie van gewastypen, en geclassificeerde hydrologische eigenschappen en bodemchemische eigenschappen. Bij het bouwen van het NHI is deze piotbenadering verlaten. Dit betekent dat voor elke gridcel van 250 bij 250 m een model moet worden gebouwd van het gewas-onverzadigde zone deelsysteem.Daarbij is gebruik gemaakt van de modelcode metaSWAP, de onverzadigde zone module van SIMGRO. In dit artikel wordt zowel de conceptualisatie als de bijbehorende parametrisatie en de daarvoor gebruikte bestanden in meer detail beschreven
  Bodem en bemesting in de bollenteelt
  Bokhorst, J.G. ; Leeuwen, Y. van; Berg, C. ter - \ 2008
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 75 p.
  biologische landbouw - bloembollen - bodemchemie - bodemtypen - voedingsstoffen - nitraten - fosfaten - bodemvruchtbaarheid - bemesting - bodemkwaliteit - organic farming - ornamental bulbs - soil chemistry - soil types - nutrients - nitrates - phosphates - soil fertility - fertilizer application - soil quality
  De Nederlandse bloembollenteelt vindt plaats binnen meerdere bedrijfstypen en op vele grondsoorten. In al deze situaties vergen bodemkwaliteit en bemesting veel aandacht. Door onder meer strengere wetgeving rond bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen en door hogere prijzen van grond, meststoffen en energie worden de thema’s rond bodem en bemesting steeds belangrijker. Deze brochure behandelt de beoordeling van de bodemkwaliteit, de beworteling, de bodemstructuur, het bodemleven en de profielopbouw. Verder wordt de bemesting van bollen op verschillende bodemtypen behandeld. Tenslotte wordt ingegaan op de verschillende aspecten rond bodem en bemesting bij bollenteelt op huurland. Dit zowel voor de gangbare als de biologische bollenteelt en voor teelt op zand-, zavel- en kleigronden.
  Gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse van SUMO
  Wamelink, G.W.W. - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 98) - 50
  vegetatietypen - bodemtypen - modellen - groeiplaatsen - bodem-plant relaties - vegetation types - soil types - models - sites - soil plant relationships
  Het model SUMO2 simuleert de vegetatieontwikkeling en biomassa-ontwikkeling voor de meeste vegetatietypen die in Nederland voorkomen. Het is geïntegreerd in het model SMART2, dat bodemprocessen simuleert. Beide modellen doen op jaarbasis uitspraken over de vegetatieontwikkeling, waarbij ook - eveneens op jaarbasis - gegevens worden uitgewisseld.
  Agrobiodiversiteit en ziektewerendheid tegen bodempathogenen
  Postma, J. ; Schilder, M.T. - \ 2007
  Gewasbescherming 38 (2007)2. - ISSN 0166-6495 - p. 46 - 49.
  gewasbescherming - pathogene organismen - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - duurzaamheid (sustainability) - alternatieve landbouw - grondanalyse - bodemeigenschappen - pesticiden - bodemtypen - agrarische bedrijfsvoering - teeltsystemen - biodiversiteit - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - plant protection - pathotypes - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - sustainability - alternative farming - soil analysis - soil properties - pesticides - soil types - farm management - cropping systems - biodiversity - agro-biodiversity - functional biodiversity
  Bij transitie naar duurzame landbouw is verhoging van ziektewerende eigenschappen van de bodem noodzakelijk om tot een reductie van (chemische) bestrijdingsmiddelen te komen. Een belangrijke vraag is hoe de bodemlevensgemeenschappen veranderen als gevolg van teeltmaatregelen en wat de gevolgen hiervan zijn voor ziektewerendheid. Daarom wordt onderzoek verricht naar: (1) hier ziektewerend vermogen in verschillende bodemtypen, (2) de teeltfactoren die de ziektewerende eigenschappen van de bodem beïnvloeden, en (3) de microbiële groepen en/of functies die het meest talrijk of actief zijn in landbouwgronden met hoge ziektewering. Hiermee kunnen vervolgens praktisch toepasbare microbiologische indicatoren voor een gezonde bodem en duurzame bedrijfsvoering ontwikkeld worden. Dit onderzoek valt binnen het LNV programma Agrobiodiversiteit, dat als doel heeft het bevorderen en benutten van een duurzaam gebruik van agrobiodiversiteit als sleutelfactor voor duurzame landbouw
  Implementatie tripsbestrijding vanuit de bodem
  Messelink, G.J. ; Holstein, R. van - \ 2007
  gewasbescherming - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - macrocheles - bodemtypen - frankliniella occidentalis - sierteelt - plant protection - biological control - biological control agents - predatory mites - macrocheles - soil types - frankliniella occidentalis - ornamental horticulture
  Californische trips, Frankliniella occidentalis geeft veel schade in de sierteelt. Recent is aangetoond dat de bodemroofmijt Macrocheles robustulus veel potentie biedt als bestrijder van tripsstadia in de bodem. Daarom is onderzoek gedaan naar introductiemethoden en de mate waarin deze roofmijt in staat is zich te vestigen in verschillende bodemtypes
  Implementation of "black carbon" correction factors in bioavailability and food chain accumulation models for hydrophobic organic compounds
  Moermond, C.T.A. ; Hauck, M. ; Zwolsman, J.J.G. ; Hendriks, A.J. ; Traas, T.P. ; Koelmans, A.A. - \ 2007
  In: Exposure and ecological effects of toxic mixtures at field-relevant concentrations / Posthuma, L, Vijver, M.G., Bilthoven : RIVM (Report / RIVM 860706002) - ISBN 9789069601816 - p. 67 - 70.
