Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 146

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Marteloscopen – studiemateriaal voor de praktijk
  Ouden, J. den - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)121. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 29.
  bosbeheer - dunnen - proefvelden - bossen - experimentele bossen - bosbouwkundige handelingen - forest administration - thinning - experimental plots - forests - experimental forests - forestry practices
  De afgelopen jaren zijn op diverse plekken in Nederland bossen ingericht als marteloscoop. De naam “marteloscoop” is afgeleid van het Franse martelage = hameren of blessen, en –scoop = kijken, onderzoeken. De marteloscoop “Oostereng” is officieel in gebruik genomen tijdens de jubileumbijeenkomst van Pro Silva Nederland op 8 oktober 2015. Het betreft een 0.5 ha grote douglasopstand uit 1961, waar in totaal 12 groepen een dunning hebben gesimuleerd. De algemene dunningsinstructie luidde: “Zet een dunning uit waarmee de houtteeltkundige waarde van de opstand zoveel mogelijk verhoogd wordt.”
  Reshaping institutions : bricolage processes in smallholder forestry in the Amazon
  Koning, J. de - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Arts, co-promotor(en): Freerk Wiersum. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856979 - 268
  tropische bossen - bolivia - amazonia - governance - bosbezit - bosbouwkundige handelingen - besluitvorming - plattelandsgemeenschappen - niet-gouvernementele organisaties - instellingen - bosbeleid - tropical forests - bolivia - amazonia - governance - forest ownership - forestry practices - decision making - rural communities - non-governmental organizations - institutions - forest policy
  This thesis aims at identifying the different kinds of institutional influences on forest practices of small farmers in the Amazon region of Ecuador and Bolivia and how small farmers respond to them. It departs from the perspective that institutions affecting forest practices are subject to processes of institutional bricolage in which small farmers construct their own institutional frameworks by aggregating, altering, or articulating elements of existing disparate institutions. This research demonstrates that institutions, whether introduced by government, NGO, or already existing, are subject to processes of institutional bricolage that can be either conscious and strategic of nature or less conscious and unintentional.
  Zelfregulerende bossen; een modelstudie naar effecten van "niets doen" en actief beheer op ontwikkelingen in bosstructuur
  Schelhaas, M.J. ; Wijdeven, S.M.J. ; Werf, B.W. van der - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1270) - 43
  bosbedrijfsvoering - bosbouwkundige handelingen - houtteelt - biodiversiteit - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - bossen - modellen - forest management - forestry practices - silviculture - biodiversity - stand development - stand structure - forests - models
  In deze modelstudie worden de effecten van `niets doen¿ en actief beheer onderzocht op de bosontwikkeling en structuurvariatie. Hiervoor is een model verder ontwikkeld en zijn koppelingen gelegd met monitoringsdatabestanden en analyse- en visualisatietechnieken. Simulatieresultaten dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden door beperkingen in het model. Enkele mogelijke hypotheses die uit de simulaties naar voren komen zijn onder ander dat de variatie fluctueert in de tijd, dat op middellange termijn er een grotere structuurvariatie tot stand komt bij beheer dan bij `niets doen¿ en dat bijvoorbeeld het effect van storm de verschillende beheerscenario¿s kan overtreffen
  Gezond werk in het groen; onderzoek naar de inzet van cliënten uit de zorg bij het beheer van bos, natuur en landschap
  Oosterbaan, A. ; Blitterswijk, H. van; Vries, S. de - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1253) - 41
  geestelijke gezondheid - geestelijke stoornissen - psychiatrische voorzieningen - natuurbescherming - gezondheidszorg - vegetatiebeheer - bosbouwkundige handelingen - organisaties - druggebruikers - nederland - arbeid (werk) - sociale zorg - mental health - mental disorders - psychiatric services - nature conservation - health care - vegetation management - forestry practices - organizations - drug users - netherlands - labour - social care
  In 2005 is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de inzet van cliënten uit de zorg bij bos-, natuur- en landschapsbeheerorganisaties. In vrijwel alle regio’s van de grote beheerorganisaties worden op de een of andere wijze mensen met gezondheids- of andere problemen ingezet bij werkzaamheden in natuur en landschap. De meeste regio’s geven aantallen van 1-10 per jaar aan, maar bijna een kwart 30-100. Geschat wordt dat de genoemde beheerorganisaties gezamenlijk 1500-2000 mensen met gezondheidsproblemen laten werken in het groen. Hierbij gaat het vrijwel altijd om uitvoerend buitenwerk (bomen zagen, opsnoeien, knotten e.d.). De belangrijkste groepen zijn psychiatrische patiënten, (ex)verslaafden en verstandelijk gehandicapten. Voor de beheerorganisaties spelen ideële overwegingen een belangrijke rol. De begeleiding van de cliënten en ook de financiering van het werk varieert: soms door de natuur-, bos- of landschap¬organisatie, soms door de gezondheidsorganisatie, soms gecombineerd. Veel genoemde factoren, die pleiten voor werken in bos, natuur en landschap zijn het buiten zijn, de buitenlucht, werken in de natuur en fysieke inspanning. Naar de werkelijke effecten is meer onderzoek gewenst
  Houtkwaliteit en bosbeheer; beslist meer aandacht waard (deel 1)
  Wijers, R. ; Oosterbaan, A. - \ 2005
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)8. - ISSN 1572-7610 - p. 12 - 15.
  bosbeheer - houteigenschappen - bosbouwkundige handelingen - hout - kwaliteit - forestry practices - forest administration - wood properties - wood - quality
  Dit artikel gaat in op verschillende aspecten van houtkwaliteit in relatie tot het gevoerde bosbeheer. Het omvat de gehele inlandse bosbouw en houtverwerkingsketen
  Wanneer is goed veilig?
  Niemeijer, C.M. ; Oosterbaan, A. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)6. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 27.
  bosbouw - bosbomen - bosbouwkundige handelingen - onderhoud - gereedschappen - openbaar groen - bosopstanden - forestry - forest trees - forestry practices - maintenance - tools - public green areas - forest stands
  In de jaren negentig bleek de bosbouw- en groenvoorzieningsector een van de onveiligste sectoren te zijn in Nederland. Verbetering van de werkomstandigheden was dus hard nodig. Hierbij is de beschikbaarheid van goedgekeurde apparatuur en middelen een belangrijk aandachtspunt. Logo's (als kwaliteitsaanduiding) kunnen de aspirant-koper helpen om iets goeds te kopen
  Bedrijfsdiagnose bosbedrijven; een methode voor bedrijfsonderzoek
  Raffe, J.K. van; Jong, J.J. de; Wolf, R.J.A.M. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 440) - 137
  bosbouw - ondernemingen - bosbedrijfsvoering - operationeel onderzoek - kosten-batenanalyse - bosbouweconomie - bosbouwkundige handelingen - nederland - bedrijfseconomie - forestry - enterprises - forest management - operations research - cost benefit analysis - forest economics - forestry practices - netherlands
  In dit rapport wordt een methode van bedrijfsonderzoek beschreven waarmee het bedrijfsmatig handelen van bosbedrijven kan worden vastgesteld. Op basis van de methode is een computerprogramma (een prototype) gemaakt dat in de praktijk is getoetst. Met de methode en de software moeten boseigenaren gestimuleerd en ondersteund worden tot een meer bedrijfsmatige manier van werken.
  Bedrijfsdiagnose bosbedrijven; een methode voor bedrijfsonderzoek
  Jong, J.J. de; Raffe, J.K. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 247) - 83
  bosbouw - ondernemingen - bosbedrijfsvoering - operationeel onderzoek - kosten-batenanalyse - bosbouweconomie - bosbouwkundige handelingen - nederland - forestry - enterprises - forest management - operations research - cost benefit analysis - forest economics - forestry practices - netherlands
  In dit rapport wordt een methode van bedrijfsonderzoek beschreven waarmee het bedrijfsmatig handelen van bosbedrijven kan worden geanalyseerd. Dit rapport moet de basis zijn voor een computerprogramma dat bosbedrijven en hun adviseurs kunnen gebruiken. Achterliggend doel is bosbedrijven een hulpmiddel te bieden waarmee ze gestimuleerd worden tot een meer bedrijfsmatige manier van werken.
  Uitwerking bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer voor gemeente Someren; deel 5 werkplan 2000
  Raffe, J.K. van; Wolf, R.J.A.M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 52.5) - 39
  bosbedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - planning - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - economie - natuurbescherming - nederland - experimentele bossen - bedrijfsinformatiesystemen - geïntegreerd bosbeheer - forest management - management by objectives - planning - forestry - forestry practices - economics - nature conservation - netherlands - experimental forests - management information systems - integrated forest management
  In het voorbeeldbedrijf Someren wordt getoond hoe bos beheerd kan worden volgens de principes van geontegreerd bosbeheer. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de bedrijfsvoering die samengaat met de toepassing van geontegreerd bosbeheer. Voor dit doel is een aantal voorbeeldplannen opgesteld (beheervisie, beheerplan en werkplan). Deze plannen, die zijn opgesteld op basis van een door Alterra ontwikkelde planningssystematiek, zijn in dit rapport samengebracht.
  Over planning bij geïntegreerd bosbeheer; naar aanleiding van een workshop op de manifestatie Bos & Bomen 2000