  bodemverontreiniging - bodemtypen - vegetatie - modellen - ecotoxicologie - soil pollution - soil types - vegetation - models - ecotoxicology
  Local environmental conditions need be taken into account to assess the impacts of diffuse environmental pollution on ecosystems. Effects of diffuse pollution on the environment were studied at three contaminated areas in the Netherlands: the flood plains of a large lowland river (Waal), a tidal area (Biesbosch) and a peat soil area (near Vinkeveen). Diffuse pollution is present in these areas. Type and magnitudes of effects were determined and analysed
  Typeringen van bodemecosystemen in Nederland met tien referenties voor biologische bodemkwaliteit
  Rutgers, M. ; Mulder, C. ; Schouten, A.J. ; Bloem, J. ; Bogte, J.J. ; Breure, A.M. ; Brussaard, L. ; Goede, R.G.M. de - \ 2007
  Bilthoven : RIVM (Rapport / RIVM 607604008) - 96
  bodembiologie - inventarisaties - bodemtypen - bodemfysica - kwaliteitsnormen - bodemecologie - bodemkwaliteit - soil biology - inventories - soil types - soil physics - quality standards - soil ecology - soil quality
  Diverse onderzoekers, onder andere op het gebied van bodemecologie, microbiologie en agrarisch bodembeheer, hebben locaties geselecteerd die volgens hun maatstaven een relatief goede bodemkwaliteit hebben. Dit om te komen tot Referenties voor Biologische Bodemkwaliteit (RBB). Hiervoor maakten zij gebruik van de gegevens van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) over de toestand van de bodem. Op basis van deze informatie zijn de tien referenties bepaald. De referenties zijn bepaald voor tien combinaties van bodemgebruik (onder andere melkveehouderij, akkerbouw en heide) en bodemtype (zand, veen, klei en löss). Dit is representatief voor driekwart van het bodemoppervlak van Nederland. Het rapport bevat ook gemiddelde waarden van de biologische, chemische en fysische eigenschappen van de bodem, evenals een maat voor de spreiding van de gegevens.
  Werking bodemherbiciden soms overschat
  Zeeland, M.G. van - \ 2007
  Boerderij/Akkerbouw 92 (2007)7. - ISSN 0169-0116 - p. 24 - 25.
  akkerbouw - herbiciden - werkingsduur - bodem - grondanalyse - bodemeigenschappen - bodemtypen - dosering - spuiten - onderzoek - arable farming - herbicides - operating time - soil - soil analysis - soil properties - soil types - dosage - spraying - research
  De werkingsduur van Goltix en isoproturon wordt in de praktijk overschat, zo blijkt uit onderzoek. De duurwerking kan worden verlengd door vaker te bespuiten in lage dosering. Een verslag over bodemherbiciden en bodemeigenschappen
  Locatiekeuze ten behoeve van het onderzoek naar bemestingvrije perceelsranden. Hydrologische en bodemkundige karakterisering van de proeflocaties
  Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. ; Kekem, A.J. van - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1457)
  bodemkarteringen - hydrologie - bodemwater - bodemtypen - bodemgeschiktheid - landgebruik - akkerranden - bufferzones - begroeide stroken - soil surveys - hydrology - soil water - soil types - soil suitability - land use - field margins - buffer zones - vegetated strips
  Ter bepaling van de invloed van bemestingsvrije zones op de kwaliteit van het oppervlaktewater, zijn op vijf locaties proefopstellingen ingericht. De locatiekeuze is gebaseerd op de geohydrologische situatie en het bodemtype. Voor de locaties Zegveld, Lelystad, Loon op Zand, Winterswijk en Beltrum zijn de belangrijkste hydrologische en bodemkundige gegevens beschreven
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.