  Wolf, R.J.A.M. ; Raffe, J.K. van - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)4. - ISSN 0028-2057 - p. 129 - 132.
  bosbeheer - bosbedrijfsvoering - bosbouw - bedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - natuurbescherming - bosbouwkundige handelingen - bosinventarisaties - experimentele bossen - noord-brabant - geïntegreerd bosbeheer - forest administration - forest management - forestry - management - management by objectives - nature conservation - forestry practices - forest inventories - experimental forests - noord-brabant - integrated forest management
  Door Alterra en Eelerwoude Ingenieursbureau is een planningsmethodiek opgesteld voor geïntegreerd bosbeheer en uitgewerkt voor de gemeente Someren (Noord-Brabant). Een aantal aspecten worden besproken: schaal (planningseenheden); zoneren (natuur, houtproductie, recreatie); doelformulering (terreindoelen); maatregelcriteria (voor het uitvoeren van beheersmaatregelen); bosinventarisatie (moment, soort inventarisatie, inventarisatie-eenheid); relatie beheersplanning en Programma Beheer
  Behoud van structuurvariatie en menging in het Zeisterbosch; Pro Silva excursie oktober 1999
  Wolf, R.J.A.M. ; Houtzagers, M.R. - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)1. - ISSN 0028-2057 - p. 13 - 15.
  bosbedrijfsvoering - bosbouwkundige handelingen - bosbouw - gemeenschapsbosbouw - houtteelt - houtteeltkundige systemen - bossen - mengsels - opstandsontwikkeling - opstandskenmerken - opstandsstructuur - variatie - ruimtelijke variatie - verjonging - natuurlijke verjonging - bosopstanden - gemengde opstanden - natuurlijke opstanden - utrecht - forest management - forestry practices - forestry - community forestry - silviculture - silvicultural systems - forests - mixtures - stand development - stand characteristics - stand structure - variation - spatial variation - regeneration - natural regeneration - forest stands - mixed stands - natural stands - utrecht
  Hoe behoud je structuurvariatie en menging door kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging in een oud en zeer gevarieerd bos. Verschillende soorten opstanden in het Zeisterbosch werden bezocht en bediscussieerd
  Modellering van bosbeheer in SUMO
  Wamelink, G.W.W. ; Wegman, R. ; Slim, P.A. ; Dobben, H.F. van - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 66)
  bosbedrijfsvoering - bosbouwkundige handelingen - biomassa - bossen - velling - dunnen - struiken - simulatie - modellen - nederland - onderlaag - forest management - forestry practices - biomass - forests - felling - thinning - shrubs - simulation - models - netherlands - understorey
  In het vegetatievoorspellingsmodel SUMO is de beheermodule uitgebreid met twee vormen van bosbeheer: regulier bosbeheer en hakhoutbeheer. Het regulier bosbeheer bestaat uit elke vijf jaar dunnen en kaalkap aan het eind van de omloopperiode. De omloopperiode en het dunningspercentage zijn per boomsoort verschillend. De effecten van het beheer zijn een variërende stikstofbeschikbaarheid (gering na dunnen en groot na kappen) en een betere simulatie van de biomassa: teruggang in biomassa van de bomen na dunnen, en na kappen een enorme toename van de biomassa van de kruiden. Ook het hakhoutbeheer (voor eiken-, wilgen- en elzenhakhout) heeft veel invloed op de biomassa, al is verder onderzoek naar de biomassaverdeling over de functionele typen noodzakelijk. Toevoeging van beide beheersvormen geeft een duidelijke verbetering te zien van de simulatie van de bosontwikkeling.
  Effecten van een veranderend bosbeheer op de houtkwaliteit; een methode om de invloed van veranderingen in het beheer op de houtkwaliteit te bekijken, toegepast op douglas
  Wijk, M.N. van; Schelhaas, M.J. ; Edelenbosch, N.H. - \ 1999
  Wageningen : IBN-DLO, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek - 86
  bosbouw - bomen - bosbedrijfsvoering - bosbouwkundige handelingen - conservering - houteigenschappen - pseudotsuga menziesii - kwaliteit - nederland - forestry - trees - forest management - forestry practices - conservation - wood properties - pseudotsuga menziesii - quality - netherlands
  Kosten en doelrealisatie van bosbeheer
  Raffe, J.K. van; Wieman, E.A.P. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)4. - ISSN 0028-2057 - p. 157 - 159.
  bosbedrijfsvoering - bossen - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - onderzoek - onderzoeksprojecten - verjonging - conversie - houtteelt conversie - houtteeltkundige systemen - conservering - natuurbescherming - herstel - biodiversiteit - kosten - kostenanalyse - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - rendement - natuur - forest management - forests - forestry - forestry practices - research - research projects - regeneration - conversion - silvicultural conversion - silvicultural systems - conservation - nature conservation - rehabilitation - biodiversity - costs - cost analysis - cost benefit analysis - profitability - returns - nature
  Enkele resultaten van het IBN-DLO onderzoek 'Kosten en doelrealisatie van omvorming naar kleinschalig gestructureerd bos'. Voor een aantal omvormingsscenario's werden de bedrijfseconomische kosten en opbrengsten en de winst (of verlies) aan natuurwaarden bepaald. Verder uitleg over het kennissysteem waar dit onderzoek deel van uitmaakt
  Paalhout uit jonge Robinia beplantingen
  Rots, J. ; Oosterbaan, A. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)4. - ISSN 0028-2057 - p. 176 - 179.
  robinia pseudoacacia - bosbouw - bebossing - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - plantenontwikkeling - stamvorm - milieufactoren - palen (poles) - plantmateriaal - oorsprong - plaatsen op afstand - verzorgen van jonge opstanden - robinia pseudoacacia - forestry - afforestation - silviculture - forestry practices - growth - plant development - stem form - environmental factors - poles - planting stock - origin - spacing - tending
  Resultaten van onderzoek naar de groei en het aandeel paalhout van jonge Robinia beplantingen op voormalige landbouwgrond, en de invloed daarop van herkomst, plantafstand en behandeling
  If timber production did not require cutting down trees ... communicating timber management in society
  Schanz, H. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)6. - ISSN 0028-2057 - p. 232 - 236.
  bosbouw - bosbouwkundige handelingen - hout - houtsoorten - productie - bosbedrijfsvoering - samenleving - interacties - public relations - openbare mening - attitudes - communicatie - voorlichting - forestry - forestry practices - wood - timbers - production - forest management - society - interactions - public relations - public opinion - attitudes - communication - extension
  De 'slachthuis-paradox' in de bosbouw; mensen houden van bos en van hout, maar niet van de noodzakelijke tussenstap: houtproductie en houtkap. Mogelijkheden om meer sociale acceptatie te krijgen voor de houtproductie-functie van het bos
  Bosbouw in Canada : aan de vooravond van duurzaam bosbeheer?
  Bartelink, H.H. ; Hees, A.F.M. van; Bos, J.M. van den; Mangelmans, P.J.J. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)3. - ISSN 0028-2057 - p. 119 - 124.
  bossen - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - houtteelt - duurzaamheid (sustainability) - bosbeleid - bosbedrijfsvoering - biodiversiteit - brits-columbia - quebec - nova scotia - canada - forests - forestry - forestry practices - silviculture - sustainability - forest policy - forest management - biodiversity - british columbia - quebec - nova scotia - canada
  Bosbouwbeleid en bosbouwpraktijk in British Columbia, Quebec en Nova Scotia. Verslag van een studiereis met aandacht voor certificering, duurzaam beheer, voorlichting, biodiversiteit, recreatie, 'first nations' problematiek, onderzoek, beheer en beleid
  Conservation and utilization of natural resources in the East Usambara forest reserves: conventional views and local perspectives
  Kessy, J.F. - \ 1998
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Richards, co-promotor(en): M. Wessel. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789054858096 - 168
  bosbouw - bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - bosbouwkundige handelingen - sociale economie - natuurlijke hulpbronnen - landgebruik - pachtstelsel - bebossing - tanzania - bosproducten anders dan hout - nationaal vermogen - forestry - forests - nature reserves - nature conservation - forestry practices - socioeconomics - natural resources - land use - tenure systems - afforestation - tanzania - non-wood forest products - national wealth
  The importance of conserving biological resources and the need for managing these resources for present and future generations has been given much attention internationally in the past three decades. These ideas have been emphasized in key documents such as the Brundtland report as well as in international conventions such as the global convention on biodiversity which followed the Rio meeting in 1992. The challenge in implementing these ideas lies in finding the proper trade-offs between current and future utilization of natural resources. Their success depends very much on the kind of policy reforms undertaken by nations to accommodate both local and international interests. Relevant policy adjustments are rarely observed in developing countries. For example, in Tanzania forest policies of the 1950s and early 1960s are still in use despite the recent developments in thinking about forest conservation issues. Conventional conservation approaches still dominate despite current emphasis on the need to involve all relevant stakeholder groups in preparing forest conservation plans. This approach often neglects the interests and value systems of the different groups of stakeholders with ultimate deleterious impact on forest resources.

  This study was conducted to examine the values, perceptions and actions with respect to forest resources of various stakeholders in the East Usambaras in Tanzania. This forest area has a high degree of species diversity and endemism that is threatened by increasing human pressure on resources. Conceptually the research was based on the appreciation of the existence of varying value systems between different stakeholders in relation to forest resources in the East Usambarasas, e.g. conservationists, estate holders and local villagers. The research focused on the collection of empirical evidence to substantiate the disparity of value systems amongst different stakeholders, and on the analysis of the impact of this disparity and possible modalities for reconsiliation reconciliation he objective of the study study was to investigate the potentials and limitations of involving local communities and other stakeholders in conserving the East Usambara forests, and to propose appropriate development strategies for harnessing such potentials. In order to reach this objective, the nature of various stakeholders' activities in relation to the forests was studied and the impact of such actions on long-term biodiversity conservation prospects in the area was assessed.

  An extensive literature search indicated a variety of arguments concerning the nature and extent of problems in natural resource management and the range of recommended approaches in solving such conservation problems. Different perceptions on fundamental concepts in biodiversity conservation exist; these reflect the diversity of values that individuals and social organizations attach to natural resources. For effective management of conservation areas these perceptions should be reconciled, and global and local interests should be balanced. This indicates the need to assess the significance of indigenous forest management systems and to augment the conventional approach to managing nature reserves with community management of forest resources. These ideas were used to formulate the key concepts and analytical framework for this study.

  The research consisted of the collection of information on both technical and sociological aspects of forestry. Because of this, a variety of research methods were deployed such as participatory rural appraisal, a general questionnaire survey and several more specialized surveys. The specialized surveys consisted of (a) several assessments of the different types forest products collected by local people, (b) a forest survey to ascertain the impact of human activities on the natural forests, and (c) a survey to assess the nature and extent of domestication of forest plants by local people. Additional information was collected through in-depth interviews with key informants, field observations and study of secondary data.

  The research started with a reconnaissance of twenty villages out of the total of fifty-four villages in the East Usambaras. These rapid village appraisals entailed both formal and informal discussions. The investigation aimed to expose the general characteristics of different villages and to provide the basis for selection of case study villages. Six villages were subsequently selected as case study villages representing the various ecological conditions in the area. These included Kisiwani, Mikwinini, Kwamzindawa, Potwe-Ndondondo, Hemsambia and Vuga.

  In all case study villages an open ended questionnaire was administered to solicit data on socio- economic conditions, forest products utilization trends, and local people's perceptions on a variety of conservation and development aspects. In each village a random selection of 20% of the households was made; in total 292 households were surveyed. Also several surveys on the use of forest products were carried out. An investigation of the different building materials of forest origin commonly used by villagers was done in five out of the six case study villages. The species used for building purposes and their quantities were estimated by surveying 41 houses which were under construction. In five villages a study was made of items of forest origin used at household level. In a sample of 10% of the households (135 households) all utensils derived from materials of forest origin were recorded. Also a market survey was carried out to collect information on the nature and amounts of both wood and non-wood forest products which are commercialized. On three markets 16 merchants were interviewed and their supply of products measured. A study was also made about the extent of human disturbance to the forest reserves as a result of forest products collection. The extent of the disturbance resulting was assessed in 150 sample plots of 0. 1 ha in size established at 100 to 200m, 500m and 1000m from the forest edge. In these plots forest characteristics such as species composition, signs of human impact and forest regeneration were recorded. Finally, in three villages a farm survey took place to record the presence and use of plants of forest origin on farmer fields.

  Data analysis was both quantitative and qualitative. The findings from the reconnaissance survey and rural appraisals were analyzed to provide insight for the more detailed surveys which were to follow. Information collected through the questionnaire survey was coded and analyzed with the SPSS statistical program for social sciences. The coding involved structuring the responses from the open- ended questionnaire and assigning them nominal values for analytical purposes. Considering the nature of the study mainly descriptive statistics were used. Data collected from the building materials survey, survey of household used items, market survey, forest sampling and domestication survey were analyzed using the Q&A4 database and Harvard Graphics 3.0 programs. Species names and synonyms were cross-checked using Kewensis database. Content analysis was used to analyze qualitative information from indepth interviews, and participant observations.

  The research findings presented in this book focus on the socio-economic conditions in the area, the values of the forests for local people, the effects of forest utilization, and the need to search for alternatives in managing the forest reserves and conserving their biodiversity.

  In the East Usambara basically three types of (agro)forestry systems are present: natural forests, forest plantations and on-farm tree growing systems. These forests are under the management responsibility of either the state, district or village institutions, estates or private persons. The natural forests are surrounded by a countryside occupied by very heterogenous human population, which is increasing rapidly because of both natural growth and immigration. Both subsistence and commercial agriculture is taking place. Commercial agriculture is dominated by tea and sisal estates, while subsistence agriculture consists of mixed cropping systems on farms of about three hectares in size. Farmers practice shifting cultivation using short fallow periods and local farming techniques. In some cases when shade trees are required such as for the cultivation of cardamom, or when locally- valued trees are present. not all trees are removed. But in general, due to poor soils the agricultural practices are often detrimental to the environment. In addition farmers also cultivate permanent homestead plots. A range of formal and informal institutions governing land use practices were discerned in the area. However, these institutions are not harmoniously organized to pursue conservation initiatives.

  Forests are very valuable to local communities in terms of both cultural and utilitarian benefits. Many different tree products are collected either for household use or sale. Forest plants provide fuelwood (33 species). poles (35 species), withies (32 species), ropes (11 species), foods (28 species), medicines (185 species) and household utensils (83 species). The annual per capita consumption of fuelwood was estimated at 1.7 cubic meters while the annual consumption of forest vegetables was estimated to be about 12 kg per household. The different products are collected either from the forest reserves, estate plantations or privately grown trees; collection in the forest reserves still predominates. Besides these utilitarian functions the local people also value forests for religious (e.g. traditional rainmaking ceremonies) and environmental values. The role of forests for regulating hydrological and micro-climate conditions and its significance for agricultural production are well recognized.

  The management of the forest reserves is still dominated by a conventional conservation approach that tends to alienate communities from conservation areas. Despite conservation regulations, human activities in the forest still continue. Illegal collection of forest products has affected the composition and structure of the forests adversely. The destruction of trees is most intensive near the forest edge, while animal trapping becomes more intensive with increasing distance from the forest edge. The harvesting of forest products by local people has resulted in the reduction of stocking level of trees from the estimated normal tree density of 650 stems/hectare to about 500 stems per hectare. The diameter distribution of trees has also been affected: trees with small diameters dominate close to the forest edge (up to 200m from the forest edge), whereas trees have a larger diameter deeper in the forest. Near the forest edge also many coppiced trees are present: respectively 49% and 42% of all coppiced trees were found in the 100-200m and 200-500m range from the forest edge, against about 9% deeper into the forest. Also the number of dead stumps decreases as the distance from the forest edge increases, but the reverse is the case for debarked trees. Illegal collection of forest products affected both endemic and non-endemic species.

  The local villagers are not just using the forest resources, they have also developed various management practices for the forest resources valued by them. For instance, villagers from Vuga and Hemsambia communally manage about 30 hectares of natural forest in the public lands. This forest was traditionally used for ritual purposes, but had been mismanaged by irresponsible village leaders. To prevent further depletion of this forest, the villagers agreed on a set of rules and regulations governing the utilization of resources in this forest and appointed a forest management committee. These initiatives were complementary to the conservation efforts by the Forest Division in other forest reserves in the area. Another example of local management efforts is the on-farm cultivation of tree species of forest origin for both consumptive and non-consumptive use. Such domestication concerns trees providing food, medicine, construction, lumber and local tools, or providing ecological services such as water conservation, shade and support to crops. About 10% of the domesticated species are endemic or near endemic.

  Although the needs and perceptions of the local farmers and conservationists are not always contradictory, in practice substantial gaps between the values and perceptions of various stakeholders interests in forests exist. Different interest groups have different perceptions of what biodiversity entails and how it should be conserved. Most professionals, donor agents and the educated elite understand and appreciate the importance of biological diversity from ecosystem down to genetic level. Their evaluation of the need for biodiversity conservation tends to focus specifically at ecosystem and species level. But the local people view the importance of the biodiversity of rests in terms the products and services that they can derive from the forests. Both professionals and local people consider the need for intergenerational flow of benefits from forests. However, professional conservationists are predominantly occupied with endangered species, centers of endemism, future prospects of new commercial, e.g. pharmaceutical, products and future use of genetic resources. Whereas local people are considering the livelihood of their descendants in terms of availability of rainfall, traditional medicines, fuelwood and building materials. This contrast in perception on the relevance of biodiversity is illustrated by the fact that conservationists pay more attention to the fact that 25% (about 710 species) of all vascular plant species and 18% (48 species) of all tree species are (near) endemic in the East Usambara, than to the fact that about 350 tree species (of which less than 6% of the endemic species) are used by the local population. Nor do they appreciate the fact that local people have taken conscious efforts to conserve around 100 tree species (of which about 20 endemic species) by cultivating them.

  A third interest group with specific perceptions on -the conservation of the natural resources in the Usambaras consists of the private commercial estates, particularly the tea estates. This interest group focuses specifically on two important forest benefits- rainfall and fuelwood. While rainfall boosts production, fuelwood supplies energy to company boilers. Future management of the forests in the area, as far as this, interest group is concerned, should pay attention to the catchment potential and supply of fuelwood from various sources, including plantations outside the forest reserves.

  Obviously, all three interest groups value the forests, be it for different reasons. Thus, they have at least in common that no group is in favor of forest depletion. The central challenge to the management of the forests is to build cooperative alliances between these groups, taking full account of the different value frameworks they bring to forest conservation. It is only when the specific interests of each group of forest user is considered, that these groups will develop interest in cooperation with the Forest Division in managing the forests. The main weakness of the current forest management is that it provides neither the forum nor the opportunity for different stakeholders to express their interests in relation to the forests. It is only when such a framework for expressing, debating, contesting and resolving differences of interest is in place that each interest group will respect the interest of other groups and develop cooperative norms. The study ends therefore with the outlining of a Stakeholder Reconciliation Model (SRM), which serves to address key issues such as policy formulation, land- use planning, communication and reconciliation of competing stakeholder claims. It is suggested, that this is an essential institutional prerequisite for achieving sustainable conservation of the forest resources in the East Usambaras.

  Vergelijkend onderzoek naar de gebruikswaarde van twaalf Nederlandse en veertien Belgische klonen van populier. Comparative research on characteristics of twelve Dutch and fourteen Belgian poplar clones
  Kranenborg, K.G. ; Vries, S.M.G. de - \ 1998
  Wageningen : IBN-DLO (IBN-rapport 359) - 28
  forestry - trials - hybrids - tree breeding - trees - plant breeding - clones - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - netherlands - belgium - bosbouw - proeven - hybriden - boomveredeling - bomen - plantenveredeling - klonen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - nederland - belgië
  In voor- of najaar verplanten? Een proef met gewone esdoorn
  Schuring, W. ; Das, C. - \ 1998
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 70 (1998)2. - ISSN 0028-2057 - p. 66 - 69.
  bosbouw - beplanten - aanslaan van het gewasbestand - seizoenen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - forestry - planting - stand establishment - seasons - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.